كارشناسی , دبیری جغرافیا , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1363 ← 1367
كارشناسی ارشد , جغرافیا- برنامه ریزی شهری , دانشگاه شهید بهشتی , 1369 ← 1372
دكترا , جغرافیا- برنامه ریزی شهری , دانشگاه شهید بهشتی , 1378 ← 1385


1 - زهره هادياني, سيدعلي حسيني, فهيمه بياباني
شناسايي و ارزيابي فرصت هاي توسعة كالبدي ناشي از زلزلة 1376 در شهر حاجي آباد زيركوه
(1400) مطالعات ساختار و كاركرد شهري. 8 191-213
2 - پگاه ايزدي, زهره هادياني, علي حاجي نژاد, جعفر قادري
تحليل نقش هم افزايي ميان نهادي در بازآفريني شهري با استفاده از رويكرد تحليل شبكه (مطالعة موردي: منطقه 8 شهرداري شيراز)
(1399) پژوهش هاي جغرافياي انساني. 52 241-261
3 - سيدعلي حسيني, حسين يغفوري, زهره هادياني
بررسي و تحليل عوامل موثر بر توسعه ساختار كالبدي- فضايي شهر قم با رويكرد آينده پژوهي
(1399) جغرافيا و توسعه. 18 251-276
4 - سيدعلي حسيني, زهره هادياني, حسين يغفوري
SPATIAL ANALYSIS OF CRIME OCCURRENCE IN VARIOUS REGIONS OF IRAN WITH AN EMPHASIS ON SAFETY
(1399) Journal of Urban and Regional Analysis. 1 93-111
5 - زهره هادياني, سيدعلي حسيني
بررسي و تحليل عوامل موثر بر عدم موفقيت شهرهاي جديد در ايران با رويكرد آينده پژوهي (نمونه مورد مطالعه: شهر جديد صدرا)
(1399) آينده پژوهي ايران. 5 49-79
6 - سيدمصطفي هدايت نژادكاشي, زهره هادياني, علي حاجي نژاد, علي عسگري
سرزندگي شهري مفهومي ميان رشته اي (واكاوي اصول، ابعاد و شاخصها)
(1398) مطالعات ساختار و كاركرد شهري. 6 75-107
7 - زهره هادياني, منيره دادكاني
تحليل شبكه اي جريانهاي فضايي شهر خاش و روستاهاي پيرامون
(1398) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 9 171-184
8 - سيدمصطفي هدايت نژادكاشي, زهره هادياني, علي حاجي نژاد, علي عسگري
تحليل دسترسي و نظام پراكنش فضايي كاربري ها در راستاي عدالت توزيعي جهت سرزندگي فضاهاي شهري (موردمطالعه: ناحيه 3منطقه 16شهر تهران
(1398) اقتصاد و مديريت شهري. 7 75-97
9 - زهره هادياني, اسماعيل رحماني
تحليل اثرات منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار بر گسترش فيزيكي شهر چابهار با استفاده از دادههاي چندزمانه سنجش از دور و روشهاي كمي
(1397) برنامه ريزي منطقه اي. 8 139-154
10 - علي سرگلزائي, زهره هادياني, مجتبي رفيعيان
تبيين و تحليل فضايي علل و پيامدهاي تخلفات ساختماني مورد پژوهشي شهر زاهدان
(1397) تحقيقات جغرافيايي. 2 56-72
11 - فتح ا... اکبريان, زهره هادياني, جهانگير حيدري
ارزيابي كيفيت ذهني مسكن شهري بر مبناي قلمروهاي دروني و بيروني (مطالعه موردي: شهر بوشهر)
(1395) آمايش محيط. 9 23-41
12 - زهره هادياني, عزت ا.... قاسمي
Analysis of the Performance of Municipalities in Terms of Urban Good Governance in Shahrekords
(1394) Modern Applied Science. 10 46-54
13 - حسين يغفوري, زهره هادياني, سجاد رفيعيان
بررسي ظرفيت و قابليت هاي مشاركت شهروندان در امور شهري مطالعه موردي: شهر فسا
(1393) جغرافيا و توسعه. 12 83-98


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مديريت شهري و توسعه فضايي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 231
2 مديريت شهري و توسعه فضايي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 231
3 جغرافياي فرهنگي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: آزمايشگاه ژئومورفولوژي
4 شهر و شهرك هاي جديد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 231
5 برنامه ريزي شهري در ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 607
6 مديريت شهري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی
7 كارگاه برنامه ريزي شهري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30
8 جغرافياي فرهنگي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: آزمايشگاه ژئومورفولوژي
9 شهر و شهرك هاي جديد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 231
10 برنامه ريزي شهري در ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 607
11 مديريت شهري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی
12 كارگاه برنامه ريزي شهري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
3 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
5 شنبه 11:30 14:30 حضور
6 شنبه 13:30 15:30 حضور
7 شنبه 15:30 17:30 حضور
8 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
9 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
10 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
11 يك شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
12 يك شنبه 15:30 17:30 حضور
13 دو شنبه 07:30 11:30 حضور
14 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
15 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره
16 دو شنبه 11:30 14:30 مشاوره
17 دو شنبه 15:30 17:30 حضور
18 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
19 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
20 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 سه شنبه 11:30 14:30 حضور
22 سه شنبه 13:30 15:30 حضور
23 چهار شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي
24 چهار شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي شوراي آموزشي گروه
25 چهار شنبه 11:30 13:30 مشاوره
26 چهار شنبه 15:30 17:30 حضور