كارشناسی , علوم كا مپیوتر , دانشگاه صنعتی شریف تهران , 1366 ← 1371
كارشناسی ارشد , ریاضی- كاربرد در كامپیوتر , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1371 ← 1374
دكترا , علوم كامپیوتر , میجی - ژاپن , 1382 ← 1386


1400

بررسي الگوريتم بهينه سازي فراابتكاري تحقيقات مبتني بر قانون (FBI)

پنجمين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر

مهديه بامدي, حسن رضايي, كامران رضايي - 1400/04/21

بررسي يك الگوريتم خوشهبندي جديد مبتني بر تركيب الگوريتمهاي ژنتيك و K- ميانگين بهبود يافته

اولين كنفرانس ملي بهينه سازي و روشهاي نوين حل مسئله

فاطمه شادي, حسن رضايي, كامران رضايي - 1400/03/26
1399

بررسي الگوريتم بهينه سازي بارش فكري خود تطبيقي (SPBSO)

اولين كنفرانس ملي محاسبات نرم و علوم شناختي

زهرا عربپور, حسن رضايي, كامران رضايي - 1399/04/19
1398

طبقه بندي k -نزديكترين همسايه با استفاده از داد ه هاي اندك و شبكه هاي عصبي عميق

سومين كنفرانس بين المللي محاسبان نرم

وحيد وكيلي زارع, حسن رضايي, كامران رضايي - 1398/08/29

Adaptive crow search algorithm and its application in solving constrained optimization problems

سومين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم

كامران رضايي, حسن رضايي - 1398/08/29

يك الگوريتم كرم شب تاب بهبود يافته

سومين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم

كامران رضايي, حسن رضايي - 1398/08/29
1393

بهبود عملكرد الگوريتم بهينه سازي گرو ذرات جديد با استفاده از كنترلر فازي

ششمين كنفرانس مهندسي برق و الكترونيك ايران (ICEE 2014)

حسن رضايي - 1393/05/28

حل مسئله بارگيري كانتينر در فضاي سه بعدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك

اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه

حسن رضايي - 1393/05/08
1392

بررسي راهكارهاي موجود براي امنيت داده ها در محاسبات ابري

همايش ملي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

حسن رضايي - 1392/12/07

الگوريتم اصلاح شده كلوني زنبور عسل مصنوعي MABC و مقايسه آن با يك الگوريتم اصلاح شده ديگر بنام GABC

دوازدهمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند ايران

حسن رضايي - 1392/11/15

روش انتخاب ويژگي براساس الگوريتم ژنتيك در امتياز دهي اعتباري

هفتمين كنفرانس داده كاوي ايران

حسن رضايي - 1392/09/19

مقايسه تجربي الگوريتمهاي رده بندي براي مجموعه داده هاي نا متوازن در تشخيص بيماريهاي قلبي

هفتمين كنفرانس داده كاوي ايران

حسن رضايي - 1392/09/19

معرفي يك الگوريتم اصلاح شده زنبور عسل مصنوعي

اولين همايش تخصصي علوم، فناوري و رسانه هاي مهندسي برق دانشگاه پيام نور

حسن رضايي - 1392/07/30
1391

خوشه بندي فازي با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي چندهدفه

يازدهمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند ايران

حسن رضايي - 1391/12/09

دسته بندي بازگشت عرضه عمومي اوليه در بازارهاي مالي با استفاده از دسته بندي كننده مجموعه هاي راف

يازدهمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند ايران

حسن رضايي - 1391/12/09
1380

Some Results on Hyper K-algebras of order 3 and a Computer Demonstration of it

8th International Congress on Algebraic Hyperstructures and Aplications

حسن رضايي, رجبعلي برزويي, محمدمهدي زاهدي - 1380/10/11

Generalized Polygroup

8th International Congress on Algebraic Hyperstructures and Applications

حسن رضايي, رجبعلي برزويي - 1380/10/11

Some Results On Hyper K -algebras of Order 3 And a Computer Demonstration of It

هشتمين كنفرانس AHA 2002 (كنگره بين المللي ساختارهاي هايپر)

حسن رضايي, رجبعلي برزويي, محمدمهدي زاهدي - 1380/10/11


1379

نتايجي درباره گروههاي i. P. S

رجبعلي برزويي, حسن رضايي - 1379 -


طبقه بندي كا نزديكترين همسايه براي داده هاي مقياس بزرگ با استفاده از خوشه بندي وشبكه هاي عصبي عميق

وحيد وكيلي زارع , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي يك الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي مبتني بر اندازه جمعيت تطبيقي

سمانه دوخ گرگيج , [ حسن رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي تشخيص جوامع در شبكه ها با استفاده از خوشه بندي گراف

محمدمصطفي مرتضويان , [ حسن رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

استفاده از الگوريتم بهينه سازي شير مورچه باينري براي مسئله انتخاب ويژگي

مجتبي واسوجويباري , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي الگوريتم تكامل تفاضلي تطبيقي با گروهي از استراتژي هاي جهش در چند زير جمعيت

حسين محمدي , [ حسن رضايي, كامران رضائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تركيبي از الگوريتم ژنتيك بهبوديافته با k-means براي خوشه بندي

راضيه صانعي طبس , [ حسن رضايي, كامران رضائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

روش هاي تركيبي براي خوشه بندي فازي با استفاده از فازي C-ميانگين و الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات

ناصر باقري محمودابادي , [ حسن رضايي, كامران رضائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي خوشه بندي با استفاده از يك الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات بهبود يافت

عبدالغني حسين زايي , [ حسن رضايي, كامران رضائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طبقه بندي با استفاده از يك سيستم فازي مبتني بر برنامه ريزي ژنتيكي

محمد علياري , [ حسن رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بكارگيري روش هاي تكاملي در حل مسائل بهينه سازي

افروز مرادبيكي , [ حسن رضايي, فرهاد حميدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

الگوريتم هاي ابتكاري براي حل مسئله زمان بندي كار كارگاهي تعميم يافته

مجيد بني اسدي , [ حسن رضايي, فرهاد حميدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي مقايسه اي چند روش فرا ابتكاري براي مسئله ي فروشنده دوره گرد چندگانه

فاطمه جعفري , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه مقايسه اي برخي روش هاي بهبوديافته الگوريتم جستجوي هارموني براي يافتن بهينه سراسري

مهين صميمي راد , [ حسن رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

حل مسائل تصميم گيري با استفاده از مجموعه هاي نرم فازي شهودي بازه-مقدار

نازنين صلواتي نژاد , [ حسن رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تقريب توابع با استفاده از الگوريتم خودتنظيم ازدحام ذرات

حميدرضا كيخا , [ حسن رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي الگوريتم هاي ابتكاري براي حل مسائل برنامه ريزي دوترازه

حسن اسيابان , [ حسن رضايي, فرهاد حميدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي چند ازدحامي مهاجر براي فضاي جستجوي سراسري

نسيبه كريمي قرطماني , [ حسن رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

خوشه بندي نرم با استفاده از روش هاي فازي و راف

مهديه يارمحمدي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي يك سيستم پشتيبان تصميم تركيبي بر اساس مجموعه راف و يادگيري ماشين براي تشخيص بيماري هپاتيت

ناهيد خراشاديزاده , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

خوشه بندي داده ها با استفاده از استراتژهاي تركيبي بهينه سازي تركيبي كلوني مورچه پيوسته و ازدحام ذرات

معين فاضلي حسن ابادي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

طراحي سيستم هاي طبقه بندي با استفاده از ازطريق منطق فازي و الگوريتم ژنتيك

سهيل پوررجائي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

استفاده از الگوريتم ژنتيك با جستجوي محلي براي حل مسايل فازي p - hub مركز

محمد دهقاني , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه روش موازي master - slave براي داده كاوي ژنتيكي - فازي

امين نخعي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

استفاده از منطق فازي براي تقسيم بندي عرضه كننده كالا

رامش روانبخش , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي مقايسه اي خوشه بندي داده ها با استفاده ازالگوريتم هاي فرابتكاري تركيبي

مهديه اصحابي نيا , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي يك راهكار براي مشكل بارگيري كانتينر با استفاده از الگوريتم ژنتيك چند جمعيتي موازي

محمدصادق عارفي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

روش خوشه بندي خودكار فازي با استفاده از الگوريتم طول رشته متغير كلوني زنبور عسل مصنوعي

ميثم شاهي , [ حسن رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

خوشه بندي پويا با استفاده از تركيب الگوريتم ژنتيك و بهينه سازي ازدحام ذرات

منصوره ساراني , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

روش خوشه بندي خودكار فازي با استفاده از الگوريتم طول رشته متغير كلوني زنبور عسل مصنوعي

ميثم شاهي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي مساله خوشه بندي با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور مصنوعي (ABC)

شكوفه خوش نظر , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

دسته بندي بازگشت عرضه عمومي اوليه دربازارهاي مالي با استفاده از دسته بندي كننده مجموعه هاي را ف

مهران ريكي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي يك الگوريتم ژنتيك بهبود يافته براي مسا ئل خوشه بندي

ازاده عرفانيان , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

يك روش خوشه بندي فازي مبتني برالگوريتم تكاملي تفاضلي چند هدفه

علي مرادي گلشيخ , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي مدل آموزش و مدل دانشجو سيستم آموزش هوشمند

كريم عباسي , [ امين راحتي, حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي مدل خبره براي آموزش روش هاي جستجوي مكاشفه اي

حسين بنادكوكي , [ امين راحتي, حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

الگوريتم كلوني مورچگان بهبود يافته براي انتخاب ويژگي

مسعود زارعي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بهينه سازي شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي

شهاب بالو , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

برنامه ريزي حركت ربات با استفاده از منطق فازي

مريم سادات محمودي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بهينه سازي پردازش ترافيك ديتا با استفاده از منطق فازي

الهام عنايتي , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بهينه سازي روشهاي داده كاوي فازي با استفاده از

حسين صفري , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

به كارگيري مدلهاي خطي درجه سه در الگوريتم درخت مدل خطي

مسعود پورزاهد , [ حسن رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بروز رساني شبكه فازي عصبي با روشهاي تكاملي به منظور تخمين توابع

وحيده كيخا , [ حسن رضايي, مهدي علياري شورده دلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

شبكه هاي عصبي فازي نوع 2 بااستفاده از تركيب تكنيك آموزشي بازگشتي حداقل مربعات با برخي روش هاي تكاملي جهت تقريب توابع

حميدرضا قرباني سيني , [ حسن رضايي, مهدي علياري شورده دلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تركيب برخي روشهاي تكاملي با منطق فازي جهت تقريب زدن توابع

حيات خوبي پور , [ حسن رضايي, مهدي علياري شورده دلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


مدير گروه علوم كامپيوتر

از تاریخ 1397/01/21 تا تاریخ 1397/06/20


1 - Zhenhua He, حامد احمدزاده, كامران رضايي, حسن رضايي, حبيب نادري
Tsallis entropy of uncertain random variables and its application
(1400) SOFT COMPUTING. 25 11735-11743 مشاهده مقاله
2 - كامران رضايي, حسن رضايي
يك الگوريتم كا - ميانگين بهبوديافته با استفاده از مجموعه هاي فازي مردد و بهينه سازي چند هدفه
(1399) ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING. 45 6241-6257
3 - Rong Gao, حامد احمدزاده, كامران رضايي, حسن رضايي, حبيب نادري
Partial similarity measure of uncertain random variables and its application to portfolio selection
(1399) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 39 155-166 مشاهده مقاله
4 - كامران رضايي, حسن رضايي
معيارهاي جديد فاصله و شباهت براي مجموعه هاي فازي مردد و كاربرد آنها در خوشه بندي سلسله مراتبي
(1399) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 39 4349-4360 مشاهده مقاله
5 - كامران رضايي, حسن رضايي
معيارهاي فاصله و شباهت جديد براي مجموعههاي نرم فازي مردد
(1398) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 16 159-176
6 - افروز مرادبيکي, حسن رضايي, فرهاد حميدي
يك الگوريتم تركيبي زنبورعسل مصنوعي و خفاش
(1394) International Journal of Control and Automation. 9 139-150
7 - حسن رضايي
Data Clustering Using Hybridization Strategies of Continuous Ant Colony Optimization Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm
(1393) British Journal of Mathematics Computer Science. 6 336-350
8 - حسن رضايي
The Scrutiny of Variation in the Number of Fuzzy Rules and Membership Functions in a New Genetic-Fuzzy System in Approximation and Prediction Problems
(1392) International Journal of Information and Electronics Engineering. 3 470-475
9 - حسن رضايي
اندازه تشابه هاي جديد از مجموعه هاي فازي شهودي
(1385) Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics. 11 202-209
10 - حسن رضايي
يك اندازه تشابه جديد بين دو مجموعه فازي
(1384) Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics. 10 946-953
11 - حسن رضايي
نتايجي درباره ابر گروههاي جبري
(1381) JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING. 9 419-426
12 - رجبعلي برزويي, عباس حسنخاني, حسن رضايي
Some Results on Canonical Cyclic Hypergroup and join Spaces
(1380) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics. -
13 - رجبعلي برزويي, محمد مهدي زاهدي, حسن رضايي
Classification of Hyper BCK-algebras of Order 3
(1380) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics. -
14 - حسن رضايي
طبقه بندي هاي ابر K-Algebras از مرتبه 3
(1379) Scientiae Mathematicae Japonicae. 53 133-142


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباحثي در علوم كامپيوتر ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 33، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 29
2 محاسبات نرم ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
3 مباحث ويژه در داده كاوي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
4 مباحثي در علوم كامپيوتر ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 33، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 29
5 محاسبات نرم ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
6 مباحث ويژه در داده كاوي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 13:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
2 شنبه 11:30 14:30 حضور مشاوره
3 شنبه 15:00 17:00 حضور مشاوره
4 شنبه 15:30 18:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
5 يك شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه
6 يك شنبه 11:30 14:30 مشاوره مشاوره كارشناسي
7 يك شنبه 11:30 13:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
8 يك شنبه 15:00 17:00 حضور مشاوره
9 يك شنبه 15:30 18:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
10 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره ارشد
11 دو شنبه 07:30 13:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
12 دو شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره ارشد
13 دو شنبه 15:00 17:00 حضور مشاوره
14 دو شنبه 15:30 18:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
15 سه شنبه 07:30 13:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
16 سه شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره ارشد
17 سه شنبه 15:00 17:00 حضور مشاوره
18 سه شنبه 15:30 18:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
19 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره ارشد
20 چهار شنبه 09:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره دكتري
21 چهار شنبه 11:30 13:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
22 چهار شنبه 15:00 17:00 مشاوره مشاوره دكتري
23 چهار شنبه 15:30 18:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
24 پنج شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره
25 پنج شنبه 07:30 13:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
26 پنج شنبه 09:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره
27 پنج شنبه 15:00 17:00 حضور مشاوره
28 پنج شنبه 15:30 18:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري