كارشناسی , فلسفه و كلام اسلامی , دانشگاه تربیت معلم آذربایجان , 1383 ← 1386
كارشناسی ارشد , فلسفه و كلام اسلامی , دانشگاه شیراز , 1388 ← 1390
دكترا , فلسفه و كلام اسلامی , دانشگاه ایلام , 1391 ← 1395


1398

نقد علامه طباطبايي بر جمع ميان عرفان برهان و قرآن در انديشه ملاصدرا

همايش انديشه هاي فلسفي كلامي علامه طباطايي

حسن رهبر - 1398/08/29

اخلاق نقد و پژوهش علمي با نگاه به روش شناسي ابن سينا

همايش ملي اخلاق علمي و اخلاق كاربردي با محوريت انديشه هاي دانشمند حكيم شيخ الرئيس بوعلي سينا

حسن رهبر - 1398/06/02
1393

معزله معاد و نقش فرهنگ و انديشه ديني وي در تبيين آن

اولين كنگرهي بين المللي بينالمللي فرهنگ و انديشهي ديني

حسن رهبر, شمس الله سراج - 1393/03/21

نظريه شناخت در انديشه فيلسوف ايراني ابومحمد عامري نيشابوري

اولين كنگرهي بين المللي بينالمللي فرهنگ و انديشهي ديني

ابوزيد مني احمد, حسن رهبر - 1393/03/21

حركت جوهري، نوآوري بر مبناي عقل و نقل در نظام حكمت صدرايي

اولين كنگره ي بين المللي بين المللي فرهنگ و انديشه ي ديني

حسن رهبر, عليرضا رحيمي - 1393/03/21


1 - حسن رهبر
رويت در خدا و رويت با خدا دو رويكرد در نظام معرفت شناختي مالبرانش و ملاصدرا
(1399) الهيات تطبيقي. 11 61-74
2 - حسن رهبر, حميد اسكندري
از حكمت تا كاركردگرايي؛ تحليلي نو از ماهيت پارادايم فكري صدرالمتألهين
(1399) خردنامه صدرا. 25 125-136
3 - حسن رهبر, مرتضي عرفاني, ليلا نيكويي نژاد
عينيت و ترادف معنايي به مثابه نظريه ابتكاري ابن سينا در محذور امتناع انتزاع كثير از واحد در تعليقات
(1399) حكمت سينوي. 24 211-222
4 - حسن رهبر
تحليل و بررسي روش صدرالمتآلهين در مقام گردآوري و تحقيق
(1399) معرفت. 29 59-65
5 - حسن رهبر
بررسي انتقادي نظريه تفكيك مقام گردآوري از مقام داوري در باب متدولوژي فلسفه ملاصدرا
(1399) تأملات فلسفي. 10 261-279
6 - حسن رهبر
احصا و استخراج منابع آموزه هاي صدرالمتألهين از ميان آثار او
(1398) معرفت. 28 37-44
7 - حسن رهبر
منطق قياسي به مثابه پارادايم نظريه شناخت در نظام فلسفي ملاصدرا و دكارت
(1398) پژوهش هاي معرفت شناختي. 8 103-118
8 - حسن رهبر
تجربه زيسته و علم حضوري دو رويكرد در نظام معرفت شناختي ديلتاي و ملاصدرا
(1396) حكمت صدرايي. 1 97-106
9 - حسن رهبر, شمس الله سراج, سيد يحيي يثربي
نقد روش شناختي جايگاه عرفان در مقام داوري در روش شناسي فلسفه ملاصدر
(1396) آينه معرفت. 1-20
10 - حسن رهبر, شمس الله سراج, سيد يحيي يثربي
نقد روش شناختي جايگاه دين در مقام داوري در روش شناسي فلسفه ملاصدرا
(1395) نقد و نظر. 124-144
11 - حسن رهبر, شمس الله سراج
معيار صدق و توجيه معرفت در نظام معرفتي صدرايي و اشراقي
(1394) حكمت صدرايي. 37-53
12 - حسن رهبر, عبدالحسين خسروپناه
مسئله علم به معدوم و حل آن در فلسفه ملاصدرا
(1392) ذهن. 31-50
13 - حسن رهبر, رضا رضازاده
حقيقت انسان و انسان حقيقي در انديشه ابوالحسن عامري و صدرالدين
(1392) تاريخ فلسفه. 37-58
14 - حسن رهبر, قاسم كاكائي
امكان معرفت و چيستي آن در معرفت شناسي فيلسوفان صدرايي و كارتزين ها
(1392) معرفت فلسفي. 39-66
15 - حسن رهبر, قاسم كاكائي
درون نگري گواهي و حافظه در نظام فلسفي ملاصدرا و دكارت
(1392) فلسفه و كلام اسلامي. 101-121
16 - حسن رهبر, قاسم كاكائي
بررسي و مقايسه ي نظريه ي صدق و توجيه معرفت و جايگاه خدا در آن در نظام معرفت شناختي فيلسوفان صدرايي و دكارتي
(1392) انديشه ديني. 53-74
17 - حسن رهبر, شمس الله سراج
منزات عرفان و قرآن در مقايسه با عقل در انديشه ابن سينا
(1392) آموزه هاي فلسفه اسلامي. 83-100
18 - حسن رهبر
تحليل و مقايسه دو منبع معرفت در نظام فلسفي صدرايي و دكارتي
(1392) خردنامه صدرا. 63-80
19 - حسن رهبر, قاسم كاكائي
كدام نوع معرفت موضوع تحليل فلسفي است؟
(1392) معرفت. 57-74
20 - حسن رهبر, قاسم كاكائي
رويكردي تاريخي به مقوله معرفت شناسي در تاريخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامي
(1391) آموزه هاي فلسفه اسلامي. 81-106
21 - حسن رهبر, قاسم كاكائي
محدوده و قلمرو معرفت در نظام معرفت شناسي حكمت متعاليه و فيلسوفان دكارتي
(1391) معرفت فلسفي. 77-100
22 - حسن رهبر, سعيد رحيميان
معرف تشناسي در نظام فلسفي دكارت و سهروردي
(1388) تأملات فلسفي. 7-25


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 منطق الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 608
2 عرفان نظري1 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 604
3 منطق3 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
4 حكمت عملي الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 605
5 حكمت مشائ 2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 605
6 حكمت اشراق2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 601
7 عرفان نظري2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 604
8 كلام جديد2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00
9 منطق سينوي الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 601

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
5 يك شنبه 15:30 17:30 حضور مطالعه-دفتر كار
6 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
7 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 سه شنبه 13:30 15:30 مشاوره مشاوره دانشجويان نخبه و استعداد درخشان
9 سه شنبه 15:30 17:30 حضور مطالعه و تحقيق-دفتر كار
10 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
11 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه
12 چهار شنبه 11:30 13:30 حضور مطالعه-دفتر كار