كارشناسی , مهندسی معدن , دانشگاه بیرجند , 1380 ← 1384
كارشناسی ارشد , مهندسی معدن , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1385 ← 1387
دكترا , مهندسی معدن , دانشگاه تهران , 1395 ← 1399


دروس ارائه شده1400

انحلال بيولوژيكي آلومينيوم از گل قرمز

دهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

غلامرضا خدادادمحمودي, مرضيه حسيني نسب - 1400/12/03

بهبود عملكرد خط يك كارخانه گل گهر با بكارگيري جداكننده مغناطيسي تر شدت بالاي گوس ((G2500 و نصب سرند گردان

دهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

مرضيه حسيني نسب - 1400/12/03
1399

پردازش داده هاي ماهواره اي در GIS بمنظور تهيه زونهاي ساختاري و مناطق كاني¬سازي در منطقه بندان

نهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و ششمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني

مرضيه حسيني نسب - 1399/12/03

ويژگي هاي برجسته گل فشان هاي استان سيستان و بلوچستان

نهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و ششمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني

مرضيه حسيني نسب - 1399/12/03

طراحي سازه خرپا براي گودبرداري پله هاي معادن روباز

نهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و ششمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني

مرضيه حسيني نسب - 1399/12/03

طراحي تيكنر برمبناي آزمايشات ته نشيني

سومين كنفرانس بين المللي توسعه فناوري مهندسي مواد، معدن و زمين شناسي

جواد واضع مباركي, مرضيه حسيني نسب - 1399/09/30
1398

بررسي نقش NaCl در ليچينگ شيميائي لاتريت با استفاده از اسيدهاي آلي و معدني

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

مرضيه حسيني نسب, محمد نوع پرست, هادي عبداللهي - 1398/11/30

بهينه سازي پارامترهاي موثر در ليچينگ مهمترين منبع اكسيدي حاوي نيكل و كبالت با استفاده از نرم افزار Design Expert 7

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

مرضيه حسيني نسب, محمد نوع پرست, هادي عبداللهي - 1398/11/30

مقايسه اسيد سولفوريك زيستي با اسيد¬ آلي زيستي به عنوان عامل انحلال نيكل و كبالت از لاتريت¬هاي پرآهن

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

مرضيه حسيني نسب, محمد نوع پرست, هادي عبداللهي - 1398/11/30
1396

بهينه سازي پارامتر هاي موثر بر خردايش سنگ در آتش باري معادن روباز

دومين كنفرانس بين المللي مهندسي معدن و علوم زمين

مرضيه حسيني نسب - 1396/06/23

مقايسه دو نوع ماشين تونلزني EPB و SPB در زمين هاي نرم

دومين كنفرانس بين المللي مهندسي معدن و علوم زمين

مرضيه حسيني نسب - 1396/06/23

بررسي تاثير هندسه تيغه TBM،روش شبكه عصبي وروشNTH درنرخ نفوذ TBM(مطالعه موردي)

دومين كنفرانس بين المللي مهندسي معدن و علوم زمين

مرضيه حسيني نسب - 1396/06/23

تشخيص آنومالي از زمينه با استفاده از روش فركتالي

همايش بين المللي پيشرفتهاي علوم مهندسي و تكنولوژي

علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب - 1396/06/15
1395

بهينه سازي مدار واسطه سنگين كارخانه زغال شويي زرند

سومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

مرضيه حسيني نسب, محمدحسين نيك زاد - 1395/06/09

بررسي سيستم هاي نگهداري معادن زغالسنگ تزره و هجدك و روشهاي جلوگيري از ريزش ناگهاني در اين معادن

دهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران

مرضيه حسيني نسب - 1395/02/07

بررسي سيستم چاشني الكترونيكي با استفاده از دستگاههاي الكترونيكي در آتشباري معادن

دهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران

مرضيه حسيني نسب, محمدحسين نيك زاد - 1395/02/07

مهمترين پارامترهاي موثر بر سيستم آبكشي معادن روباز

دهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن

مرضيه حسيني نسب, محمدحسين نيك زاد - 1395/02/07

بررسي اثرات زيست محيطي معادن زغال سنگ

دهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران

مرضيه حسيني نسب, عبدالله راستگو - 1395/02/07
1394

استانداردهاي انواع مختلف گچ

سومين همايش ملي گچ

مرضيه حسيني نسب - 1394/07/15

مقايسه كيفيت و رعايت مسائل زيست محيطي براي چند كارخانه مهم گچ در ايران

سومين همايش ملي گچ

مرضيه حسيني نسب - 1394/07/15
1393

فرآوري واناديم از مواد معدني با تغيير در ساخت و بافت بلور

سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين

مرضيه حسيني نسب - 1393/12/03

روش بهينه فرآوري و استخراج سنگهاي نما به كمك مطالعات آماري درزه ها

سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين

مرضيه حسيني نسب - 1393/12/03

كاستن درجه سختي آب با استفاده از زئوليت

سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين

مرضيه حسيني نسب - 1393/12/03

كنترل ميزان عناصر سمي در آب آشاميدني به كمك جذب اتمي

ششمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

مرضيه حسيني نسب, محمد غلباش قره بلاغي - 1393/06/22

زمين شناسي، كاني شناسي و تعيين ساختار بلوري بال كلي

ششمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

مرضيه حسيني نسب - 1393/06/22
1392

تكنولوژي نانو براي استحصال Tio2 از مواد معدني و باطله هاي صنعتي

سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين

مرضيه حسيني نسب - 1392/11/27

زمين شناسي، كاني شناسي و تعيين ساختار بلوري بنتويت فردوس

بيست و يكمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران

مرضيه حسيني نسب - 1392/11/16

فعال سازي صنعتي بنتونيت قائن با تغيير در ساختار بلور، درهم جوشي و جانشيني يوني

بيست و يكمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

مرضيه حسيني نسب - 1392/11/16

معرفي فاكتور شكل معادل براي طراحي تيكنرها

نهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران

مرضيه حسيني نسب - 1392/09/06

الگوي بهينه اكتشاف، استخراج و فرآوري سنگهاي تزييني و نما

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب - 1392/02/17

بررسي عكس العمل گلسنگ در فرايند

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب - 1392/02/17

ارزيابي بلوك دهي سنگهاي ساختماني با استفاده از مطالعه آماري درزه ها

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب - 1392/02/17

بررسي موردي بهينه يابي پارامترهاي ماسكينگام بر اساس خطا

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

احسان اسماعيل پور مطلق, علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب - 1392/02/17

بررسي پديده خشكسالي و شاخص هاي SPI -CZI و ZSI در حوضه مغان خراسان رضوي با نرم افزار DIP

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

احسان اسماعيل پورمطلق, علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب - 1392/02/17

بررسي موردي بهينه يابي پارامترهاي مدل ماسكينگام بر اساس آناليز خطا

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

احسان اسماعيل پورمطلق, علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب - 1392/02/17

بررسي عكس العمل گلسنگ در فرآيند بارگذاري

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب - 1392/02/17

ارزيابي بلوك دهي سنگهاي ساختماني با استفاده از مطالعات آماري درزه ها

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب - 1392/02/17


1396

بررسي تأثير توزيع دانه بندي و نوع كاني در عدد بلين

مرضيه حسيني نسب - 1396 -

بهينه سازي پارامترهاي موثر در طراحي تيكنر براي بازيافت آب و جلوگيري از آلودگي زيست محيطي

مرضيه حسيني نسب - - دانشگاه سيستان و بلوچستان


مقايسه بيماريهاي ناشي از زغالسنگ در معان ايران،چين،آمريكا و روش هاي پيشگيري و درمان

حامد عليدادي صوغاني , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مقايسه روشهاي مختلف پساب هاي اسيدي معادن (مطالعه موردي 5 معدن فعال)

عبداله درزاده , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

برسي بيماري هاي ناشي از كار در معادن جيوه و اورانيوم براي 5 معدن فعال

محمد نيك بخت , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي تاثير پسماندهاي معدن مس سرچشمه بر محيط زيست و مقايسه آن با حداقل 5 معدن فعال ديگر

اميرحسين علي بيگي مهدي آبادي , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

پروژه

حامد بيگلري , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پروژه

جواد واضع مباركي , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بهينه سازي ابعاد و ساختار فلاك هاي تشكيل شده در جدا كننده ها

امين جوكار , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پروژه

عبداله يعقوبي فيض آباد , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

فلك و كاربرد آن

ايمان خردپيشه , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پروژه

منصور ريگي گوهركوهي , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پروژه

عباس دولتخواه , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

امكان سنجي مدلسازي سيستم هاي فراوري با روش المان محدود

مرتضي ايزدي خالق آبادي , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

طراحي آزمايش با استفاده از روش جذب اتمي براي آناليز مستقيم سنگ معدن

محمد غلباش قره بلاغي , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي نقش كاربردي زئوليت در تصفيه فاضلاب و پساي هاي استان سيستان و بلوچستان

سعيد بلوچ , [ مرضيه حسيني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


1 - مرضيه حسيني نسب, روح الله رضازاده
Optimization of the line of Magnetite Recovery from Wet Tailings by Creating the Second Medium Intensity Magnetic Field (Case Study: Processing Plant of Gol-e-Gohar Hematite)
(1401) International Journal of Engineering. 35 1-12
2 - مرضيه حسيني نسب, محمد نوع پرست, هادي عبداللهي
بيوليچينگ مستقيم و غيرمستقيم كبالت و نيكل از سنگ معدن لاتريتي غني از آهن با استفاده ازDelftia acidovorans و Acidithiobacillus ferrooxidans
(1400) Journal of Mining and Environment. 12 471-489
3 - مرضيه حسيني نسب, محمد نوع پرست, هادي عبداللهي
The effect of inorganic acids on reducing iron impurities during iron-rich laterite ore leaching
(1400) International Journal of Mining and Geo-Engineering. 55 191-199
4 - آزاده آگاه, مرضيه حسيني نسب
اكتشاف آهن و كروميت به وسيله مطالعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي در منطقه شوين استان سيستان و بلوچستان
(1400) پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي. 7 299-316
5 - مرضيه حسيني نسب, محمدحسن صادقي
تاثير توزيع ابعاد ذره و نوع كاني بر عدد بلين
(1399) International Journal of Mining and Geo-Engineering. 54 51-57
6 - مرضيه حسيني نسب, Mohammad Noaparast, Hadi Abdollahi, Mohammad Ali Amoozegar
Indirect bioleaching of Co and Ni from iron rich laterite ore, using metabolic carboxylic acids generated by P. putida, P. koreensis, P. bilaji and A. niger
(1399) HYDROMETALLURGY. 193 1 -105309-15-105309 مشاهده مقاله
7 - مرضيه حسيني نسب, Mohammad Noaparast, Hadi Abdollahi, Mohammad Ali Amoozegar
Kinetics of two-step bioleaching of Ni and Co from iron rich-laterite using supernatant metabolites produced by Salinivibrio kushneri as halophilic bacterium
(1399) HYDROMETALLURGY. 195 1 -105387-10 -10538 مشاهده مقاله
8 - مرضيه حسيني نسب, محمد نوع پرست, هادي عبداللهي
Dissolution of Nickel and Cobalt from Iron-Rich Laterite Ores Using Different Organic Acids
(1399) Journal of Mining and Environment. 11 779-797
9 - مرضيه حسيني نسب, Mohammad Noaparast, Hadi Abdollahi
Dissolution optimization and kinetics of nickel and cobalt from iron?rich laterite ore, using sulfuric acid at atmospheric pressure
(1399) INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS. 52 283-298 مشاهده مقاله
10 - مرضيه حسيني نسب, علي اكبر دايا
جداسازي آنومالي هاي ژئوشيميايي با استفاده از مدل سازي وزني جابجايي معكوس (IDW) و مدل سازي فراكتال غلظت-مساحت (C-A) بر اساس داده هاي رسوبات جوي در منطقه جانجا، جنوب شرقي ايران
(1397) BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION FOREIGN EDITION. 156 167-178 مشاهده مقاله
11 - علي اكبر دايا, مرضيه حسيني نسب
كابرد و مقايسه كوكريجينگ و فركتال براي تشخيص آنومالي هاي ژئوشيميايي در منطقه جانجا در جنوب شرق ايران
(1397) International Journal of Mining and Mineral Engineering. 10 1-26
12 - محمدرضا گرمسيري, مرضيه حسيني نسب
تاثير غلظت جامد، نرخ فلوكولانت و ابعاد ذرات بر رفتار آبگيري نمونه باطله مجتمع مس شهربابك
(1396) مهندسي عمران اميركبير. 49 645-652
13 - مرضيه حسيني نسب, روح الله رضازاده
بازيابي بهينه آب با تاكيد برنرخ مصرف فلوكولانت در تغليظ كننده
(1396) آب و فاضلاب. 28 48-57
14 - آرش طهري, علي دهقاني, مرضيه حسيني نسب
حذف ذرات ريز گانگ از كنسانتره آهن چادرملو با استفاده از هيدروسپراتور
(1395) Physicochemical Problems of Mineral Processing. 53 250-263
15 - مرضيه حسيني نسب
اثر تكانهاي اوربيتالي بر سرعت ته نشيني ذرات معدني در محلول هاي آبي با استفاده از طرح split-plot
(1395) WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL. 31 470-477
16 - عليه معافي مدني, حسين حسني, مهدي صادقي هشت جين, مرضيه حسيني نسب
شبيه سازي ناحيه اي و پيش بيني ريسك لغزش بر اساس رگرسيون لجستيك دوجانبه (مطالعه موردي حوضه پهنه كولا در شمال ايران)
(1395) International Journal of Mining and Geo-Engineering. 51 105-112
17 - مرضيه حسيني نسب
يك روش جديد براي بدست آوردن سرعت ته نشيني در يك تيكنر با استفاده از رگرسيون آماري يك مطالعه موردي
(1394) Journal of Mining and Environment. 7 47-56
18 - مرضيه حسيني نسب
Thickener Waste Management in Mineral Processing To Prevent Environmental Pollution
(1393) International Journal For Research Development in Technology. 2 5-10
19 - مرضيه حسيني نسب
THE APPLICATION OF ZEOLITE IN THICKENERS FOR OPTIMAL WATER RECOVERY
(1393) Recikla a i odr ivi razvoj. 7 30-34
20 - مرضيه حسيني نسب
Chemical Composition of Fumarolic Gases and Springs Discharges from the Taftan volcano with Emphasis on the Geochemical Behaviour of Arsenic
(1392) BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES. 3 113-120
21 - مرضيه حسيني نسب
Effect of Initial Pulp Concentration on Particles Settling Velocity in various regions of Thickeners
(1392) BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES. 3 253-257
22 - غلامعباس پارساپور, مرضيه حسيني نسب, محسن يحيايي, صمد بنيسي
تاثير روش آزمايش ته نشيني بر تعيين ابعاد تيكنرها
(1392) SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. 87-95


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مكانيك سيالات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30
2 كانه آرايي و آزمايشگاه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30، درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30
3 مباني كانه آرايي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
4 مكانيك سيالات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30
5 كانه آرايي و آزمايشگاه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30، درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30
6 مباني كانه آرايي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 12:30 مشاوره
2 شنبه 12:30 14:30 مشاوره مشاوره براي دانشجويان استعداد درخشان
3 شنبه 14:30 18:30 حضور
4 يك شنبه 07:30 13:00 حضور
5 يك شنبه 15:00 18:30 حضور
6 دو شنبه 07:30 12:00 حضور
7 دو شنبه 12:00 13:00 حضور جلسه گروه
8 دو شنبه 17:00 18:30 حضور
9 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره براي دانشجويان ورودي 1399
10 سه شنبه 11:30 18:30 حضور
11 چهار شنبه 07:30 13:00 حضور