كارشناسی ارشد , ریاضی كاربردی- تحقیق درعملیات , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1372 ← 1375
دكترا , ریاضی كاربردی- تحقیق درعملیات , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1388 ← 1392


دروس ارائه شده1399

مسئله برنامه ريزي خطي دوترازه فازي مثلثي

هشتمين كنگره سيستم هاي فازي و هوشمند ايران

نيلوفر داودي, فرهاد حميدي, حسن ميش مست نهي - 1399/06/12
1398

حل مسئله برنامه ريزي خطي سه ترازه با استفاده از الگوريتم دو رگه

دومين همايش ملي رياضي و آمار

سيده فرخنده طيب نسب, فرهاد حميدي, مهدي الله دادي - 1398/12/01

ناحيه جواب جديد براي حل مسئله برنامه ريزي خطي دو ترازه تماما بازه اي

دومين همايش ملي رياضي و آمار

سيده فرخنده طيب نسب, فرهاد حميدي, مهدي الله دادي - 1398/12/01

بازي امنيتي چندهدفه با بازده فازي

دومين همايش ملي رياضي و آمار

ام البنين روحي, فرهاد حميدي, سيده فرخنده طيب نسب - 1398/12/01

مسئله برنامه ريزي خطي چند هدفه فازي شهودي با توابع عضويت و عدم عضويت

پنجاهمين كنفرانس سالانه رياضي ايران

سارا كرنگيش, فرهاد حميدي - 1398/06/04

روشي براي حل مساله برنامه ريزي خطي دوترازه چند هدفه تصادفي فازي

دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

خالد شهنوازي, فرهاد حميدي - 1398/02/11
1397

يك روش جديد براي حل مسئله برنامه ريزي خطي دو ترازه تماما فازي

يازدهمين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات

سيده فرخنده طيب نسب, فرهاد حميدي, مهدي الله دادي - 1397/02/12
1394

Study of Simple Linear Regression Based on Least Squares and Fuzzy Least Absolutes Deviations and its Application in Geography

چهارمين كنگره سيستم هاي هوشيمند و فازي

محمدحسين دهقان, فرهاد حميدي, مهسا سلاجقه - 1394/06/18


حل مسايل برنامه ريزي خطي دو ترازه بازه اي بر اساس درجه امكان قابليت اطمينان بازه اي

حميرا بلوچي , [ فرهاد حميدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

برنامه ريزي احتمالي فازي دو ترازه

خالد شهنوازي , [ فرهاد حميدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تصميم گيري پيشرو-دنباله رو با تراز دنباله روي مبهم

خديجه بلوچ زهي , [ فرهاد حميدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

حل مسئله برنامه ريزي خطي دو ترازه فازي با استفاده از تقريب بازه اي

حديثه مقبلي مهني , [ فرهاد حميدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

پايان نامه ارشد

فرحناز بزي , [ فرهاد حميدي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

برنامه ريزي خطي سه ترازه

سائمه داودي , [ فرهاد حميدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

روش هاي حل مسائل بهينه سازي خطي دوترازه فازي

فهيمه ارمند , [ فرهاد حميدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

حل مسئله برنامه ريزي خطي دو ترازه با پارامترهاي نادقيق با استفاده از روش هاي تحليلي و فرا ابتكاري

مهدي اسمعيلي نژاد , [ حسن ميش مست نهي, فرهاد حميدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بكارگيري روش هاي تكاملي در حل مسائل بهينه سازي

افروز مرادبيكي , [ حسن رضايي, فرهاد حميدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

الگوريتم هاي ابتكاري براي حل مسئله زمان بندي كار كارگاهي تعميم يافته

مجيد بني اسدي , [ حسن رضايي, فرهاد حميدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي الگوريتم هاي ابتكاري براي حل مسائل برنامه ريزي دوترازه

حسن اسيابان , [ حسن رضايي, فرهاد حميدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي الگوريتم گرگ خاكستري و كاربرد آن در مسائل بهينه سازي

احسان زارع , [ امين راحتي, فرهاد حميدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

الگوريتم هاي حل مسله برنامه ريزي خطي دو ترازه با ضرايب نامعين

ندا اميري , [ حسن ميش مست نهي, فرهاد حميدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93


از تاریخ 1396/06/25 تا تاریخ 1396/10/30

از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1396/05/20


1 - سيده فرخنده طيب نسب, فرهاد حميدي, مهدي الله دادي
SOLVING TRI-LEVEL LINEAR PROGRAMMING PROBLEM BY A NOVEL HYBRID ALGORITHM
(1399) Turkish World Mathematical Society Journal of Applied and Engineering Mathematics. 11 101-112
2 - سيده فرخنده طيب نسب, فرهاد حميدي, مهدي الله دادي
رهيافتي جديد براي حل مسئله برنامه ريزي خطي دو ترازه تماما فازي
(1398) International Journal of Industrial Mathematics. 12 1-11
3 - سيده فرخنده طيب نسب, فرهاد حميدي, مهدي الله دادي
يك روش جديد براي حل مسئله برنامه ريزي خطي دو ترازه تماما بازهاي با قيود تساوي
(1397) پژوهش هاي نوين در رياضي (علوم پايه سابق). 4 51-60
4 - افروز مرادبيکي, حسن رضايي, فرهاد حميدي
يك الگوريتم تركيبي زنبورعسل مصنوعي و خفاش
(1394) International Journal of Control and Automation. 9 139-150
5 - حسن ميش مست نهي, فرهاد حميدي
Upper and lower bounds for the optimal values of the interval bilevel linear programming problem
(1393) APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. 39 1650-1664
6 - فرهاد حميدي, حسن ميش مست نهي
برنامه ريزي خطي دو ترازه با پارامترهاي فازي
(1391) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 10 83-99
7 - حسن ميش مست نهي, فرهاد حميدي
A comment on "Biological computation of the solution to the quadratic assignment problem"
(1391) APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 218 10759-10761 مشاهده مقاله


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 بهينه سازي غير خطي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
2 معادلات ديفرانسيل ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 507 مهندسي
3 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مالي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: 921، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 911
4 بهينه سازي غير خطي پيشرفته 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 29، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 37
5 مباحث ويژه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
6 بهينه سازي غير خطي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
7 معادلات ديفرانسيل ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 507 مهندسي
8 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مالي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: 921، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 911
9 بهينه سازي غير خطي پيشرفته 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 29، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 37
10 مباحث ويژه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 10:00 حضور
2 شنبه 10:00 13:00 مشاوره
3 يك شنبه 07:30 10:00 حضور
4 يك شنبه 10:00 13:00 مشاوره
5 يك شنبه 13:00 18:00 حضور
6 دو شنبه 07:30 10:00 حضور
7 دو شنبه 10:00 13:00 مشاوره
8 سه شنبه 09:30 13:00 مشاوره
9 سه شنبه 13:00 18:00 حضور
10 چهار شنبه 07:30 10:00 حضور
11 چهار شنبه 10:00 13:00 مشاوره
12 چهار شنبه 13:00 15:00 مشاوره
13 چهار شنبه 18:00 19:00 حضور