كارشناسی , مهندسی عمران-عمران , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1377 ← 1381
كارشناسی ارشد , مهندسی عمران گرایش آب , دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی , 1382 ← 1384
دكترا , مهندسی عمران گرایش آب , دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی , 1385 ← 1390


1399

ارزيابي روشهاي تصفيه فاضلاب شهري زاهدان با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي

هشتمين كنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري

مهلا كريميان ابدر, سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, عباسعلي قادري, علي سردارشهركي - 1399/05/23
1397

استفاده از مدل شبيه ساز weap جهت ارزيابي سناريوهاي مختلف مديريتي در حوضه زاهدان

دومين همايش بين المللي مديريت، تقاضا و بهره وري مصرف آب

محمد عرفانيان ظروفي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالرضا صميمي, بهاره پيرزاده - 1397/11/29

طراحي بهينه سيستمهاي توزيع آب مبتني بر قابليت اطمينان لرزهاي با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه

يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

جعفر جعفري اصل, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد - 1397/02/18

مديريت منابع آب سيستان تحت سناريوهاي كم آبي

اولين همايش ملي راهبردهاي مديريت منابع آب و چالش هاي زيست محيطي

نرگس دهمرده قلعه نو, سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, محمدرضا دهمرده قلعه نو - 1397/02/10
1396

مدل سازي و تعيين ضرايب ديسپرسيويته آبخوان خضري و دشت بياض

سومين كنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري

محمد ديمه كار, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان - 1396/02/21
1395

ارايه طرح بهينه شبكه جمع آوري فاضلاب به كمك مدل SewerGEMS

همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

پيمان فيروزي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان - 1395/12/14

برآورد ضريب زبري مانينگ و رونديابي سيلاب دركانالهاي طبيعي توسط مدل MIKE 11

پانزدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, محمد كردسنگاني پور - 1395/09/24

بررسي عمق آبشستگي اطراف پايه پل و تاثير طوق بر ميزان آبشستگي

پانزدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, محمد كردسنگاني پور - 1395/09/24

اثرات خشكسالي هيرمند بر امنيت مرزي جنوب شرق كشور

همايش توسعه ناحيه ژئوپلتيك چنوب شرق ايران

علي سردارشهركي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد - 1395/08/12

هيدروپليتيك و ژئواكونوميك رودخانه فرامرزي هيرمند در مناسبات ايران و افغانستان

همايش توسعه ناحيه ژئوپلتيك جنوب شرق ايران

جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي سردارشهركي, ندا علي احمدي - 1395/08/12

بحران آب و راهبرد آب مجازي.

سومين كنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران

جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي سردارشهركي, ندا علي احمدي, محسن سرحدي نسب - 1395/06/22

توسعه كشاورزي، راهبردي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي

سومين كنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم كشاورزي،منابع طبيعي ومحيط زيست ايران

جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي سردارشهركي, ندا علي احمدي, محسن سرحدي نسب - 1395/06/22

مديريت منابع آب و ارزشگذاري اقتصادي آب در بخش كشاورزي

سومين كنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم كشاورزي،منابع طبيعي ومحيط زيست ايران

جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي سردارشهركي, ندا علي احمدي, محسن سرحدي نسب - 1395/06/22
1394

Water Quality Management by Means of Assimilative Capacity Considering Allowable Concentration and Affected Distance

چهاردهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان, بهاره پيرزاده, مهدي اژدري مقدم - 1394/08/20

کاربرد الگوريتم رقابت استعماري در بهينه سازي مخزن با هدف حداکثرسازي تامين نياز (مطالعه موردي: سد پيشين)

چهاردهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, فهيمه حسين زاده - 1394/08/20

ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي کيفي بدون روند آب در مخازن به روش زنجيره مارکف و مقايسه آن با شبکه عصبي مصنوعي

چهاردهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, مسعود افسري, عباسعلي قادري - 1394/08/20

ارزيابي تاثير سناريوهاي مديريتي برمنابع آب منطقه تربتحيدريه با استفاده از مدل weap

چهاردهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

عطيه عليزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, کاظم احمدي - 1394/08/20

كاربرد الگوريتم رقابت استعماري در بهينهسازي مخزن با هدف حداكثرسازي تامين نياز )مطالعه موردي: سد پيشين(

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, فهيمه حسين زاده - 1394/08/20

بررسي روابط انتقال رسوب در رژيم كانالها با جريان سيلابي

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, رضا مير - 1394/08/20

ارزيابي تاثير سناريوهاي مديريتي بر منابع آب منطقه تربت حيدريه با استفاده از مدل WEAP

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

عطيه عليزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, كاظم احمدي - 1394/08/20

ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي كيفي بدون روند آب در مخازن به روش زنجيره ماركف و مقايسه آن با شبكه عصبي مصنوعي

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, مسعود افسري, عباسعلي قادري - 1394/08/20

بررسي كيفيت آب در شبكه بعد از حوادث ناشي از فشار منفي در سيستمهاي توزيع

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, مهدي افتخاريان جهرمي - 1394/08/20


1394

امكان سنجي بهره¬برداري از منابع آب سطحي و زيرزميني به صورت همزمان

سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني - 1394 - دانشگاه سيستان و بلوچستان

امكان سنجي بهره برداري از منابع آب سطحي و زيرزميني در استان سيستان و بلوچستان بصورت همزمان

سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان - 1394 - آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
1393

پيش بيني غلظت فلزات سنگين در محصولات گلخانه اي و خاك كشاورزي تحت آبياري با پساب صنعتي

سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, علي مهماندوست کتلر - 1393 - دانشگاه سيستان و بلوچستان


ارزيابي عملكرد تلفيقي روشهاي پيش پردازش و هوش مصنوعي در تخمين دماي نقطه شبنم

محمد تيموري , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, عليرضا قائمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

ارائه مدل شبيه ساز- بهينه ساز براي مديريت توزيع زماني و مكاني آلودگي در رودخانه با درنظرگرفتن تقاضاي مصرف كننده

مهدي خراشادي زاده , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, ابولفضل اكبرپور, امير شباني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

كاربرد همگون سازي داده ها در مدل عددي جريان آب زيرزميني بر پايه روش بدون شبكه محلي پتروو-گالركين

علي محتشمي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابولفضل اكبرپور ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مدلسازي جريان آب زيرزميني به كمك روش عددي المان محدود در نرم افزار FeFlow

صابر صياديان خواه , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي محتشمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

كاليبراسيون هيدروليكي و برآورد نشت در سيستم‌هاي توزيع آب با استفاده از روشهاي فرا كاوشي ( مطالعه موردي: سيستم توزيع آب شهر زاهدان)

مختار بكرنژاد , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, جعفر جعفري اصل ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مدلسازي جريان آب زيرزميني به كمك روش عددي المان محدود در نرم افزار FeFlow

صابر صياديان خواه , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي محتشمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي و ارزيابي تاثير انتقال آب از چاه نيمه ها بر تراز سطح ايستابي و بيلان آبخوان زاهدان با در نظر گرفتن مديريت پايدار آن

اسيه اريانژاد , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمد گيوه چي, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تحليل عدم قطعيت در مدل بدون شبكه آب زيرزميني توسط روش مونت كارلو

عيسي كردي تمنداني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي محتشمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي اثرات ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي آب با به كارگيري پساب هاي شهري در بخشهاي مختلف با در نظر گرفتن اثرات زيست محيطي بر آبخوان كوهدشت

نادر نبي پور , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, علي سردارشهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي اثرات ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي آب با به كارگيري پساب هاي شهري در بخشهاي مختلف با در نظر گرفتن اثرات زيست محيطي بر آبخوان كوهدشت

نادر نبي پور , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, علي سردارشهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تعيين ميزان اختلاط بهينه آب زير زميني و سطحي جهت آبياري فضاي سبز و امكان سنجي استفاده از گياهان شور پسند (مطالعه موردي زاهدان)

عمار رخشاني نژاد , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي و ارزيابي تاثير انتقال آب از چاه نيمه ها بر تراز سطح ايستابي و بيلان آبخوان زاهدان با در نظر گرفتن مديريت پايدار آن

اسيه اريانژاد , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمد گيوه چي, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تحليل ابزار هاي مديريت كيفي آب در مقابل ورود آلاينده هاي قابل كنترل و غير قابل كنترل در سيستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تحليل عدم قطعيت در مدل بدون شبكه آب زيرزميني توسط روش مونت كارلو

عيسي كردي تمنداني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي محتشمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تعيين ميزان اختلاط بهينه آب زير زميني و سطحي جهت آبياري فضاي سبز و امكان سنجي استفاده از گياهان شور پسند (مطالعه موردي زاهدان)

عمار رخشاني نژاد , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل ابزار هاي مديريت كيفي آب در مقابل ورود آلاينده هاي قابل كنترل و غير قابل كنترل در سيستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي و اندازه گيري تغييرات شوري آب زير زميني آبخوان زاهدان در اثر عبور پساب سطحي آب شيرين كن هاي اسمز معكوس

بهنام بازديدي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي تامين نياز بخش هاي مختلف حوزه سيستان با در نظر گرفتن خط دوم انتقال و نياز طرح 46000هكتار اراضي كشاورزي و بررسي حداقل مورد نياز براي تثبيت ريز گرد

نرگس دهمرده قلعه نو , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, محمدرضا دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي - بهينه سازي منابع آب در حوزه زاهدان با هدف حداقل سازي برداشت از آبهاي زيرزميني و در نظر گرفتن پساب برگشتي

محمد عرفانيان ظروفي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالرضا صميمي, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي روش هاي مختلف تصفيه فاضلاب شهري به كمك TOPSISفازي با در نظر گرفتن معيار هاي متفاوت

مهلا كريميان ابدر , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي روش هاي مختلف تصفيه فاضلاب شهري به كمك TOPSISفازي با در نظر گرفتن معيار هاي متفاوت

مهلا كريميان ابدر , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي و اندازه گيري تغييرات شوري آب زير زميني آبخوان زاهدان در اثر عبور پساب سطحي آب شيرين كن هاي اسمز معكوس

بهنام بازديدي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي - بهينه سازي منابع آب در حوزه زاهدان با هدف حداقل سازي برداشت از آبهاي زيرزميني و در نظر گرفتن پساب برگشتي

محمد عرفانيان ظروفي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ارزيابي تامين نياز بخش هاي مختلف حوزه سيستان با در نظر گرفتن خط دوم انتقال و نياز طرح 46000هكتار اراضي كشاورزي و بررسي حداقل مورد نياز براي تثبيت ريز گرد

نرگس دهمرده قلعه نو , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, محمدرضا دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

پهنه بندي تركيبي پارامترهاي كيفي رودخانه ها و آبهاي زير زميني كشور ايران از سال 1360تا1394با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياي GISو تحليل سلسله مراتبي, AHP

سعيد عظيمي , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل ابزار هاي مديريت كيفي آب در مقابل ورود آلاينده هاي قابل كنترل و غير قابل كنترل در سيستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل ابزار هاي مديريت كيفي آب در مقابل ورود آلاينده هاي قابل كنترل و غير قابل كنترل در سيستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

پهنه بندي تركيبي پارامترهاي كيفي رودخانه ها و آبهاي زير زميني كشور ايران از سال 1360تا1394با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياي GISو تحليل سلسله مراتبي, AHP

سعيد عظيمي , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مديريت آب شرب با در نظر گرفتن مقدار نشت لوله هاي شبكه آب شهري با استفاده از مدل water gems

علي بدخشيان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي قابليت اطمينان تغذيه گرايي در مخزن سد با در نظر گرفتن جريانات ورودي و تغييرات فصلي

بهروز شكيبايي كريم اباد , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

انتخاب بهترين الگو تبخير و حساسيت سنجي پارامترهاي آن سد پيشين

عباسعلي زراعتگري , [ بهاره پيرزاده, محمد گيوه چي, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مدلسازي و پيش بيني تغييرات غلظت سولفات در سفره آب زيرزميني دشت خاش

احسان شهنواز , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, رضا جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي افت سطح آب زير زميني و رطوبت مورد نياز جهت جلوگيري از فرآيند فرسايش خاك سطحي و تاثير آن در قابليت توليد گرد و غبار

اميرحسين جوان محصل , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مدلسازي تغيير اقليم حوضه خانميرزا بر كاهش سطح آب زيرزميني و تغذيه آبخوان پايين دست جهت كنترل شوري از گنبد نمكي باغ بهزاد

ميلاد شجاعي كل گچي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري, شاهين سليم پور ناغاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارائه يك مدل چند هدفه رضايتمندي فازي براي تخصيص منابع زير زميني حوزه زاوه

محسن فرحزاد , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, سيامك فرخ زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تعيين عمق بهينه چاه ها جهت كف شكني با در نظر گرفتن مديريت يكپارچه منابع آب و تغييرات اقليم در يك حوضه آبريز

ابراهيم زراعتي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تعيين ميزان ضريب پخش طولي آلودگي با استفاده از مدلسازي جريان هاي يك بعدي و ارتباط آن با مشخصات هيدروليكي جريان

روح الله برزنوني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, محسن دهقاني درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پهنه بندي تركيبي پارامترهاي كيفي رودخانه ها و آبهاي زير زميني كشور ايران از سال 1360تا1394با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياي GISو تحليل سلسله مراتبي, AHP

سعيد عظيمي , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مدلسازي اثرات پديده تغيير اقليم بر منابع آب با استفاده از روش هاي ريز مقياس گرداني ديناميكي و استاتيكي مطالعه موردي حوزه دشت ميناب

ميثم علي ضمير , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي اكبر شمسي پور ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي اثر استفاده از ديوارهاي بادشكن در كاهش تبخير از سطح درياچه ها و مخازن

تهمينه ژيان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي رضا پور ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

برآورد ميزان بهينه اختلاط آب چاه هاي مجاز سطح شهر به شبكه نوزيع آب شهري زاهدان

مهران بازديدي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مدلسازي اثرات پديده تغيير اقليم بر منابع آب با استفاده از روش هاي ريز مقياس گرداني ديناميكي و استاتيكي مطالعه موردي حوزه دشت ميناب

ميثم علي ضمير , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي اكبر شمسي پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تخصيص بهينه منابع آب حوضه هيرمند با كاربرد تئوري بازي و ارزيابي سناريو هاي مديريتي

علي سردارشهركي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, جواد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تخصيص بهينه منابع آب حوضه هيرمند با كاربرد تئوري بازي و ارزيابي سناريو هاي مديريتي

علي سردارشهركي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, جواد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پهنه بندي تركيبي پارامترهاي كيفي رودخانه ها و آبهاي زير زميني كشور ايران از سال 1360تا1394با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياي GISو تحليل سلسله مراتبي, AHP

سعيد عظيمي , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي عمق آبشستگي اطراف پايه هاي پل پوشانده شده با طوق و كابل در قوس رودخانه توسط مدل رياضي fluent

محمد كردسنگاني پور , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

امكان سنجي استفاده از پساب خروجي آب شيرين كن هاي اسمز معكوس در كشت گياهان شور پسند

ميثم شهركي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بهينه سازي چند هدفه برداشت آب از مخزن سد و از آب زيرزميني با استفاده از روش الگوريتم رقابت استعماري

ميثم شاقوزايي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بهينه سازي برداشت آب از مخزن با هدف كمينه كردن ميزان تله اندازي و بيشينه كردن توليد انرژي برقابي

حميد رهنما , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمد گيوه چي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مدلسازي اثرات پديده تغيير اقليم بر منابع آب با استفاده از روش هاي ريز مقياس گرداني ديناميكي و استاتيكي مطالعه موردي حوزه دشت ميناب

ميثم علي ضمير , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي اكبر شمسي پور ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مدلسازي و بررسي تاثيرات احداث كارخانه فولاد بر آلودگي آب زيرزميني زير حوضه بالادست

محمد ديمه كار , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ياسين زماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي و مدلسازي تغييرات كيفيت آب زيرزميني آبخوان مجاور مخزن يك سد در طول دوره ساخت آن

الناز اكبري , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, رضا جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهره برداري از منابع آب در مقياس حوضه آبريز با در نظر گرفتن اثرات تغيير اقليم

سحر نخعي , [ عباسعلي قادري, محسن دهقاني درميان, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهينه سازي ارتفاع آبگيري از مخزن يك سد لايه بندي شده در بازه هاي زماني فصلي

فرانك خدابنده , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, محسن دهقاني درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهينه سازي شبكه جمع آوري فاضلاب دانشگاه سيستان و بلوچستان به كمك مدل sewerGems و نرم افزار ArcGis

پيمان فيروزي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تخصيص بهينه منابع آب حوضه هيرمند با كاربرد تئوري بازي و ارزيابي سناريو هاي مديريتي

علي سردارشهركي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, جواد شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مدلسازي اثرات پديده تغيير اقليم بر منابع آب با استفاده از روش هاي ريز مقياس گرداني ديناميكي و استاتيكي مطالعه موردي حوزه دشت ميناب

ميثم علي ضمير , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي اكبر شمسي پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مدل سازي چند بعدي نشست آلاينده هيدروكربني در خاك هاي با دانه بندي متفاوت و محيط متخلخل غير اشباع با نرم افزار HYDRUS

شيدا اسد زاده , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي نخعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي كيفي بدون روند آب در مخازن به روش زنجيره ماركف و مقايسه آن با شبكه عصبي مصنوعي

مسعود افسري , [ بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مدلسازي استهلاك انرژي و پارامترهاي هيدروليكي جريان بر روي شيب سنگ

اعظم كيخا , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, علي مهماندوست كتلر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي اثر صفحات مستغرق بر كنترل فرسايش ساحل خارجي رودخانه با استفاده از نرم افزار flow-3d

اميرمحسن خادم آستانه , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بهينه سازي برداشت آب از مخزن سد با ورودي فصلي به روش الگوريتم رقابت استعماري

فهيمه حسين زاده , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, سهيلا ساراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي اثرات افت سطح آب زيرزميني بر شوري آب در حوضه هاي نزديك با شرايط كيفي متفاوت و مديريت منابع آب سطحي و زيرزميني جهت كنترل آن

عطيه عليزاده , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, كاظم احمدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي و اندازه گيري نفوذ آبهاي سطحي در گانال هاي شهري با بكارگيري بتن متخلخل

مهدي رضايي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, علي مهماندوست كتلر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تحليل ظرفيت جذب و تعيين جريان رقيق ساز مورد نياز براي حذف آلودگي در جرين يك بعدي

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي كليبراسيون فشار و ارائه مدلي براي اصلاح شبكه آب رساني شهري با استفاده ازArc GIS,WaterGEMS

سعيد رنجبركريم ابادي , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تحليل و محاسبه ظرفيت جذب رودخانه با در نظر گرفتن اثر پديده تغيير اقليم مطالعه موردي رودخانه كشف رود

فاطمه فاتحي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمدرضا دوستي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اندازه گيري و مقايسه تبخير واقعي از سطح آب در مناطق خشك تحت تنشهاي ناگهاني حرارتي و تغييرات سرعت باد

كيوان زورقي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شبيه سازي نفوذ آلودگي به سيستم هاي توزيع آب از طريق مكش شبكه در شرايط كاهش فشار

مهدي افتخاريان جهرمي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اندازه گيري پارامترهاي كيفي درياچه هاي تغذيه گرا در اثر اختلاط فصلي (مطالعه موردي چاه نيمه شماره 3و4 سيستان)

اشكان ساراني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدلسازي اثرات ناشي از تونل هاي انتقال آب بين حوضه اي بر جريان آب زيرزميني

شاهين سليم پورناغاني , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مديريت بهره برداري از منابع آب با در نظر گرفتن نياز آني تثبيت ريزگردها و ارزيابي سناريوهاي مختلف

ياسين زماني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدلسازي تغييرات غلظت فلز سنگين در خاك هاي كشاورزي آبياري شده با پساب صنعتي

حسين سلطاني سياه پوش , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي عدم قطعيت مدل انتقال آلودگي با استفاده از روش clue

مهدي خراشادي زاده , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, ابولفضل اكبرپور, محسن پوررضابيلندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مدلسازي لايه بندي زئوپلانكتون آلاينده آب در مخزن سد

بهنام فلاح پورسيچاني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ومقايسه پارامتر هاي كيفي پساب گروه خام گياهخواذان وهمه چيز خواران

بهروز معتمدي نيا , [ عباسعلي قادري, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي شرايط كيفي آب و مدلسازي لايه بندي فيتوپلانكتون آلاينده آب در مخزن سد

جلال خسروي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مل سازي غير خطي تبخير به روش بردار گراديان بر اساس داده هاي هوا شناسي براي شهر خاش

ايوب كرد انجركي , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مديريت بهره برداري از منابع حوضه آبريز بادرنظر گرفتن نيازهاي زيست محيطي وارزيابي سناريوهاي مختلف

كاظم احمدي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي كفايت سيستم زهكشي موجود در مناطق شهري جهت عبور سيلات طرح وامكان اصلاح آن به كمك نرم افزار اس ن ن

جليل رييس پور , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ساخت آمار مصنوعي در حوضه هاي فاقد آمار به روش زنجير ماركف و مقايسه آن با روش هاي هوش مصنوعي

اصغر رضايي هاروني , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي بهترين روش جمع آوري روانهاي سطحي ناشي از بارندگي هاي لحظه اي شهر مشهد مطالعه مورودي منطقع 2

احسان اسماعيل پورمطلق , [ مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مدلسازي تغييرات غلظت bod در رودخانه ها با آلودگي نقطه اي به كمك نرم افزارqual2k

مهنوش بهاروند , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناخت منشا رسوب و تخمين نرخ انتقال رسوب موازي ساحل در بخشهاي ساحلي كمتر توسعه يافته استان سيستان و بلوچستان

بهزاد بهنود , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, سيدعباس حق شناس ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدل سازي و پيش بيني گسترش آلودگي نفتي در سواحل درياي عمان

آزاده رضايي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تعيين سياستهاي بهينه بهره برداري از مخازن چاه نيمه به روش برنامه ريزي پوياي استوكاستيك

فاطمه روشندل هرمزي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پيش بيني غلظت فلزات سنگين در محصولات گلخانه اي كشاورزي تحت آبياري با فاضلاب صنعتي

علي مهماندوست كتلر , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تعيين سياست هاي بهينه رهاسازي آب از مخزن سد با استفاده از روش برنامه ريزي پويا

آمنه كرد تميني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدلسازي تغذيه گرايي مخازن سدها و درياچه هاي مناطق خشك ونيمه خشك

هادي هادي زاده , [ سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تغييرات جمعيتي اشرشياكلي بر خاك و گياهان كشاورزي تحت آبياري فاضلاب شهري

نعمت الله مالكي نژاد , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدلسازي و مقايسه ابعاد دهانه پل هاي جاده هاي برون شهري با در نظر گرفتن پارامتر هاي اصلي حوه آبريز

فريبا برنائي بجد , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمدحسن ميرابي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي غلظت فلزات سنگين در ستون خاك كشاورزي تحت آبياري با فاضلاب صنعتي

علي اكبر سالاري , [ سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مقايسه و ارزيابي روشهاي مختلف توسعه آبياري موضعي در مناطق مواجه با مشكلات كيفي

مهدي نوري , [ سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي روش هاي رونديابي سيلاب در مخازن و رودخانه ها

پوريا ميرزازاده , [ غلامحسين اكبري, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


از تاریخ 1393/06/08 تا تاریخ 1398/06/20


1 - شاهين سليم پورناغاني, سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم
مدل سازي اثرات انتقال آب بين حوضه اي بر سطح و حجم آبخوان حوض? مبدأ انتقال با استفاده از نرم افزار WEAP (مطالع? موردي: اثر انتقال آب رودخان? بهشت آباد بر سطح و حجم آبخوان شلمزار)
(1400) جغرافيا و توسعه. 19 183-208
2 - عليرضا قائمي, تهمينه ژيان, بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, امير موسوي
Reliability-based design and implementation of crow search algorithm for longitudinal dispersion coefficient estimation in rivers
(1400) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. 28 35971-35990
3 - جعفر جعفري اصل, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن راشكي, Antonio G. Andrade-Campos
An enhanced binary dragonfly algorithm based on a V-shaped transfer function for optimization of pump scheduling program in water supply systems (case study of Iran)
(1400) ENGINEERING FAILURE ANALYSIS. 123 105323-1-105323-16 مشاهده مقاله
4 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابوالفضل اكبرپور
استفاده از فيلترذرهاي براي تخمين دقيق شرايط مرزي بار آبي ثابت در آبخوان آزاد
(1400) مهندسي عمران اميركبير. 53 6-1-6-20
5 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, Abolfazl Akbarpour
Estimation of Parameters in Groundwater Modeling by Particle Filter linked to the meshless local Petrov-Galerkin Numerical Method
(1400) journal of hydraulic structures. 7 16-37
6 - ياسين زماني, محسن حميديان پور, سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم
ارزيابي اثرات كشت پنبه بر ميزان عرضه و تقاضاي منابع آب حوضه پيشين در مناطق جنوب شرقي ايران تحت سناريوهاي تغيير اقليم
(1400) پژوهش هاي پنبه ايران. 9 23-44
7 - مسعود خراشاديزاده, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, A. Akbarpour, A. Shabani
A timetable and spatial planning for pollutant entrance to the river
(1399) International Journal of Environmental Sciences and Technology. 17 4171-4188 مشاهده مقاله
8 - فرانك خدابنده, محسن دهقاني درميان, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد
Reservoir quality management with CE-QUAL-W2/ANN surrogate model and PSO algorithm (case study: Pishin Dam, Iran)
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 14 1-18 مشاهده مقاله
9 - اعظم عبدالهي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن راشكي, Yong Li
A refined subset simulation for the reliability analysis using the subset control variate
(1399) STRUCTURAL SAFETY. 87 102002-1-102002-13
10 - محسن دهقاني درميان, فرانك خدابنده, غلامرضا عزيزيان, John Paul Giesy, سيد آرمان هاشمي منفرد
Analysis of assimilation capacity for conservation of water quality: controllable discharges of pollutants
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 13 1-13
11 - ياسين زماني, سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, محسن حميديان پور
A comparison of CMIP6 and CMIP5 projections for precipitation to observational data: the case of Northeastern Iran
(1399) THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY. 142 1613-1623
12 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابوالفضل اكبرپور
محاسبه بيلان آب زيرزميني به كمك روش عددي MLPG (مطالعه موردي: آبخوان آزاد بيرجند)
(1399) آبياري و زهكشي. 14 1460-1474
13 - علي سردارشهركي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
An integrated model for economic assessment of environmental scenarios for dust stabilization and sustainable fora-fauna ecosystem in international Hamoun wetland
(1399) ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY. 23 947-967
14 - سيد آرمان هاشمي منفرد, كيوان زورقي, مهدي اژدري مقدم, محسن دهقاني درميان, اعظم عبدالهي
Comparison and Measurement of Evaporation From Water Surface of the Reservoirs in Arid Areas and Evaluation of A Glass Cover to Reduce Evaporation
(1398) journal of hydrosciences and environment. 3 14-29
15 - اعظم عبدالهي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن راشكي, Yong Li
Subset simulation method including fitness-based seed selection for reliability analysis
(1398) ENGINEERING WITH COMPUTERS. - مشاهده مقاله
16 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, Abolfazl Akbarpour
Determination of the optimal location of wells in aquifers with an accurate simulation-optimization model based on the meshless local Petrov-Galerkin
(1398) Arabian Journal of Geosciences. 13 26-1-26-15 مشاهده مقاله
17 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابوالفضل اكبرپور
Prediction of Groundwater Fluctuations Using Meshless Local PetrovGalerkin Numerical Method in a Field Aquifer (Birjand Aquifer)
(1398) Numerical Methods in Civil Engineering. 3 33-41
18 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابوالفضل اكبرپور
تعيين حريم كمي چاه ها به كمك مدل عددي بدون شبكه محلي پتروو-گالركين در آبخوان محصور و آزاد در شرايط غير ماندگار(مطالعه موردي: دشت بيرجند)
(1398) اكو هيدرولوژي. 6 239-255
19 - محمد عرفانيان ظروفي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالرضا صميمي, بهاره پيرزاده
شبيه سازي - بهينه سازي منابع آب، با هدف حداقل سازي عدم تامين نيازها و حداقل سازي برداشت از منابع آب هاي زيرزميني (مطالعه موردي حوضه زاهدان)
(1398) اكو هيدرولوژي. 6 593-609
20 - اسما براهويي نژاد, عليرضا قائمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, محسن دهقاني درميان
تخمين ضريب پخش عرضي در انتقال آلودگي در رودخانه هاي عريض با استفاده از محاسبات تكاملي
(1398) اكو هيدرولوژي. 6 901-912
21 - محسن دهقاني درميان, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد
تحليل و محاسبه ابزارهاي موردنياز براي حفاظت كيفي آب بمنظور كمينه كردن مخاطرات وارده به محيط زيست
(1398) مخاطرات محيط طبيعي. 8 123-144
22 - ياسين زماني, سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن حميديان پور, مهدي اژدري مقدم
The Changes in Sectors Demanding Water Resources on the Basis of Climate Change and Uncertainty
(1398) International Journal of Climate Change: Impacts and Responses. 11 15-31 مشاهده مقاله
23 - سيامك فرخ زاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي سردارشهركي, Maurits W. Ertsen, Edo Abrah
Sustainable Water Resources Management in an Arid Area Using a Coupled Optimization-Simulation Modeling
(1398) Water. 12 885-1-885-26
24 - ميثم علي ضمير, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي اکبر شمسي پور
Statistical Downscaling of Global Climate Model Outputs to Monthly Precipitation via Extreme Learning Machine A Case Study
(1397) Environmental Progress and Sustainable Energy. 37 1853-1862
25 - سعيد عظيمي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد
Large-scale association analysis of climate drought and decline in groundwater quantity using Gaussian process classification (case study 609 study area of Iran)
(1397) Journal of Environmental Health Science and Engineering. 16 129-145 مشاهده مقاله
26 - علي سردارشهركي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
Application of Fuzzy Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution (FTOPSIS) to Prioritize Water Resource Development Economic Scenarios in Pishin Catchment
(1397) International Journal of Business and Development Studies. 10 77-94
27 - جواد شهركي, علي سردارشهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
ارزيابي اثرات اقتصادي سناريوهاي مديريت منابع آب درحوضه آبريز پيشين
(1397) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 10 59-84
28 - سعيد عظيمي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد
Prediction of annual drinking water quality reduction based on Groundwater Resource Index using the artificial neural network and fuzzy clustering
(1397) JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY. 220 6-17 مشاهده مقاله
29 - سعيد عظيمي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد
Anomaly Detection and Reliability Analysis of Groundwater by Crude Monte Carlo and Importance Sampling Approaches
(1397) WATER RESOURCES MANAGEMENT. 32 4447-4467 مشاهده مقاله
30 - سعيد عظيمي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد
Analysis of drought recurrence conditions using first-order reliability method
(1397) International Journal of Environmental Sciences and Technology. - مشاهده مقاله
31 - سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي رضا پور, حجت رضاپور, مهدي اژدري مقدم
استفاده ازصفحات خورشيدي شناور به عنوان بادشكن به منظوركاهش تبخير و توليد انرژي بااستفاده از مدل سازيANSYS FLUENT ( منطقه مورد مطالعه: چاه نيمه شماره 4 سيستان)
(1397) اكو هيدرولوژي. 5 1297-1307
32 - علي سردارشهركي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
An Integrated Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Method Combined with the WEAP Model for Prioritizing Agricultural Development, Case Study: Hirmand Catchment
(1397) Ecopersia. 6 205-214
33 - محسن دهقاني درميان, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, Shane A. Snyder, John P. Giesy
Assessment of tools for protection of quality of water: Uncontrollable discharges of pollutants
(1397) ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY. 161 190-197 مشاهده مقاله
34 - غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, اميرحسين جوان محصل, محسن دهقاني درميان
بررسي تأثير افت سطح آب زيرزميني روي فرايند فرسايش خاك و تشكيل پديده گردوغبار
(1397) اكو هيدرولوژي. 5 1017-1035
35 - مهدي خراشادي زاده, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, ابوالفضل اكبرپور
تحليل حساسيت پارامترهاي مدل دوبعدي انتقال آلودگي در آبهاي كمعمق به روش RSA
(1397) تحقيقات آب و خاك ايران. 49 1119-1129
36 - سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي رضاپور, تهمينه ژيان
Using Windbreaks for Decreasing Lakeand Reservoir Evaporation:A Case Study from Iran
(1397) POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 28 2289-2298 مشاهده مقاله
37 - علي سردارشهركي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
Water Resources Management by Simulation under Virtual Water Scenario in Agricultural Sector, Case Study: Hirmand Catchment, Iran
(1397) International Journal of Agricultural Management and Development. 9 25-35
38 - علي سردارشهركي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
An Integrated Water Resources Management Considering Agricultural Demands and the Assessment of Different Scenarios in Hirmand Catchment, Iran
(1397) Water Resources. 46 308-317 مشاهده مقاله
39 - سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, پژمان درخشان علمدارلو, جليل رييس پور
بررسي كفايت سيستم زهكشي موجود در مناطق شهري جهت عبور سيلاب و امكان اصلاح آن به كمك swmm5(مطالعه مورديشهرستان داراب)
(1397) مخاطرات محيط طبيعي. 7 219-236
40 - سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي رضاپور, تهمينه ژيان
بررسي اثر استفاده از ديوارهاي بادشكن در كاهش تبخير از سطح درياچهها و مخازن با استفاد از مدل عددي FLUENT (مطالع موردي: چاه نيم شمار 4 سيستان و بلوچستان)
(1397) اكو هيدرولوژي. 5 265-278
41 - سعيد عظيمي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد
Spatial assessment of the potential of groundwater quality using fuzzy AHP in GIS
(1396) Arabian Journal of Geosciences. 11 1-22
42 - سعيد عظيمي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد
ارزيابي پراكنش مكاني و ارتباط وقوع خشكسالي با كاهش كيفيت آبهاي زيرزميني برپايه شاخصهاي GRI در محيط GIS (مطالعه موردي 609 دشت ايران)
(1396) پژوهش هاي اقليم شناسي. 8 73-89
43 - سعيد عظيمي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد
تحليل پارامترهاي كيفي شيميايي رودخانه كارون و تاثيرگرد و خاك خوزستان بر آن
(1396) نيوار. 9697 15-22
44 - سعيد عظيمي, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد
تحليل پارامترهاي كيفي شيميايي رودخانه كارون و تاثيرگرد و خاك خوزستان بر آن
(1396) نيوار. 41 15-22
45 - سيد آرمان هاشمي منفرد, فهيمه حسين زاده, بهاره پيرزاده
كاربردهاي الگوريتم رقابت استعماري در بهينه سازي بهره برداري از مخزن با هدف حداكثر سازي تامين نياز(مطالعه موردي سد پيشين)
(1396) هيدروليك. 12 59-67
46 - بهاره پيرزاده, مسعود افسري, سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري
ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي كيفي آب بدون روند در مخازن چاه نيمه(چاه نيمه شماره 1 سيستان)
(1396) تحقيقات منابع آب ايران. 13 226-232
47 - سيد آرمان هاشمي منفرد, فهيمه حسين زاده, بهاره پيرزاده
كاربرد الگوريتم رقابت استعماري در بهينه سازي بهره برداري مخزن با هدف حداكثرسازي تامين نياز (مطالعه موردي سد پيشين)
(1396) هيدروليك. 2 59-67
48 - سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان, shane snyder, غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده, مهدي اژدري
Water Quality Planning inRivers Assimilative Capacity andDilution Flow
(1396) BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. 99 531-541
49 - ميثم علي ضمير, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, علي اکبر شمسي پور
A Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm for Statistical Downscaling of Precipitation in Arid Region
(1395) Ecopersia. 5 1991-2006
50 - ميثم علي ضمير, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, ابوالفضل شمسي پور
Performance evaluation of artificial neural networks in statistical downscaling of monthly precipitation (Case study Minab watershed)
(1395) Environmental Resources Research. 5 169-182
51 - سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان, بهاره پيرزاده, مهدي اژدري مقدم
پيش بيني كيفيت آب در جريانهاي يك بعدي به كمك تابع انتقال آلودگي جديد و اصلاح معيار همگرايي
(1395) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 23 147-162
52 - علي سردارشهركي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
%بررسي رويكردهاي مديريتي بهره¬برداري منابع آب منطقه سيستان با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 73-98
53 - علي سردار شهرکي, جواد شهرکي, سيد آرمان هاشمي منفرد
بررسي رويكردهاي مديريتي بهرهبرداري منابع آب منطقه (FAHP) سيستان با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 31 -
54 - مهدي خراشادي زاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, ابوالفضل اكبرپور, محسن پوررضا
تحليل عدم قطعيت مدل انتقال آلودگي در رودخانه به روش(GLUE)
(1395) آبياري و زهكشي ايران. 10 284-293
55 - سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان, بهاره پيرزاده, مهدي اژدري مقدم
Using Assimilation Capacity and Affected Distance for Water Quality Management in One-dimensional River Flow
(1394) International Journal of Earth Sciences and Engineering. -
56 - علي مهماندوست كتلر, سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم
Cadmium Uptake by Plant and Transport in Soil Column under Industrial Wastewater Irrigation A Case Study
(1394) International Journal of Environmental Research. 9 913-922
57 - سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان
Evaluation of Appropriate Advective Transport Function for One-Dimensional Pollutant Simulation in Rivers
(1394) International Journal of Environmental Research. 10 77-84
58 - علي سردار شهرکي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
An Application of WEAP Model in Water Resources Management Considering the Environmental Scenarios and Economic Assessment Case Study: Hirmand Catchment
(1394) Modern Applied Science. 10 49-56
59 - علي سردار شهرکي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
Ranking and Level of Development According to the Agricultural Indices, Case Study: Sistan Region
(1394) international journal of agricultural management and development. 6 93-100
60 - علي سردار شهركي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
Ranking and Level of Development According to the Agricultural Indices Case Study Sistan Region
(1394) International Journal of Agricultural Management and Development. 6 93-100
61 - علي سردارشهركي, جواد شهركي, سيد آرمان هاشمي منفرد
An Application of WEAP Model in Water Resources Management Considering the Environmental Scenarios and Economic Assessment Case Study Hirmand Catchment
(1394) Modern Applied Science. 10 49-56
62 - سيد آرمان هاشمي منفرد, مير باقري, صدرنژاد
A Three-Dimensional integrated seasonal separate advection-diffusion model ISSADM) to predict water quality patterns in the Chahnimeh reservoir
(1392) ENVIRONMENTAL MODELING and ASSESSMENT. 19 71-83
63 - سيد آرمان هاشمي منفرد, سيد احمد ميرباقري, سيد اميرالدين صدر نژاد
A Three-Dimensional Integrated Seasonal Separate AdvectionDiffusion Model (ISSADM) to Predict Water Quality Patterns in the Chahnimeh Reservoir
(1392) ENVIRONMENTAL MODELING and ASSESSMENT. 71-83
64 - سيد آرمان هاشمي منفرد, سيد احمد ميرباقري, سيد امير الدين صدرنژاد
PHYTOPLANKTON AND ZOOPLANKTON MODELING IN THE CHAHNIMEH MAN-MADE RESERVOIR BY MEANS OF ISSADM
(1391) APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH. 2 209-221
65 - سيد احمد ميرباقري, سيد اميرالدين صدرنژاد, سيد آرمان هاشمي منفرد
Phytoplankton and Zooplankton Modeling of Pishin Reservoir by Means of an Advection-Diffusion Drought Model
(1390) International Journal of Environmental Research. 1 163-172
66 - سيد احمد ميرباقري, سيد آرمان هاشمي منفرد, حميد رضا کاظمي اصفه
Simulation modelling of pollutant transport from leachate in Shiraz landfill
(1387) Environmental Earth Sciences. 287-296
67 - سيد احمد ميرباقري, سيد آرمان هاشمي منفرد
Pesticide transport and transformation modeling in soil column and groundwater contamination prediction
(1387) International Journal of Environmental Sciences and Technology. 2 233-242
68 - سيد احمد ميرباقري, سيامک بوداقپور, سيد آرمان هاشمي منفرد
استفاده از مدل شبيه ساز رسوب در تعيين عمر مفيد مخزن سد اكباتان
(1386) فناوري آموزش. 89-96


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مكانيك سيالات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 201
2 تحليل سيستمهاي منابع آب 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-14:30 مکان: كلاس 208، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 207
3 آبهاي زير زميني پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 207، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 206
4 مكانيك سيالات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 201
5 تحليل سيستمهاي منابع آب 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-14:30 مکان: كلاس 208، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 207
6 آبهاي زير زميني پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 207، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 206

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 12:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
2 شنبه 15:00 17:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد رفع اشكال با هماهنگي قبلي
3 يك شنبه 09:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 دو شنبه 09:30 12:30 مشاوره رفع اشكال
5 سه شنبه 09:30 12:30 مشاوره
6 چهار شنبه 09:30 12:30 مشاوره
7 پنج شنبه 09:30 12:00 مشاوره
8 جمعه 09:30 12:00 مشاوره با هماهنگي قبلي