كارشناسی , مهندسی كامپیوتر-سخت افزار , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , مهندسی كامپیوتر-سخت افزار , دانشگاه تهران , 1385 ← 1388
دكترا , مهندسی كامپیوتر-سخت افزار , دانشگاه تهران , 1392 ← 1397


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 سيستم هاي اتكاپذير مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 507 مهندسي
2 سيستم هاي تحمل پذير اشكال مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
3 سيستم هاي اتكاپذير مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 507 مهندسي
4 سيستم هاي تحمل پذير اشكال مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
5 مدارهاي منطقي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ف، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30، حل تمرين(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ز
6 معماري كامپيوتر مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ف مکان: 510 مهندسي، درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: 510 مهندسي، حل تمرين(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ز مکان: 510 مهندسي
7 كارآموزي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی
8 مدارهاي منطقي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ف، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30، حل تمرين(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ز
9 معماري كامپيوتر مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ف مکان: 510 مهندسي، درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: 510 مهندسي، حل تمرين(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ز مکان: 510 مهندسي
10 كارآموزي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 11:00 حضور
2 شنبه 09:30 11:00 حضور
3 شنبه 11:00 15:00 حضور جلسه گروه
4 شنبه 11:00 13:00 عدم دسترسي جلسه گروه آموزشي
5 شنبه 13:00 15:30 مشاوره با قرار قبلي
6 شنبه 15:30 17:30 عدم دسترسي
7 يك شنبه 09:30 15:00 حضور
8 يك شنبه 09:30 13:00 حضور
9 يك شنبه 13:00 15:30 مشاوره با قرار قبلي
10 يك شنبه 15:30 17:30 عدم دسترسي
11 دو شنبه 07:30 15:00 حضور
12 دو شنبه 09:30 13:00 حضور
13 دو شنبه 13:00 15:30 مشاوره با قرار قبلي
14 دو شنبه 15:30 17:30 عدم دسترسي
15 سه شنبه 09:30 15:00 حضور
16 سه شنبه 09:30 13:00 حضور
17 سه شنبه 13:00 15:30 مشاوره با قرار قبلي
18 سه شنبه 15:30 17:30 عدم دسترسي
19 چهار شنبه 07:30 10:00 حضور
20 چهار شنبه 09:30 11:00 حضور
21 چهار شنبه 10:00 15:00 حضور جلسه دانشكده
22 چهار شنبه 11:00 13:00 عدم دسترسي جلسه دانشكده
23 چهار شنبه 13:00 15:30 مشاوره با قرار قبلي
24 چهار شنبه 15:00 20:00 عدم دسترسي
25 چهار شنبه 15:30 19:30 عدم دسترسي