كارشناسی ارشد , ریاضی كاربردی- آنالیز عددی , دانشگاه مازندران _ بابلسر , 1387 ← 1389
دكترا , ریاضی كاربردی- آنالیز عددی , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1390 ← 1395


1400

حل مسائل كنترل بهينه كسري تأخيري با استفاده از چندجمله اي هاي لاگر

پنجاه و دومين كنفرانس رياضي ايران

اسيه درازهي, مريم عليپور كلايي, سمانه صردي زيد - 1400/06/08
1399

حل تقريبي مسائل كنترل بهينه كسري با استفاده از چند جمله اي هاي ديكسون

پنجاه و يكمين كنفرانس بين المللي سالانه رياضي ايران

محمداحسان دادكاني, مريم عليپور كلايي, سمانه صردي زيد - 1399/11/27
1398

An efficient method for solving nonlinear optimal control problem

پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران

مريم عليپور كلايي - 1398/06/04
1397

كاربردي از روش آناليز q هموتوپي بهينه براي حل يك مدل عفونت اچ آي وي CD4 +T-cells

اولين كنفرانس ملي رياضيات زيستي

فاطمه كاظمي, مريم عليپور كلايي - 1397/12/21

روش تكرار تغييرات بهبود يافته براي حل يك مدل عفونت اچ آي وي CD4 +T-cells

اولين كنفرانس ملي رياضيات زيستي

پونه اميدي نيا, مريم عليپور كلايي - 1397/12/21

A new approach for a class of nonlinear optimal control problems based upon variatioanl iteration and parametrization methods

دومين كنفرانس سيستم هاي ديناميكي و نظريه هاي هندسي

مريم عليپور كلايي - 1397/09/07

يك روش تركيبي كارا براي حل مسايل كنترل بهينه با قيدهاي معادلات انتگرال ولترا

اولين كنفرانس بين المللي مقدار مرزي و كاربردها

مريم عليپور كلايي - 1397/04/13


حل مسايل كنترل بهينه كسري با استفاده از چند جمله اي هاي ديكسون

محمداحسان دادكاني , [ مريم عليپور كلايي, سمانه صردي زيد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

روش تكرار تغييرات هي براي حل رده اي از مسايل كنترل بهينه

پونه اميدي نيا , [ مريم عليپور كلايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

روش تبديل ديفرانسيل براي حل رده اي از مسايل كنترل بهينه

زكيه خوشرو , [ مريم عليپور كلايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

روش آناليز هموتوپي براي حل رده اي از مسايل كنترل بهينه

فاطمه كاظمي , [ مريم عليپور كلايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

روش تكرار تغييرات هي براي حل رده اي از مسايل كنترل بهينه

پونه اميدي نيا , [ مريم عليپور كلايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97


1 - مريم عليپور كلايي, M. A. Vali, M. Babazadeh Valukola
Solving a Class of Fractional Optimal Control Problems by Homotopy Analysis Method
(1400) Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering. 45 733-745
2 - SHU-BO CHEN, سمانه صردي زيد, مريم عليپور كلايي, YU-MING CHU, J. F. G?MEZ-AGUILAR, HADI JAHANSHAHI
OPTIMAL CONTROL OF NONLINEAR TIME-DELAY FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DICKSON POLYNOMIALS
(1400) FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY. 29 2150079-1-2150079-15
3 - مريم عليپور كلايي, سمانه صردي زيد
Optimal Control of Time Delay Fredholm Integro-Differential Equations
(1399) Journal of Mathematical Modeling. 9 277-291
4 - مريم عليپور كلايي, محمد علي ولي
Approximate optimal control of Volterra-Fredholm integral equations based on parametrization and variational iteration method
(1399) Mathematical Communications. 26 107-119
5 - پونه اميدي نيا, مريم عليپور كلايي
A Semi-Analytic Method for Solving a Class of Non-Linear Optimal Control Problems
(1399) international journal of industrial electronics, control and optimization. 3 407-414
6 - مريم عليپور كلايي, محمد علي ولي, اكبر هامي برزآبادي
A hybrid parametrization approach for a class of nonlinear optimal control problems
(1398) Numerical Algebra, Control and Optimization. 9 493-506
7 - مريم عليپور كلايي, محمد علي ولي, اکبر هاشمي برزابادي
يك روش مستقيم براي تقريب زدن معادلات كنترل بهينه با قيد هاي انتگرال برپايه آناليز هموتوپي و پارامتري سازي
(1394) IMA JOURNAL OF MATHEMATICAL CONTROL AND INFORMATION. 34 611-630
8 - حسين جعفري, مريم عليپور كلايي, مريم قرباني
رويكرد T-پايداري روش آشفتگي هموتوپي براي حل معادلات انتگرال فردهلم
(1391) Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics. 8 49-58
9 - حسين جعفري, مريم عليپور كلايي
حل معادله ديوي استوارسون با روش آناليز هموتوپي
(1388) Nonlinear Analysis-Modelling and Control. 15 423-433


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 معادلات ديفرانسيل ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 201، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 207
2 محاسبات عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 207
3 مباحث ويژه در كنترل بهينه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 13:00-14:30 مکان: كلآس 29، درس(ت): دو شنبه 13:00-14:30 مکان: كلآس 33
4 مباحث ويژه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
5 معادلات ديفرانسيل ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 201، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 207
6 محاسبات عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 207
7 مباحث ويژه در كنترل بهينه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 13:00-14:30 مکان: كلآس 29، درس(ت): دو شنبه 13:00-14:30 مکان: كلآس 33
8 مباحث ويژه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 13:00 مشاوره
2 شنبه 09:30 12:30 حضور
3 شنبه 13:00 15:00 حضور
4 شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 شنبه 17:00 18:00 حضور
6 يك شنبه 07:30 13:00 مشاوره
7 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
8 يك شنبه 15:00 17:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 يك شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
10 يك شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
11 دو شنبه 09:30 13:00 مشاوره
12 دو شنبه 09:30 13:00 مشاوره
13 دو شنبه 15:00 17:00 مشاوره
14 دو شنبه 15:00 18:00 حضور
15 دو شنبه 17:30 19:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 سه شنبه 07:30 13:00 حضور
17 سه شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
18 سه شنبه 13:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 سه شنبه 15:00 17:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
20 سه شنبه 17:00 19:00 حضور
21 چهار شنبه 07:30 13:00 حضور
22 چهار شنبه 09:30 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
23 چهار شنبه 13:00 15:00 حضور
24 چهار شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
25 چهار شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري