كارشناسی ارشد , مهندسی عمران - راه و ترابری , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1374 ← 1377
دكترا , مهندسی عمران , دانشگاه علم وصنعت ایران , 1383 ← 1390


1396

ارزيابي روش هاي اندازه گيري مقاومت لغزشي ر ويه هاي بتني راه با كاربرد نفوذپذيري

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهر سازي كشورهاي جهان اسلام

محمدرضا قاسمي, محمدحسن ميرابي مقدم, مهسا دراجي بنجار - 1396/05/25
1393

بررسي تاثير جرم و سختي جانبي بر رفتار قاب خمشي 3 بعدي بتن مسلح تحت اثر انفجار سطحي

اولين همايش ملي مهندسي عمران، شهرسازي و توسعه پايدار

محمدحسن ميرابي مقدم, محسن مجد, محمدحسين گل براري - 1393/11/16

بررسي اثر استفاده از مصالح سربارهاي و مشخصات مصالح شامل شكل، اندازه و تركيبات معدني بر مقاومت لغزندگي

اولين همايش ملي مهندسي عمران، شهرسازي و توسعه پايدار

مرتضي ذات اكرم, محمد مهدي خبيري, محمدحسن ميرابي مقدم - 1393/11/16

اهميت مقاومت لغزندگي و رابطهي آن با نرخ تصادفات

اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران، شهرسازي و توسعه پايدار

مرتضي ذات اكرم, محمد مهدي خبيري, محمدحسن ميرابي مقدم - 1393/11/16
1388

بررسي پارامتر پراكندگي تابع حداكثر درست نمايي در پيش بيني مدل هاي غير خطي تصادفات شهري

اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت زيرساخت ها

محمدحسن ميرابي مقدم, مهدي اژدري مقدم - 1388/08/05


1378

بررسي آب‌ شستگي موضعي پل مطالعه موردي پلهاي سيستان‌وبلوچستان

محمود ميري, محمدحسن ميرابي مقدم - 1378 -


طرح روسازي سبز با استفاده از پلاستيك هاي بازيافت شده

وحيد وحيديان , [ محمدحسن ميرابي مقدم, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي و تخمين مقاومت فشاري بتن غلتكي با استفاده از روش هاي شبكه عصبي مصنوعي،اسپلاين رگرسيوني چند متغيره تطبيقيو مدل درخت

محسن رفيعي , [ محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ارزيابي اثر افزودني ها هسته خرما پوزولان تفتان در مقاومت لغزشي رويه بتني راه

مهسا دراجي بنجار , [ محمدرضا قاسمي, محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي عملكرد لرزه اي سيستم هاي مقاوم سازي شده با ميراگر اصطكاكي دوراني ديوار برشي فولادي و مهاربند زانويي

حميدرضا ترشيزيان , [ محمدحسن ميرابي مقدم, عباس قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

طراحي بهينه قاب فولادي با استفاده از الگو ريتم فراكاوشي جستجوي فاخته (cs)

محمدحسن رضاپور , [ محمدحسن ميرابي مقدم, بهروز كشته گر ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي توام اثر سختي خشي و جرم بر پاسخ ديناميكي قاب سه بعدي بتن مسلح پنج طبقه تحت اثر انفجار

محسن مجد , [ محمدحسن ميرابي مقدم, محمدحسين گل براري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير ماسه بادي در مشخصات مخلوطهاي بتن آسفالتي گرم

نيما رخشا , [ محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بهبود رفتار لرزه اي سازه ها با استفاده از ميراگرهاي صفحات فلزي و مقايسه آن با مهاربند همگرا در ساختمانهاي بلند فلزي

صادق مودي , [ محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي پاسخ ديناميكي پل ها با عرشه كامپوزيت تحت ضربه كاميون ايران

محمدرسول رخشاني , [ محمدحسن ميرابي مقدم, بهروز كشته گر ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مدل سازي و پيش بيني گسترش آلودگي نفتي در سواحل درياي عمان

آزاده رضايي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدلسازي و مقايسه ابعاد دهانه پل هاي جاده هاي برون شهري با در نظر گرفتن پارامتر هاي اصلي حوه آبريز

فريبا برنائي بجد , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بهينه سازي استهلاك انرژي در سرريز هاي پلكاني سدها

امين الله فلاح , [ محمدحسن ميرابي مقدم, غلامحسين اكبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اثر الياف خرما بر مقاومت و فشاري و كاهش وزن بتن

حسين باران زهي , [ محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل غير خطي سازه هاي بتني مقاوم سازي شده با ديوار برشي فولاد

محمدعلي غلاميان , [ محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي اثرطرح اخطلات در بتنسبك ساختهشده از توف سنگهاي آتشقشان تفتان

محمدانور ريگي , [ محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي خواص مكانيكي بتن خودتراكم حاوي خرده شيشه تحت شرايط مهاجم اسيد سولفوريك

سامان راحت دهمرده , [ محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير اسيد سولفوريك بر خواص مكانيكي بتن خود تحكيم لاستيكي

محمدصالح سرگزي مقدم , [ محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي ومفايسه مدلهاي مختلف رياضي رسوب وانتخاب يك مدل بهينه براي رودخانه سيستان

حسن سرگزي , [ محمدحسن ميرابي مقدم, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه وبررسي تغييرات بستر ومورفولوژي رودخانه سيستان با استفاده از مدل كامپيوتر

غلامحسين نوري , [ محمدحسن ميرابي مقدم, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسيedpهاي حاصل از روش idaديناميكي قابهاي فولادي بهسازي شده با ميراگر rf

محمد امين منتظر , [ محمدحسن ميرابي مقدم, امير شيرخاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدل سازي اثربادبر الگوي جريان در مخازن مرتبط به هم

محسن حسيني قلعه نو , [ محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91


مدير امور طرح هاي عمراني دانشگاه

از تاریخ 1397/06/24 تا تاریخ 1398/06/20

از تاریخ 1392/07/01 تا تاریخ 1394/10/20


1 - محمدحسن ميرابي مقدم
اثر شكل و ميزان الياف سيس نخل خرما بر مقاومت فشاري و كششي بتن
(1400) مهندسي سازه و ساخت. 8 169-176
2 - بهروز كشتگر , رضا كولجي, josi A Correia, Nicholas Fantuzzi, محمدحسن ميرابي مقدم
Reliability Analysis of Composite-Nonfluid Tube using Finite- Based Armijo Method
(1400) ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems Part A-Civil Engineering. 4 04021067-1-04021067-5
3 - محمدحسن ميرابي مقدم
ارايه يك روش اصلاحي براي براورد و مقايسه تصادفات انواع تقاطع هاي همسطح شهري
(1399) جاده. 28 25-36
4 - سامان راحت دهمرده, محمدصالح سرگزي مقدم, محمدحسن ميرابي مقدم
Effects of waste glass and rubber on the SCC: rheological, mechanical, and durability properties
(1399) European Journal of Environmental and Civil Engineering. 25 302-321 مشاهده مقاله
5 - سامان راحت دهمرده, محمدحسن ميرابي مقدم
ارزيابي ايده استفاده از انواع مختلف ضايعات پلاستيكي در توليد بتن از لحاظ خواص مهندسي
(1398) كارافن. 151-168
6 - مرتضي ذات اكرم, محمدمهدي خبيري, محمدحسن ميرابي مقدم
مدل سازي تأثير آلودگي سطحي رويه راه ها بر احتمال وقوع تصادفات به روش شبكه عصبي
(1397) راهور. 1 53-73
7 - سامان راحت دهمرده, محمدحسن ميرابي مقدم, محمدصالح سرگزي مقدم
ارزيابي آزمايشگاهي عملكرد بتن خودتراكم حاوي ذرات شيشه تحت شرايط مهاجم اسيد سولفوريك
(1397) مهندسي سازه و ساخت. 5 200-220
8 - مصطفي وامق, محمود عامري, سيد فرهاد چاوشيان نائيني, محمدحسن ميرابي مقدم
بررسي اثر آميخته پليمري بر خستگي مخلوطهاي آسفالتي
(1397) مهندسي زير ساخت هاي حمل و نقل. 4 1-14
9 - محمود عامري, آرمين جراحي, Farshad Haddadi, محمدحسن ميرابي مقدم
A Two-Stage Stochastic Model for Maintenance and Rehabilitation Planning of Pavements
(1397) MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING. 2019 1-15
10 - مرتضي ذات اكرم, محمدمهدي خبيري, محمدحسن ميرابي مقدم
بررسي آزمايشگاهي و تحليل آماري اثر آلاينده ها بر مقاومت لغزندگي روسازي آسفالتي
(1396) مهندسي حمل و نقل. 8 589-602
11 - محمدحسن ميرابي مقدم, احمد گلي, فرهاد شهرکي
بررسي تاثير محلول SSR400 بر خواص مهندسي بستر روسازيهاي آسفالتي
(1396) مهندسي زير ساخت هاي حمل و نقل. 3 83-98
12 - Mahmoud Ameri, Shams Nowbakht, Mohammad Molayem, محمدحسن ميرابي مقدم
A study on fatigue modeling of hot mix asphalt mixtures based on the viscoelastic continuum damage properties of asphalt binder
(1394) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 106 243-252
13 - محمدحسن ميرابي مقدم, علي اکبري
بررسي آزمايشگاهي تاثير دما بر مقاومت لغزندگي انواع مخلوط هاي آسفالتي
(1394) مهندسي حمل و نقل. 6 703-716
14 - محمدحسن ميرابي مقدم, احمد گلي, محمود ملايم, محمود عامري
Experimental study on the effect of nanosized carbon particleson fatigue resistance of asphalt binders
(1394) PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY. 34 971-975
15 - فرشاد حدادي, محمود عامري, محمدحسن ميرابي مقدم, حميد رضا اميري حسيني
Validation of a simplified method in viscoelastic continuum damage (VECD) model developed for flexural mode of loading
(1393) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 95 892-897
16 - سامان راحت دهمرده, محمدصالح سرگزي مقدم, محمدحسن ميرابي مقدم
Utilization of Waste Glass In Architectural Self Compacting Concrete A Novel Approach For Waste Management
(1393) ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY. 8 976-984
17 - محمدحسن ميرابي مقدم, محمدمهدي هوشمند, علي مهماندوست کتلر
پيشبيني نرخ نفوذ ماشين حفار تمام مقطع با سيستم تطبيقي استنتاج فازي - عصبي
(1392) جاده. 74 77-84
18 - محمدصالح سرگزي مقدم, سامان راحت دهمرده, محمدحسن ميرابي مقدم, سيد روح الله موسوي
Employment Waste Rubber Powder as Cement Replacement in Self-Compacting
(1392) ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY. 13 656-666
19 - محمدحسن ميرابي مقدم
بررسي استانداردهاي ضريب اصطكاك سطح جاده براي مقابله با لغزش خودروها
(1391) جاده. 70 85-93
20 - محمدحسن ميرابي مقدم
مطالعه عناصر اصلي مدل براورد تصادفات راه ها و تقاطع هاي شهري
(1390) مهندسي ترافيك. 12 45-50
21 - Shahriar Afandizadeh, Mahmud Ameri, محمدحسن ميرابي مقدم
introdacing a modified gradient vector method for optimization of accident pridetion non-linear functions
(1390) APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. 35 5500-5506
22 - شهريار افندي زاده, محمود عامري, محمدحسن ميرابي مقدم
روشي براي بهينه سازي لگاريتم تابع درستنمايي جهت تخمين ضرايب مدل هاي پيش بيني تصادفات
(1389) پژوهشنامه حمل و نقل. 3 215-225
23 - محمدحسن ميرابي مقدم
مدل برآورد تعداد تصادفات براي راههاي شهري(مطالعه موردي شهر زاهدان)
(1388) AAPS PHARMSCI. 6 257-268


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مصالح ساختماني وآز مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 102، درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30
2 مصالح ساختماني وآز مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 201، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30
3 مكانيك خاك 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 202، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 210
4 آز مكانيك خاك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ع): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: آزمايشگاه مكانيك خاك
5 پروژه راهسازي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
6 روسازي راه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
7 پروژه راهسازي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
8 روسازي راه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
9 مهندسي ترافيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 208
10 آز روسازي راه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: آزمايشگاه بتون
11 مهندسي ترافيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 208
12 آز روسازي راه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: آزمايشگاه بتون
13 مصالح ساختماني وآز مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 102، درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30
14 مصالح ساختماني وآز مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 201، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30
15 مكانيك خاك 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 202، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 210
16 آز مكانيك خاك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ع): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: آزمايشگاه مكانيك خاك
17 متره و برآورد. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 17:00-18:00 مکان: سالن اجتماعات، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: سالن اجتماعات
18 متره و برآورد. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 17:00-18:00 مکان: سالن اجتماعات، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: سالن اجتماعات
19 نقشه برداري 1 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 607، درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه مصالح ساختماني
20 نقشه برداري 1 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 607، درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه مصالح ساختماني

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 15:30 20:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
4 يك شنبه 11:30 12:30 حضور
5 يك شنبه 17:30 20:30 مشاوره
6 دو شنبه 11:30 15:00 حضور
7 سه شنبه 11:30 16:00 مشاوره
8 چهار شنبه 09:30 21:30 حضور
9 پنج شنبه 09:00 20:00 عدم دسترسي