كارشناسی ارشد , مهندسی برق-مخابرات , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1385 ← 1388
دكترا , مهندسی برق-مخابرات , دانشگاه فردوسی مشهد , 1389 ← 1393


1398

تحليل مد مشخصه آنتن پچ ريزنواردايروي با پينهاي اتصال كوتاه

بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران

ريحانه مير, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي - 1398/02/10
1397

طراحي و تحليل آنتن الكتريكي كوچك بهره مند از فرامواد با استفاده از تئوري مد مشخصه

ششمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

عاطفه سهرابي, حميده دشتي خويدكي, جواد احمدي شكوه - 1397/03/30

تحليل مد مشخصه آنتن پچ مربعي ريزنواري هم مركز با حلقه مريعي

ششمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

ريحانه مير, حميده دشتي خويدكي, جواد احمدي شكوه - 1397/03/30
1396

امپدانس ورودي آنتن شكافدار تحت حمايت محفظه SIW مستطيلي

بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق ايران

حميده دشتي خويدكي, محمدحسن نشاطي - 1396/02/12


رفتار سنجي ساختارهاي متناوب سطحي با استفاده از تئوري مود مشخصه

ماندانا ماه گلي , [ جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي, مونا يزداني شواكند ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي پديده فانو در ساختارهاي پلاسمونيك با استفاده از تئوري مود مشخصه

فرشته قدسي , [ حميده دشتي خويدكي, جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تئوري مد مشخصه براي طراحي آنتن هاي آرايه اي با استفاده از بهينه سازي محل تغذيه و وزن دهي عناصر

مصطفي پروين , [ جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل وطراحي آنتن هاي معلق با استفاده از تحليل مدهاي مشخصه

ريحانه مير , [ جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

محاسبه ي ضريب كيفيت آنتن هاي الكتريكي كوچك با استفاده از تحليل مد مشخصه

عاطفه سهرابي , [ جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1 - مصطفي پروين, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي, شكل دهي منظم الگو آنتن چند مود بر مبناي تحليل مود مشخصه, AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. (1400) 135 153700-1-153700-13
2 - عاطفه غلامي, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي, Analytical study of Fano phenomenon in plasmonic hexamer and heptamer using characteristic mode theory, OPTIK. (1400) 243 167388-1-167388-16
3 - حميده دشتي خويدكي, Numerical Investigation of External Electromagnetic Field Coupling to Coplanar Waveguide, international journal of industrial electronics, control and optimization. (1399) 3 205-211
4 - فرشته قدسي, حميده دشتي خويدكي, جواد احمدي شكوه, Design of a multilayer nano-antenna as a hyperbolic metamaterial with Fano response for optical sensing, OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS. (1399) 52 1-16
5 - مصطفي پروين, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي, Systematic feed locating in multi-mode MIMO antennas using characteristic mode theory, AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. (1399) 126 153399-1-153399-9
6 - مصطفي پروين, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي, تعيين محل تغذيه و شكل دهي الگوي ميدان در آنتن هم موقعيت MIMO با استفاده از تئوري مود مشخصه, مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران. (1399) 18 257-262
7 - عاطفه سهرابي, حميده دشتي خويدكي, جواد احمدي شكوه, Design and analysis of a broadband electrically small antenna using characteristic mode theory, AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. (1398) 113 152991-1-15299-8
8 - حميده دشتي خويدكي, نشاطي محمدحسن, مدل سازي امپدانس ورودي آنتن تركيبي پچ مايكرواستريپ و محفظه نيمه SIW, AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. (1397) 89 1-5
9 - حميده دشتي خويدكي, محمدحسن نشاطي, Design Investigation of Microstrip Patch and Half-Mode Substrate Integrated waveguide Cavity Hybrid Antenna Arrays, International Journal of Engineering. (1394) 28 686-692
10 - حميده دشتي خويدكي, محمدحسين نشاطي, Development of Low-Profile Patch and Semi-Circular SIW Cavity Hybrid Antennas, IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION. (1393) 62 4481-4488
11 - حميده دشتي خويدكي, محمدحسن نشاطي, Comparative Investigation of Half-mode SIW Cavity and Microstrip Hybrid Antenna Using Different Patch Shapes, International Journal of Engineering, Transactions A: Basics. (1393) 27 1573-1580
12 - حميده دشتي خويدكي, محمدحسن نشاطي, Development of a Linearly Polarized Circular Substrate-Integrated Waveguide Cavity-Backed 2 × 2-Slot Antenna Array, ELECTROMAGNETICS. (1393) 35 177-189