كارشناسی , فیزیك كاربردی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1373 ← 1377
كارشناسی ارشد , فیزیك هسته ای , دانشگاه فردوسی مشهد , 1377 ← 1379
دكترا , فیزیك هسته ای , دانشگاه فردوسی مشهد , 1379 ← 1383


1399

بررسي جا به جايي ايزوتوپي شعاع بار در ايزوتوپ هاي زوج-زوج 130-110 Sn با استفاده از مدل ميدان ميانگين نسبيتي

سي و ششمين كنفرانس ملي فيزيك ايران 1399

بامداد يغمايي, وحيد دهقاني, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1399/06/01
1398

انرژي بستگي و انرژي ميدان هاي مزوني ايزوتوپ هاي 182-214 pb با استفاده از مدل ميانگين ميانگين نسبيتي

بيست و ششمين كنفرانس هسته اي ايران

بامداد يغمايي, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, وحيد دهقاني - 1398/12/07
1397

طراحي و شبيه سازي سامانه متحرك و همگن پرتودهي گاما

كنفرانس فيزيك ايران 1397

حافظ تقي پوراصلاني, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1397/06/05

مطالعه نيروي سه-جسمي در برهم كنش شكست پروتون-دوترون توسط بينا در انرژي 190 مگا الكترون ولت

بيست و دومين همايش بين المللي مسائل چند جسمي در فيزيك- فرانسه

ميثم محمدي دادكان, M. T Bayat, Nasser Kalantar-Nayestanaki, St Kistryn, A Kozela, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, Messchendorp J. G., R Ramazani-Sharifabadi, E Stephan, H Tavakoli-Zaniani - 1397/04/18
1396

طراحي و شبيه سازي سامانه همگرا كننده نوترون سرد

بيست و چهارمين كنفرانس هسته اي ايران

معصومه اشرافي, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, وحيد دهقاني - 1396/12/02

وابستگي دمايي نرخ نابودي پوزيترون در نيمه رساناها و عايق ها

كنفرانس فيزيك ايران 1396

حسن اكي, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1396/06/06
1395

بررسي نابودي اورتوپوزيترونيوم در ماده متخلخل در حضور گاز ازت با فشارهاي مختلف

بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

بهنوش خمر, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مرتضي خاقاني - 1395/12/04

وابستگي دمايي نرخ نابودي الكترون-پوزيترون در پلاسماي الكترون-پوزيترون

كنفرانس فيزيك ايران 95

حسن اكي, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1395/06/01

بررسي ارتباط بين شكل چاه پتانسيل و طول عمر اورتوپوزيترونيوم در نانو حفره هاي كروي و بيضيگون در مدل آر تي اي

كنفرانس فيزيك ايران 1395

مهديه شهركي اصيل, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, وحيد دهقاني, مرتضي خاقاني - 1395/06/01
1394

نقش اثر كولن در سطح مقطع نابودي مستقيم الكترون-پوزيترون

بيست و دومين كنفرانس هسته اي ايران

حسن اكي, سيدعليرضا علوي, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1394/12/05

پيشنهاد استفاده از روش تشديد مغناطيس هسته اي به عنوان فيدبك منابع تغذيه الكترومغناطيس هاي دو قطبي در حلقه انبارش طرح چشمه نور ايران

دومين كنفرانس ملي شتابگرهاي ذرات و كاربردهاي آن

مرتضي جعفرزاده خطيباني, جواد رحيقي, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1394/09/04

ويژگي هاي ترموديناميكي هسته 108Pdبا فرمولبندي جديد نظريه اصلاح شده گينزبرگ-لاندائو

كنفرانس فيزيك ايران 1394

پريوش محمدي, وحيد دهقاني, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1394/06/02
1393

ظرفيت گرمايي هسته ها با بكارگيري نظريه گينزبرگ-لاندائو

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

پريوش محمدي, وحيد دهقاني, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1393/12/06

تئوري گينزبرگ-لانداو براي سيستم هاي فرميوني محدود

كنفرانس فيزيك ايران 1393

پريوش محمدي, وحيد دهقاني, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1393/06/17

اندازه گيري طول عور نابودي پوزيترو در سيليسيم تابش ديده توسط گاها

كنفرانس فيزيك ايران 93

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1393/06/15

تئوري گينزبرگ- لاندائو براي سيستم هاي فرميوني محدود

كنفرانس فيزيك ايران 93

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1393/06/15
1392

شبيه سازي توليد و انتقال يك باريكه پوزيترون كند توسط آرايه مغناطيسي خميده

كنفرانس ملي شتابدهنده ها و كاربرد آن ها

ميثم محمدي دادكان, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, رسول جمشيدزهي - 1392/09/06

سوسوزني محلول نفتالن-آنتراسن-سيكلوهگزان و مقايسه آن با بلور نفتالن-آنتراسن

كنفرانس فيزيك ايران 92

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1392/06/02
1391

بررسي اثر تنظيمات Range Cut شبيه ساز Geant4 در بهينه سازي برآورد محصولات ناشي از بمباران هدف گاليمي با باريكه پروتوني 30 MeV

نوزدهمين كنفرانس هسته اي ايران

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1391/12/02

اندازه گيري واكافتگي برداري Ay برهم كنش p(190 MeV) d- p p n

نوزدهمين كنفرانس هسته اي ايران

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1391/12/02

طيف سنجي طول عمر پوزيترون در بررسي تشعشع بر ساختار الكتروني مواد

دومين كنفرانس ملي تشعشعات فضايي

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1391/10/25

بررسي نقش باريكه هاي پوزيتروني در مطالعه آثار تخريبي تشعشعات فضايي بر مواد

دومين كنفرانس ملي تشعشعات فضايي

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1391/10/24
1390

Study of Proton-Deuteron Radiative Capture Process at KVI

The 19th Particles and Nuclei International Conference (PANIC11)

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1390/05/02
1389

مطالعه لومينسانسي 3- (پارا- تولوئيدينو)- 5 فنيل- 1- پارا- توليل- 1H- پيرول- 2-(5H)- ان به عنوان يك سوسوزن آلي

هفدهمين كنفرانس هسته اي ايران

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1389/12/03

Proton-deuteron radiative capture cross sections at intermediate energies

XLIX International Winter Meeting on Nuclear Physics

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1389/11/03
1388

راه اندازي سامانه طيف سنجي پوزيتروني به روش پهن شدگي دوپلري و داده هاي اوليه

چهارمين كنفرانس خلا ايران

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1388/12/01

Luminescence study of 14-phenyl-14H-dibenzo a j xanthenes as an organic liquid scintillator for low energy gamma-rays detection

18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1388/11/28

اندازه گيري سطح مقطع ديفرانسيلي برهم كنش d(133 MeV) p --- 3He

شانزدهمين كنفرانس هسته ايران

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1388/11/27
1385

Deuteron-proton radiative capture at intermediate energies

18th International IUPAP Conference on Few-Body Problems in Physics

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1385/05/30
1384

بررسي سطح مقطع ديفرانسيلي برهم كنش گيراندازي پرتوزاي پروتون-دوترون

دوازدهمين كنفرانس هسته اي ايران

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1384/12/02


1394

مفاهيم پايه در فيزيك هسته اي و هادروني براي كاربرد در تحقيقات پيشرفته

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, ناصر كلانتر نيستانكي - 1394 - دانشگاه سيستان و بلوچستان
1391

مطالعه واكنش هاي هسته اي انجام شده گيراندازي پرتوزاي پروتون دوترون و نابودي فوتوني هليوم سه و مقايسه

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1391 -

اجراي فاز مطالعاتي پروژه شتابدهنده الكتروني انرژي پايين به منظور توليد پوزيترون

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1391 -
1389

تجزيه و تحليل بر هم كنش گيراندازي پرتوزاي پروتون-دوترون و محاسبه سطح مقطع ديفرانسيلي آن در انرژي ها

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1389 -
1388

طراحي و ساخت سيستم توليد باريكه پوزيترون حرارتي

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - 1388 -


طراحي و شبيه سازي سامانه تابش دهي مواد با استفاده از چشمه گاما

حافظ تقي پوراصلاني , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي پراكندگي پي پي در ناحيه كشسان در مدل سيگماي خطي تعميم يافته

حميدرضا صادقي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, سوده زارع پور, وحيد دهقاني, محبوبه سياحي, سيدعليرضا علوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

پاسخ سوسوزن پلاستيك NE102A به هسته 3He

فاطمه جعفري قلعه قاضي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تحليل آماري طيف طول عمر نابودي پوزيترون

صغري صيدي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

امكان سنجي استفاده از باريكه يون در درمان تومور

الهام شاكرمي كرماني , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, سيدعليرضا علوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي و شبيه سازي سيستم كانوني كننده نوتروني

معصومه اشرافي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, وحيد دهقاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مطالعه طيف انرژي برانگيختگي حالت هاي تجمعي هسته اي با بكارگيري مدل IBM

فروغ داوودي , [ وحيد دهقاني, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, سيدعليرضا علوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي ارتباط بين شكل چاه پتانسيل و طول عمر اورتو پوزيترونيم در نانو حفره هاي كروي و بيضيگون در مدل آر تي اي

مهديه شهركي اصيل , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, وحيد دهقاني, مرتضي خاقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مطالعه روش تفكيك ذره در آشكارسازهاي سوسوزن

ابولقاسم همتي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مرتضي جعفرزاده خطيباني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

كاربرد طيف سنجي طول عمر نابودي پوزيترون در كامپوزيت هاي دندانپزشكي

مهديه شيرازي نيا , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, جمشيد مهماندوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه ظرفيت گرمايي هسته ها با استفاده از نظريه گينزبرگ - لانداو

پريوش محمدي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, وحيد دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اندازه گيري طول عمر نابودي پوزيترون در سيليسيوم تابش ديده توسط گاما

فروغ شكوهي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مرتضي جعفرزاده خطيباني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اندازه گيري طول عمر نابودي پوزيترون در سيليسيوم تابش ديده توسط نوترون

محبوبه پورحيدري , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مرتضي جعفرزاده خطيباني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اندازه گيري طول عمر نابودي پوزيترون در سيليسيوم تابش ديده توسط الكترون

اسماعيل طيب فرد , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مرتضي خاقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

محاسبه جزئيات فني و طراحي يك سيستم انتقال مغناطيسي از نوع خم براي انتقال پوزيترون كند

ميثم محمدي دادكان , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مسعود مهجورشفيعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي سوسوزني نمك هاي فلزي و تركيبات آلي جاسازي شده در ساختار اكسايدهاي فلزي مانند سيليسيم دي اكسايد SiO2 و ژل هاي سيليكاي مشتق شده از تترااتيل اورتوسيليكات

محمدابراهيم حسين پور , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مجيد قشنگ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

واكافتگي هاي برداري برهمكنش p+d>n+p+p توسط بينا در انرژي فرودي 190 مگاالكترون ولت

مهدي مشرف , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, محمد اسلامي كلانتري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ساخت وسيله نورزاي غير الكترونيكي كوچك و قابل حمل با استفاده از چشمه هاي راديواكتيو آلفا يا بتا و مواد سوسوزن

محبوبه سلاجقه , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, عباس حسيني رنجبر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مطالعه تجربي تنگستن به عنوان كندكننده پوزيترون

لاله فتاح مقدم طالمي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مسعود مهجورشفيعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شبيه سازي توليد چشمه پوزيترون دهنده Na-22 با استفاده از باريكه پروتون با انرژي كمتر از 30 مگاالكترون¬ولت توسط شبيه ساز MCNPX

حامد نيكو , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

راه اندازي دستگاه عمرسنجي پوزيترون و عمرسنجي نابودي پوزيترون در مواد كپه اي

صغري شمس الديني لري , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

امكان سنجي سوسوزني برخي مواد آلي

نسرين صالحي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مجيد قشنگ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

راه اندازي شبيه ساز GEANT4 ، شبيه سازي دستگاه طيف سنجي پوزيترون به روش انتقال دوپلر

احمد نژادباسعيدو , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مسعود مهجورشفيعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مطالعه روشهاي طيف سنجي پوزيترون و راه اندازي دستگاه طيف سنجي به روش پهن شدگي دوپلر

مرتضي خاقاني , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مسعود مهجورشفيعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مطالعه اثر موسبائر و برخي كاربردهاي آن

غلامحسن خواجه داد , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, محمد گشتاسبي راد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي و اجراي يك سيستم دقيق N-16 در راكتور تحقيقاتي تهران

مريم مصطفايي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مرتضي قريب, عظيم احمدي نيار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


1397

مقدمه اي بر طيف سنجي نابودي پوزيترون

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1397 ايران
1385

نظريه ميدان الكترومغناطيس

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, رحيم كوهي فائق دهكردي - گسترش علوم پايه - 1385 ايران
1391

مباحثي در فيزيك ساختار هسته اي

علي اكبر مهمان دوست خواجه داد - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1391 ايران


1 - بامداد يغمايي, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, وحيد دهقاني
Thermal properties of nuclei using RMF theory with average value gap parameter
(1400) NUCLEAR PHYSICS A. 1017 122353-1-122353-17
2 - فاطمه جعفري قلعه قاضي, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, ميثم محمدي دادكان, قلعه نيما, يزدان دوست حميده
NE102A plastic scintillator response to 3He ions
(1398) Physics of Particles and Nuclei Letters. 16 761-767
3 - ميثم محمدي دادكان, H. R. Amir Ahmadi, M.T Bayat, A Deltuva, M Eslami-Kalantari, J Golak, N Kalantar
Analyzing powers in d(p, pp)n at intermediate and large scattering angles at 190 MeV
(1398) EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A. 65 56-81
4 - مرتضي خاقاني, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
Temperature Dependence of o-Ps Annihilation Lifetime in Non-uniform Cylindrical Pores in Comparison with ETE Model
(1396) NUCLEAR INSTRUMENTS and METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS. 396 11-17
5 - مهديه شيرازي نيا, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, وحيد دهقاني, جمشيد مهمان دوست خواجه داد, مرتضي خاقا
اثر
(1395) Polimery w medycynie. 46 129-133
6 - مهديه شيرازي نيا, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, وحيد دهقاني, جمشيد مهماندوست خواجه داد, مرتضي خاقان
The Effect of Curing Light Intensity on Free Volume Size in Some Dental Composites
(1395) Polimery w medycynie. 46 129-133
7 - وحيد دهقاني, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, پريوش محمدي
خواص ترموديناميكي هسته هاي w184 و w185 با به كارگيري نظريه گينزبرگ-لانداو اصلاح شده
(1395) پژوهش فيزيك ايران. 16 165-172
8 - اسماعيل طيب فرد, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, مرتضي خاقاني, مرتضي جعفرزاده خطيباني, علي محمد پورصا
پايداري سامانه اندازه گيري طول عمر پوزيترون و بررسي نوع و غلظت عيب ناشي از تابش الكترون هاي 10 مگا الكترون ولتي بر نمونه هاي سيليكوني نوع ان و پي
(1394) پژوهش فيزيك ايران. 15 33-40
9 - وحيد دهقاني, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
Applying modified Ginzburg-Landau theory to nuclei
(1393) PHYSICAL REVIEW C. 90 1-5
10 - علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
روش هاي طيف سنجي نابودي پوزيترون در مواد و جزئيات فني برخي سيستم هاي اندازه گيري
(1392) فصلنامه علوم و فناوري فضايي. 6 1-10
11 - م اسلامي كلانتري, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, م شفايي
Calculation of Ax for the proton-Deuteron Breakup Reaction at 135 MeV
(1391) FEW-BODY SYSTEMS. 53 1-4
12 - علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
Experimental Results of the p d - 3He g Reactions up to 450 MeV
(1391) Journal of Theoretical and Applied Physics. 6 1-7
13 - علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
CONDITION OF OBSERVING THE PRINCIPLES OF RADIATION PROTECTION IN RADIOLOGY CENTERS IN SISTAN AND BALUCHESTAN PROVINCE OF IRAN
(1391) International Journal of Current Research and Review. 5 82-85
14 - علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
Experimental results of the p d --- 3He Gamma reactions up to 450 MeV
(1391) Journal of Theoretical and Applied Physics. 6 23-30
15 - علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
Proton-Deuteron Radiative Capture Cross-sections at Intermediate Energies
(1390) european physical journal a. 47 1-6
16 - علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
3-(p-Toluidino)-5-phenyl-1-p-tolyl-1H-pyrrol-2(5H)-one as an organic liquid scintillator used for gamma Spectroscopy
(1390) radiation measurements. 47 434-437
17 - علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
Few-body physics activities at KVI an overview
(1384) KVI Annual Report. 1 150-152
18 - علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
Cross section measurements in proton-deuter on radiative capture
(1384) KVI Annual Report. 30 160-162
19 - علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
Virtual-Photon production in proton-deuteron capture reaction
(1384) KVI Annual Report. 30 97-98


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اندركنش تابش هاي يونيزان با ماده علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 36
2 اندركنش تابش هاي يونيزان با ماده علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 36

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 12:00 حضور سازمان مركزي
2 شنبه 07:30 12:30 حضور
3 شنبه 12:00 14:30 مشاوره سازمان مركزي
4 شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد سازمان مركزي
5 شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري آز هسته اي
6 يك شنبه 07:30 12:30 حضور
7 يك شنبه 07:30 12:00 حضور سازمان مركزي
8 يك شنبه 12:00 14:00 مشاوره سازمان مركزي
9 يك شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد سازمان مركزي
10 يك شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري آز هسته اي
11 يك شنبه 17:30 19:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد آز هسته اي
12 دو شنبه 07:30 12:00 حضور سازمان مركزي
13 دو شنبه 07:30 12:30 حضور
14 دو شنبه 12:00 14:30 مشاوره سازمان مركزي
15 دو شنبه 12:30 14:30 مشاوره سازمان مركزي
16 دو شنبه 17:30 19:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد آز هسته اي
17 سه شنبه 07:30 12:00 حضور سازمان مركزي
18 سه شنبه 07:30 12:30 حضور
19 سه شنبه 12:00 14:30 مشاوره سازمان مركزي
20 سه شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري سازمان مركزي
21 سه شنبه 16:30 19:30 راهنمايي دانشجويان دكتري آز هسته اي
22 چهار شنبه 07:30 12:00 حضور سازمان مركزي
23 چهار شنبه 09:00 12:30 حضور آز هسته اي
24 چهار شنبه 12:00 14:30 مشاوره سازمان مركزي
25 چهار شنبه 12:30 14:30 مشاوره سازمان مركزي
26 چهار شنبه 16:30 19:30 راهنمايي دانشجويان دكتري آز هسته اي
27 چهار شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد آز هسته اي
28 پنج شنبه 09:00 13:00 حضور آز هسته اي
29 پنج شنبه 09:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري آز هسته اي
30 پنج شنبه 16:30 19:30 راهنمايي دانشجويان دكتري آز هسته اي
31 پنج شنبه 17:00 20:00 حضور آز هسته اي