كارشناسی , مهندسی مكانیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1382 ← 1386
كارشناسی ارشد , مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1386 ← 1389
دكترا , مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1389 ← 1395


1 - حجت شبگرد, سعيد خردمند, حامد فرزانه, چونگ سيك بائه
Numerical simulation of cooling performance of an exhaust gas recirculation (EGR) cooler using nano-fluids
(1395) APPLIED THERMAL ENGINEERING. 110 244-252


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 ترموديناميك 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 103، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 106
2 آزمكانيك سيالات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30
3 آز انتقال حرارت مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ع): دو شنبه 09:30-11:30
4 سوخت واحتراق مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 103
5 انتقال حرارت2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 201، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 106
6 ترموديناميك 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 103، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 106
7 آزمكانيك سيالات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30
8 آز انتقال حرارت مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ع): دو شنبه 09:30-11:30
9 سوخت واحتراق مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 103
10 انتقال حرارت2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 201، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 106

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 يك شنبه 12:30 14:30 مشاوره استعدادهاي درخشان
3 يك شنبه 18:00 20:30 مشاوره
4 سه شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 چهار شنبه 09:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد