كارشناسی , شیمی , دانشگاه زابل , 1385 ← 1389
كارشناسی ارشد , شیمی فیزیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1389 ← 1391
دكترا , شیمی فیزیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1392 ← 1395


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيك 1 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30
2 آزمايشگاه فيزيك 1 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00
3 آزمايشگاه فيزيك 1 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 13:00-15:00
4 فيزيك 2 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
5 آزمايشگاه فيزيك 2 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ع): دو شنبه 15:00-17:00
6 آزمايشگاه فيزيك 2 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30
7 فيزيك 1 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30
8 آزمايشگاه فيزيك 1 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00
9 آزمايشگاه فيزيك 1 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 13:00-15:00
10 فيزيك 2 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
11 آزمايشگاه فيزيك 2 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ع): دو شنبه 15:00-17:00
12 آزمايشگاه فيزيك 2 صنعت و معدن (شهرستان خاش) گروه پایه کارشناسی درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 13:30 حضور
2 شنبه 12:00 14:00 مشاوره
3 شنبه 14:00 15:30 مشاوره
4 شنبه 15:30 19:00 حضور تدريس دبيرستان دانشگاه خاش
5 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
6 يك شنبه 07:30 09:00 حضور شيمي يازدهم (دبيرستان دانشگاه خاش)
7 يك شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي گروه آموزشي
8 يك شنبه 10:00 13:00 حضور شوراي آموزشي گروه علوم پايه دانشكده
9 يك شنبه 12:00 15:30 مشاوره
10 يك شنبه 13:00 14:30 حضور شيمي يازدهم (دبيرستان دانشگاه خاش)
11 يك شنبه 15:30 19:00 حضور تدريس دبيرستان دانشگاه خاش
12 دو شنبه 08:00 10:00 مشاوره
13 دو شنبه 09:30 13:30 حضور
14 دو شنبه 10:00 11:30 مشاوره
15 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
16 سه شنبه 09:30 15:30 حضور
17 سه شنبه 10:00 11:30 مشاوره
18 سه شنبه 15:00 16:30 مشاوره
19 چهار شنبه 09:30 13:30 مشاوره مشاوره آنلاين
20 چهار شنبه 17:30 19:00 مشاوره مشاوره آنلاين
21 پنج شنبه 07:30 15:30 مشاوره مشاوره و برنامه ريزي شناسايي دانشجويان مستعد المپي
22 پنج شنبه 07:30 11:30 مشاوره
23 پنج شنبه 12:00 15:30 مشاوره