كارشناسی ارشد , حسابداری , دانشگاه شیراز , 1390 ← 1392
دكترا , حسابداری , دانشگاه شیراز , 1392 ← 1396


1 - غلامرضا رضايي, رامين زراعتگري, امير عوض پور
نقش ميانجي گري مديريت زمان در رابطه بين ويژگي هاي فردي و بهره وري حسابداران زن
(1400) زن و جامعه. 45 144-160
2 - محمد نمازي, غلامرضا رضايي
بررسي ديدگاه مديران در مورد نقش كيفي و تأثير اطلاعات حسابداري مديريت در نظام بودجه ريزي سلامت كشور
(1399) حسابداري سلامت. 9 120-139
3 - نويدرضا نمازي, غلامرضا رضايي, سيده مريم خيبرگير
بررسي آثار نظام كنترل بودجه ريزي بر عملكرد بودجه اي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي ادراك بودجه اي در بيمارستانهاي دولتي (مطالعه موردي: بيمارستان هاي استان فارس)
(1399) مديريت بهداشت و درمان. 11 95-109
4 - محمد نمازي, غلامرضا رضايي
ارائه چارچوب جامع كنترل مازاد بودجه اي در دستگاه هاي دولتي با استفاده از حسابداري مديريت راهبردي
(1399) برنامه ريزي و بودجه. 25 3-31
5 - حامد دهقان زاده, غلامرضا رضايي
آثار اجراي نظام نوين حسابداري خزانه بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي
(1398) حسابداري دولتي. 6 47-60


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 بهايابي(2) اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 919، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 914
2 كنترلهاي داخلي ونظام راهبري شركتي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 910، درس(ت): چهار شنبه 13:00-14:30 مکان: 920
3 حسابداري موارد خاص اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 13:00-15:00
4 بازارسرمايه وابزار تامين مالي اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 09:30-11:30
5 اصول حسابداري 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: 923، درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 916
6 اصول حسابداري 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: 923، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: 917
7 اصول حسابداري 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: 923، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: 917
8 حسابداري ميانه 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 916، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 912
9 حسابداري ميانه 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 916، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 912
10 بهايابي(2) اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 919، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 914
11 كنترلهاي داخلي ونظام راهبري شركتي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 910، درس(ت): چهار شنبه 13:00-14:30 مکان: 920
12 حسابداري موارد خاص اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 13:00-15:00
13 بازارسرمايه وابزار تامين مالي اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 09:30-11:30
14 اصول حسابداري 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: 923، درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 916

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 12:00 مشاوره
2 شنبه 09:30 12:00 مشاوره
3 شنبه 14:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 يك شنبه 08:00 09:30 مشاوره
5 يك شنبه 09:30 12:00 حضور
6 يك شنبه 12:00 14:00 عدم دسترسي
7 يك شنبه 13:00 15:00 مشاوره
8 يك شنبه 14:00 18:00 حضور
9 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 دو شنبه 09:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 دو شنبه 11:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 دو شنبه 15:00 17:30 حضور
13 سه شنبه 08:00 13:00 حضور
14 سه شنبه 09:30 12:00 حضور
15 سه شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 چهار شنبه 08:00 13:00 حضور
17 چهار شنبه 09:30 12:30 حضور
18 چهار شنبه 17:00 18:00 حضور
19 پنج شنبه 08:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
20 پنج شنبه 15:00 16:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 جمعه 08:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد