كارشناسی , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1374 ← 1378
كارشناسی ارشد , آمار - آمار ریاضی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1378 ← 1380
دكترا , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1391 ← 1395


1400

مدل سازي آماري رابطه بين آلبيدو با دماي سطح زمين (LST) و شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گياهي (NDVI) در دشت سيستان در شرق ايران

سومين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت محيط زيست

پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, فاطمه فيروزي, هيرش سليم پور - 1400/03/10
1397

مطالعه روند تغييرات پوشش گياهي در دشت هاي اقليمي خشك و فراخشك با استفاده از توليدات ماهواره ترا

دومين همايش بين المللي گرد و غبار

پيمان محمودي, تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي, فاطمه فيروزي - 1397/02/05
1396

مطالعه روش هاي برآورد پارامتر توزيع رايلي در اندازه-اريب

يازدهمين سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي

مسعود عجمي, سيدمهدي امير جهانشاهي - 1396/06/08
1388

بررسي وشناخت ناهنجاريهاي اسكلتي نوجوانان پسر شركت كننده در كلاسهاي طرح اوقات فراغت شهرداري مشهدوارتباط ان باسن وقد

كنگره سراسري نقش ورزش درسلامت كودكان

مجيد وحيديان رضازاده, سيدمهدي امير جهانشاهي - 1388/08/06

بررسي و شناخت ناهنجاري هاي وضعيتي نوجوانان پسر شركت كننده در كلاس هاي طرح اوقات فراغت شهرداري مشهد و ارتباط آن با عوامل سن و قد

كنگره سراسري نقش ورزش در سلامت كودكان

سيدمهدي امير جهانشاهي - 1388/08/06


1396

آشكارسازي تغييرات پوشش زمين در بلوچستان (مشترك بين ايران، پاكستان و افغانستان) با استفاده از توليدات

پيمان محمودي, صفدر علي شيرازي, فاطمه فيروزي, سيدمهدي امير جهانشاهي, nausheen mazhar - 1396 -


طراحي ساماندهي هشدارسريع يخبندان هاي شبانه استان كردستان

ابراهيم مسگري , [ تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي, پيمان محمودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تغييراگوي خشكسالي هاي ايران

فيروزه مير , [ محمود خسروي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

داده كاوي داده هاي تصادفات شهري و جاده اي

غلامرسول رجائي , [ سيدمهدي امير جهانشاهي, ابوالفضل پاينده چمگرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

آزمون تي استوار

زهرا ملازاده كشكوئي , [ سيدمهدي امير جهانشاهي, حسن زارعي , حسن زارعي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير جاذبه كره ماه برزلزله هاي ايران از سال 1300الي 1396

سبحان صانعي سيستاني , [ صمد فتوحي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

آزمون‌هاي نيكويي برازش براساس نمونه‌هاي سانسور راست نوع II

نجمه حميدي نيا , [ سيدمهدي امير جهانشاهي, شهريار ميرزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مقايسه آزمون‌هاي مختلف نرمال بودن

محدثه قويدل , [ سيدمهدي امير جهانشاهي, حسن زارعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

توزيع‌هاي بر و پارتو گسسته

جميله برهانزهي , [ محمدحسين دهقان, سيدمهدي امير جهانشاهي, مراد عليزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مقايسه روش‌هاي برآورد پارامتر در توزيع‌هاي كوماراسوامي-G و مارشال اولكين نمايي

مهرپويا محمدقاسمي , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي, مراد عليزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

براورد تنش مقاومت در توزيع‌هاي فرچه نمايي شده، رايلي تعميم يافته سه پارامتري و نمايي دو پارامتري

مريم ايرندگاني , [ سيدمهدي امير جهانشاهي, حسن زارعي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

آزمون‌هاي تقارن براساس آنتروپي

مريم مير , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پيش بيني احتمال انتقال طبقات مختلف خشكسالي هاي ايران بااستفاده ازمدلهاي لوگ خطي

امنه ملازهي كهن ملك , [ پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي ارتباط بين شاخص پيوندازدوراقيانوس اطلس شمالي باخشكسالي هاوترسالي هاي فراگيرايران

سميرا رزم جو , [ پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

برآورد كننده آنتروپي شانون توزيع هاي توليد شده به وسيله توزيع بتا و آزمون نيكويي برازش براي آنها

حميرا آبير , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

توزيع هندسي نمايي شده، تعميم ديگري از توزيع هندسي

سميه اصغري , [ محمدحسين دهقان, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي شاخص عملكرد طول عمر محصولات توزيع شده ي وابيل با استفاده از سانسور فزاينده نوع ??

سيما ستوده , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اطلا كولبك-لايبر تجمعي باقيمانده تحت سانسور فزاينده نوع ??

سميرا مغرويان بامري , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تشخيص داده هاي پرت در توزيع هاي گاما، پارتو نمايي شده

ثريا كرمي , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي نمودارهاي كنترل براي توزيع هاي كج :وابيل،گاما و لگ نرمال

فاطمه ياري , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نمودار كنترل كيفيت براي ميانگين با استفاده از نمونه گيري مجموعه رتبه دار دوگانه

فهيمه بولاقي , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

استباط آماري براساس داده هاي سانسور فزاينده نوع دوم در توزيع هاي رايلي و نمايي تعميم يافته

ميترا كمالي جرجافكي , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

برآورد پارامترهاي توزيع وايبل- گاما و توزيع گوسين معكوس بر اساس داده هاي سانسور فزاينده نوع 2

فاطمه خزاعي , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي ريسك زنجيره تامين چنددوره اي باروش تخصيص خطي وپيش بيني بااستفاده از معادلات رگرسيوني وشبكه عصبي (زنجيره تامين دارويي)

فاطمه سعادتي نيا , [ محمدرضا شهركي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي اثرات خشكسالي اقليمي بر وضعيت منابع آب زير زميني به روش تحليل در قلمرو فركانس

راضيه نادري , [ ناصر اسدي, محمدحسين شفيعي ميم, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تاثير سپر مالياتي بررفتارهاي استقراضي بلند مدت شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران

جعفر فيضي , [ حسن يزدي فر, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي روندتطبيقي تغييرات كمينه دمايي استان كرمانشاه با استفاده از تحليل سري هاي زماني

سعيده عيني , [ تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

پيش بيني ورشكستگي با استفادهازتحليل پوششي داده هاو مقايسه بامدل رگرسيون لوجيت در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

راحله برادران عطارمقدس , [ محمدعلي مرادي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي مقايسه اي رتبه بندي شركتهاي حاضر در صنعت خودرووساخت قطعات بااستفاده از مدل فازي و تحليل پوششي داده ها

الهام سليمي , [ محمدعلي مرادي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


مدير گروه

از تاریخ 1399/02/31 تا تاریخ 1399/06/11

مدير گروه

از تاریخ 1399/06/25 تا تاریخ 1400/06/01


1 - محسن حميديان پور, سيدمهدي امير جهانشاهي, Dimitris G. Kaskaoutis, عليرضا راشكي, Panagiotis G. Nastos
Climatology of the Sistan Levar wind: Atmospheric dynamics driving its onset, duration and withdrawal
(1400) ATMOSPHERIC RESEARCH. 260 105711-105751 مشاهده مقاله
2 - پيمان محمودي, عليرضا قائمي, اله بخش ريگي, سيدمهدي امير جهانشاهي
پيشنهاداتي براي اصلاح شاخص بارش استاندارد شده (SPI) براي پايش خشكسالي هاي مناطق خشك و نيمه خشك
(1400) WATER RESOURCES MANAGEMENT. 35 3253-3275
3 - پيمان محمودي, صفدر علي شيرازي, فاطمه فيروزي, سيدمهدي امير جهانشاهي, نوشين مظهر
آشكارسازي تغييرات پوشش زمين در بلوچستان (مشترك بين ايران، پاكستان و افغانستان) با استفاده از توليدات پوشش زمين سنجنده ماديس
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 13 1-14
4 - سميرا رزمجو, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
بررسي ارتباط بين شاخص نوسان اطلس شمالي (NAO) با خشكسالي ها و ترسالي هاي ايران در دو مقياس ايستگاهي و منطقه اي
(1399) پژوهش هاي اقليم شناسي. 11 169-185
5 - پيمان محمودي, صفدر علي شيرازي, سيدمهدي امير جهانشاهي, فاطمه فيروزي, مظهر نوشين
آشكارسازي روند تخريب بلندمدت پوشش گياهي در بلوچستان در جنوب غرب آسيا با استفاده از توليدات NDVI سنجنده MODIS ماهواره TERRA
(1399) Environmental Engineering and Management Journal. 20 317-327
6 - پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, نيما دانشمند, جبار رضايي
تحليل فضايي و زماني تغييرات ميانگين و فراواني دوره هاي خشك در ايران
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 14 1-22
7 - سميرا رزم جو, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
همپوشاني دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالي (NAO) با دوره تناوب خشكسالي و ترسالي هاي ايران
(1399) ژئوفيزيك ايران. 14 91-104
8 - فاطمه فيروزي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, تقي طاوسي, Yong Liu, Zhihua Liang
مدل سازي روند سري زماني دماي سطح زمين (LST) با استفاده از توليدات سنجش از دور ماهواره اي
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 13 1-14 مشاهده مقاله
9 - سيدمهدي امير جهانشاهي, آرزو حبيبي راد, وحيد فكور
تعدادي آزمون نيكويي برازش جديد براي توزيع رايلي
(1399) Pakistan Journal of Statistics and Operation Research. 16 305-315 مشاهده مقاله
10 - ابراهيم مسگري, تقي طاوسي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
ارزيابي برخي توابع انتقال در شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت پيش بيني كوتاه مدت دماي كمينه (مطالعه موردي، ايستگاه همديد سنندج)
(1399) هواشناسي كشاورزي. 8 40-50
11 - وحيد فكور, مسعود عجمي, سيدمهدي امير جهانشاهي, علي شريعتي
يك رويكرد مبتني بر نسبت درستنمايي تجربي براي آزمون هاي نيكويي برازش در توزيع هاي كاهشي
(1398) Statistics, Optimization and Information Computing. 8 66-79
12 - فاطمه فيروزي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, تقي طاوسي, Yong Liu
ارزيابي روش هاي مختلف تحليل روند تغيير پوشش گياهي با استفاده از اطلاعات ماهواره حذف صدا (مطالعه موردي: دشت سيستان در شرق ايران)
(1398) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 15 211-222
13 - پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, زهره مرادي
مدلسازي رفتار روزهاي تر و خشك در ايران از ديدگاه زنجيره هاي ماركوف
(1398) Mausam. 1 551-566
14 - پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, زهره مرادي
مدل سازي رفتار روزهاي تر و خشك در ايران از ديدگاه زنجيرهاي ماركف
(1398) Mausam. 71 79-94
15 - سيدمهدي امير جهانشاهي, حسن زارعي, امير حمزه خمر
اكستروپي باقيمانده تجمعي
(1398) PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES. 1 1-21 مشاهده مقاله
16 - سيدمهدي امير جهانشاهي, حيثم يوسف, ويكاس كومار شارما
مدل بئر فرچت براي مقادير فرين، خواص رياضي، تحليل كلاسيك و بيز
(1398) Pakistan Journal of Statistics and Operation Research. 15 797-818
17 - Haitham Yousof, احمد عفيفي, مراد عليزاده, G. G. Hamedani, سيدمهدي امير جهانشاهي, Indranil Ghosh
خانواده توزيع هاي پواسن تبديل شده تعميم يافته نظريه مشخصه سازي و كاربردها
(1397) Pakistan Journal of Statistics and Operation Research. 14 759-779 مشاهده مقاله
18 - Haitham Yousof, Mahbubul Majumder, سيدمهدي امير جهانشاهي, Ali Masoom, G. G. Hamedani
يك كلاس جديد از توزيع هاي وايبل، مباحث نظري، مشخصه سازي و كاربردها
(1397) Journal of Statistical Research of Iran. 15 1-39
19 - فاطمه فيروزي, تقي طاوسي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
بررسي تغييرات زماني فضايي آلبيدوي سطح بر روي دشت سيستان در شرق ايران با استفاده از توليدات سنجش از دور سنجنده ماديس ماهواره ترا
(1397) سنجش از دور و Gis ايران. 10 71-86
20 - امير حمزه خمر, سيدمهدي امير جهانشاهي
آنتروپي باقيمانده تجمعي وزندار تيساليس و شكل پوياي آن
(1396) PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS. 491 678-692
21 - امير حمزه خمر, سيدمهدي امير جهانشاهي
آنتروپي تيساليس مبتني بر چندك در باقيمانده طول عمر
(1396) PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS. 492 994-1006
22 - مسعود عجمي, سيدمهدي امير جهانشاهي
برآورد پارامتر در توزيع رايلي موزون
(1396) Journal of Modern Applied Statistical Methods. 16 256-276
23 - سعيده عيني, تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي
مدل سازي كمينه دمايي شرق استان كرمانشاه
(1395) فضاي جغرافيايي. 16 47-67
24 - سيدمهدي امير جهانشاهي, آرزو حبيبي راد, وحيد فكور
آزمون هاي نيكويي برازش تحت نمونه گيري در طول اريب
(1395) COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS. 15 7580-7592
25 - سيدمهدي امير جهانشاهي
پيش بيني بارندگي و رواناب با الگوهاي استوكستيك در سيستم آبهاي سطحي(مطالعه موردي حوضه آبريز سد كاوه)
(1388) تحقيقات منابع آب ايران. 5 -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روش تحقيق ومشاوره آماري ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30
2 استنباط آماري 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی ارشد درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30، درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 29

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
3 شنبه 12:00 14:30 حضور
4 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس روش تحقيق ومشاوره آماري (2812076_0
5 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
6 يك شنبه 12:00 14:30 حضور
7 يك شنبه 16:30 18:30 حضور
8 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس استنباط آماري 2 (2812603_01)
9 دوشنبه 09:30 11:30 مشاوره
10 دوشنبه 12:00 14:30 حضور
11 دوشنبه 16:30 18:30 حضور
12 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
13 سه شنبه 09:30 11:30 حضور
14 سه شنبه 12:00 14:30 حضور
15 سه شنبه 16:30 18:30 حضور
16 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس استنباط آماري 2 (2812603_01)
17 چهارشنبه 09:30 11:30 مشاوره
18 چهارشنبه 12:00 14:30 حضور
19 چهارشنبه 16:30 18:30 حضور