كارشناسی , دبیری ریاضی , دانشگاه تربیت معلم _ تهران , 1363 ← 1367
كارشناسی ارشد , ریاضی كاربردی- تحقیق درعملیات , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1368 ← 1371
دكترا , ریاضی كاربردی- تحقیق درعملیات , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1378 ← 1382


1399

يك روش جديد براي تعيين حدود جواب بهينه مساله برنامه ريزي كسري خطي بازه اي

اولين كنگره مشترك هوش محاسباتي و هشتمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند

فاطمه سالاري پورشريف اباد, مهدي الله دادي, حسن ميش مست نهي - 1399/06/12

مسئله برنامه ريزي خطي دوترازه فازي مثلثي

هشتمين كنگره سيستم هاي فازي و هوشمند ايران

نيلوفر داودي, فرهاد حميدي, حسن ميش مست نهي - 1399/06/12
1396

Solving The Interval Type-2 Fuzzy Linear Programming Problem By The Nearest Interval Approximation

6th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems

مسلم جوانمرد, حسن ميش مست نهي - 1396/12/09

الگوريتم جديد براي بدست آوردن مجموعه جواب بهين...

دهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

حسنعلي عشايري نسب, حسن ميش مست نهي, مهدي الله دادي - 1396/02/13

تعيين كران هاي تابع هدف مسيله برنامه ريزي مرتبه دوم بازه اي با متغيرهاي نامقيد

دهمين كنفرانس انجمنايراني تحقيق در عمليات

مهديه قرباني, حسن ميش مست نهي, مهدي الله دادي - 1396/02/13
1395

Solving interval type-2 fuzzy linear programming problem with a new ranking function method

پنجمين كنگره مشترك سيستمهاي فازي و هوشمند ايران

مسلم جوانمرد, حسن ميش مست نهي - 1395/12/17
1386

A Parallel Algorithm Based Molecular Biology For The Degree-Constrained Minimum Spanning Tree Problem

International Conference on Mathematical Biology

حسن ميش مست نهي, مجيد دره ميركي - 1386/06/13
1385

حل مسايل برنامه ريزي خطي فازي با بهره گيري از شبكه هاي عصبي

سي و هفتمين كنفرانس رياضي ايران

حسن ميش مست نهي - 1385/06/11

برنامه ريزي خطي فازي بر اساس داده هاي آماري و بازه اطمينان آماري

ششمين كنفرانس سيستمهاي فازي

عباسعلي نورا, حسن ميش مست نهي - 1385/02/27

برنامه ريزي آرماني فازي رهيافتي براي حل برنامه ريزي كسري با توابع قدر مطلقي

ششمين كنفرانس سيستمهاي فازي

حسن ميش مست نهي - 1385/02/27

آنتروپي مس له حمل و نقل چند هدفه فازي به كمك برنامه ريزي هندسي

ششمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران و نخستين كنفرانس سيستمهاي فازي در جهان اسلام

حسن ميش مست نهي, هادي محمدي - 1385/02/19
1384

A Polytope Approach For Quadratic Assignment Problem

ICAA DE

حسن ميش مست نهي, حميدرضا مالكي - 1384/10/11

تحليل همگرايي شبكه هاي عصبي براي حل مسائل برنامه ريزي خطي

سي و ششمين كنفرانس رياضي ايران

حسن ميش مست نهي, مجيد عبدالرزاق نژاد - 1384/06/19

ارائه چند شبكه عصبي به منظور نمايش و حل مسائل برنامه ريزي خطي

سي و ششمين كنفرانس رياضي ايران

حسن ميش مست نهي, مجيد عبدالرزاق نژاد - 1384/06/19

Intuitionistic Fuzzy Optimization Model and Intuitionistic Fuzzy Numbers

9th WSEAS International Conference

حسن ميش مست نهي, حميدرضا مالكي - 1384/04/10
1383

روش نويني در ارزيابي كارايي مدرسين واحدهاي آموزشي

سي و پنجمين كنفرانس رياضي ايران

عباسعلي نورا, حسن ميش مست نهي - 1383/11/07

بردارهاي مايل فازي و كاربرد آن در برنامه ريزي خطي امكاني

سي و پنجمين كنفرانس رياضي ايران

حسن ميش مست نهي, عباسعلي نورا - 1383/11/07

نوعي از الگوريتم ژنتيك براي حل مسايل تخصيص درجه دو

ششمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند

حسن ميش مست نهي - 1383/09/04

اعدا فازي شهودي و اعمال روي آنها

ششمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند

حسن ميش مست نهي, عباسعلي نورا - 1383/09/04

A CANONICAL REPRESENTATION FOR THE SOLUTION OF FUZZY LINEAR SYSTEM AND FUZZY LINEAR PROGRAMMING

LC

حسن ميش مست نهي - 1383/05/04
1382

The Lexicographic Ranking Function Method for ordering Fuzzy Quantities

IFSA

حسن ميش مست نهي - 1382/03/08

The Lexicographic Ranking Function Method for Ordering Fuzzy quantities

IFSA2003

حسن ميش مست نهي, ماشالله ماشين چي, حميدرضا ملكي - 1382/01/01
1381

The Lexicographic Ranking Function Method for Fuzzy Number Linear Programming Problem

33th Iranian Mathematics Conference

حسن ميش مست نهي, حميدرضا ملكي, ماشالله ماشين چي - 1381/01/01
1380

Fuzzy Number Linear Programming A Probabilistic Approach

كنفرانس AFSS 2002

حميدرضا ملكي, حسن ميش مست نهي, ماشالله ماشين چي - 1380/10/11

On Fuzzy Linear System

Recent Advances in Computers Computing and communications

حسن ميش مست نهي, حميدرضا ملكي, ماشالله ماشين چي - 1380/10/11
1378

USING FUZZY VARIABLES IN MULTIOBJECTIVE LINEAR PROGRAMMING

AFSS 2000 JAPAN

حسن ميش مست نهي, حميدرضا ملكي, ماشالله ماشين چي - 1378/10/11
1377

برنامه ريزي خطي چند هدفي اندر كنشي فازي (II)

اولين كنفرانس بهينه سازي و كاربردهاي آن

حسن ميش مست نهي, حميدرضا ملكي, ماشالله ماشين چي - 1377/01/01


1383

مسئله برنامه ريزي خطي با پارامترهاي نادقيق

حسن ميش مست نهي - 1383 -


حل مسايل برنامه ريزي خطي چند هدفه تماما فازي به كمك نزديك ترين تقريب عدد فازي

هديه ايرندگاني , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

حل مسايل برنامه ريزي خطي چند هدفه و چند انتخابه با داده هاي دقيق و نادقيق

مجيب الرحمن ازموده دست , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

برنامه ريزي خطي، فازي شهودي، روش حل دوگان

مهديه ابراهيمي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مساله برنامه ريزي خطي تماما فازي يك روش جديد و تحليل حساسيت

سمينه پاستدار , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

برنامه ريزي هندسي در محيط شهودي فازي

رويا محمدي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

حل مسائل برنامه ريزي كسري خطي با داده هاي نا دقيق

نرگس سرحدي امجز , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مسئله برنامه ريزي غير خطي چند هدفه با داده هاي نا دقيق

يونس خواجه , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

روش هاي تعيين مجموعه جواب هاي بهينه ي مساله ي برنامه ريزي خطي بازه اي

حسنعلي عشايري نسب , [ حسن ميش مست نهي, مهدي الله دادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

روش هاي تعيين مجموعه جواب هاي بهينه ي مساله ي برنامه ريزي خطي بازه اي

حسنعلي عشايري نسب , [ حسن ميش مست نهي, مهدي الله دادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

حل مسئله برنامه ريزي خطي دو ترازه با پارامترهاي نادقيق با استفاده از روش هاي تحليلي و فرا ابتكاري

مهدي اسمعيلي نژاد , [ حسن ميش مست نهي, فرهاد حميدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

محاسبه يك تابع عضويت براي جواب مسئله بهينه سازي خطي فازي

مهديه سرگزي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

روش هاي حل مسئله بهينه سازي غير خطي فازي

زهرا كده , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مساله‌ي برنامه ريزي خطي فازي نوع-2 بازه‌اي

مسلم جوانمرد , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

روش هاي تعيين مجموعه جواب هاي بهينه ي مساله ي برنامه ريزي خطي بازه اي

حسنعلي عشايري نسب , [ حسن ميش مست نهي, مهدي الله دادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مسئله برنامه ريزي خطي دو دويي با داده هاي نادقيق

نجمه اتش پنجه , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

پايان نامه دكتري

اباذر كيخا , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهينه سازي خطي با محدوديت max-min دو قطبي

مهدي راشكي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

روش

اباذر كيخا , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

الگوريتم هاي حل مسله برنامه ريزي خطي دو ترازه با ضرايب نامعين

ندا اميري , [ حسن ميش مست نهي, فرهاد حميدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

انتگرال چوكوئت فازي و كاربرد آن در مسائل تصميم گيري چند شاخصه

اباذر كيخا , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رويكردهاي جديد حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي نوع 2 بازه اي

اسما ساراني , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

برنامه ريزي خطي چند معياره و چند ترازه قيدي با داده هاي دقيق و نادقيق

سيده فرخنده طيب نسب , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رويكردهاي مختلف حل مسئله برنامه ريزي خطي تعميم يافته

محدثه شارع ملاشاهي خمكي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

كاربرد داده كاوي در اطلاعات بدست آمده از وب

امين مرادبيگي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مسئله برنا مه ريز ي خطي فازي شهد ي

نرجس مرادقلي گلي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

حل مسا ئل برنا مه ريز ي خطي فازي نو ع 2

زهرا گلپايگاني الاصل , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

حل دسته اي از مسائل برنامه ريزي خطي فازي با رويكرد روش سيمپلكس

سهيلا خاوري , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

حل دسته اي از مسائل حمل ونقل فازي

راضيه بشارتي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

استخراج پيشنهادهاي يادگيري الكترونيكي مبتني بر از طريق تحليل محتواي رسمي فازي براي مدلسازي دانش

سولماز شهركي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

نقش مجموعه هاي فازي در علوم تصميم گيري

حميدرضا صفايي زاده , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

روش هاي تحليل سلسله مراتبي و تاتاپسيس در محيط فازي

اميدرضا زارع پور , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

حل دسته هاي از مسائل بهينه سازي با استفاده از الگوريتم ژنيتيك

شهربانو شرافتمند , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مساله ي برنامه ريزي دو ترازه ي كسري خطي بر اساس رويكرد فازي

مجتبي كريمي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ارائه يك مدل فازي براي پيش بيني قطر ترك در ناحيه انتقال مرزي بين سنگدانه وملات

احسان عديلي , [ محمدرضا سهرابي, حسن ميش مست نهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

به كار گيرييك الگوريتم زنتيك دو مرحلهاي براي انتخاب پرتفوي بهينه با در نظر گرفتن نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران

حامد دمرچي لو , [ محمدعلي مرادي, حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

برنامه ريزي چند هدفه تماما فازي

زهرا شهركي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

حل مسئله برنامه ريزي خطي رابطه هاي فازي

علي اكبر ثانوي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

حل برخي مسائل برنامه ريزي صحيح با استفاده از محاسبات

مهرناز ساراني , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ارائه يك مدل فازي براي پيش بيني قطر ترك در ناحيه انتقال مرزي بين سنگدانه وملات

احسان عديلي , [ محمدرضا سهرابي, حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ارزيابي عملكرد مدلهاي تحليل پوششي داده هاي بازه اي و بهبود بخشي در آنها

ازاد صالحي , [ حسن ميش مست نهي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

يك الگوريتم بهينه سازي بر پايه برنامه ريزي خطي براي حل مسائل برنامه ريزي غير خطي

علي محمدي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

يك مفهوم كلي براي حل مسائل برنامه ريزي خطي چند هدفه با مقادير دقيق و نادقيق

حميد حاج محمدي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

شرايط بهينگي براي مسائل برنامه ريزي خطي با ضرايب فازي

نجمه عبدالهي شهري , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

الگوريتم هاي خوشه بندي در مجموعه هاي فازي و شهودي فازي

مصطفي يگانه فر , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

برنامه ريزي خطي چند ترازه

فرهاد حميدي , [ حسن ميش مست نهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


1394

روشهاي محاسبات نرم در برنامه ريزي رياضي

حسن ميش مست نهي, محمدحسين سرگلزائي - دانشگاه سيستان و بلوچستان با همکاري نشر صانعي - 1394


رئيس مركز اسناد و كتابخانه مركزي دانشگاه

از تاریخ 1386/02/19 تا تاریخ 1397/11/12

مدير امور اداري

از تاریخ 1397/11/13 - ادامه دارد

از تاریخ 1397/11/13 - ادامه دارد

سردبيرمجله علمي پژوهشي سيستم هاي فازي

از تاریخ 1397/11/13 - ادامه دارد


1 - فاطمه سالاري پورشريف اباد, مهدي الله دادي, حسن ميش مست نهي
ارايه رويكردهاي جديد در بهبود تعيين جواب هاي شدني مدل برنامه ريزي كسري خطي بازه اي
(1400) تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن - دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان. 70 31-48
2 - مهديه قرباني هرمزدآبادي, حسن ميش مست نهي, مهدي الله دادي
تعيين كران هاي مقادير بهينه ي تابع هدف مساله برنامه ريزي مرتبه دوم بازه اي با متغيرهاي نامقيد
(1399) تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن - دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان. 17 49-65
3 - مهديه قرباني هرمزآبادي, حسن ميش مست نهي, مهدي الله دادي
Optimal Solutions Set in Interval Quadratic Programming Problems
(1399) Journal of Mathematical Extension. 14 189-205
4 - فاطمه سالاري پورشريف اباد, مهدي الله دادي, حسن ميش مست نهي
Interval linear fractional programming: optimal value range of the objective function
(1399) COMPUTATIONAL and APPLIED MATHEMATICS. 39 1-17 مشاهده مقاله
5 - Harish Garg, اباذر كيخا, حسن ميش مست نهي
Multiple-Attribute Decision-Making Problem Using TOPSIS and Choquet Integral with Hesitant Fuzzy Number Information
(1399) MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING. 2020 1-12 مشاهده مقاله
6 - عليرضا منصوري قروتخوار, حسن ميش مست نهي
Fuzzy-rough set models and fuzzy-rough data reduction
(1399) Croatian Operational Research Review. 19 67-80 مشاهده مقاله
7 - مسلم جوانمرد, حسن ميش مست نهي
روش حل مساله برنامه ريزي خطي نوع 2 بازه اي
(1398) International Journal of Fuzzy Systems. 21 882-891 مشاهده مقاله
8 - مسلم جوانمرد, حسن ميش مست نهي
Rankings and operations for interval type-2 fuzzy numbers: a review and some new methods
(1397) Journal of Applied Mathematics and Computing. 59 597-630 مشاهده مقاله
9 - مهدي الله دادي, حسن ميش مست نهي
ناحيه جواب جديد براي حل مدل برنامه ريزي خطي بازه اي
(1396) تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن - دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان. 53 111-121
10 - حسنعلي عشايري نسب, حسن ميش مست نهي, مهدي الله دادي
حل مسئله برنامه ريزي خطي بازه اي يك الگوريتم جديد براي حالت خاص
(1396) EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS. 93 39-49
11 - حسن ميش مست نهي, حسنعلي عشايري نسب, مهدي الله دادي
روش هاي حل مسئله برنامه ريزي خطي بازه اي.
(1396) Operational Research. - 1-25 مشاهده مقاله
12 - مهدي الله دادي, حسن ميش مست نهي
حل مسائل برنامه ريزي خطي بازه اي با شيوه جديد
(1395) ICIC Express Letters. 10 1-9
13 - مهدي الله دادي, حسن ميش مست نهي, حسنعلي عشايري نسب, مسلم جوانمرد
Improving the modified interval linear programming method by new techniques
(1395) INFORMATION SCIENCES. 339 224-236
14 - حامد فراهاني, حسن ميش مست نهي, محمود پري پور
Solving fuzzy complex system of linear equations using eigenvalue method
(1394) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 31 1689-1699
15 - اباذر كيخا, حسن ميش مست نهي
Operations and Ranking Methods for Intuitionistic Fuzzy Numbers, a Review and New Methods
(1394) International Journal of Intelligent Systems and Applications. 1 35-48
16 - حسن ميش مست نهي, اباذر كيخا
Fuzzified Choquet Integral and its Applications in MADM A Review and A New Method
(1394) International Journal of Fuzzy Systems. 17 337-352
17 - حسن ميش مست نهي, اباذر كيخا
TOPSIS and Choquet integral hybrid technique for solving MAGDM problems with interval type-2 fuzzy numbers
(1394) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 30 1301-1310
18 - مهدي الله دادي, حسن ميش مست نهي
The Optimal Value Bounds of the Objective Function in the Interval Linear Programming Problem
(1394) Chiang Mai Journal of Science. 42 501-511
19 - زهرا شهركي, مهدي الله دادي, حسن ميش مست نهي
Fuzzy multi objective linear programming problem with imprecise aspiration level and parameters
(1394) International Journal of Optimization and Control: Theories and Applications. 5 81-86
20 - احسان عديلي, محمدرضا سهرابي, حسن ميش مست نهي
prediction of microcracks in concrete using fuzzy systems
(1393) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 27 1161-1168
21 - حسن ميش مست نهي, فرهاد حميدي
Upper and lower bounds for the optimal values of the interval bilevel linear programming problem
(1393) APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. 39 1650-1664
22 - حميدرضا قنبري, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, حسن ميش مست نهي
Application of Fuzzy System in Psychological Tests Optimize the Number of Questions for WHOQOL-BREF
(1393) INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY. 9 51-75
23 - مهرناز ساراني, حسن ميش مست نهي
حل مسئله تخصيص با استفاده از محاسبات بيولوژيكي
(1393) رايانش نرم و فناوري اطلاعات. 3 3-11
24 - فرهاد حميدي, حسن ميش مست نهي
برنامه ريزي خطي دو ترازه با پارامترهاي فازي
(1391) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 10 83-99
25 - حسن ميش مست نهي, فرهاد حميدي
A comment on "Biological computation of the solution to the quadratic assignment problem"
(1391) APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 218 10759-10761 مشاهده مقاله
26 - مجيد دره ميركي, حسن ميش مست نهي
A Parallel Algorithm for the Degree-Constrained Minimum Spanning Tree Problem by Using DNA Computing
(1386) RESEARCH JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES. 6 -
27 - حسن ميش مست نهي, شاهين گلاره
Apolytop approach for quadratic assignment problem
(1385) مجله علوم پايه (دانشگاه مازندران). 3 55-63
28 - حسن ميش مست نهي, حميدرضا مالكي, ماشالله ماشين چي
A canonical representation for the solution of fuzzy linear system and fuzzy linear programming problem
(1384) Journal of Applied Mathematics Computing. 20 -
29 - حسن ميش مست نهي, حميدرضا ملكي
Intuitionistic Fuzzy Optimization Model and Intuitionistic Fuzzy Numbers
(1384) WSEAS Trans.On Informations Science and Applications (MSRT BLACKLIST). -
30 - حسن ميش مست نهي
Solving Fuzzy Number Linear Programming Problem By Lexicographic Ranking Function
(1382) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics. 173-182
31 - حسن ميش مست نهي
A new Ranking Function Method for Fuzzy Numbers
(1382) مجله علوم پايه (دانشگاه مازندران). 2 31-38


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 بهينه سازي نادقيق ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 07:30-09:30، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30
2 بهينه سازي نادقيق ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 07:30-09:30، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 14:30 حضور حضور در محل مسوليت اجرايي و شركت در جلسات در صورت
2 شنبه 16:00 18:00 مشاوره .
3 شنبه 18:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
4 يك شنبه 07:30 14:30 حضور حضور در محل مسوليت اجرايي و شركت در جلسات در صورت
5 يك شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد .
6 يك شنبه 18:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
7 دو شنبه 07:30 14:30 حضور حضور در محل مسوليت اجرايي و شركت در جلسات در صورت
8 دو شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري .
9 دو شنبه 18:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
10 سه شنبه 09:30 14:30 حضور حضور در محل مسوليت اجرايي و شركت در جلسات در صورت
11 سه شنبه 16:00 18:00 مشاوره .
12 سه شنبه 18:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
13 چهار شنبه 07:30 14:30 حضور حضور در محل مسوليت اجرايي و شركت در جلسات در صورت
14 چهار شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد .
15 چهار شنبه 18:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 پنج شنبه 09:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري .