كارشناسی ارشد , شیمی تجزیه , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1383 ← 1385
دكترا , شیمی تجزیه , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1386 ← 1390


دروس ارائه شده


محلول های آبی و پدیده انحلال
تعادل شیمیایی
اسید و باز –قدرت نسبی اسید و باز
اسید و باز –محاسبه pH – محلولهای بافر
منحنی خنثی سازی
منحنی خنثی سازی تيتراسيون اسید و باز
کمپلکسها و لیگاندها
محاسبه ثابت تعادل مشروط
پدیده استفاده از استتار
شناساگری کمپلکسومتری
تيتراسيون های کمپلکسومتری
واکنش های رسوبی و حلالیت رسوب ها
رسوبهای کلويیدی – ساختمان و جذب یونها در سطح رسوبه
بررسی دو پدیده هم رسوبی و ته نشینی انتخابی
تیتراسیون های رسوبی و اصول گراویمتری
مقدمه ای بر روش های تجزیه الکترو شیمیایی
واکنش های اکسایش کاهش
پتانسیل الکترود
رابطه نرنست
پتانسیل استاندارد
محاسبه پتانسیل تعادل محلول های مختلف
الکترود هیدروژن نرمال
الکترود کالومل
ثابت های تعادل
تعریف انواع پیل های الکترو شیمیایی
پتانسیل الکترود و اثر غلظت بر آن
اثر تشکیل کمپلکس و رسوب بر روی الکترود
الکترود های شاهد
روش های مختلف پتانسیومتری
سیستم های الکترودی و تقسیم بندی الکترودها
روش های تیتراسیون های پتانسیومتری
کاربرد های پتانسیومتری در اندازه گیری اکسایش کاهش
اندازه گیری pH
الکترولیز و روش های مختلف آن
کولومتری – روش ها و کاربردها
پلاروگرافی
پتانسیل نیمه موج و استفاده از پلاروگرام ها
آمپرومتری
کنداکتومتری
هدایت سنجی در اندازه گیری اسید و باز - کمپلکسومتری
روش های حرارتی تجزیه
مقدمه ای بر الکترو شیمی
مروری بر پیل های الکترو شیمیایی
پتانسیل های الکترودی
عوامل موثر بر پتانسیل الکترود (معادله نرنست)
پتانسیومتری، اصول و روش ها
کاربرد های پتانسیومتری، محاسبه ثابت های تعادل
الکترودهای پتانسیومتری
الکترودهای انتخابگر
تیتراسیون های پتانسیومتری
منحنی های پتانسیومتری
شناساگرهای اکسایش کاهش
اثر متغیرها بر منحنی های تیتراسیون
تیتراسیون های پتانسیومتری مخلوط گونه ها
کاربرد های تیتراسیون های پتانسیومتری
الکترولیز توده ای
فرآیند الکترولیز و ذکر عوامل موثر برای انجام الکتر
اثر عبور جریان برپتانسیل شدت جریان - پتانسیل
انواع قطبش
فرایند الکترولیز
گزینش پذیری روش های الکترولیز
الکترو وزن سنجی و کولن سنجی
مقدمه الکترو وزن سنجی
انواع روش های الکترو وزن سنجی و دستگاهوری آنها
روش های کولن سنجی
تیتراسیون های کولن سنجی
کاربردهای کولن سنجی
ارزیابی یافته های الکترو وزن سنجی و کولن سنجی
ولتامتری
معرفی روش های پتانسیواستات و گالوانواستات
اصول ولتامتری و پلاروگرافی
روش های مختلف ولتامتری
الکترودها و الکترولیت های مورد استفاده در ولتامتری
ولتاموگرام
ولتامتری پویش خطی
ولتامتری هیدرودینامیک
جریان های ولتامتری
ولتاموگرام های مخلوط ها
ولتاموگرام های آندی و کاتدی
کاهش اکسیژن و تاثیر آن بر پاسخ های ولتامتری
اثر pH و تشکیل کمپلکس بر امواج ولتامتری
کاربردهای ولتامتری هیدرودینامیک
آمپرومتری و بی آمپرومتری
ولتامتری Tast
ولتامتری چرخه ای و کاربردهای آن
ارزیابی یافته های ولتامتری و آمپرومتری
روش های ولتامتری پالسی
ولتامتری پالسی نرمال
ولتامتری پالسی تفاضلی
ولتامتری موج مربعی
کاربردهای ولتامتری پالسی
روش های عریان سازی و مراحل و کاربردهای آن
تیتراسیون های هدایت سنجی
آشنایی با مفاهیم هدایت در محلول و تیتراسیون های هد
 خطاها در اندازه گیری
 طراحی آزمایش
 تشخیص معنی داری
 جبر خطی
 بردارها
 ماتریس ها
 فضای برداری
 عملیات بین بردارها و ماتریس ها (جبر ماتریس ها)
 ماتریس های منفرد
 فضای برداری
 بردارهای یکه
 بردارهای متعامد
 ضریب همبستگی
 تصویرسازی برداری
 سیگنال خالص آنالیت
 آشنایی با نرم افزار Matlab
 توصیف هندسی روش حداقل مربعات
 بردار ویژه
 مقدار ویژه
 رگراسیون خطی چند متغیره (MLR)
 حداقل مربعات کلاسیک (CLS)
 حداقل مربعات معکوس (ILS)
 تجزیه به مقادیر منفرد (SVD)
 تحلیل ویژه (Eigen Analysis)
 تحلیل مولفه های اصلی (PCA)
 تفسیر هندسیPCA
 تفسیر ریاضیPCA
 بردارهای امتیاز (Score)
 بردارهای وزن (Loading)
 روش های دسته بندی بر اساسPCA
 رگراسیون مولفه های اصلی (PCR)
 حداقل مربعات جزئی (PLS)
 آنالیز فاکتوری انتقال هدف (TTFA)
 آنالیز فاکتوری انتقال هدف تکراری (ITTFA)
 آنالیز فاکتور تکاملی (EFA)
 آنالیز فاکتور تکاملی با پنجره ثابت (FSMEFA)
 آنالیز فاکتوری کاهش مرتبه
 روش تفکیک منحنی چند متغیره- حداقل مربعات متناوب
 شبکه عصبی مصنوعی (AAN)
Modern Techniques in analytical chemistry
Spectroscopic techniques
Separation Techniques
Mass Spectrometry
Microscopic and surface techniques
Electrochemical techniques
Hybrid/Hyphenated Techniques
Chemometrics for Analytical Chemistry
Design of experiments
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI
Mass Spectrometry and Related Techniques
Mass Spectrometer Block Diagram
General Description of MS components
Gas Phase and Desorption Sources
Hard and Soft Sources
Electron Ionization/Electron Impact (EI)
Chemical Ionization (CI)
MALDI-TOF Mass Spectrometry
Double focusing magnetic sector Mass Analyzers
Ion Trap Mass Analyzers
Time-Of-Flight (TOF) Mass Analyzers
Quadrupole Mass Analyzers
MALDI-TOF in the Clinical Laboratory
General schematic for MS analysis of ionized micro
What is MSMS?
Tandem Quadrupole MS
Separation Techniques
Solid Phase Extraction
How does SPME work?
Components of a Manual SPME Holder
SPME fibers available
Headspace Solid Phase Microextraction (HSSPME)
Direct immersion solid-phase microextraction (DISP
In vivo SPME sampling system
HS-SPME-GC MS method
Injecting and Running a Sample on GC
Liquid Phase Microextraction procedure
Schematic of a Gas Chromatograph
GC Column and Typical Temperature Program
Injector and Detectors
Application
Capillary GC/MS
HS-LPME-GC MS method
Fourier-transform infrared spectroscopy
GC-FTIR
Chemometrics for Analytical Chemistry
Linear algebra and its applications
Vectors and Matrix
Matlab software
Multiple linear regression (MLR)
Classical Least Squares (CLS) Method
Inverse Least Squares (ILS) regression
Planning and design of experiments (DOE)
Screening design: Factorial design, Full factorial
Graphs
Optimization design: Central composite design, Box
Taguchi methods


1390

Ionic liquid based headspace single drop microextraction combined with electrothermal atomic absorption spectrometry for sensitive detection of methylcyclopentadienyl-manganese tricarbomyl in gasoline samples

هجدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران

ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي - 1390/02/28


استفاده از روشهاي كمومتريكس براي بهينه سازي حذف موثر آلاينده ها در آب و فاضلاب

اقبال دهاني پاد , [ ماشاالله رحماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

استفاده ازروش سطح پاسخ در ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي به كمك ورتكس براي استخراج هيپوريك اسيد در نمونه هاي ادرار

بهناز ساراني , [ ماشاالله رحماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

كاربرد طراحي به روش تاگوچي در بهينه سازي عوامل موثر در حذف رنگ رودامين بي از محلولهاي آبي توسط جاذب ماسه بادي

زهرا خاني پور , [ ماشاالله رحماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

كاربرد روشهاي كمومتريكس در ميكرو استخراج نقطه ابري براي پيش تغليظ و ستخراج اسيد رد 151 و اريوكروم بلك تي در پساب براي اندازه گيري هاي اسپكتروفتومتريك

ابوالفضل رخشاني اول , [ ماشاالله رحماني, الهام قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

اندازه گيري ميزان ازت در نفت خام ورودي پالايشگاه اصفهان توسط ميكرو كجلدال

مجتبي صدرارحامي , [ مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اندازه گيري سيليسيم موجود در نمونه هاي آبي با استفاده از اسپكتروفوتومتري ماوراء بنفش –مرئي پس از استخراج و تغليظ آن به روش ميكرواستخراج مايع – مايع پخشي در سرنگ با استفاده از ليگاند آمونيوم موليبدات

زهره خمر , [ مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

گونه شناسي آنتيموآن در محلول هاي آبي توسط ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي با كمك ورتكس، كوپل شده با اسپكتروفوتومتري ماوراء بنفش-مرئي

فروغ رضواني , [ مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني, ملك طاهر مقصودلو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بكارگيري روش ميكرواستخراج مايع- مايع پخشي به كمك ورتكس-كوپل شده با كروماتوگرافي گازي براي تعيين مقادير ناچيز تركيبات بنزني در گوجه فرنگي گلخانه‌اي

زهرا صفري خانكهداني , [ مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

كاربرد ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي در يك لوله باريك براي استخراج و پيش تغليظ كادميوم ازز نمونه هاي مائي قبل از اندازه گيري توسط اسپكتروسكوپي ماوراء بنفش/مرئي

مليحه هراتي نو , [ ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بكارگيري روش ميكرواستخراج فاز مايع به كمك ورتكس _كوپل شده با كروماتوگرافي گازي براي تعيين مقادير ناچيز تركيبات بنزني درآب آشاميدني

مهدي شهركي , [ مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي جيوه با ليگاند bis([1,10]phenanthroline-[5,6-d]imidazol-2-1,4(yl)benzene(BPIB)

هدي منصوري , [ نيلوفر اكبرزاده تربتي, ماشاالله رحماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

كاربرد ميكرو استخراج مايع مايع پخشي به كمك ورتكس براي استخراج و پيش تغليظ روي از نمونه هاي مائي قبل از اندازه گيري توسط اسپكتروفوتومتري ماوراء بنفش مرئي

فاطمه عرب نژاد , [ ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

استفاده از ميكرواستخراج مايع – مايع پخشي با كمك حبابهاي هوا براي استخراج تركيبات بنزني از نمونه هاي آب و تعيين آنها با كروماتوگرافي گازي

ام البنين انصاري , [ ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

استفاده از ميكرواستخراج امولسيوني به كمك اولتراسونيك- كروماتوگرافي گازي براي تجزيه مقادير كم تركيبات بنزني در خيارسبز

شهرزاد جابري نسب , [ مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني, نيلوفر اكبرزاده تربتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

انداره گيري مقادير بسيار ناچيز تركيبات آروماتيك بنزنيدر نمونه .....

محدثه طاهرنژاد , [ ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

استخراج و آناليز عصاره اتانولي گياه سالوياماكروسيفون

رياض الله الادادزهي پسكوهي , [ عليرضا سردشتي, ماشاالله رحماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اندازه گيري اسپكتروفوتومتريك مقادير بسيار ناچيز پالاديوم در نمونه هاي مائي توسط تكنيك يك مرحله اي ميكرواستخراج مايع – مايع بخشي در سرنگ

مريم مهرپور , [ مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني, محمد انصاري فرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اندازه گيري اسپكتروفوتومتريك مقادير بسيار ناچيز نقره در نمونه هاي مائي توسط تكنيك يك مرحله اي ميكرواستخراج مايع – مايع بخشي در سرنگ

طاهره نيكخواه اميراباد , [ مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني, محمد انصاري فرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


1 - سيروس شجاعي, ماشاالله رحماني, Mostafa Khajeh, احمدرضا عباسيان
Magnetic-Nanoparticle-Based Dispersive Micro-Solid Phase Extraction for the Determination of Crystal Violet in Environmental Water Samples
(1400) ChemistrySelect. 6 4782-4790 مشاهده مقاله
2 - احمدرضا عباسيان, ماشاالله رحماني
Salt-assisted solution combustion synthesis of nanostructured ZnFe2O4-ZnS powders
(1398) INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS. 111 107629- مشاهده مقاله
3 - مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني, محسن مرادمند, مجتبي صدرارحامي
اندازه گيري ميزان نيتروژن در نفت خام و فراورده هاي نفتي پالايشگاه اصفهان با استفاده از سه روش تيتراسيون مستقيم، تيتراسيون pH متري و نسلر و مقايسه نتيجه هاي آنها
(1398) شيمي و مهندسي شيمي ايران. 38 223-229
4 - ابوالفضل رخشاني اول, ماشاالله رحماني, الهام قاسمي
Development and optimization of chemometric assisted micro-cloud point extraction for preconcentration and separation of Eriochrome black T in water and wastewater samples
(1397) Desalination and Water Treatment. 120 173-179 مشاهده مقاله
5 - نگار نورايي نيا, ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, مجتبي ساساني
Evaluation of Eucalyptus leaves as an adsorbent for decolorization of Methyl Violet (2B) dye in contaminated waters: Thermodynamic and Kinetics model
(1396) Modeling Earth Systems and Environment. 3 825-829 مشاهده مقاله
6 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, مجتبي ساساني
Application of Taguchi L16 design method for comparative study of ability of 3A zeolite in removal of Rhodamine B and Malachite green from environmental water samples
(1396) SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY. 188 164-169
7 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, مليحه هراتي نو
Application of Dispersive Liquid-Liquid Microextraction in Narrow-Bore Tube for Preconcentration and Spectrophotometric Determination of Cadmium in Aqueous Samples
(1395) eurasian journal of analytical chemistry. 12 197-209
8 - ماشاالله رحماني, الهام قاسمي, مجتبي ساساني
Application of response surface methodology for air assisted-dispersive liquid- liquid microextraction of deoxynivalenol in rice samples prior to HPLC-DAD analysis and comparison with solid phase extraction cleanup
(1395) TALANTA. 165 27-32
9 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, زهرا صفري, ام البنين انصاري, شهرزاد جابري نسب
Comparison of Air-Assisted Vortex-Assisted and Ultrasound-Assisted Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for the Determination of BTEX Compounds in Water Samples Prior to GC-FID Analysis
(1395) CHROMATOGRAPHIA. 80 109-117
10 - مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني, مريم مهرپور
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري مقادير بسيار ناچيز پالاديوم در نمونه هاي آبي با فناوري يك مرحله اي ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي در سرنگ
(1395) شيمي و مهندسي شيمي ايران. 35 87-97
11 - ماشاالله رحماني, مجتبي ساساني
Evaluation of 3A zeolite as an adsorbent for the decolorization of rhodamine B dye in contaminated waters
(1395) شيمي كاربردي. 11 83-89
12 - شهناز سرگزي, رمضان ميرزايي, ماشاالله رحماني, مهدي محمدي, عبدل علي خمري, معصومه شيخ
One-Step in-Syringe Dispersive Liquid-Liquid Microextraction and GC-FID Determination of Trace Amounts of di(2-Ethylhexyl) Phthalate and Its Metabolite in Human Urine Samples
(1395) JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY. 27 557-561
13 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, الهام قاسمي, محدثه طاهرنژاد
Application of in-syringe dispersive liquid-liquid microextraction and narrow-bore tube dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of trace amounts of benzene toluene ethylbenzene and xylene isomers in water samples prior to gas chromatographic analysis
(1394) JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE. 53 1210-1216
14 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, الهام قاسمي, محدثه طاهرنژاد
Preconcentration and Determination of Trace Amounts of Aromatic Compounds in Non-alcoholic Beer Samples by In-syringe Dispersive liquidliquid Microextraction
(1394) Journal of Applied Chemical Research. 10 87-95
15 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي
استفاده از تكنيك ميكرواستخراج فاز جامد كوپل شده با كروماتوگرافي گازي اسپكترومتري جرمي براي استخراج، تغليظ و شناسايي تركيبات فرّار آزاد شده در اثر تخريب ترمواكسيداسيوني پلي متيل متا كريلات
(1393) بسپارش. 57-70
16 - شهناز سرگزي, رمضان ميرزائي, ماشاالله رحماني, معصومه شيخ
Application of In-Syringe Dispersive LiquidLiquid Microextraction Coupled to GC/FID for Determination of Trace Contamination of Phthalate Esters in Water Samples
(1393) JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE. 53 1420-1426
17 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي, الهام قاسمي, محدثه طاهرنژاد
Application of in-syringe dispersive liquid-liquid microextraction and narrow-bore tube dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of trace amounts of BTEX in water samples
(1393) JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE. 53 1210-1216
18 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي
Determination of BTEX compounds in fruit juices by gas chromatography after their extraction and preconcentration by narrow-bore tube dispersive liquid liquid microextraction
(1392) Journal of Applied Chemical Research. 25-32
19 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي
كاربرد ميكرواستخراج مايع- مايع پخشي در يك لوله باريك براي استخراج و پيش تغليظ تركيبات آروماتيك بنزني از نمونه هاي آب ميوه قبل از اندازه گيري آنها با كروماتوگرافي گازي موئينه
(1392) پژوهش هاي كاربردي در شيمي. 7 25-32
20 - ماشاالله رحماني, مسعود كيخوائي
Determination of methylcyclopentadienyl-manganese tricarbonyl in gasoline and water via ionic-liquid headspace single drop microextraction and electrothermal atomic absorption spectrometry
(1390) MICROCHIMICA ACTA. 174 413-419
21 - مسعود كيخوائي, ماشاالله رحماني
مشاهده محصولات ناشي از تخريب ترمواكسيداسيوني پلي اتيلن سنگين توسط تكنيك ميكرواستخراج فاز جامد از فضاي فوقاني كروماتوگرافي گازي اسپكترومتري جرمي
(1386) Iranian Journal of Chemical Engineering. 6 58-66


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 استاندارد سازي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24
2 استاندارد سازي علوم پایه شیمی کارشناسی
3 طيف بيني اتمي تجزيه اي علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 27
4 استاندارد سازي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24
5 استاندارد سازي علوم پایه شیمی کارشناسی
6 طيف بيني اتمي تجزيه اي علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 27

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 11:30 حضور
2 شنبه 09:30 10:30 مشاوره
3 شنبه 10:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 11:30 13:00 حضور
5 شنبه 13:00 16:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 شنبه 13:00 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
7 شنبه 17:00 20:00 حضور
8 يك شنبه 07:30 11:30 حضور
9 يك شنبه 09:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 يك شنبه 11:30 13:00 حضور
11 يك شنبه 13:00 16:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 يك شنبه 15:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 يك شنبه 17:00 20:00 حضور
14 دو شنبه 07:30 11:30 حضور
15 دو شنبه 08:00 17:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 دو شنبه 11:30 13:00 حضور
17 دو شنبه 13:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
18 دو شنبه 17:00 20:00 حضور
19 سه شنبه 08:00 17:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
20 سه شنبه 09:30 11:30 حضور
21 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
22 سه شنبه 13:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
23 سه شنبه 17:00 20:00 حضور
24 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور
25 چهار شنبه 09:30 10:30 مشاوره
26 چهار شنبه 10:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
27 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور
28 چهار شنبه 13:00 16:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
29 چهار شنبه 13:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
30 چهار شنبه 17:00 20:00 حضور
31 پنج شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
32 پنج شنبه 09:00 12:00 راهنمايي دانشجويان دكتري