دانلود رزومه در قالب PDF


كارشناسی , جغرافیا طبیعی _ اقلیم شناسی , دانشگاه تربیت معلم _ تهران , 1378 ← 1381
كارشناسی ارشد , جغرافیا طبیعی (اقلیم شناسی) , دانشگاه شهید بهشتی , 1382 ← 1384
دكترا , جغرافیا طبیعی (اقلیم شناسی) , دانشگاه خوارزمی , 1388 ← 1392


دروس ارائه شده


کتاب درس آب و هوای ایران
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه زاهدان
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه زابل
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه ایرانشهر
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه زهک
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه کرمان
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه بم
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه بندرعباس
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه سراوان
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه چابهار
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه نهبندان
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه بیرجند
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه مشهد
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه کیش
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه خاش
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه جاسک
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه بوشهر
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه بافت
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه گرگان
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه یزد
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه تهران
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه شیراز
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه سقز
اقلیم نمای آمبرژه
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه گناباد
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه قائن
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه بجنورد
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه اصفهان
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه شهرکرد
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه سمنان
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه لار
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه جزیره قشم
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه قم
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه ارومیه
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه تربت حیدریه
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه کرج
داده های ماهانه سینوپتیک ایستگاه آبادان
طرح درس (Outline)
نمونه ای از پروژه ی درس آب و هوای ایران
راهنمای داده های ماهانه


1401

مقدمه اي بر روش ها و شگردهاي مدلسازي اقليم و تغيير اقليم

محسن حميديان پور, فائزه شجاع - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1401 ايران


1 - محسن حميديان پور, حميد نظري پور, الناز خزاعي فيض اباد, مهسا فرزانه, صديقه فيروزه
تعيين نقطه تغيير آستانه هاي دمايي امواج گرمايي و سرمايي در ايران زمين طي دوره آماري 2018-1966
(1402) مخاطرات محيط طبيعي. 12 133-150
2 - زينب پاهنگ, محسن حميديان پور, فائزه شجاع
تغييرپذيري مكاني - زماني شاخص اقليم گردشگري سواحل جنوب ايران
(1402) برنامه ريزي و توسعه گردشگري. 12 185-210
3 - جواد معصومي جشني, محسن حميديان پور, مهدي قرباني, آهسن ايسيك اوزگوونچ, علي شير قربان, حسين آزادي
Measuring the farmers vulnerability to climate change in Tashk and Bakhtegan Lakes in Iran
(1402) Climate and Development. 15 1-16
4 - محسن حميديان پور, فائزه شجاع, عباس خاشعي سيوكي
Assessment and projections of climate change impacts on cotton water requirement: a case study
(1402) International Journal of Global Warming. 31 242-261
5 - حليمه شاهزائي, محسن حميديان پور, مهسا فرزانه
تحليل فضايي تغيير اقليم ايران از ديدگاه شار گرماي محسوس و شار گرماي نهان به روش باون
(1402) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 10 45-58
6 - محمدرضا سالاري فنودي, محمود خسروي, تقي طاوسي, محسن حميديان پور
پيش نمايي بارش هاي تابستانه مونسوني جنوب شرق ايران مبتني بر مدل همادي
(1402) پژوهشهاي تغييرات آب و هوايي. 4 1-22
7 - فائزه شجاع, محسن حميديان پور
پيش نمايي پيامدهاي تغيير اقليم بر توسعه گردشگري سواحل جنوب (جزيره كيش)
(1402) گردشگري و توسعه. 12 237-255
8 - سجاد قاسمي كفرودي, زهره هادياني, محسن حميديان پور
سنش ميزان تاب آوري كلان شهر اصفهان در برابر تغييرات اقليمي با رويكرد نهادگرا
(1402) جغرافيا و پايداري محيط. 13 75-93
9 - پيمان محمودي, محسن حميديان پور, مهدي سنايي
ويژگي هاي همگرايي شار رطوبتي در زمان وقوع خشكسالي ها و ترسالي هاي فراگير ايران
(1401) پژوهش هاي اقليم شناسي. 13 143-168
10 - محمد رضا عليمرادي, محمد باعقيده, عليرضا انتظاري, محسن حميديان پور, تيمور اميني راد
واكاوي اثر پارامترهاي فيزيكي آب دريا بر سلامت مرجانهاي شاخه اي خليج چابهار
(1401) اقيانوس شناسي. 13 31-44
11 - محسن حميديان پور, حميد نظري پور, محمود خسروي, محدثه وزيري مهر
آينده نگري كشت نخل خرما در مناطق خشك و فراخشك جنوب شرقي ايران براساس سناريوهاي تغيير اقليم
(1401) برنامه ريزي منطقه اي. 12 31-44
12 - ياسين زماني, سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, محسن حميديان پور
زعفران و تغيير اقليم؛ نگاهي به تغييرات نياز آبي آن با استفاده از روش الگوريتمهاي هوشمند
(1401) پژوهش هاي زعفران. 10 113-128
13 - محمد رضا عليمرادي, محمد باعقيده, عليرضا انتضاري, محسن حميديان پور
واكاوي اثر دماي هوا بر سلامت مرجانهاي شاخهاي خليج چابهار و پيشبيني سلامت آنها تحت سناريوهاي اقليمي
(1401) پژوهش هاي محيط زيست. 25 215-232
14 - محدثه وزيري مهر, محسن حميديان پور, محمود خسروي, حميد نظري پور
الگوهاي گردشي جو و دوره هاي فرين تر و خشك فصل زمستان در جنوب شرق ايران
(1401) فيزيك زمين و فضا. 48 641-656
15 - مهسا فرزانه, شراره ملبوسي, محسن حميديان پور
پيش نگري متغيرهاي اقليمي استان سيستان و بلوچستان تحت شرايط سناريوهاي واداشت تابشي RCP
(1401) پژوهش هاي اقليم شناسي. 13 129-148
16 - حميد نظري پور, محسن حميديان پور, محمود خسروي, محدثه وزيري مهر
تغييرپذيري فراواني و شدت خشكسالي در ايران با استفاده از شاخص استاندارد¬ شده بارش- تبخيرتعرق
(1401) علوم آب و خاك. 26 233-247
17 - چكاوك خواجه اميري خالدي, محمود خسروي, تقي طاوسي, محسن حميديان پور, منصور كياني مقدم
صحت سنجي عملكرد برونداد مدل هاي اقليمي CMIP6 با داده هاي مشاهداتي كرانه هاي مكران
(1401) هواشناسي و علوم جو. 5 22-41
18 - زيور بلوچي, پيمان محمودي, محسن حميديان پور
تحليل خشكسالي هاي محلي و منطقه اي ايران با استفاده از نظريه گردش ها و شاخص بارش استاندارد شده (SPI)
(1400) مطالعات جغرافياي مناطق خشك. 12 53-75
19 - محمدرضا عليمرادي, محمد باعقيده, عليرضا انتظاري, محسن حميديان پور
