كارشناسی , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1369 ← 1373
كارشناسی ارشد , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1373 ← 1376
دكترا , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1380 ← 1384


1392

ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE CONDITIONAL ESTIMATOR OF A FAILURE

نهمين كنفرانس آمار و احتمال زاهدان

محمدحسين دهقان, حسن زارعي - 1392/06/20


براورد تنش مقاومت در توزيع‌هاي فرچه نمايي شده، رايلي تعميم يافته سه پارامتري و نمايي دو پارامتري

مريم ايرندگاني , [ سيدمهدي امير جهانشاهي, حسن زارعي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

آزمون‌هاي تقارن براساس آنتروپي

مريم مير , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

برآورد كننده آنتروپي شانون توزيع هاي توليد شده به وسيله توزيع بتا و آزمون نيكويي برازش براي آنها

حميرا آبير , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي شاخص عملكرد طول عمر محصولات توزيع شده ي وابيل با استفاده از سانسور فزاينده نوع ??

سيما ستوده , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اطلا كولبك-لايبر تجمعي باقيمانده تحت سانسور فزاينده نوع ??

سميرا مغرويان بامري , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تشخيص داده هاي پرت در توزيع هاي گاما، پارتو نمايي شده

ثريا كرمي , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي نمودارهاي كنترل براي توزيع هاي كج :وابيل،گاما و لگ نرمال

فاطمه ياري , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نمودار كنترل كيفيت براي ميانگين با استفاده از نمونه گيري مجموعه رتبه دار دوگانه

فهيمه بولاقي , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

برآورد پارامترهاي توزيع وايبل- گاما و توزيع گوسين معكوس بر اساس داده هاي سانسور فزاينده نوع 2

فاطمه خزاعي , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

استباط آماري براساس داده هاي سانسور فزاينده نوع دوم در توزيع هاي رايلي و نمايي تعميم يافته

ميترا كمالي جرجافكي , [ حسن زارعي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

معيار نزديكي پيتمنو خواص آن در توزيع هاي متقارن

زينب اهوراني , [ حسن زارعي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

آزمون آماري بر اساس فرضيه هاي فازي شهودي

زهرا اصغري , [ حسن زارعي, محمد قاسم اكبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تعيين حجم نمونه ي بيزي با كمترين هزينه

مسعود قاسمي بهجاني , [ حسن زارعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

آزمون دو نمونه اي براي داده ها با ابعاد بالا

نسيبه وفادارنژاد , [ حسن زارعي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مباحثي در نظريه عدم قطعيت

عبدالستار بادانگيز , [ حسن زارعي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

استنباط آماري براي دنباله اي از آزمايش هاي دو حالتي

رضا ابراهيمي , [ حسن زارعي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

خانواده توزيع احتمال وايبل-G

نجميه مكسائي , [ حسن زارعي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

همگرايي كامل براي آرايه هاي عناصر تصادفي فاي باناخ

ابابكر بلوچ , [ حسن زارعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

همگراي شرطي متغيرهاي تصادفي وابسته

ام البنين هاديان فر , [ حسن زارعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ريگرسيون خطي فازي

مهسا سلاجقه , [ محمدحسين دهقان, حسن زارعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي متغييرهاي تصادفي وابسته منفي تعميم داده شده

مهديه سرگزي , [ حسن زارعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


مدير گروه

از تاریخ 1396/11/15 تا تاریخ 1397/06/20

از تاریخ 1394/11/15 تا تاریخ 1396/10/29


1 - سيدمهدي امير جهانشاهي, حسن زارعي, امير حمزه خمر
اكستروپي باقيمانده تجمعي
(1398) PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES. 1 1-21 مشاهده مقاله
2 - حامد احمدزاده, Rong Gao, حسن زارعي
آنتروپي مربعي جزيي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1394) Journal of Uncertain Systems. 10 292-301
3 - حسن زارعي, هادي جباري نوقابي
Complete convergence of weighted sums under negative dependence
(1389) STATISTICAL PAPERS. 52 413-418
4 - حسن زارعي
برآورد تابع بقا براي فرآيند هاي از متغيرهاي تصادفيM-وابسته
(1387) PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS. 25 1-4
5 - حسن دوستي زارعي, حسن زارعي
برآورد تابع بقا براي متغيرهاي تصادفي وابسته منفي
(1384) Journal of Sciences Islamic Republic of Iran. 17 249-251
6 - , ابوالقاسم بزرگ نيا, حسن زارعي
برخي نامساويهاي احتمال براي فرم درجه دو متغير هاي وابسته منفي
(1383) Journal of Sciences Islamic Republic of Iran. 16 63-67


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 احتمال 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00
2 احتمال 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00
3 احتمال 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00
4 احتمال 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 09:30 15:00 حضور حضور در دفتر
4 شنبه 12:00 14:30 حضور
5 شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور و جلسه گروه
6 شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
9 يك شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 يك شنبه 09:30 12:00 مشاوره
11 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره در دفتركار
12 يك شنبه 11:30 15:00 حضور در دفتركار
13 يك شنبه 12:00 14:30 حضور
14 يك شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور و جلسه گروه
15 يك شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 يك شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
18 دو شنبه 09:30 12:00 مشاوره
19 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره در دفتركار
20 دو شنبه 11:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 دو شنبه 12:00 14:30 حضور
22 دو شنبه 15:00 18:00 حضور حضور و جلسه گروه
23 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
24 سه شنبه 09:30 12:00 مشاوره
25 سه شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه دانشكده
26 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
27 سه شنبه 12:00 14:30 حضور
28 سه شنبه 13:00 15:00 حضور دفتركار
29 سه شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور و جلسه گروه
30 سه شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
31 سه شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
32 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
33 چهار شنبه 09:30 12:00 حضور حضور و جلسه گروه
34 چهار شنبه 09:30 11:30 مشاوره
35 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور جلسه گروه
36 چهار شنبه 12:00 14:30 حضور
37 چهار شنبه 13:30 15:00 حضور
38 چهار شنبه 15:00 18:00 حضور حضور و جلسه گروه
39 پنج شنبه 09:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد