كارشناسی , فیزیك كاربردی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1374 ← 1379
كارشناسی ارشد , فیزیك كاربردی (حالت جامد) , دانشگاه بین المللی امام خمینی , 1379 ← 1381
دكترا , فیزیك , فرای برلین , 1392 ← 1398


1387

تعيين ثابتهاي اپتيكي فيلم هاي نازك سولفيد كادميم آلائيده با اينديم) In (CdS تهيه شده به روش تبخير حرارتي

پانزدهمين كنفرانس اپتيك و فتونيك ايران

محمدرضا محمدي, عبدالجواد نوين روز, حسين مرشدي - 1387/11/08
1381

تعيين ثابتهاي اپتيكي فيلمهاي Cds تهيه شده به روش تبخير گرمايي

ششمين كنفرانس ماده چگال

عبدالجواد نوين روز, محمدرضا خاناري, حسن رئيسيان اميري, محمدرضا محمدي - 1381/01/01


1 - Chiara Pasquini, Si Liu, Petko Chernev, Diego Gonzalez-Flores, محمدرضا محمدي, Paul Kubella, Shan Jia
Operando tracking of oxidation-state changes by coupling electrochemistry with time-resolved X-ray absorption spectroscopy demonstrated for water oxidation by a cobalt-based catalyst film
(1400) ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. 413 5395-5408 مشاهده مقاله
2 - Zahra Abdi, Robabeh Bagheri, محمدرضا محمدي, Zhenlun Song, Mikaela G?rlin, Holger Dau, Mohammad Mahdi
In Situ Synthesis of Manganese Oxide as an Oxygen-Evolving Catalyst: A New Strategy
(1399) CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL. 27 1330-1336 مشاهده مقاله
3 - Younes Mousazade, محمدرضا محمدي, Petko Chernev, Robabeh Bagheri, Zhenlun Song, Holger Dau, Mohammad
Revisiting Metal-Organic Frameworks for Oxygen Evolution: A Case Study
(1399) INORGANIC CHEMISTRY. 59 15335-15342 مشاهده مقاله
4 - Leila Behrouzi, Robabeh Bagheri, محمدرضا محمدي, Zhenlun Song, Petko Chernev, Holger Dau, Mohammad Ma
Electrochemical alcohols oxidation mediated by N-hydroxyphthalimide on nickel foam surface
(1399) Scientific Reports. 10 19378-1-19378-11 مشاهده مقاله
5 - يونس موسي زاده, محمدرضا محمدي, Robabeh Bagheri, رحمان بي كس, Petko Chernev, Zhenlun Song, Tadeusz L
A synthetic manganese-calcium cluster similar to the catalyst of Photosystem II: challenges for biomimetic water oxidation
(1399) DALTON TRANSACTIONS. 49 5597-5605 مشاهده مقاله
6 - محمدرضا محمدي, Stefan Loos, Petko Chernev, Chiara Pasquini, Ivelina Zaharieva, Diego Gonz?lez-Flores
Exploring the Limits of Self-Repair in Cobalt Oxide Films for Electrocatalytic Water Oxidation
(1399) ACS Catalysis. 10 7990-7999 مشاهده مقاله
7 - Miroslav V. Abrashev, Petko Chernev, Paul Kubella, محمدرضا محمدي, Chiara Pasquini, Holger Dau, Iveli
Origin of the heat-induced improvement of catalytic activity and stability of MnO electrocatalysts for water oxidation
(1398) Journal of Materials Chemistry A. 7 17022-17036 مشاهده مقاله
8 - Javier Villalobos, Diego Gonz?lez-Flores, Katharina Klingan, Petko Chernev, Paul Kubella, Roberto Ur
Structural and functional role of anions in electrochemical water oxidation probed by arsenate incorporation into cobalt-oxide materials
(1398) PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 21 12485-12493 مشاهده مقاله
9 - Zahra Zand, Payam Salimi, محمدرضا محمدي, Robabeh Bagheri, Petko Chernev, Zhenlun Song, Holger Dau, M
Nickel-Vanadium Layered Double Hydroxide under Water-Oxidation Reaction: New Findings and Challenges
(1398) ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 7 17252-17262 مشاهده مقاله
10 - Wenjin Yuan, Yueqing Wang, Petko Chernev, Katharina Klingan, محمدرضا محمدي, Stefan Loos, Chiara Pasq
Tuning cobalt e(g) occupation of Co-NCNT by manipulation of crystallinity facilitates more efficient oxygen evolution and reduction
(1398) JOURNAL OF CATALYSIS. 383 221-229 مشاهده مقاله
11 - Younes Mousazade, محمدرضا محمدي, Petko Chernev, Rahman Bikas, Robabeh Bagheri, Zhenlun Song, Tadeusz
Water oxidation by a manganese-potassium cluster: Mn oxide as a kinetically dominant "true" catalyst for water oxidation
(1397) Catalysis Science and Technology. 8 4390-4398 مشاهده مقاله
12 - Rasoul Safdari, محمدرضا محمدي, Ma?gorzata Ho?y?ska, Petko Chernev, Holger Dau, Mohammad Mahdi Najafp
A mononuclear cobalt complex for water oxidation: new controversies and puzzles
(1397) DALTON TRANSACTIONS. 47 16668-16673 مشاهده مقاله
13 - Chiara Pasquini, Ivelina Zaharieva, Diego Gonzalez-Flores, Petko Chernev, محمدرضا محمدي, Leonardo Gu
H/D Isotope Effects Reveal Factors Controlling Catalytic Activity in Co-Based Oxides for Water Oxidation
(1397) JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. 141 2938-2948 مشاهده مقاله
14 - Diego Gonz?lez-Flores, Katharina Klingan, Petko Chernev, Stefan Loos, محمدرضا محمدي, Chiara Pasquini
Nickel-iron catalysts for electrochemical water oxidation - redox synergism investigated by in situ X-ray spectroscopy with millisecond time resolution
(1397) Sustainable Energy and Fuels. 2 1986-1994
15 - Rodney D. L. Smith, Chiara Pasquini, Stefan Loos, Petko Chernev, Katharina Klingan, Paul Kubella, مح
Geometric distortions in nickel (oxy)hydroxide electrocatalysts by redox inactive iron ions
(1397) Energy and Environmental Science. 11 2476-2485
16 - Rodney D. L. Smith, Chiara Pasquini, Stefan Loos, Petko Chernev, Katharina Klingan, Paul Kubella, مح
Spectroscopic identification of active sites for the oxygen evolution reaction on iron-cobalt oxides
(1396) Nature Communications. 8 -
17 - I. Zaharieva, D. Gonz?lez-Flores, B. Asfari, C. Pasquini, محمدرضا محمدي, K. Klingan, I. Zizak, S. Lo
Water oxidation catalysis - role of redox and structural dynamics in biological photosynthesis and inorganic manganese oxides
(1395) Energy and Environmental Science. 9 2433-2443
18 - Diego Gonz?lez-Flores, Ivelina Zaharieva, Jonathan Heidkamp, Petko Chernev, El?as Mart?nez-Moreno, C
Electrosynthesis of Biomimetic Manganese-Calcium Oxides for Water Oxidation Catalysis-Atomic Structure and Functionality
(1394) ChemSusChem. 9 379-387
19 - سهيل شريفي , محمدرضا محمدي, موسي علي احمد, othmar marti, masoud amirkhani
The effect of TBAC on the collective diffusion coefficient and morphology of AOT microemulsion at X 6.7
(1392) PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS. 51 469-479
20 - عبدالجواد نوين روز, محمدرضا محمدي
ت ثير ناخالصي فلزي Cu بر ساختار بلوري و خواص اپتيكي و الكتريكي لايه هاي نازك سولفيد كادميوم
(1387) علوم و مهندسي سطح ايران. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيك پايه 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 30
2 آزمايشگاه فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): يك شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 2
3 آزمايشگاه فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 2
4 آزمايشگاه فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 2
5 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 305، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 402
6 فيزيك پايه 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 30
7 آزمايشگاه فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): يك شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 2
8 آزمايشگاه فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 2
9 آزمايشگاه فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 2
10 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 305، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 402

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 15:00 حضور
2 شنبه 08:00 12:00 حضور
3 شنبه 15:00 20:00 حضور
4 شنبه 17:00 20:00 حضور
5 يك شنبه 07:30 13:00 حضور
6 يك شنبه 15:00 18:00 حضور
7 يك شنبه 15:00 17:00 مشاوره
8 يك شنبه 17:00 20:00 حضور
9 دو شنبه 11:30 15:30 حضور
10 دو شنبه 15:00 20:00 حضور
11 دو شنبه 16:00 20:00 مشاوره
12 سه شنبه 07:30 13:00 حضور
13 سه شنبه 15:00 17:00 مشاوره
14 سه شنبه 16:00 18:00 مشاوره
15 سه شنبه 17:00 20:00 مشاوره
16 سه شنبه 18:00 20:00 حضور
17 چهار شنبه 07:30 13:00 حضور
18 چهار شنبه 15:00 20:00 حضور
19 چهار شنبه 15:00 20:00 حضور