بررسي اثر پارامترهاي فيزيكي آب دريا بر سلامت مرجانهاي توده اي خليج چابهار مبتني بر پارامترهاي اقليمي
(1400) محيط زيست طبيعي. 74 317-330
20 - ياسين زماني, محسن حميديان پور, سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم
ارزيابي اثرات كشت پنبه بر ميزان عرضه و تقاضاي منابع آب حوضه پيشين در مناطق جنوب شرقي ايران تحت سناريوهاي تغيير اقليم
(1400) پژوهش هاي پنبه ايران. 9 23-44
21 - مرتضي اسمعيل نژاد, محسن حميديان پور
بررسي تجربه زيسته كشاورزان خرده مالك و راهبردهاي سازگاري با ريسك_هاي اقليمي مطالعه ي موردي: زعفران كاران قاينات
(1400) پژوهش هاي زعفران. 9 366-380
22 - محمدرضا عليمرادي, محمد باعقيده, عليرضا انتظاري, محسن حميديان پور, تيمور اميني راد, علي مهدي آبكنار
مقاله علمي - پژوهشي: بررسي روند سلامت مرجان هاي انتقال يافته در خليج چابهار با روش Coral Watch و Line Intercept Transect مبتني بر پارامترهاي آب و هوايي
(1400) علمي شيلات ايران. 30 107-117
23 - رضا جهانشاهي, سپيده مالي, محسن حميديان پور
پيش بيني آب گرفتگي محل خط انتقال گاز به زابل در محدوده ي تالاب هامون با استفاده از مدل هاي تغييراقليم و هيدرولوژي
(1400) هيدروژئولوژي. 6 1-12
24 - مريم نمرودي, محسن حميديان پور, محمدرضا پودينه
Spatio-temporal analysis of changes in heat and cold waves across Iran over the statistical period 1966-2018
(1400) Arabian Journal of Geosciences. 14 1-14
25 - محسن حميديان پور, سيدمهدي امير جهانشاهي, Dimitris G. Kaskaoutis, عليرضا راشكي, Panagiotis G. Nastos
Climatology of the Sistan Levar wind: Atmospheric dynamics driving its onset, duration and withdrawal
(1400) ATMOSPHERIC RESEARCH. 260 105711-105751
26 - امير دادرس مقدم, سيدمهدي حسيني, محسن حميديان پور, مهسا سياحي
تاثير عوامل اقليمي و اقتصادي بر صنعت گردشگري در مناطق مختلف ايران (با روش حداقل مربعات معمولي پويا و گشتاور تعميم يافته در دوره زماني 1385-1397)
(1400) محيط زيست طبيعي. 74 41-54
27 - حسين راهي زهي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
تغييرات زماني-فضايي غلظت هواويزه در استان سيستان و بلوچستان (2018 - 2000)
(1400) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 8 79-92
28 - حبيب اله ساراني, محسن حميديان پور, سيدهادي طيب نيا
نگرش روستاييان نسبت به تغيير پذيري اقليم و و راهكارهاي سازگاري با آن (مورد: روستائيان هيرمند)
(1400) مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني. 16 365-378
29 - عاطفه ارفع, عباس خاشعي سيوكي, محسن حميديان پور
تأثير تغيير اقليم بر تبخير-تعرق درشرايط گرم ومرطوب(مطالعه موردي:جنوب وجنوب شرق ايران)
(1399) سامانه سطوح آبگير باران. 8 37-50
30 - محمدرضا سالاري فنودي, محمود خسروي, تقي طاوسي, محسن حميديان پور
مقايسه و ارزيابي دقت داده هاي بارش پايگاه كوردكس با داده هاي ايستگاهي(موردكاوي: بارش تابستانه جنوب شرق ايران)
(1399) پژوهش هاي اقليم شناسي. 11 15-32
31 - صادق كريمي, حميد نظري پور, محسن حميديان پور
Spatial and temporal variability of precipitation extreme indices in arid and semi-arid regions of Iran for the last half-century
(1399) Idojaras. 125 83-104
32 - Ahmad Savari, Matin Khaleghi, Alireza Safahieh, محسن حميديان پور, Sadreddin Ghaemmaghami
Estimation of biomass, carbon stocks and soil sequestration of Gowatr mangrove forests, Gulf of Oman
(1399) Iranian Journal of Fisheries Sciences. 4 1657-1680
33 - اميدرضا كفايت مطلق, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, محمد صادق كيخسروي كياني, محسن حميديان پور
واكاوي ميانگين بلندمدت سپيدايي سرخ فام ايران زمين
(1399) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 52 85-94
34 - ياسين زماني, سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, محسن حميديان پور
A comparison of CMIP6 and CMIP5 projections for precipitation to observational data: the case of Northeastern Iran
(1399) THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY. 142 1613-1623
35 - عليرضا كمالي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
Spatial-temporal analysis of net primary production (NPP) and its relationship with climatic factors in Iran
(1399) ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT. 192 1-20
36 - اسمعيل پودينه, برومند صلاحي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
بررسي نقش گرمايش جهاني بر نوسانات فراسنجهاي باد و فشار تراز دريا در منطقه سيستان
(1399) علوم و تكنولوژي محيط زيست. 22 145-155
37 - ساحره عبداللهي, صمد فتوحي, محسن حميديان پور
نقش پلاياي طبس مسينا در ريزگردهاي منطقه ي سيستان با تأكيد بر نقش باد 120 روزه سيستان
(1399) مطالعات جغرافيايي مناطق خشك. 10 52-65
38 - الناز خزاعي فيض اباد, محمدرضا پودينه, محسن حميديان پور
اثر تغيير اقليم بر رواناب رودخانه كارواندر
(1398) جغرافيا نشريه انجمن جغرافيايي ايران. 17 161-178
39 - اميدرضا كفايت مطلق, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, محمد صادق كيخسروي كياني, محسن حميديان پور
تغييرات زماني و مكاني تابش زمين تاب ايران(دوره آماري 1396- 1367)
(1398) ژئوفيزيك ايران. 13 73-85
40 - محسن حميديان پور
واكاوي ساختار همديدي الگوهاي گردشي جو زمان رخداد برف در منطقه خشك (مورد: شمال استان سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي)
(1398) مخاطرات محيط طبيعي. 8 242-263
41 - محترم محمدياريان, تقي طاوسي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
ناحيه بندي رژيم بارش هاي حدي ايران
(1398) تحقيقات جغرافيايي. 34 183-192
42 - ياسين زماني, سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن حميديان پور, مهدي اژدري مقدم
The Changes in Sectors Demanding Water Resources on the Basis of Climate Change and Uncertainty
(1398) International Journal of Climate Change: Impacts and Responses. 11 15-31
43 - متين خالقي, احمد سواري, عليرضا صفاهيه, محسن حميديان پور, صدرالدين قائم مقامي
تخمين توليد و ذخيره كربن جنگل هاي مانگرو گواتر؛ خليج عمان با استفاده از مدل PnET-CN
(1398) علوم و فنون دريايي. 1-12
44 - عزيزالله گوهرنيا, محمود خسروي, محسن حميديان پور
امكان سنجي احداث نيروگاه هاي بادي در شمال استان سيستان و بلوچستان از ديدگاه شرايط اقليمي و محيطي
(1397) نشريه كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني. 2 1-20
45 - اسمعيل پودينه, برومند صلاحي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
تحليل روند تغييرات بيشينه سرعت بادهاي 120 روزه سيستان با آزمونهاي من-كندال و شيب تخمين سن
(1397) پژوهش هاي دانش زمين. 9 114-128
46 - تقي طاوسي, محسن حميديان پور, راشد دهاني
بررسي تغييرات زماني و تحليل فضايي رخداد توفان‌هاي تندري و ارتباط آن با انسو مورد: استان سيستان و بلوچستان
(1396) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 4 17-34
47 - محسن حميديان پور, محمد باعقيده, محسن عباس نيا
ارزيابي تغييرات دما و بارش جنوبشرق ايران با استفاده از ريزمقياس نمايي خروجي مدلهاي مختلف گردش عمومي جو در دورة 2011-2099
(1395) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 48 107-123
48 - محسن حميديان پور, عباس مفيدي, محمد سليقه
تحليل ماهيت و ساختار باد سيستان
(1395) ژئوفيزيك ايران. 10 83-108
49 - محسن حميديان پور, عباس مفيدي, محمد سليقه, بهلول عليجاني
نقش توپوگرافي بر شبيه سازي ساختار باد سيستان در شرق فلات ايران
(1395) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 16 25-53
50 - محمود خسروي, محسن حميديان پور, صالح كردي تمين
بررسي تغييرات زماني و مكاني كمفشار پاكستان
(1395) پژوهش هاي اقليم شناسي. 7 25-42
51 - قاسم قندرهاري, جابر سلطاني, محسن حميديان پور
بررسي سناريوهاي تخصيص بهينه آب رودخانه بار نيشابور با مدل WEAP تحت سناريوي اقليمي A2
(1394) آب و خاك. 29 1158-1172


1402

شبيه سازي پاسخ فنولوژي گندم نان به تغييرات اقليمي آينده براساس پيش نمايي هاي گروهي مدل هاي CMIP5 و CMIP6

هفتمين كنفرانس بين المللي تغيير اقليم

فائزه شچاع, محسن حميديان پور, محمود خسروي, علي اكبر شمسي پور - 1402/11/09

دماي رويه زمين در گندم بريان به عنوان يكي از اولين هاي جهان جهت جذب گردشگر

سومين كنفرانس گردشگري بيابان لوت (فرصت هاي محلي و بين المللي)

محسن حميديان پور, صمد فتوحي, رقيه دلارام - 1402/09/01
1401

مديريت يكپارچه منابع آب در بخش كشاورزي باهوكلات از طريق مديريت سيلاب هاي رودخانه سرباز، ايران

دومين كنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي

ياسين زماني, مهدي اژدري مقدم, سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن حميديان پور - 1401/10/08

مروري بر پيامدهاي تغيير اقليم و بلاياي محيطي بر روي زنان و راهكارهاي توانمندي آنان در برابر تغييرات اقليمي

ششمين كنفرانس بين المللي توسعه علوم جغرافيا و گردشگري و توسعه پايدار ايران

محسن حميديان پور, مهسا فرزانه, حليمه شاهزائي - 1401/08/30

تحليل زماني و مكاني طوفانهاي گرد و خاك در استان سيستان و بلوچستان

ششمين كنفرانس بين المللي توسعه علوم جغرافيا و گردشگري و توسعه پايدار ايران

قاسم حسني, محمود خسروي, محسن حميديان پور - 1401/08/30
1400

پيش نمايي پيامدهاي تغيير اقليم بر الگوهاي زماني گردشگري در منطقه ساحلي چابهار

پنجمين كنفرانس بين المللي اقيانوس شناسي خليج فارس (خليج فارس؛ توسعه دريا محور)

فائزه شجاع كلاته مير علي, محسن حميديان پور - 1400/11/04

ارزيابي شرايط آسايش زيست اقليمي برپايه دماي معادل فيزيولوژيك و ميانگين آراي پيش بيني شده در حاشيه جنوب شرقي بيابان لوت

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

حليمه استادمحمودي, محسن حميديان پور, حميد نظري پور - 1400/02/09

ارزيابي موقعيت جغرافيايي سايت هاي اكوتوريسم بيابان لوت مبني بر مولفه هاي محيطي و اقليمي

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

محدثه وزيري مهر, حميد نظري پور, محسن حميديان پور - 1400/02/09

گردشگري سبز، استراتژي هاي جوامع محلي در برابر تغييرات اقليمي يك مطالعه موردي: بخشي از سكونتگاهاي روستايي مناطق بياباني همجوار لوت

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گررگشري

مرتضي اسمعيل نژاد, محسن حميديان پور - 1400/02/09

جهانگردي نجومي؛ آسمان تاريك بيابان لوت مطالعه موردي: ريگ يلان

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

مرتضي اسمعيل نژاد, محسن حميديان پور, فهميه شهركي - 1400/02/09

توان سنجي جاذبه هاي گردشگري ميراث جهاني بيابان لوت در محدوده استان سيستان و بلوچستان

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

صمد فتوحي, محسن حميديان پور, كبري پورنياكان - 1400/02/09
1398

ردپاي گرمايش جهاني در بارش هاي بهار 1398 غرب ايران

ششمين كنفرانس بين المللي - منطقه اي تغيير اقليم

محسن حميديان پور, محمود خسروي - 1398/09/27

مقايسه و ارزيابي دقت داده هاي شبكه اي بارش پايگاه CORDEX با داده هاي ايستگاهي مناطق بياباني موردكاوي: جنوب شرق ايران

ششمين كنفرانس بين المللي - منطقه اي تغيير اقليم

محمدرضا سالاري فنودي, محمود خسروي, تقي طاوسي, محسن حميديان پور - 1398/08/27

بررسي روند تغييرات شدت خشكسالي هاي ايران

كنفرانس بين المللي تغيير اقليم، پيامدها، سازگاري و تعديل

پيمان محمودي, محسن حميديان پور, مهدي سنائي, نيما دانشمند - 1398/03/21

تحليل فضايي - زماني غلظت گردوغبار در سيستان و بلوچستان با استفاده از سنجش ازدور (مطالعه موردي: گردوغبار 12 آگوست 2008).

اولين كنفرانس بين المللي گرد و غبار در جنوب غرب آسيا

حسين راهي زهي, محمود خسروي, محسن حميديان پور - 1398/02/03
1397

شهر كم كربن به عنوان يك استراتژي موثر در برابر تغييرات اقليمي

دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

محسن حميديان پور, سجاد قاسمي كفرودي, سميه قاسمي - 1397/02/19

مروري بر باد سيستان و اثر تغيير اقليم بر آن

دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

محسن حميديان پور - 1397/02/19
1396

A study of Effect of Climate Change on Resilience and Human Health Using Bioclimatic Indicators

دومين كنفرانس بين المللي تغيير اقليم

محسن حميديان پور, سيروس قنبري - 1396/11/26

تامين نيازآبي زيست محيطي با مديريت منابع آب و ارزيابي سناريوهاي مختلف (مورد پژوهشي منطقه پيشين حوضه بلوچستان جنوبي)

دومين كنفرانس ملي هيدرولوژي

ياسين زماني, محسن حميديان پور, حسين ميرشکار - 1396/04/20
1395

آشكار سازي تغييرات اقليمي شهر مشهد طي 65 سال اخير با تاكيد بر سلامت، كشاورزي، امنيت غذايي و منابع آب

نخستين كنفرانس بينالمللي تغيير اقليم

محسن حميديان پور, سيد علي اکبر نبي زاده - 1395/12/09

بررسي تغيير اقليم ايستگاه سينوپتيك كرج در دوره زماني 2039-2010 ميلادي با استفاده از ريز مقياس نمايي آماري

اولين كنفرانس بين المللي تغييراقليم

بهلول عليجاني, راحله قره لو, ابراهيم فتاحي, محسن حميديان پور - 1395/12/09
1394

بررسي سينوپتيكي و ديناميكي شرايط حاكم بر وقوع توفان¬هاي سواحل استان بوشهر

اولين كنفرانس بين المللي گرد و غبار

محسن حميديان پور, داريوش سپاده - 1394/12/12

تحليل تغييرات فضايي - زماني تداوم بارش در ايران

نجمين كنفرانس منطقهاي تغيير اقليم

محسن حميديان پور - 1394/11/05


شناسايي الگوهاي گردشي جووارتباط آن بادوره هاي تروخشك زمستانه درجنوب شرق ايران

محدثه وزيري مهر , [ محسن حميديان پور, محمود خسروي, حميد نظري پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

واكاوي زماني -مكاني سپيداني ايران بابهره گيري ازداده هاي دورسنجي

اميدرضا كفايت مطلق , [ محمود خسروي, ابوالفضل مسعوديان, محسن حميديان پور, محمدصادق كيخسروي كياني لنباني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

تحليل فضايي زماني غلظت گردوغباردرسيستان وبلوچستان بااستفاده ازسنجش ازدور

حسين راهي زهي , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تاب آوري كشاورزان همجواربادرياچه طشك وبختگان نسبت به تغييراقليم

جواد معصومي جشني , [ محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تحليل سينوپتيك شديدترين موج هاي سرمايشي ايران درطول 50سال اخير

مريم نمرودي , [ محسن حميديان پور, محمدرضا پودينه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي شدت و فراواني امواج گرمايي دربلوچستان مركزي

اكبر اموزان , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور, محسن آرمش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مقايسه مدل لارس دبليو جي واس دي اس ام درشبيه سازي بارشهاي فرين استان خراسان رضوي

سيما شيراني رانكي , [ محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل آماري همديددي رگبارهاي بارش دراستان س وب

فهيمه ساراني , [ تقي طاوسي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثراقليم برميزان رواناب رودخانه كارواندر

الناز خزاعي فيض اباد , [ محمدرضا پودينه, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي خاستگاههاي گردوغبارشهرزاهدان بااستفاده ازسنجش ازدور

ناهيد رحمان زايي , [ تقي طاوسي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ويژگيهاي همگرايي شاررطوبتي درزمان وقوع خشكسالي هاوترسالي هاي فراگيرايران

مهدي سنائي , [ پيمان محمودي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثيرباددرساخت كالبدفيزيكي شهرزهك

سميرا نجفي , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي تاب آوري كشاورزان هيرمندنسبت به تغييراقليم

حبيب اله ساراني , [ محسن حميديان پور, سيدهادي طيب نيا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل آماري پديده رعدوبرق دراستان سيستان وبلوچستان

راشد دهاني , [ تقي طاوسي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

آشكارسازي تغييرات زماني مكاني شاخص هاي فرين بارش و دمادراستان سيستان وبلوچستان

فاطمه كيخا , [ محسن حميديان پور, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تغييرات نمايه هاي حدي بارش مبتني برمدلهاي گردش عمومي

محمدعثمان نصرتي ناهوك , [ محسن حميديان پور, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شبيه سازي اثرات تغيير اقليم آب زيرزميني (مطالعه موردي دشت بيرجند)

احسان بيجاري , [ بهاره پيرزاده, محمد گيوه چي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

توربين بادي سرعت باد امكان سنجي سيستم اطلاعات جغرافيايي

عزيزالله گوهرنيا , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تغييرات زماني مكاني كم فشار پاكستان دربازه زماني 1948-2014

صالح كردي تمين , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95


مدير گروه جغرافي طبيعي

از تاریخ 1397/06/24 تا تاریخ 1402/10/02

معاون آموزشي دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

از تاریخ 1402/06/18 - ادامه دارد


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اقليم شناسي اماري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 231
2 روشهاي آب و هواشناسي سينوپتيك جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30 مکان: آزمايشگاه جغرافيا جي اي اس
3 سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در برنامه ري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: آزمايشگاه جغرافيا جي اي اس
4 تحليل سينوپتيكي مخاطرات محيطي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی دکتری درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: سايت دكتري جغرافيا

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
2 شنبه 11:30 14:30 حضور دفتر دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
3 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس تحليل سينوپتيكي مخاطرات محيطي (101
4 يك شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 يك شنبه 11:30 14:30 حضور دفتر دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
6 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس اقليم شناسي اماري (1028144_01)
7 دوشنبه 09:30 11:30 مشاوره دفتر دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
8 دوشنبه 11:30 14:30 حضور دفتر دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
9 سه شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
10 سه شنبه 11:30 14:30 حضور و راهنماي و مشاوره دانشحويان كارشناسي ارشد
11 سه شنبه 15:30 17:30 کلاس درس روشهاي آب و هواشناسي سينوپتيك (101
12 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس كاربردسنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي وپيشرفته
13 چهارشنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
14 چهارشنبه 11:30 13:30 حضور
15 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در برنامه ري
16 پنج شنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري باذ هماهنگي قبلي