كارشناسی , جغرافیا و برنامه ریزی شهری , دانشگاه تبریز , 1373 ← 1378
كارشناسی ارشد , جغرافیا و برنامه ریزی شهری , دانشگاه آزاداسلامی واحددوره علوم و تحقیقات , 1379 ← 1381
دكترا , جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی( برنامه ریزی كالبدی-فض , هندوستان , 1384 ← 1387


دروس ارائه شده1402

همگرايي هاي حشمت الملك علم و حسام الدوله علم با سياست هاي استعماري انگليس در سيستان اواخر دوره قاجار

جايگاه سجستان در گستره تمدن اسلامي

احمد عقيلي, حسين ابراهيم زاده آسمين - 1402/03/01
1399

تهديدات خانوادگي چندزني و چالشهاي پيش روي زنان: مطالعه نظري

چالشها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي (با محوريت آسيب هاي اجتماعي)

الهام شيردل, مريم محمدي, حسين ابراهيم زاده آسمين - 1399/12/15
1397

نقش آموزش در عوامل و فرايندهاي مانع و پيشبرنده توسعه فرهنگي در ايران و افغانستان

همايش بين المللي دومين دور گفتگوهاي فرهنگي ايران و افغانستان با موضوع تعاملات دانشگاهي و آموزش، محور توسعه پايدار ايران و افغانستان

حسين ابراهيم زاده آسمين, الهام شيردل, حميد شيردل - 1397/12/01


بررسي

مرتضي سپاهي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 1402-1403

بررسي

فرنوش سعيديان , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 1402-1403

بررسي

زينب سوري , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 1402-1403

بررسي

بهنام رئيسي آهوان , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1403

بررسي

مهسا عباس زاده , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1403

بررسي

فاطمه گزمه نژاد , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1403

بررسي

مريم صابري , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1403

بررسي

حسين مصطفئي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

خشونت عليه زنان

نيلوفر رئيسي منفرد , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

بررسي گردشگري شهر تربت جام با تاكيد با توريست فرهنگي و اقتصادي

سجاد حقايقي ارزنه ئي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

چالشهاي اشتغال در دانشچويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

حسين افروز , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

مونوگرافي شهر ستان هامون

فاطمه قرباني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

بررسي تاثير پايگاه اجتماعي اقتصادي والدين بر پيشرفت فرزندان دبستاني شهر زاهدان

متين ناروئي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

بر

مريم دكالي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بر

ستاره عابديني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

مونوگذافي شهرستان رودبار جنوب

زهرا علي احمدي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي وضعيت شهر سراوان از نظر مهاجرت به كشورها ي حوزه خليج فارس

احمد غلام زهي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

مونوگرافي هر كتيج

مريم مرادي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

ب

حامد پيش بين , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

ب

مريم زاددهش آدينه , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

ب

عادل سپاهي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

فائزه باراني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بر

سعيده دستجردي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي

مينا عزيزي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي

زهرا نگارستاني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

مونوگرافي

ابراهيم رئيسي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

فرزانه عيسائي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

زهرا زارع امامزاده , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

ريحانه پودينه , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

مونوگرافي سيب سوران

محسن ايزدخواه , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

عوامل موثربر بين گريز جوانان

آرزو رحماني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي كبفيت زندگي زنان مهاجر افغانستاني در ايران

حبيبه درزاده , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

خشونت عليه زنان

حانيه عرب , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي وضعيت توريسم در شهر سوخته زابل

عرفانه ساراني محمدخاني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مونوگرافي لاشر

سعيد بلوچي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مونوگرافي شهرستان نيكشهر با تاكيد بر لباس ، زبان عروسي خرافات

هاجر بلوچي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مونوگرافي شهرستان گزيك

امين صادقي فرد , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاثير توريسم در شهر زاهدان

ريحانه ناروئي پورسرحد , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي تاثير صنايع دستي در اشتغال زنان شهر زاهدان

نرجس كمال زايي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري شهرستان قصر قند

صفيه رئيسي صدر , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي روابط زوجين و والدين بر روي روابط زوجين

شهريار شهركي مهاجر , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

سنجش ميزان سرمايه اجتماعي مناطق پنج گانه شهر زاهدان

حميد رحماني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير سرمايه اجتماعي بر كار افريني سازماني زاهدان

رضا مصطفئي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

كونوگرافي شهرستان دلگانبا تاييد بر ورزش محلي

عبدالواحد بامري , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

وضعيت فضاي سبز شهري در منطقه 1 زاهدان

محدثه ازبك پور , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي و تحليل شاخص هاي زيستي شهروندانمنطقه 1 شهر زاهدان

فرزاد محمدي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي و تحليل وضعيت زندگي خوب شهري و كيفيت در منطقه 1 شهر زاهدان

وحيد ساسولي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

رضايتمندي شهروندان زاهدان از عملكرد شهرداري منطقه يك

آرزو براهوئي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مطالعه شاخص هاي شهر سالم مطالعه موردي مناطق 1و2 شهر بم

معظمه اسماعيل نژاد , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي قابليتهاي گردشگري روستاهاي تمين و تنمدان

راضيه شهلي بر , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

سنجش ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري شهر زاهدان منطقه يك زاهدان

مطهره مرادي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

نگاه اجتماعي به سنجش عوامل موثر بر كيفيت زندگي مطالعه مورد شناسي منطقه يك زاهدان(منطقه1)

حسن كاربخش راوري , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مردم شناسي مذهب در ايران از گذشته تا اكنون

فرزانه گلوي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي رابطه فرهنگ و مردم شناسي مذهب

مهديه سليماني هوني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي ديدگاههاي دانشمندان در مورد مردم شناسي مذهب

فائزه كريمي تكلو , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي رابطه مردم شناسي مذهب و محيط زيست

افسانه گلبازخاني پور , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مردم شناسي مذهب با تاكيد بر اديان آسماني

زهرا شنبه زائي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مردم شناسي مذهب با تاكيد بر يزد

مهلا مختاري , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

نگاهي به مردم شناسي مذهبي به صورت تطبيقي در 5 كشور

فريده سالاري , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

رابطه اقتصاد و سياست و مردم شناسي در مذهب

حميرا دهقان , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مردم نگاري زابل و فرهنگ

مهديه پيري , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مردم شناسي مذهب با تاكيد بر مفاهيم و تعاريف

فرزانه بي نوائي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مونوگرافي كهنوج

محبوبه خورشيدي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

توريسم در كهنوج

مرضيه بازگيركهنعلي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير نوع محله سكونت بر جرائم و بزهكاري در منطقه 2 زاهدان

زهرا رهدار , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي اشتغال و جمعيت در شهرستان كهنوج

فاطمه كريمي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي نقش دانشگاه در شكل گيري هويت اجتماعي دختران-مطالعه موردي دانشجويان دختر

فاطمه افشارمنش , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي مهاجرت در سيستان از ديدگاه جامعه شناسي از دهه 50تا 92

سمانه اسداله زاده , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليل و بررسي مسائل فرهنگي اجتماعي و اقتصادي روستاي ازغد از توابع طرقبه-خراسان رضوي

مطهره صمدي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي توريسم و گردشگري در استان كرمان با تاكيد بر شهرستان ميمند

افسانه جوادي نسب , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

نقش شهروندان در توسعه محله شهري

امنه براهوئي خوش روز , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي اداب و رسوم و فرهنگهاي محلي خراسان رضوي

ادهم معصومي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي صنعت تريسم جهانگردي و تاثير آن بر كشورها با تاكيد بر ايران

مرتضي بنداني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه طلاق والدين با بزهكاري فرزندان

نيلوفر كاظمي شهاب ليلمي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پژوهش

نرگس پنجه كوب , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي نقش مهاجرت در توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شهرستان خاش

حسن شهرياري مقدم , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مسائل جامعه شناختي اجتماعات روستايي در ايران

محمدرضا شيبك , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

جاذبه هاي گردشگري مناطق روستايي شهرستان باخزر

خديجه رضائي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در راور كرمان

مريم نخعي فوزي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي خشونت در طراحي فضاي شهري نيكشهر

آسيه بلوچي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شهرهاي جديد ونقش آنها در تمركز زدايي از مادر شهرها

حميرا رحمان دوست , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحول شهرنشيني با تاكيد بر مهاجرت كرمان

فاطمه شرفي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

جامعه شناسي

جواد مداحي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

علل مهاجرت متقابل شهر و روستا در استان سيستان وبلوچستان

حليمه شيباني مقدم , [ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

جامعه شناسي

ابراهيم هراتي ميرزائي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مونو گرافي

بشيراحمد رئيسي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شهرسازي

غزاله السادات حسيني , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

زيبايي شناسي

فاطمه عزيزي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

برنامه ريزي شهري

نرگس معتمديان , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

نقش شهروندان در توسعه رفاه اجتماعي (زاهدان)

مينا كريميان , [ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش منابع كشاورزي جيرفت در توسعه مناطق روستايي

ساجده ميراحمدي پور , [ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مهاجرت مردم روستا به شهر و پيامدهاي آن در سيستان

مرضيه اكبري , [ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

وضعيت و مونوگرافي بخش شهركي نارويي شهرستان زابل

محمد بهشتي نيا , [ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

توسعه پايدار شهر و روستا (بلوچستان-زاهدان)

ثريا صفائي , [ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

سيك ها و بررسي اداب ورسوم سنت و معيشت

الناز چماني , [ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه س وب

نجمه بامري عباسي , [ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي عملكرد بازار سيرجان با تاكيد بر كاركرد اجتماعي وفرهنگي

سعيده سپهري , [ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

نقش والدين بر تربيت جوانان با تاكيد بر جامعه شهري مورد نمونه زاهدان

مريم هاشمي , [ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

علل و عوامل جرم وجنايت در شهر زاهدان وحومه

جواد كده اي , [ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

اداب ورسوم و سنتهاي شهرستان زابل با تاكيد بر عشاير سيستان

مهين قنبري پور , [ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي اداب و رسوم ازدواج در سيستان

ساره سلمان زاده , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ويژگي هاي بازاركرمان

الهه پورپوينده راوري , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ازدواج خانواده و خويشاوندي در استان فارس روستاي خليل اباد

حميده جعفري زاده , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مناسك گذر در روستاي جالق از توابع سراوان

زهرا رئيسي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

آيين ومناسكهاي استان مازندران شهرستان سوادكوه

زهرا خليلي اواتي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مراسم قرباني وباورهاي آن درشهرستان چناران

رقيه مهدوي , [ حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89


بررسي تاثير فضاي مجازي بر هويت ديني دانش آموزانمطالعه موردي دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان زابل

يوسف شيردلي , [ سعيد محمدي صادق, حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

بررسي ويژگي هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي كودكان كار دانش آموز در منطقه حاشيه نشين شهر زاهدان

علي زينلي قاسمي , [ الهام شيردل, حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

تجربه زيسته احساسات زنان اول در خانواده هاي چند همسري(مطالعه پديدارشناسانه در استان سيستان و بلوچستان)

حسين روشناس , [ الهام شيردل, حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر نگرش نسبت به نابرابري جنسيتي(مورد مطالعه:دانشجويان دانشگاه ولايت ايرانشهر)

زيور شيباني , [ الهام شيردل, حسين ابراهيم زاده آسمين, عبدالرسول حسني فر, سعيد محمدي صادق, مهدي معيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي تطبيقي احكام فقهي روابط زن و مرددر سخن گفتن و نگاه كردن از ديدگاه مذاهب خمسه و پيامدهاي اجتماعي آن

زهرا حسيني نژادبرفوئي , [ محمدرضا كيخا, حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93


1393

درآمدي بر مردم شناسي ازدواج با بررسي آداب ورسوم ازدواج درايران وجهان

حسين ابراهيم زاده آسمين - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي - 1393


از تاریخ 1397/06/24 تا تاریخ 1399/06/01

مشاوره دانشجويان كارشناسي

از تاریخ 1402/07/01 - ادامه دارد


1 - غلامرضا تاجبخش, حسين ابراهيم زاده آسمين
نگاهي جامعه شناختي به نهاد خانواده در جامعه هند و ايران
(1402) مطالعات شبه قاره. 15 61-74
2 - غلامرضا تاج بخش, جواد مداح, حسين ابراهيم زاده آسمين, رضا رمضاني
واكاوي نقش دين در سلامت اجتماعي-رواني در مواجهه با پاندمي كوويد-19
(1401) اسلام و مطالعات اجتماعي. 10 152-180
3 - مجتبي عباسيان, حسين ابراهيم زاده آسمين, مهرداد عليرضايي شهركي, آرزو براهويي
آلودگي محيط زيست، رشد اقتصادي و هزينه هاي بهداشتي در كشورها ي جنوب شرق آسيا: رويكرد پانل A
(1400) محيط زيست و مهندسي آب. 7 590-600
4 - ايمان اسلامي, حسين ابراهيم زاده آسمين, اباذر اشتري مهرجردي
تحليل شبكه اجتماعي از مديريت مشاركتي و سرمايه اجتماعي در ميان بهره برداران دام در استان يزد
(1399) توسعه محلي (روستايي - شهري). 11 483-500
5 - حسين ابراهيم زاده آسمين, ابوذر پايدار
الگوي فرآيندي برنامه ريزي روستايي بر مبناي تجربيات طرح هاي توسعه اجتماع محور (طرح هاي دهه 1390 در كانون هاي بحراني سيستان، ريگان و جازموريان)
(1399) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 9 35-52
6 - حسين ابراهيم زاده آسمين, مجتبي عباسيان, آرزو براهويي
رابطه بين رشد شهرنشيني، شاخص هاي منتخب اقتصادي و انتشار CO2در ايران
(1399) محيط زيست و مهندسي آب. 6 402-414
7 - حسين ابراهيم زاده آسمين, عيسي ابراهيم زاده آكباد, ابوذر پايدار
برنامه ريزي توسعه اشتغال پايدار روستايي با رويكرد PRA مبتني بر مدل هفت سرمايه (مورد: روستاي بغدان شهرستان نيكشهر)
(1398) پژوهش هاي روستايي. 10 502-519
8 - حسين ابراهيم زاده آسمين, فاضل حاجي زاده, حميدرضا رخشاني نسب
سنجش سطح ايمني بوستان هاي شهري (مطالعه موردي: بوستان هاي منطقه 1 شهر شيراز(
(1398) جغرافيا (برنامه ربزي منطقه اي). 9 405-420
9 - حسين ابراهيم زاده آسمين, فاضل حاجي زاده, حميدرضا رخشاني نسب
سنجش سطح ايمني بوستانهاي شهري (مطالعه موردي: بوستانهاي منطقه 8 شهر شيراز)
(1398) برنامه ريزي منطقه اي. 9 405-420
10 - حسين ابراهيم زاده آسمين, اباذر اشتري مهجردي, ايمان اسلامي
مهاجرت معكوس روستايي با تغيير سبك زندگي شهري
(1398) نگرش هاي نو در جغرافياي انساني. 12 169-186
11 - حسين ابراهيم زاده آسمين, حميدرضا رخشاني نسب, طيبه سرگلزايي جوان
سنجش پراكندگي/فشردگي شهر زاهدان طي دوره زماني 1390 -1335
(1397) آمايش محيط. 11 213-235
12 - حميدرضا رخشاني نسب, حسين ابراهيم زاده آسمين, حميده اسفندياري مهني
تحليل تأثير عملكرد پليس بر ميزان احساس امنيت اجتماعي شهروندان شهر جيرفت
(1396) مطالعات امنيت اجتماعي. 13 53-73
13 - حسين ابراهيم زاده آسمين
تحليلي بر نقش پارامترهاي جغرافيايي در الگوهاي توسعه فيزيكي شهر مورد شناسي صوفيان
(1395) برنامه ريزي منطقه اي. 6 225-236
14 - حسين ابراهيم زاده آسمين
نگاهي به جغرافياي توريسم وجاذبه هاي گردشگري فرهنگي وصنايع دستي با بهره گيري از تكنيك topsis,swot در استان لرستان
(1395) جغرافيا. 14 461-488
15 - علي اصغر عيسي لو, حسين ابراهيم زاده آسمين, بهزاد شاهمرادي
امكان سنجي مداخله پذيري بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري با استفاده از مدل فرآيند تحليل شبكه مطالعه موردي منطقه 6 شهر قم
(1393) جغرافيا و توسعه. 57-68
16 - حسين ابراهيم زاده آسمين
An analysis on studies of population developments of Ardabil city
(1393) Journal of Civil Engineering and Urbanism. 4 305-314
17 - حسين ابراهيم زاده آسمين, نوروز هاشم زهي, اباذر اشتري, فاطمه مفرح
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تعلق شهروندان تهراني به محله (جامعه مورد مطالعه: ساكنان بالاي 18 سال منطقه 22 تهران)
(1393) مديريت شهري. 37 151-164
18 - فتح الله ويسي ناب, قريدون بابايي اقدم, حسين ابراهيم زاده آسمين
بررسي تطبيقي وضعيت شاخص توسعه ي انساني در كشورهاي شبه قاره
(1392) فصلنامه مطالعات شبه قاره. 5 153-170
19 - حسين ابراهيم زاده آسمين, محمد عثمان حسين بر
The study of methods of extension of equality in higher education to strengthening of national interconnection
(1392) Journal of social issues humanities. 1 197-202
20 - سيدرضا بلاغت, حسين ابراهيم زاده آسمين, سيد جمال موسوي نژاد, زري خزاعي, محمد محمودوند
رابطه شادكامي و رضايت از زناشويي در بين خانواده هاي شهرستان زهك
(1392) فصلنامه فرهنگي تربيتي زنان و خانواده. 7 83-102
21 - سيدرضا بلاغت, حسين ابراهيم زاده آسمين, سيدجمال موسوي نژاد, زري خزايي, محمود محمودوند
بررسي رابطه شادكامي و رضايت از زناشويي در بين خانواده هاي شهرستان زهك
(1392) فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده. 22 83-102
22 - فريدون بابايي اقدم, حسين ابراهيم زاده آسمين
مدلسازي تغييرات كاربري اراضي زراعي و باير به سطوح ساخته شده در منطقه شهري اردبيل با استفاده از مدل CLUE_S
(1391) جغرافيا و توسعه. 10 21-34
23 - حسين ابراهيم زاده آسمين, عليرضا حيدرزادگان, محمد رضا ايرواني, رويا ولي بيگي
Study the Relationship between Urban Job Burnout and Self-Concept among Supervisor s City of Shiraz
(1391) Asian Journal of Social and Economic Sciences. 1 1-4
24 - مجتبي عباسيان, حسين ابراهيم زاده آسمين, نورمحمد ناظريان, يونس ايرندگاني
بررسي وضعيت فعاليت و اشتغال زنان در استان سيستان و بلوچستان
(1390) فصلنامه فرهنگي تربيتي زنان و خانواده. 5 147-178
25 - عيسي ابراهيم زاده آكباد, حسين ابراهيم زاده آسمين
برنامه ريزي و ساماندهي فضايي- مكاني خدمات بهداشتي و درماني با استفاده از G.I.S مورد شهر زنجان
(1389) پژوهشهاي جغرافيايي - دانشگاه تهران. -
26 - حسين ابراهيم زاده آسمين, عيسي ابراهيم زاده آكباد, محمدعلي حبيبي
تحليلي بر عوامل گسترش فيزيكي و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپي هلدرن
(1389) جغرافيا و توسعه. -
27 - حسين ابراهيم زاده آسمين
مطالعه تطبيقي كاربري اراضي با استفاده از GIS، مطالعه موردي اردبيل
( ) فصلنامه جغرافيا. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 جامعه شناسي شهري ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 135، درس(ع): شنبه 18:00-20:00 ف مکان: كلاس 222
2 سمينار جامعه شناسي 1 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 135
3 سمينار جامعه شناسي 2 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 135

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:00 مشاوره
2 شنبه 18:00 20:00 کلاس درس جامعه شناسي شهري (1230319_01)
3 يك شنبه 07:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 دوشنبه 07:30 14:00 مشاوره مشاور اموزشي دانشچويان
5 دوشنبه 18:00 20:00 کلاس درس جامعه شناسي شهري (1230319_01)
6 سه شنبه 07:30 14:00 حضور كار پژوهش و تحقيق كتابخانه اي
7 سه شنبه 15:00 17:00 کلاس درس سمينار جامعه شناسي 1 (1230637_01)
8 چهارشنبه 07:30 09:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 چهارشنبه 09:30 11:30 کلاس درس سمينار جامعه شناسي 2 (1230638_01)
10 چهارشنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 پنج شنبه 07:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد