كارشناسی , حقوق , دانشگاه امام صادق (ع ) , 1383 ← 1388
كارشناسی ارشد , حقوق , دانشگاه امام صادق (ع ) , 1388 ← 1390
دكترا , حقوق , دانشگاه علامه طباطبائی , 1391 ← 1395


تاثير انگيزه شرافتمندانه مجرم در مسئوليت كيفري

ناصر كربلائي , [ محمدرضا كيخا, حسين خدايار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تحليل فقهي حقوقي حكم مجازات مدعي امامت زمان (عج)

سميه سليماني كيا , [ احسان ساماني, حسين خدايار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

قلمرو فقدان رابطه پدري به عنوان شرط قصاص و حمايت كيفري از بزه ديده در فرزند كشي عمدي

مصطفي كنعاني , [ اميرحمزه سالارزائي, حسين خدايار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي فقهي و حقوقي عنصر رواني جرم با نگاهي به حقوق جزاي ايران

محمد سكندري بنجار , [ نادر مختاري افراكتي, حسين خدايار ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير نسب و سبب در مسئوليت كيفري از منظر فقه مذاهب و قانون جزايي ايران

سجاد نهبنداني , [ محمدرضا كيخا, حسين خدايار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاثير نسب و سبب در مسئوليت كيفري از منظر فقه مذاهب و قانون جزايي ايران

سجاد نهبنداني , [ محمدرضا كيخا, حسين خدايار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 حقوق جزاي عمومي اسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 603
2 حقوق بين الملل در اسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
3 حقوق جزاي خصوصي دراسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 604
4 ايين دادرسي دراسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 602
5 فقه مقارن 2 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 07:30-09:30
6 حقوق جزاي اختصاصي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 18:00-20:00
7 حقوق جزاي اختصاصي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 18:00-20:00
8 فقه جزايي 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 608
9 فقه جزايي 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 608
10 حقوق جزاي عمومي اسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 603
11 حقوق بين الملل در اسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
12 حقوق جزاي خصوصي دراسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 604
13 ايين دادرسي دراسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 602
14 فقه مقارن 2 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
2 شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 09:30 14:00 مشاوره
4 شنبه 11:30 13:00 مشاوره
5 يك شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
6 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
7 يك شنبه 11:30 14:00 حضور مطالعه
8 يك شنبه 11:30 14:00 مشاوره
9 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
10 دو شنبه 09:30 13:00 حضور مطالعه
11 دو شنبه 11:30 14:00 حضور مطالعه
12 سه شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
13 سه شنبه 07:30 13:00 مشاوره
14 سه شنبه 09:30 13:00 مشاوره
15 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
16 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه آموزشي
18 چهار شنبه 11:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 چهار شنبه 11:30 14:00 حضور جلسه گروه آموزشي