كارشناسی , زبان و ادبیات عربی , دانشگاه قم , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , زبان و ادبیات عربی , دانشگاه تربیت مدرس , 1383 ← 1385
دكترا , زبان و ادبیات عربی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1390 ← 1392


بررسي مويدات قرآني وروايي فضايل اهل بيت(ع) در شعر امام شافعي

الهام السادات سادات حسيني , [ حسين خاكپور, جواد غلامعلي زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92