كارشناسی , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1366 ← 1371
كارشناسی ارشد , علوم قرآن و حدیث , دانشگاه علوم اسلامی رضوی - مشهد , 1377 ← 1382
دكترا , مدرسی معارف اسلامی , دانشگاه معارف اسلامی قم , 1391 ← 1396


1395

فرهنگ سازي در آموزه هاي قرآن كريم

اولين همايش بين المللي ودومين همايش ملي اسلام و ارزش هاي متعالي با تاكيد بر فرهنگ

مصطفي محمودي صاحبي - 1395/02/27
1392

ارزش هاي اخلاقي در پژوهش با تأكيد بر آيات و روايات

اولين همايش ملي اسلام و ارزش هاي متعالي با تاكيد بر اخلاق

مصطفي محمودي صاحبي - 1392/12/07


بررسي تطبيقي حقوق شهروندي زنان در حقوق ايران و كشور عربستان

محمد مرادقلي , [ نادر مختاري افراكتي, مصطفي محمودي صاحبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تطبيقي حقوق شهروندي زنان در حقوق ايران و كشور عربستان

محمد مرادقلي , [ نادر مختاري افراكتي, مصطفي محمودي صاحبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي تطبيقي ادله اثبات قتل از ديدگاه فريقين با تاكيد بر حقوق جزاي ايران

محدثه السادات حجتي خانوكي , [ نادر مختاري افراكتي, مصطفي محمودي صاحبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90


1 - مصطفي محمودي صاحبي, محمدعلي مجدفقيهي, معناشناسي تصريف آيات و رابطه آن با تكرار در قرآن با محوريت آيه 89 اسراو آيه 113 طه, مطالعات تفسيري. (1397) 9 7-22