كارشناسی , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه بیرجند , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه بیرجند , 1385 ← 1387


1399

پاسخ آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز، آلكالين فسفاتاز و آسپارتات آمينوترانسفراز به تمرينات TRX و مصرف مكمل كوركومين در دختران ورزشكار جوان

دوازدهمين همايش بين المللي علوم ورزشي

محبوبه معصوم پورعسكري, مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست - 1399/08/19

اثر تعاملي مصرف كوركومين و تمرين تركيبي بر برخي شاخص هاي آنتروپرومتريكي زنان

ششمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

مطهره ميرمحزون, عباس صالحي كيا, اميد محمددوست - 1399/04/15
1398

اثر تعاملي مصرف مكمل جنسينگ و تمرين هوازي بر فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز دختران جوان

همايش ملي تربيت بدني، تغذيه و طب ورزشي

مريم نجفي, مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست - 1398/06/28


تاثير 6 هفته تمرين TRX و مصرف كوركومين بر شاخص هاي آسيب عضلاني و آنزيم هاي كبدي در دختران ورزشكار

محبوبه معصوم پورعسكري , [ مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير 12 هفته تمرين هوازي و مكمل ايزوفلاون سويا بر قند خون ناشتا و هموگلوبين A1C زنان و مردان ديابتي نوع 2

دانيال كلانتري , [ عباس صالحي كيا, محمدرضا رضائي پور, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير 6هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل جنسينگ بر BDNF و NMDA دختران 15 تا 18 سال

مريم نجفي , [ مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير تمرينات پلئو متريك بر توان انفجاري عضلات پاي واليباليست هاي نخبه در ماسه ، آب و سالن

فرزاد پيري , [ محمدرضا رضائي پور, محمود فاضل بخششي, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير مصرف هسته پاپايا روي كبد چرب غير الكلي و پارامترهاي كاهش وزن تحت شرايط ورزش در مردان و زنان چاق ميانسال

حسن مودي , [ محمدرضا رضائي پور, زهرا راغي, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي معلق و مصرف عصاره Eryngium billardieri بر پروفايل ليپيدي و برخي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي زنان چاق و داراي اضافه وزن

معصومه شهابي , [ احمد شهدادي, اميد محمددوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثر يك دوره تمرين تناوبي شديد كوتاه مدت و مكمل زنجبيل بر شاخص هاي منتخب خطر قلبي عروقي در پيشكسوتان فوتبال

مسلم شهركي , [ شيلا نايبي فر, اميد محمددوست, محمود فاضل بخششي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير تمرينات عصبي - عضلاني و حس عمقي - بر پايداري قامت مردان جوان واليباليست در فصل مسابقات

غلامرضا رهدار , [ محمدرضا رضائي پور, شيلا نايبي فر, اميد محمددوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثر يك دوره تمرين تناوبي شديد كوتاه مدت و مكمل زنجبيل بر پروفايل ليپيدي پيشكسوتان فوتبال

جواد سرگزي كوشه , [ زهرا راغي, شيلا نايبي فر, اميد محمددوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير تمرينات كوتاه مدت تناوبي شديد به همراه مصرف مكمل ريبوز بر توان بي هوازي دانشجويان پسر فعال

مجيد حدادي , [ مرتضي نيكوفر, اميد محمددوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثر هشت هفته تمرين TRX و مصرف عصاره بوقناق بر شاخص مقاومت به انسولين و سطوح رزيستين زنان داراي اضافه وزن و چاق

مژگان جهاني , [ احمد شهدادي, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير 8 هفته تمرين تركيبي توام با مصرف HMB بر شاخص مقاومت انسولHDL ، LDL و كلسترول تام دانش آموزان پسر چاق

ابوالفضل شيخ ويسي , [ محسن غفراني, اميد محمددوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95


1 - محسن ركن ابادي, محمدرضا رضائي پور, مريم بان پروري, اميد محمددوست
تأثير تعاملي عصاره آبي استويا و تمرين هوازي بر شاخص مقاومت انسولين و تركيب بدن دختران و پسران چاق در دوران بلوغ
(1400) دانشور پزشکي. 29 55-67
2 - محبوبه معصوم پورعسكري, مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست
بررسي اثر بخشي شش هفته تمرينات ورزشي TRX و مصرف كوركومين بر برخي شاخص هاي آسيب عضلاني زنان ورزشكار
(1400) پژوهش سلامت. 6 253-261
3 - عباس صالحي كيا, دانيال كلانتري, محمدرضا رضائي پور, اميد محمددوست
تأثير تمرين هوازي و مصرف مكمل ايزوفلاون سويا (Glycine soja) بر تغييرات هموگلوبين A1C و قند خون ناشتا بيماران ديابتي نوع 2
(1400) فيض. 25 1194-1202
4 - مطهره ميرمحزون, عباس صالحي كيا, اميد محمددوست
اثر تعاملي هشت هفته تمرين تركيبي و مصرف كوركومين بر سطوح سرمي اينترلوكين-12 و برخي شاخص هاي آنتروپرومتريكي زنان چاق غيرفعال
(1399) فيض. 24 565-575
5 - مريم نجفي, مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست
اثر تعاملي تمرين هوازي و مصرف مكمل جنسينگ بر فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز دختران 15 تا 18 سال
(1398) دانشور پزشکي. 27 25-34


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 شنا 1 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: شنا1، درس(ع): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: شنا1
2 شنا2 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: شنا2، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: شنا2
3 ورزش هاي آبي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): دو شنبه 09:30-11:30، درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30
4 شنا 1 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: شنا1، درس(ع): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: شنا1
5 شنا2 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: شنا2، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: شنا2
6 ورزش هاي آبي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): دو شنبه 09:30-11:30، درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:30 مشاوره
2 شنبه 08:30 12:30 حضور
3 يك شنبه 10:30 12:30 حضور
4 دو شنبه 07:30 09:00 حضور
5 دو شنبه 07:30 14:30 حضور
6 سه شنبه 10:30 12:30 حضور
7 چهار شنبه 07:30 14:30 مشاوره
8 چهار شنبه 07:30 09:00 حضور