كارشناسی , علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی , دانشگاه ارومیه , 1380 ← 1384
كارشناسی ارشد , علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی , دانشگاه اصفهان , 1385 ← 1387
دكترا , تاریخ فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلا , دانشگاه شهید چمران اهواز , 1388 ← 1393


رابطه هوشهاي سازماني و عاطفي با يادگيري سازماني

اميد عنايت ثاني , [ مسعود خنجر خاني, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي نقش شوراي دانش آموزي در مشاركت دانش آموزان در امور مدارس

رياض تخش , [ مسعود خنجر خاني, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي چگونگي شكل گيري انديشه هاي تكفيري و راههاي جلوگيري از نفوذ اين انديشه در تربيت ديني جوانان

خداداد كياني , [ مسعود خنجر خاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تبيين مباني فلسفي تمرين هاي خارج از كلاس درس دانش آموزان

علي باقري , [ مسعود خنجر خاني, ابوسعيد داورپناه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

استنباط و استخراج مولفه هاي حفاظت از محيط زيست بر اساس مباني اسلامي ،مطابقت آنها با استانداردهاي بين المللي و تحليل محتواي آن در كتب علوم دوره ي دوم ابتدايي

طيبه كيخا , [ مسعود خنجر خاني, ابوسعيد داورپناه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي رفتار شخصيت ها در واقعه عاشورا و استلزامات تربيتي آن ها

مريم بهاري , [ مسعود خنجر خاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

جايگاه و مولفه هاي تفكر انتقادي در انديشه هاي ائمه طهار

محسن كوهستاني , [ مسعود خنجر خاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

– مباني تعامل در آموزش عالي از منظر اساتيد دانشگاه سيستان و بلوچستان

هما ساسولي , [ مسعود خنجر خاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي جايگاه حجاب در محتواي آموزشي ايران باستان

سهيلا اريان , [ مسعود خنجر خاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مقايسه اشتياق شغلي و عملكرد شغلي معلمان طرح خريد خدمات آموزشي با ساير معلمان

پريسا براهويي , [ مسعود خنجر خاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

جايگاه پژوهش وتحقيق در نظام 3-3-6 براساس سند تحول بنيادين

احمدعلي سرابندي بنجار , [ مسعود خنجر خاني, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اثر تلفيق برنامه درسي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و اثربخشي مدرسه

طاهره هاشم نژاد , [ مسعود خنجر خاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95


مدير امور اجنماعي دانشگاه

از تاریخ 1395/06/20 تا تاریخ 1396/05/01


1 - مسعود خنجر خاني
تحليل عوامل موثر بر توسعه شاخص هاي آموزشي و فرهنگي در ايران
(1395) مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي. 4 -
2 - حميدرضا رخشاني نسب, مسعود خنجر خاني
تحليل عوامل مؤثر بر توسعه شاخص هاي آموزشي و فرهنگي در ايران
(1395) مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي. 4 79-100
3 - مسعود خنجر خاني
روايتي نو از ارزشيابي در عرصه آموزش براساس مباني هرمنوتيك فلسفي
(1394) آموزش در علوم انتظامي. 3 61-80
4 - مسعود خنجر خاني
هرمنوتيك فلسفي و روايتي نو از « حضور - غياب » در عرصه تعليم و تربيت
(1394) علوم تربيتي. 22 5-22


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 تعليم و تربيت اسلامي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 105
2 خانواده در اسلام علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
3 آراي تربيتي انديشمندان مسلمان علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
4 منطق علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس تكنولوري
5 آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 224
6 مسائل جوانان ونوجوانان علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): جمعه 08:00-10:00
7 روش تحقيق كيفي فلسفي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 603، درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس 603
8 تاريخ تعليم و تربيت در اسلام و ايران علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 603
9 آراي تربيتي انديشمندان مسلمان علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
10 منطق علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس تكنولوري
11 آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 224
12 مسائل جوانان ونوجوانان علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): جمعه 08:00-10:00
13 كار عملي مديريت در سازمانها (كار ورزي 2) علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی
14 روشهاي تحقيق درعلوم تربيتي(پيشرفته) علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 18:00-20:00
15 كار عملي مديريت در سازمانها (كار ورزي 2) علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی
16 روشهاي تحقيق درعلوم تربيتي(پيشرفته) علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 18:00-20:00
17 روش تحقيق كيفي فلسفي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 603، درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس 603
18 تاريخ تعليم و تربيت در اسلام و ايران علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 603
19 تعليم و تربيت اسلامي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 105
20 خانواده در اسلام علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
21 پژوهش و توسعه حرفه ايي(1) پژوهش روايي الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی درس(ع): يك شنبه 12:00-14:00 مکان: كلاس 605
22 پژوهش و توسعه حرفه ايي(2) كنش پژوهي الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی درس(ع): جمعه 07:30-09:30
23 پژوهش و توسعه حرفه اي (3 )درس پژوهي الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: 919
24 پژوهش و توسعه حرفه ايي(1) پژوهش روايي الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی درس(ع): يك شنبه 12:00-14:00 مکان: كلاس 605
25 پژوهش و توسعه حرفه ايي(2) كنش پژوهي الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی درس(ع): جمعه 07:30-09:30
26 پژوهش و توسعه حرفه اي (3 )درس پژوهي الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: 919

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:15 13:15 مشاوره
2 يك شنبه 08:15 13:15 مشاوره
3 يك شنبه 10:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 دو شنبه 08:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 دو شنبه 11:15 13:15 مشاوره
6 سه شنبه 10:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 چهار شنبه 08:15 13:15 مشاوره
8 چهار شنبه 10:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد