كارشناسی ارشد , علوم اقتصادی - اقتصادنظری , دانشگاه شهید بهشتی , 1376 ← 1379
دكترا , علوم اقتصادی - اقتصادنظری , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1387 ← 1393


1399

تأثير حداقل دستمزد بر اشتغال بخش صنعت ايران

ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني، اقتصاد و حسابداري

اعظم حبيبي, مرضيه اسفندياري - 1399/02/28

تاثير حداقل ذستمزد بر بيكاري در ايران

ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم انساني، اقتصاد و حسابداري ايران

زهره ميرزاجاني, مرضيه اسفندياري - 1399/02/28
1397

برآورد تابع تقاضاي انرژي هاي تجديد پذير در ايران با استفاده از روش ARDL

چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري ايران

نسيم مسعودي, جواد شهركي, مرضيه اسفندياري - 1397/12/07
1394

سيماي بخش صنعت در راستاي تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي در استان سيستان و بلوچستان

كنفرانس ملي اقيانوس مديريت

غلامرضا كيخا, مرضيه اسفندياري - 1394/12/21
1393

تاثير عوامل محيطي و سازماني بر کارآفريني شرکتي و عملکرد سازماني در کسب و کارهاي کوچک و متوسط(مورد مطالعه:استان سيستان و بلوچستان)

اولين كنگره ملي آمايش سرزمين در هزاره سوم با تاكيد بر جنوب شرق ايران

حامد آرامش, مرضيه اسفندياري, عليرضا سرگلزايي - 1393/09/26


1398

طرح امكانسنجي منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه - زاهدان

حامد آرامش, مرضيه اسفندياري, علي اصغر تباوار, نورمحمد يعقوبي - 1398 -


تاثير رشد جمعيت بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب با تاكيد بر افغانستان

باز محمد رحيمي , [ نظر دهمرده قلعه نو, مرضيه اسفندياري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي تأثير نااطميناني سياست اقتصادي برسرمايه گذاري درايران

مهلا ميري , [ مرضيه اسفندياري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

قيمت نفت و نااطميناني سياست اقتصادي

پروانه پردل , [ مرضيه اسفندياري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

تأثير شوك سياست پولي برتوزيع درآمد با لحاظ چسبندگي قيمت ها

رقيه باراني فر , [ مرضيه اسفندياري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

مقايسه تاثيرانواعاعتبارات پراختي براشتغال بخش كشاورزي درفاصله سالهاي1384تا1395(مقايسه تسهيلات طرح بنگاههاي زود بازده وتسهيلات صندوق توسعه ملي)

فرزانه شاليبر , [ مرضيه اسفندياري, احمدرضا سرگلزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي اثر سرمايه انساني و تغيير ساختاري بر رشد ساختاري

معصومه قرنجيك , [ مرضيه اسفندياري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير اصلاحات ساختاري بازار كار بر ديرپايي تورم

مهلا شاه بيكي , [ مرضيه اسفندياري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مقايسه تاثير انواع اعتبارات پرداختي براشتغال بخش كشاورزي در فاصله سالهاي 1396-1384(مقايسه تسهيلات طرح بنگاههاي زود بازده وتسهيلات صندوق توسعه ملي)

فرزانه شاليبر , [ مرضيه اسفندياري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي و رتبه بندي عوامل بازدارنده و محدود كننده جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش معادن و صنايع وابسته در استان سيستان و بلوچستان

نرگس سكوند , [ زهرا وظيفه, مرضيه اسفندياري, فهيمه سادات سعادت يار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شوكهاي تقاضاي كل و پويايي اشتغال

پريسا شهركي , [ مرضيه اسفندياري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي اثرات پوياي مهاجرت هاي روستا-شهري بر نابرابري درآمدي در مناطق روستايي

سيدمحمدرضا مهدويان , [ مرضيه اسفندياري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير شوكهاي نفتي بر تجارت خارجي تحت سياستهاي هدفگذاري نرخ ارز و تورم

مهدي بهراد امين , [ غلامرضا زمانيان, مرضيه اسفندياري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ساختار سنتي جمعيت، رشد اقتصادي و انباشت سرمايه انساني در قالب مدل نسل هاي هم پوشان

فرخنده يگانه , [ مرضيه اسفندياري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95


1396

تأمين مالي و تجاريسازي فناوري شناسايي چالشها و چگونگي ايجاد ظرفيت نوآوري در كشورها

مرضيه اسفندياري, زهرا اسدي - معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1396 ايران


معاون آموزشي دانشكده اقتصاد

از تاریخ 1395/07/01 تا تاریخ 1400/06/01

از تاریخ 1394/11/27 تا تاریخ 1395/04/01

رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت

از تاریخ 1399/06/19 - ادامه دارد


1 - مهناز سعيدي كيا, نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا كشاورز حداد, مرضيه اسفندياري
آناليز اثرات سرريز جرم و جنايت و تروريسم بر مخارج عمومي در كشورهاي مناپ (رهيافت رگرسيون پانل فضايي)
(1399) مطالعات شبه قاره. 12 89-108
2 - سعيد جعفري, مرضيه اسفندياري, مصيب پهلواني
نقش عوامل تأثيرگذار بر بهر ه وري كل عوامل در شرق و غرب آسيا با تأكيد بر سرمايه انساني و رانت ها ي نفتي
(1399) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 28 267-295
3 - نسيم مسعودي, نظر دهمرده قلعه نو, مرضيه اسفندياري
بررسي تأثير انرژي هاي تجديدپذير و نوآوري هاي فني و رشد اقتصادي بر انتشار دي اكسيد كربن
(1399) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 10 35-54
4 - نسيم مسعودي, نظر دهمرده قلعه نو, مرضيه اسفندياري
investigating the impacts of technological innovation and renewable energy on environmental pollution in countries selected by the International Renewable Energy Agency: A quantile regression approach
(1399) Caspian Journal of Enviromental Sciences. 18 97-107
5 - سعيد جعفري, مرضيه اسفندياري, مصيب پهلواني
نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي، مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار در ايران
(1399) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 9 77-107
6 - مرضيه اسفندياري
Dynamic Optimization of Capital Stock: An Application of Maximum Principle
(1399) Industrial Engineering and Management Systems. 19 589-596
7 - احمد وندكي, مرضيه اسفندياري
تحليل فضايي تأثير تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال
(1399) اقتصاد و توسعه منطقه اي. 27 83-102
8 - سعيد جعفري, مرضيه اسفندياري, مصيب پهلواني
بررسي عوامل موثر بر رشد بهره وري كل عوامل توليد با تاكيد بر سرمايه انساني و انرژي هاي تجديدپذير و تجديد ناپذير
(1399) سياست گذاري اقتصادي. 12 321-343
9 - مهران زارعي, مرضيه اسفندياري, سيدحسين ميرجليلي
بررسي تاثير بانكداري سايه در اثربخشي سياست پولي؛ شواهدي از برخي كشورهاي G20
(1399) پژوهش هاي پولي - بانكي. 13 733-765
10 - زهره اسكندري پور, مرضيه اسفندياري
عدم تقارن گذر شوك هاي نرخ ارز بر قيمت واردات با تأكيد بر تغييرات رژيمي
(1398) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 8 215-237
11 - زهره اسكندري پور, مرضيه اسفندياري
بررسي درجه عبور نرخ ارز بر قيمت واردات در شرايط نااطميناني محيطي: با تاكيد بر تغييرات رژيمي
(1398) اقتصاد پولي مالي. 26 267-291
12 - محمد نوروزيان, مرضيه اسفندياري, سيدمهدي حسيني, شجاع موسي پور
بررسي كارايي زيست محيطي پنبه كاران كشور
(1398) محيط زيست طبيعي. 72 389-402
13 - زهرا نصراللهي, مرضيه اسفندياري, راضيه غلامي
تاثير باروري بر رفاه خانوار در ايران با توجه به سرمايه انساني
(1398) بررسي مسائل اقتصاد ايران. 6 275-300
14 - سعيد جعفري, مرضيه اسفندياري, مصيب پهلواني
تحليل كوتاه مدت و بلند مدت دلايل تفاوت بهره وري كل عوامل در آسياي شرقي و غربي: بررسي آثار اصلي و تعاملي
(1398) برنامه ريزي و بودجه. 24 133-160
15 - نظر دهمرده قلعه نو, مرضيه اسفندياري, زهره اسكندري پور
بررسي اثرات توسعه صنعت بيمه بر رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران
(1398) اقتصاد پولي مالي. 26 1-25
16 - مهناز سعيدي كيا, نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا كشاورز حداد, مرضيه اسفندياري
رابطه مخارج عمومي با تروريسم و جرم و جنايت در كشورهاي منطقه MENA ؛ رويكرد خود رگرسيون برداري پانلي (p-var)
(1397) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 5 197-220
17 - سيدمحمدرضا مهدويان, مرضيه اسفندياري
بررسي وضعيت توزيع درآمد در مناطق روستايي ايران
(1397) راهبرد توسعه. 79-100
18 - نظر دهمرده قلعه نو, رضا خاكي, مرضيه اسفندياري
نقش اخبار بر نوسانات قيمت مسكن
(1397) Investment Management and Financial Innovations. 15 294-303 مشاهده مقاله
19 - مهناز سعيدي كيا, نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا كشاورز حداد, مرضيه اسفندياري
تحليل اثرات سرريز فضايي مخارج نظامي در رويارويي با جرم وجنايت و نيروهاي فرامنطقه اي تروريسم در كشورهاي منا
(1397) پژوهش هاي سياسي جهان اسلام. 8 169-193
20 - مهدي بهراد امين, غلامرضا زمانيان, مرضيه اسفندياري
بررسي نقش سياست هدفگذاري تورم در اثرگذاري شوكهاي نفتي بر تجارت خارجي ايران
(1396) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 4 1-28
21 - فرشيد پورشهابي, مرضيه اسفندياري
نقش توسعه مالي در ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ارتقاي رشد اقتصادي
(1396) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 7 113-126
22 - مرضيه اسفندياري, غلامرضا كيخا
تغيير رتبه بندي فعاليت هاي صنعتي استان سيستان و بلوچستان(كاربردي از جدول داده-ستاده)
(1395) International Journal of Economics and Financial Issues. 7 330-337
23 - مهدي بهراد امين, غلامرضا زمانيان, مرضيه اسفندياري
تاثير شوك هاي نفتي بر تجارت خارجي تحت سياست هدفگذاري نرخ ارز و تورم(در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي ايران)
(1395) International Journal of Economics and Financial Issues. 7 342-351
24 - مرضيه اسفندياري
The Role of Financial Markets Development in the Foreign Direct Investment Effect on Economic Growth (The case of D8 with Emphasizing on Iran)
(1393) International Journal of Research in Business and Social Sciences. 240-248


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اقتصاد كلان 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 923، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 923
2 اقتصاد كلان 3 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
3 اقتصاد سنجي 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00
4 مباني فلسفي و روش شناسي اقتصادي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 918
5 ادامه پايان نامه ارشد اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
6 اقتصاد كلان تكميلي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: 920، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: 912
7 اقتصاد كلان 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 923، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 923
8 اقتصاد كلان 3 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
9 اقتصاد سنجي 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00
10 مباني فلسفي و روش شناسي اقتصادي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 918
11 ادامه پايان نامه ارشد اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
12 اقتصاد كلان تكميلي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: 920، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: 912

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور رسيدگي به امور دانشكده( كاركنان)
2 شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري طبق هماهنگي
3 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري طبق هماهنگي
4 شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي وقت نماز
5 شنبه 12:00 12:30 حضور رسيدگي به سايت دانشكده
6 شنبه 12:00 14:30 حضور جلسه (معاون اموزشي دانشكده، مدير اموزش، كارشناس پژ
7 شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري Webinar2.usb.ac.ir/dresfandiari
8 يك شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي اموزشي گروه اقتصاد
9 يك شنبه 09:30 11:30 حضور مجله اقتصاد باثبات و توسعه پايدار
10 يك شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي وقت نماز
11 يك شنبه 12:00 15:00 حضور بررسي سرفصل هاي اموزشي و برنامه هاي مهارت افزايي و
12 يك شنبه 12:00 14:30 حضور شوراي گروه اقتصاد
13 دو شنبه 07:30 09:30 حضور پيگيري امور اداري دانشكده
14 دو شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي پژوهشي دانشگاه
15 دو شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي پژوهشي دانشگاه
16 دو شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي وقت نماز
17 دو شنبه 12:00 14:30 حضور پيگيري امور پژوهشي دانشكده
18 دو شنبه 12:00 13:00 حضور جلسه كارگروه اشتغال پذيري و بازنگري درسي
19 دو شنبه 15:00 17:00 حضور پيگيري امور ارتباط با صنعت و جامعه
20 سه شنبه 07:30 09:30 حضور كلاس طرح مبنا
21 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي Webinar2.usb.ac.ir/dresfandiari
22 سه شنبه 09:30 11:30 حضور پيگيري امور مرتبط با وبسايت دانشكده
23 سه شنبه 12:00 14:30 حضور جلسه با كارشناسان دانشكده
24 سه شنبه 12:00 14:30 حضور امور مجله ( به استثناي وقت نماز)
25 سه شنبه 15:00 17:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد طبق هماهنگي و از طريق http://webinar2.usb.ac.ir/d
26 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور كلاس مبنا
27 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور رسيدگي به امور اعضاي هيات علمي
28 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد طبق هماهنگي
29 چهار شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي وقت نماز
30 چهار شنبه 12:00 14:30 حضور جلسه شوراي دانشكده
31 چهار شنبه 12:00 13:00 حضور پيگيري امور پژوهشي دانشكده
32 چهار شنبه 13:00 14:30 حضور شوراي دانشكده
33 پنج شنبه 07:30 13:30 حضور ارتباط با صنعت و جامعه( حضور در كلينيك كسب و كار ا
34 پنج شنبه 08:00 13:00 حضور ارتباط با صنعت و جامعه