كارشناسی , مهندسی مواد , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1380 ← 1385
كارشناسی ارشد , مهندسی هسته ای , دانشگاه شهید بهشتی , 1385 ← 1388


بررسي تاثير تركيبات بين فلزي بر خواص مكانيكي كامپوزيت لايه اي مس-آلومينيوم

مرضيه امام دادي , [ قدرت اله روديني, مرتضي خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ساخت و بررسي خستگي كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم-آلومينا-كاربيد سيليسيم بساخته شده به روش نيمه جامد

جعفر آقاپور , [ مرتضي خسروي, قدرت اله روديني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ساخت و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت الومينيوم-گرانول الومينا به روش مذاب تحت فشار

محسن خمري , [ قدرت اله روديني, مرتضي خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ساخت و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت الومينيوم/ الومينا-فيوزد سيليكا

مهدي اصغريان , [ قدرت اله روديني, مرتضي خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ساخت و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت پودر مس-الومينيوم

صادق بيابانگرد باراني , [ قدرت اله روديني, مرتضي خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


معاون مدير گروه مواد

از تاریخ 1394/11/01 تا تاریخ 1396/05/20


1 - قدرت اله روديني, مرتضي خسروي, محسن خمري
بررسي خواص مقاومت فشاري و ضربه كامپوزيت آلومينيوم- گرانول آلومينا توليد شده به روش ريخته¬گري تحت فشار
(1397) علوم و فناوري كامپوزيت. 5 387-394


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 خوردگي و حفاظت مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 105
2 خوردگي و حفاظت مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 105

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه