كارشناسی , ریاضی محض , دانشگاه فردوسی مشهد , 1368 ← 1373
كارشناسی ارشد , ریاضی محض , دانشگاه شهید چمران اهواز , 1373 ← 1375
دكترا , ریاضی محض-هندسه توپولوژی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1385 ← 1390


1400

A new method to control errors on a topological space

يازدهمين سمينارهندس و وپولوژي

فرزانه پيرفلك ملومه, سيد عليرضا احمدي, نادر كوهستاني - 1400/04/29
1399

TOPOLOGICAL SHADOWING FOR INDUCED MAPS OF UNIFORM HYPERSPACES

پانزدهمين سمينار معادلات ديفرانسيل و سيستمهاي ديناميكي

فرزانه پيرفلك ملومه, نادر كوهستاني, سيد عليرضا احمدي - 1399/12/16


گرو ه هاي بنيادين با توپولوژي خارج قسمتي

اسما سبزه بان , [ نادر كوهستاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شبه mv-جبرهاي توپولوژيكي

بهشته ميري , [ نادر كوهستاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

BE-جبرهاي (نيم) توپولوژيكي

الهه شهدادي , [ نادر كوهستاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بيسيك-جبرهاي (نيم)توپولوژيكي

فرهاد باقري , [ نادر كوهستاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

جبرهاي (فازي) توپولوژيكي

فرزانه رجبي ستوده , [ نادر كوهستاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

توپولوژي يك گروه لي نيم ساده ضرورتا منحصر بفرد است

بتول مقدم فرد , [ نادر كوهستاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


رئيس مركز سيستم هاي فازي

از تاریخ 1394/11/15 تا تاریخ 1395/04/25

رئيس مركز سيستم هاي فازي

از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1394/10/01


1 - فرزانه پيرفلك ملومه, سيد عليرضا احمدي, Xinxing Wu, نادر كوهستاني
Topological Average Shadowing Property on Uniform Spaces
(1400) Qualitative Theory of Dynamical Systems. 20 1-15 مشاهده مقاله
2 - علي اكبر بهره دار, نادر كوهستاني
On -soft topological semigroups
(1399) SOFT COMPUTING. 24 7035-7046
3 - رجبعلي برزويي, هي سيك كيم, نادر كوهستاني
Constructing (pre)norms in BL-algebras and its action on topological BL-algebras
(1398) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 37 6959-6969 مشاهده مقاله
4 - رومينا خانه گير, نادر كوهستاني, غلامرضا رضايي
Uniform BL-algebras
(1398) SOFT COMPUTING. 23 5991-6003 مشاهده مقاله
5 - سعيد مهرشاد, نادر كوهستاني
On Pseudo-Valuations on BCK-Algebras
(1397) Filomat. 32 4319-4332
6 - منا آلي كولوگوني, نادر كوهستاني, رجبعلي برزويي
نيم- هوپ هاي توپولوژيكي
(1396) Quasigroups and Related Systems. 25 165-179
7 - الهه شهدادي, نادر كوهستاني
بي-اي- جبرهاي توپولوژيكي هاسدورف
(1395) Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series. 2 318-331
8 - مرضيه نجفي, غلامرضا رضايي, نادر كوهستاني
mv-جبرهاي توپولوژيكي
(1395) FUZZY SETS AND SYSTEMS. 313 93-104
9 - سعيد مهرشاد, نادر كوهستاني
شبه يكنواختي روي bcc-جبرها
(1395) Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series. 44 64-77
10 - نادر كوهستاني, سعيد مهرشاد
bckجبرهاي خارج قسمتي توپولوژيكي
(1395) Afrika Matematika. 28 1235-1251
11 - نادر كوهستاني, رجبعلي برزويي
مشبكه هاي باقيمانده توپولوژيكي
(1395) International Journal of Industrial Mathematics. 9 183-194
12 - نادر كوهستاني
on semitopological residuated lattices
(1392) Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series. 41 1-15
13 - نادر كوهستاني
Metrizability on semi topological BL-algebra
(1391) SOFT COMPUTING. 16 1681-1690
14 - نادر كوهستاني
Separation axioms on semi topological quotient BL-algebra
(1391) SOFT COMPUTING. 16 1219-1227
15 - نادر كوهستاني
on semi topological bl-algebra
(1390) Iranian Journal of Mathematics science and informatics. 6 59-77


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني هندسه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 33، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 31
2 هندسه ديفرانسيل موضعي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00 مکان: كلآس 29، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 مکان: كلآس 28
3 رياضي عمومي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
4 رياضي عمومي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 28، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 29
5 مباني هندسه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 33، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 31
6 هندسه ديفرانسيل موضعي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00 مکان: كلآس 29، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 مکان: كلآس 28
7 رياضي عمومي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
8 رياضي عمومي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 28، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 29

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 12:00 مشاوره
2 شنبه 15:00 17:30 حضور
3 يك شنبه 07:30 09:00 حضور
4 يك شنبه 11:30 14:00 مشاوره
5 يك شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 دو شنبه 07:30 09:00 حضور
7 دو شنبه 09:00 12:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 دو شنبه 15:00 18:00 مشاوره
9 سه شنبه 11:30 15:00 حضور
10 سه شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 چهار شنبه 07:30 09:00 حضور
12 چهار شنبه 09:00 12:00 مشاوره
13 چهار شنبه 14:00 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
14 پنج شنبه 09:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد