كارشناسی , دبیری ریاضی , دانشگاه تربیت معلم _ تهران , 1364 ← 1368
كارشناسی ارشد , ریاضی محض - آنالیز , دانشگاه فردوسی مشهد , 1369 ← 1372
دكترا , ریاضی محض - هندسه , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1376 ← 1381


1379

Fuzzy Positive Implicative Hyper K-ideals of type 1 2 3 and 4

9th IFSA world congress and 20th NAFIPS International conference

محمدمهدي زاهدي, رجبعلي برزويي, غلامرضا رضايي - 1379/10/12
1378

Hyper BCK-algebras of Order 3

International Congress Constantin Caratheodory in his origins

رجبعلي برزويي, غلامرضا رضايي, محمدمهدي زاهدي - 1378/10/11

Classification of Generalized Group of Order 2 and 3

WSES

رجبعلي برزويي, غلامرضا رضايي, - ملايي - 1378/10/11

دسته بندي گروههاي تعميم يافته از بند 2 و3

كنفرانس چند منظوره رياضيات و كاربردهاي آن

غلامرضا رضايي -


1383

حافظ جبرها و حافظ ابر جبرها

غلامرضا رضايي, رجبعلي برزويي - 1383 -
1381

طراحي و پياده سازي وب سايت دوره شبانه و موافقت نامه هاي دانشگاه

غلامرضا رضايي - 1381 -


يك اندازه اطلاعاتي نرمي جديد با كاربردهايي در نظريه كد

مسلمه ريگي كارواندري , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

آنتروپي روي گروه هاي آبلي

سميه علاج , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

برخي از انواع يكنواختي در BL –جبرها و خواص آن

رومينا خانه گير , [ نادر كوهستاني, غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي ارتباط خواص پوششي و زنجيرپذيري در ساختارهاي توپولوژيك

محمدسينا اسدزاده توتونچي , [ غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ابر گروههاي توپولوژيكي در مدل مارتي

شريفه ديالي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شبه يكنواختي روي ساختارهاي جبري توپولوژي و كامل سازي آنها

مجيد حيدرپور , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

كامل سازي دوچينف روي فضاهاي شبه متريك (نما)

محمد كردتميني , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پايان نامه دكتري

مرضيه نجفي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

MV – جبرهاي توپولوژيكي

مرضيه نجفي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه توپولوژي روي جبرهاي موثر

محمدرضا رخشاني , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

فضاي توابع روي گروه هاي توپولوژي و فضاهاي يكنواخت

مهدي موسايي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي توپولوژي روي گروه هاي پاراتوپوژي آزاد

نرگس كيانسب , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

MV – جبرهاي توپولوژيكي

مرضيه نجفي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نيم گروه هايي معكوس توپولوژي اوليه فشرده نما

محمدعلي غني مدبر , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

گروه هاي تجربه پذير و زيرگروه هاي آنها براي گروه هاي توپولوژي

محمد ذوالفقاري , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تتميم فضا ها ي توپولوژي شبه يكنواخت هاسدورف

مهديه محمودي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

خواص نگاشت هاي كامل در گروه هاي تو پولوژي و روا بط بين اين نگا شت ها براي گروه هاي تو پولوژي

مجتبي جهانبخش مهدي ابادي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رده خاصي از گروه هاي توپولوژيك و رابطه آن با –C نشاننده ها

محمدسينا اسدزاده توتونچي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مونوئيدهاي توپولوزي از چپ نگاشت هاي جزئي يك به يك براي اعداد صحيح

سعيد بزماني , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

توسيع ها از منوئيد و نيم گروهها

رومينا خانه گير , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نشاندن نيم گروههاي دودوري به توي نيم گروههاي توپولوزي

موسي جمشيدي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مشتقات چپ از دوگان دوم براي يك جبر باناخ

غلامعلي علي زاده , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بستار نيم گروههاي توپولوزيك معكوس متقارن از مرتبه متناهي

مهدي موسايي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

پيوستگي عمل معكوس و ساختار نيم گروه هاي ماكسيمال در نيم گروه هاي ماكسيمال در نيم گروه هاي توپولوزيك فشرده شمارايي

مرضيه مسعودي نژاد , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

باقيمانده فشرده سازي از گروه هاي توپولوزيك

نصرت بلوچ شهرياري , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

زنجيرها در فضاهاي مرتب خطي توپولوزيك

زينب حشمتي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

جبرهاي

نادر كوهستاني , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

جبرهاي

نادر كوهستاني , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

قضيه ريس براي نيم گروههاي توپولوژيكي ساده

سيما سرگزي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

گروههاي پيراتوپولوژيك فشرده شمارا

زهرا باكفايت , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

كرانداري از گروههاي توپولوژيكي آزاد

مهدي ديانتي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

نشاندن گروههاي پارا توپولوژيكي در ضرب هاي توپولوژيكي

غلامرضا جلالي , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي خاصيت فرشه اوريسون در گروههاي توپولوژيكي

طاهره مسلمي برزل اباد , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

شبه يكنواختيها روي نيم گروههاي توپولوژيكي و دو كامل

سعيد مهرشاد , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

ابر گروههاي رابطه اي خارج قسمتي و همولوزي

سجاد بيژن , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

جبرهاي

نادر كوهستاني , [ غلامرضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


1399

معرفي گروه هاي توپولوژيك

غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1399 ايران

درسي مقدماتي در هندسه منيفلد

غلامرضا رضايي, نادر كوهستاني - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1399 ايران


از تاریخ 1388/07/01 تا تاریخ 1397/11/12

رئيس دانشگاه

از تاریخ 1398/06/23 - ادامه دارد

رياست دانشگاه مورخ 13/11/1397

از تاریخ 1397/11/13 تا تاریخ 1398/06/22


1 - Rajab Ali Borzooei, غلامرضا رضايي, G. Muhiuddin, Young Bae Jun
ايدآل در جبرها
(1400) International Journal of Machine Learning and Cybernetics. 12 1-10 مشاهده مقاله
2 - محمدسينا اسدزاده توتونچي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
مشجصه سازي توپولوژيك از توابع پيوسته زنجيرپذير
(1399) Khayyam Journal of Mathematics. 7 77-85
3 - رجب علي برزويي, غلامرضا رضايي, مونا عالي كلقاني, Young Bae Jun
فيلترهاي سوجي در جبرهاي هوپ
(1399) Bulletin of the Section of Logic. 49 1-27 مشاهده مقاله
4 - رجب علي برزويي , غلامرضا رضايي, مونا عالي كلقاني, Young Bae Jun
تئوري سايه
(1399) Bulletin of the Section of Logic. 50 1-17 مشاهده مقاله
5 - غلامرضا رضايي, y jun, رجبعلي برزويي
ايده الهاي 4 تايي
(1399) Neutrosophic Sets and Systems. 31 266-281
6 - مونا عالي كلوگاني , غلامرضا رضايي, رجبعلي برزويي, Y Jun
هووپ ها با نگاشت هاي شبه-مقدار
(1399) Journal of Algebraic Systems. 8 251-268
7 - غلامرضا رضايي, رجبعلي برزويي, YOUNG BAE Jun
NEUTROSOPHIC QUADRUPLE BCI-COMMUTATIVE IDEALS
(1399) Algebraic Structures and their Applications. 7 63-77
8 - منا عالي كلوگاني, رجبعلي بزويي, غلامرضا رضايي, Y. B. Jun
Commutative equality algebras and &-equality algebras
(1399) Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series. 47 331-345
9 - محمدسينا اسدزاده توتونچي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
يك بررسي روي روش هاي توپولوژي هاي يكنواخت
(1399) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 39 789-793 مشاهده مقاله
10 - رومينا خانه گير, نادر كوهستاني, غلامرضا رضايي
Uniform BL-algebras
(1398) SOFT COMPUTING. 23 5991-6003 مشاهده مقاله
11 - محمدسينا اسدزاده توتونچي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
مشخصه سازي توپولوژيك از جبرهاي توپولوژيك فيلتري
(1398) FUZZY SETS AND SYSTEMS. 382 110-119 مشاهده مقاله
12 - رجبعلي برزويي , محمدرضا رخشاني , غلامرضا رضايي
اصول جداسازي روي جبرهاي موثر توپولوژيك
(1398) Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series. 46 254-368
13 - محمدسينا اسدزاده توتونچي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
ERRATUM TO: ON OBSTINATE IDEALS IN MV-ALGEBRAS
(1397) University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics. 80 253-254
14 - مهدي موسايي, غلامرضا رضايي, جواد جمال زاده
BOUNDEDNESS ON UNIFORM SPACES AND IT'S MAPPINGS
(1396) international journal of pure and applied mathematics. 120 563-572
15 - محمدرضا رخشاني, رجبعلي برزويي, غلامرضا رضايي
بررسي جبرهاي موثر توپولوژيك
(1396) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics. 39 312-325
16 - مرضيه نجفي, غلامرضا رضايي, نادر كوهستاني
mv-جبرهاي توپولوژيكي
(1395) FUZZY SETS AND SYSTEMS. 313 93-104
17 - غلامرضا رضايي
Brandt extensions and primitive topologically periodic inverse topological semigroups
(1391) ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA. 39 87-95


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباحث ويژه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 15:00 حضور
2 شنبه 18:00 20:00 مشاوره
3 يك شنبه 08:00 15:00 حضور
4 يك شنبه 16:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
5 دو شنبه 08:00 15:00 حضور
6 سه شنبه 08:00 15:00 حضور
7 سه شنبه 15:00 17:00 مشاوره
8 چهار شنبه 08:00 15:00 حضور
9 چهار شنبه 16:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 پنج شنبه 08:00 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري