كارشناسی ارشد , مدیریت كارآفرینی , دانشگاه تهران , 1385 ← 1387
دكترا , كارآفرینی_كسب و كارجدید , دانشگاه تهران , 1390 ← 1396


دروس ارائه شده1400

بررسي مفهومي گرايش كارآفرينانه در محيط كسب و كار

دومين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري

مهدي زيودار, جواد سالاري - 1400/02/16

بررسي مفهومي كارآفريني و سير ديدگاه هاي آن

دومين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري

مهدي زيودار, جواد سالاري - 1400/02/16

تجزيه و تحليل و مقايسه كارآفريني اجتماعي و خيريه اي و اقتصادي

دومين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري

سميه محمددادشهركي, مهدي زيودار - 1400/02/16
1399

نقش كسب و كارهاي كوچك و متوسط در بهره برداري از فرصت هاي كارآفرينانه صنعت گردشگري

نخستين همايش ملي رويكردهاي نوين مديريت در مطالعات ميان رشته اي

سارا شهرياري مقدم, مهدي زيودار, سهيلا كشاورز - 1399/01/28

اكوسيستم كارآفريني دانش بنيان در كشورهاي منتخب با تاكيد بر جايگاه پارك هاي علم و فناوري (ارائه يك الگوي مفهومي)

نخستين همايش ملي رويكردهاي نوين مديريت در مطالعات ميان رشته اي

مهدي زيودار, زهره اميري سردري - 1399/01/28

واكاوي فاكتورهاي تصميم گيري كارآفرينانه در ايجاد كسب و كارهاي جديد

نخستين همايش ملي رويكردهاي نوين مديريت در مطاللعات ميان رشته اي

سميه عباس پور, مهدي زيودار, عبدالمجيد ايماني - 1399/01/28

نقش كارآفريني استراتژيك در خلق ارزش

نخستين همايش ملي رويكردهاي نوين مديريت در مطالعات ميان رشته اي

ابوالحسن كدخدا, مهدي زيودار, سهيلا كشاورز - 1399/01/28

نقش كارآفريني در ارتقاء رقابت پذيري

نخستين همايش ملي رويكردهاي نوين مديريت در مطالعات ميان رشته اي

ابوالحسن كدخدا, مهدي زيودار, سهيلا كشاورز - 1399/01/28
1398

عوامل شكل دهنده رفتار كارآفرينانه در بين نسل جوان دانشگاهي

هفتمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم انساني، مديريت و كارآفريني در ايران

حكيمه واعظي, مهدي زيودار - 1398/12/03

تحليل عوامل رفتاري موثر بر ايجاد كسب و كار جديد فناورانه چابهار

ششمين كنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در كسب و كار

سمانه زاده كريم, عبدالعلي كشته گر, مهدي زيودار - 1398/10/30

ابعاد و مفهوم گرايش كارآفريني

سومين كنفرانس ملي كارآفريني

شمسيه دهمرده, مهدي زيودار, علي اصغر تباوار, مسعود دهقاني - 1398/10/03

نقش آموزش فرصت هاي كارآفرينانه در توسعه صنعت گردشگري

سومين كنفرانس ملي كارآفريني

سارا شهرياري مقدم, مهدي زيودار, سهيلا كشاورز - 1398/10/03

تأثير شبكه هاي اجتماعي بر خدمات مشهود گردشگري استان سيستان و بلوچستان

دومين كنگره بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم انساني و اسلامي

علي اصغر تباوار, مهدي زيودار, مهيم تاش, نيما وكيلي - 1398/09/28

كارآفريني در سيره امام جعفر صادق عليه السلام

دومين همايش ملي پيشرفت هاي نوين در عرصه علم و فراعلم

مهدي زيودار, سهيلا كشاورز - 1398/04/20

شركت هاي دانش بنيان: موتور پيشرفت اقتصادي كشور

دومين همايش ملي پيشرفت هاي نوين در عرصه علم و فراعلم

سهيلا كشاورز, مهدي زيودار - 1398/04/20


شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارآفرينانه صنعت گردشگري در شهرستان زاهدان

سارا شهرياري مقدم , [ مهدي زيودار, سهيلا كشاورز, مهيم تاش, حامد آرامش, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير سرمايه هاي روانشناسي مثبت بر تصميم ايجاد كسب و كار جديد با توجه به نقش ميانجي گري شخصيت پويا

سميه عباس پور , [ مهدي زيودار, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير قصد كارآفرينانه بر شكل گيري رفتار كارآفرينانه ي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

حكيمه واعظي , [ مهدي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر كيفيت گردشگري در استان سيستان و بلوچستان

نيما وكيلي , [ علي اصغر تباوار, مهدي زيودار, مهيم تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاثير مبارزه با جرائم سازمان يافته بر كاهش فساد اداري در گمرك

محمودرضا شهركي , [ مهدي زيودار, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

ارزيابي نگرش به كارآفريني در ميان زندانيان زندان مركزي شهرستان زاهدان

محبوبه مير , [ محمد قاسمي, مسعود دهقاني, حامد آرامش, زهرا وظيفه, مهدي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي راهكارهاي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط با رويكرد توليد ملي و حمايت از كالاي ايراني (شهرك هاي صنعتي زاهدان)

الهام پيري , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه, حامد آرامش, مهدي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي تاثير گرايش كارآفرينانه ( EO )بر عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط ( SMES )با توجه به نقش تعديلگري شليستگي هاي فردي

شمسيه دهمرده , [ مهدي زيودار, علي اصغر تباوار, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تحليل عوامل رفتاري موثر بر ايجاد كسب و كار جديد فناورانه چابهار

سمانه زاده كريم , [ عبدالعلي كشته گر, مهدي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير شايستگي كارآفرينانه بر هوشياري كارآفرينانه بنيانگذاران كسب و كارهاي فناور پيشرفته پارك علم و فناوري استان سستان و بلوچستان

مهسا اردوني , [ مهدي زيودار, مريم راشكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97


1391

سلول نوآوري ابزار خبرگي سازمان كارآفرين در نوآوري هاي بنيادين

مهدي زيودار, آستركي مرضيه - دانشگاه آزاد اسلامي - 1391 ايران
1398

كارآفرين رهيافتي به عامل فردي در فرايند ايجاد كسب و كار

مهدي زيودار - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1398 ايران


مدير كارآفريني

از تاریخ 1397/11/13 - ادامه دارد


1 - زهره اميري سردري, علي اكبر حيدري, محمدجواد جمشيدي, مهدي زيودار, بررسي اثرات مولفه هاي مديريتي-قانوني و مشاركت ذينفعان صنعت بومگردي بر جذب فرشتگان كسب و كار در راستاي توسعه گردشگري روستايي استان كرمانشاه, دراسات في العلوم الانسانيه. (1400) 28 93-119
2 - سارا شهرياري مقدم, مهدي زيودار, سهيلا كشاورز, مفهوم پردازي فرصت هاي كارآفرينانه صنعت گردشگري شهرستان زاهدان: يك مطالعه اكتشافي, دراسات في العلوم الانسانيه. (1400) 28 45-73
3 - مهدي زيودار, كارآفريني و آينده نگاري: مروري بر برخي پژوهش هاي مفهومي, سياست نامه علم و فناوري. (1400) 11 69-82
4 - مهدي زيودار, علي اصغر تباوار, مسعود دهقاني, شمسيه دهمرده, تأثير گرايش كارآفرينانه بر عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط: نقش ميانجي شايستگي هاي فردي, راهبرد توسعه. (1399) 16 159-181
5 - فاطمه گمركي, عبدالمجيد ايماني, مهدي زيودار, بررسي نقش دوسوتواني سازماني در رابطه بين نوآوري باز و گرايش كارآفرينانه شركت هاي كوچك و متوسط فعال در شهرك صنعتي شهر زاهدان, پژوهش هاي مديريت عمومي. (1399) 13 205-230
6 - مهدي زيودار, فرصت هاي كارآفرينانه (الگوها و رويكردها، پيش فرض ها و ديدگاه ها), سياست نامه علم و فناوري. (1398) 9 47-55
7 - حامد آرامش, مهدي زيودار, مهدي ريكي, زهرا شكوه سلجوقي, شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كسب و كار جديد در صنعت گردشگري الكترونيك شهر چابهار, international journal of human capital in urban management. (1397) 4 51-60
8 - مهدي زيودار, نرگس ايماني پور, كامبيز طالبي, سيد رسول حسيني, مطالعه اكتشافي ورودي هاي تصميم گيري هاي كارآفرينان به منظور ايجاد كسب و كارهاي جديد در يك زمينه فناور پيشرفته, International Journal of Entrepreneurship and Innovation. (1396) 18 243-255
9 - مهدي زيودار, نرگس ايماني پور, پيش ايندهاي تصميم ايجاد كسب و كار جديددر صنايع فناور پيشرفته ايران مفهوم پردازي با رويكرد غير غايت گرا, Qualitative Report. (1395) 22 732-744
10 - مهدي زيودار, نرگس ايماني پور, واكاوي فرايند تصميم گيري ايجاد كسب و كار جديد در صنايع فناور پيشرفته ايران: مفهوم پردازي با رويكرد غير غايت گرا, توسعه كارآفريني. (1395) 1 21-38
11 - مهدي زيودار, نرگس ايماني پور, كامبيز طالبي, سيد رسول حسيني, الگويي براي تصميم گيري در مورد ايجاد كسب و كار جديد با رويكرد نظريه داده بنياد, مديريت نوآوري. (1395) 5 109-134
12 - مهدي زيودار, امير محمدقاسمي, اولويت بندي عوامل تسهيل گر در راه اندازي كسب وكارهاي كوچك و متوسط با استفاده از روش مقدار تركيبي قضاوت ها در محيط فازي, توسعه كارآفريني. (1390) 3 167-186
13 - نرگس ايماني پور, مهدي زيودار, بررسي رابطه ي گرايش به كارآفريني شركتي و عملكرد (مطالعه موردي: نمايندگي هاي فروش شركت سهامي بيمه ايران در شهر تهران), توسعه كارآفريني. (1387) 1 11-34