كارشناسی , ریاضی محض , دانشگاه فردوسی مشهد , 1377 ← 1381
كارشناسی ارشد , ریاضی محض - هندسه , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1381 ← 1383
دكترا , ریاضی محض - هندسه , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1384 ← 1390


آنتروپي ايدال جبرهاي خاص و كاربرد آن در كدهاي خطي

مسعود ميرشكار , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

نظريه كدگذاري و آنتروپي براي تبديل هاي يكنوا پيوسته

فاطمه رحيم زاده , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

فضاي ليپ شوتس روي توابع حقيقي مقدار

ليلا رضائي كنگان , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

نقش بخش هاي كامل بر ابرگروه هاي توپولوژيك

مهرداد كهرازه , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي ارتباط خواص پوششي و زنجيرپذيري در ساختارهاي توپولوژيك

محمدسينا اسدزاده توتونچي , [ غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

انتروپي توپولوژي روي فضاهاي يكنواخت ومتريك

مهناز بديع عابد , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بورباكي-كرانداري در فضاهاي يكنواخت و كاربردهايش

سميرا ده مرده , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

فضاي ليندلوف و گروه هاي پاراتوپولوژيك R-فاكتورپذير

زهرا معيري , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

متريك روي ساختارهاي جبري توپولوژيك

شريفه منصوري , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

نشاننده ها درفضاهاي توابع حقيقي مقدار پيوسته در توپولوژي وگروه هاي توپولوژي

ياسر بهرامي , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ساختارهاي يكنواخت و فضاهاي بير كويچ

فائزه حيدري , [ جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


1399

معرفي گروه هاي توپولوژيك

غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1399 ايران
1400

ساختارهاي يكنواخت و توپولوژيك

غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1400 ايران


مدير گروه رياضي

از تاریخ 1398/11/20 تا تاریخ 1399/06/10

رئيس دانشكده رياضي

از تاریخ 1399/06/19 - ادامه دارد


1 - جواد جمال زاده, خاطره قاسمي, شهرام غفاري
n-Jordan -Derivations in Frechet locally C-algebras
(1400) International Journal of Nonlinear Analysis and Applications. 13 555-562
2 - خاطره قاسمي, جواد جمال زاده
Hypernormed entropy on topological hypernormed hypergroups
(1400) SOFT COMPUTING. 26 99-104
3 - محمدسينا اسدزاده توتونچي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
يك بررسي روي روش هاي توپولوژي هاي يكنواخت
(1399) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 39 789-793 مشاهده مقاله
4 - محمدسينا اسدزاده توتونچي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
مشجصه سازي توپولوژيك از توابع پيوسته زنجيرپذير
(1399) Khayyam Journal of Mathematics. 7 77-85
5 - محمدسينا اسدزاده توتونچي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
مشخصه سازي توپولوژيك از جبرهاي توپولوژيك فيلتري
(1398) FUZZY SETS AND SYSTEMS. 382 110-119 مشاهده مقاله
6 - محمدسينا اسدزاده توتونچي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
ERRATUM TO: ON OBSTINATE IDEALS IN MV-ALGEBRAS
(1397) University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics. 80 253-254
7 - جواد جمال زاده
Paratopological Polygroups versus Topological Polygroups
(1397) Filomat. 32 2755-2761
8 - مهدي موسايي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
BOUNDEDNESS ON UNIFORM SPACES AND IT'S MAPPINGS
(1396) international journal of pure and applied mathematics. 120 563-572
9 - جواد جمال زاده
غلط نامه براي ابرگروه هاي توپولوژيك از منظر مارتي
(1395) COMMUNICATIONS IN ALGEBRA. 45 1187-1188
10 - ابوالفضل ابراهيم زاده, جواد جمال زاده
شرايط انتروپي منطقي روي جبرهاي فازي
(1395) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 33 1019-1026


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 28، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
2 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 28، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:00 14:00 حضور
2 شنبه 09:00 14:00 حضور
3 شنبه 18:00 20:00 مشاوره
4 شنبه 18:00 20:00 مشاوره
5 يك شنبه 09:00 14:00 حضور
6 يك شنبه 09:00 14:00 حضور
7 يك شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 يك شنبه 15:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 دو شنبه 09:00 14:00 حضور
10 دو شنبه 09:30 14:30 حضور
11 دو شنبه 18:00 20:00 مشاوره
12 دو شنبه 18:00 20:00 مشاوره
13 سه شنبه 09:00 14:00 حضور
14 سه شنبه 09:00 14:00 حضور
15 سه شنبه 15:00 18:00 مشاوره
16 سه شنبه 18:00 20:00 مشاوره
17 چهار شنبه 09:00 14:00 حضور
18 چهار شنبه 09:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
19 چهار شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
20 چهار شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 پنج شنبه 09:00 14:00 مشاوره