كارشناسی , مدیریت دولتی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1372 ← 1376
كارشناسی ارشد , مدیریت دولتی - سیستم های اطلاعاتی مدیریت , دانشگاه تهران , 1377 ← 1379
دكترا , مدیریت بازرگانی , دانشگاه شهید بهشتی , 1384 ← 1389


دروس ارائه شده1400

بررسي تأثير هوش هيجاني بر تعهد سازماني كاركنان بانك سامان

هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت امور مالي، تجارت، بانك، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, احسان نامدار جويمي - 1400/05/30

بررسي عوامل موثر بر نشاط سازماني و اولويتبندي آنها با تكنيك AHP

هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت امور مالي، تجارت، بانك، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, احسان نامدار جويمي - 1400/05/30

بررسي نوآوري در خدمات و تاثير آن بر بازاريابي محصوالت و اثر بخشي آن در اداره بهزيستي شهرستان بيرجند

هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت امور مالي، تجارت، بانك، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, فاطمه صفري, محبوبه حسيني - 1400/05/30
1399

چالش هاي سازماني مديريت زمان

پنجمين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري

محمد قاسمي, فريده صوفي - 1399/12/10

بررسي اثرات دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر كيفيت تدريس مدرسان دانشگاه زابل با توجه به نقش ميانجي خودباوري

دومين كنفرانس بين المللي نوآوري در مديريت كسب و كار و اقتصاد

محمد قاسمي, مرضيه حسيني, مهدي لكزايي, سيما شهركي - 1399/06/19

مديريت دانشگاه ها در پهنهء استقرار كارآفريني سازماني (مطالعه موردي دانشگاه زابل)

اولين كنفرانس بين المللي چالشها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري

محسن محمدقاسمي, سيدعليقلي روشن, محمد قاسمي - 1399/04/26
1398

بررسي تأثير هوش استراتژيك بر مديريت تنوع نيروي انساني (مطالعه موردي مديريت آموزشوپرورش شهرستان مهرستان)

دومين كنفرانس ملي چشم اندازهاي نوين در حسابداري، مديريت و كارآفريني

محمد قورزايي, محمد قاسمي, حسن غفاري, زبير صميمي - 1398/06/31

شناسايي و رتبه بندي موانع و راهكارهاي پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات در استان سيستان و بلوچستان

شناسايي و رتبه بندي موانع و راهكارهاي پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطالعات در استان سيستان و بلوچستان

ميلاد نارويي, محمد قاسمي, صادق شاهوزاده - 1398/02/13

تاثير مديريت منابع انساني بر كارافريني دروني سازماني

همايش ملي اقتصاد، مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

ليلا اصلي, محمد قاسمي - 1398/02/12

ارزيابي نگرش به كارآفريني در ميان زندانيان زندان مركزي زاهدان

همايش ملي اقتصاد، مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

محبوبه مير, محمد قاسمي, مسعود دهقاني - 1398/02/12

بررسي اثرات مولفه هاي سازماني اخلاق حرفه اي ير بهره وري كاركنان دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

همايش ملي اقتصاد مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

محمد قاسمي, حبيبه جمالزهي - 1398/02/12

بررسي سيستم هاي اطلاعاتي ظرفيت جذب دانش و تاثير آن بر يادگيري سازماني و عملكرد سازماني

همايش ملي اقتصاد، مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

طاهره هراتي مقدم, ملك محمد عباسي, محمد قاسمي - 1398/02/12

شناسايي راه هاي توانمندسازي منابع انساني درسازمانها

همايش ملي اقتصاد، مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

محمدسليم رييسي, روح الله فراهي, محمد قاسمي - 1398/02/12

ارتباطات بازاريابي يكپارچه در بانكهاي خصوصي شهر زاهدان

همايش ملي اقتصاد، مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

محسن نوري دلاور, محمد قاسمي, عالمه كيخا - 1398/02/12
1397

ارائه مدل نظري جهت استقرار كارآفريني سازماني در دانشگاه با تكيه بر تبيين شاخص هاي سازمان و مديريت

اولين همايش ملي مديريت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتي

محسن محمدقاسمي, محمد قاسمي - 1397/02/20

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه منابع انساني (مطالعه موردي كاركنان سازمان تعاون روستايي استان فارس)

نخستين كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در مديريت و اقتصاد مقاومتي

سيدعبدالرسول حسيني, محمد قاسمي - 1397/02/15

بررسي نقش فضيلت سازماني بر اثربخشي سازماني (مطالعه موردي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان)

نخستين كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در مديريت و اقتصاد مقاومتي

نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي, سيدعبدالرسول حسيني - 1397/02/15
1396

تحليل عوامل موثر بر خود اثربخشي مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان زابل

هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و پنجمين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز

محمد قاسمي, ناصر رخشاني, محمد اربابي - 1396/05/02

تحليل تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زابل و ارتباط آن با فرهنگ كارآفرينانه سازماني

هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و پنجمين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز

محمد قاسمي, ناصر رخشاني, محمد اربابي - 1396/05/02

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و نوآوري كاركنان دانشگاه آزاد زابل بر اساس مدل دنيسون

هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و پنجمين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز

محمد قاسمي, ناصر رخشاني, محمد اربابي - 1396/05/02

تحليل و بررسي سلامت روحي كاركنان و ارتباط آن با جو سازماني در بيمارستان هاي شهر زابل

دومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري

محمد قاسمي, حسينعلي سرگزي, داود كيخا, مجتبي محبوبي فر - 1396/04/15

تحليل ارتباط بين يادگيري سازماني و خلاقيت دانشگاهي

دومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري

محمد قاسمي, ناصر حاتمي مقدم, علي خليلي راد - 1396/04/15

تحليل اثرات كيفيت خدمات الكترونيكي بر انتظارت و ادراكات مشتريان بانك ملي زابل

دومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري

محمد قاسمي, اميرمنصور فيروزي, رضا گنجعلي - 1396/04/15

شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توانمندسازي روان شناختي كاركنان سازمان تامين اجتماعي زابل

دومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري

محمد قاسمي, حسين اكبريان - 1396/04/15

تاثير جو سازمان و فرهنگ سازماني بر بهبود تعهد سازماني كاركنان دانشگاه زابل

دومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري

محمد قاسمي, فرزانه محمدي, اكرم زرين خمر - 1396/04/15

تحليل نوآوري كاركنان و ارتباط آن با مولفه هاي مديريت دانش در سازمان تامين اجتماعي

دومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري

محمد قاسمي, زهرا شهركي, مهري هراتي مقدم - 1396/04/15

مطالعه رابطه بين بكارگيري فناوري اطلاعات و عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي زابل

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و علوم انساني

محمد قاسمي, شهين نخعي زاده, عاليه نجفي, فروغ شهركي ابراهيمي, سميه عليصوفي - 1396/03/12

نقش مولفه هاي خستگي شغلي در ماندگاري كاركنان سازمان تامين اجتماعي زابل

اولين كنفرانس ملي حسابداري، مديريت و اقتصاد با رويكرد پويايي اقتصاد ملي

محمد قاسمي, حيدر يوسفيان, امير حسين سرگزي, علي بزازيان - 1396/03/04

بررسي رابطه بين مولفه هاي جو سازماني و تسهيم دانش در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

اولين كنفرانس ملي حسابداري، مديريت و اقتصاد با رويكرد پويايي اقتصاد ملي

محمد قاسمي, حميد شهركي, مصطفي لكزايي, علي طباطبايي فاطمي - 1396/03/04

تحليل تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مولفه هاي ارزيابي عملكرد بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن در سازمان ثبت احوال زابل

اولين كنفرانس ملي حسابداري، مديريت و اقتصاد با رويكرد پويايي اقتصاد ملي

محمد قاسمي, علي خليلي راد, مليحه بندهي, كاظم آگوشي - 1396/03/04
1395

تحليل شاخص هاي موثر بر بهسازي منابع انساني در دانشگاه آزاد زابل

سومين سمپوزيوم بين المللي علوم مديريت با محوريت توسعه پايدار

محمد قاسمي, غلامرضا جهانتيغ, منا دهمرده, محمد غفاري نيا, مجتبي بيگي نسوان - 1395/12/15

تحليل ارتباط بين فرهنگ سازماني با وفاداري سازماني (مطالعه اي در شركت برق سيستان و بلوچستان)

سومين سمپوزيوم بين المللي علوم مديريت-با محوريت توسعه پايدار

محمد قاسمي, غلامرضا جهانتيغ, منا دهمرده, محمد غفاري نيا, مجتبي بيگي نسوان - 1395/12/15

سنجش عملكرد كاركنان و تحليل ارتباط ويژگي هاي شخصيتي و تعلق خاطر با بهبود آن

سومين سمپوزيوم بين المللي علوم مديريت-با محوريت توسعه پايدار

محمد قاسمي, محمدمصطفي دهمرده, ناصر حاتمي مقدم, مهدي سرگلزايي - 1395/12/15

بررسي نقش مديريت منابع انساني الكترونيك (e-HRM) بر تعهد سازماني (پيمايشي در دانشگاه سيستان و بلوچستان)

دومين كنفرانس بين المللي، مديريت، نوآوري و كارآفريني

محمد قاسمي, انيسه عيدي, ناهيد معيني زاد, طيبه خمرزاده علي آباد, نرجس ميردادي كهن - 1395/07/29

ارزيابي به كارگيري دانش و خلق دانش كاركنان و بررسي تاثير ويژگي هاي شغلي بر آن

دومين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, ناهيد شهركي - 1395/07/29

شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توانمندسازي علمي كاركنان بانك كشاورزي استان سيستان و بلوچستان

كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, محمدمصطفي دهمرده, مسعود داوري شهري, محمد آذريان پور - 1395/07/23

تحليل مدل تعالي سازماني و بررسي نقش تعهد سازماني در بهبود آن ( مطالعه اي در دانشگاه علوم پزشكي زابل )

كنفرانس بين المللي مديريت تغيير و تحول

محمد قاسمي, محمدمصطفي دهمرده, عليرضا آميان, مهدي مير - 1395/07/14

تحليل عوامل موثر بر استقرار مديريت دانش در سازمان فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات

محمد قاسمي, حجت راهداري, مرتضي خسروي, شهباز شهنوازي, ميلاد يزدان پناه - 1395/05/17

تحليل ارتباط بين سرمايه اجتماعي خلاقيت در سازمان تامين اجتماعي شهرستان زاهدان

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات

محمد قاسمي, حجت راهداري, محمدرضا سنجراني, مرتضي خسروي, شهباز شهنوازي - 1395/05/17

شناسايي عوامل موثر بر استقرار قانون بودجه عملياتي در سازمانهاي دولتي ( مطالعه موردي : شعب بانك صادرات استان سيستان و بلوچستان)

پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, رضا صفايي مقدم, فاطمه راشكي قلعه نو, شهين نخعي زاده - 1395/05/07

طراحي مدل خط مشي گذاري مبتني بر شواهد در نظام سلامت استان سيستان و بلوچستان (پژوهشي كيفي)

پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, فهيمه عرب پور قايم آباد, نرجس ميردادي كهن, سميه عليصوفي - 1395/05/07

برنامه ريزي منابع انساني با رويكردي استراتژيك در دانشگاه علوم پزشكي استان سيستان و بلوچستان

پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, حسن توسلي, اميد شجاعي, هانيه هاديان مهر - 1395/05/07

مفهو م سازي عوامل برون زا در تحول بخش دولتي (مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي استان سيستان و بلوچستان)

پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, محمد ملاشاهي, محمدرضا صمدزاده, محمدرضا ميرصوفي - 1395/05/07

ارتقاي عوامل موثر بر بهره وري نيروي كار در بانك صادرات استان سيستان و بلوچستان

پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, براتعلي گنجي, محمد آذريان پور, مهدي شهركي سالار - 1395/05/07

مطالعه رفتار شهروندي سازماني و اثرات توانمندسازي بر بهبود آن ( مطالعه اي در بيمارستان اميرالمومنين زابل)

دومين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري

محمد قاسمي, عبدالله هاشمزايي - 1395/03/15

مطالعه عوامل تاثير گذار بر استقرار مديريت دانش بر اساس مدل ويليام و بوكوويتز

دومين همايش ملي پژوهش هاي مديريت

محمد قاسمي, محمد جواد صوفي, امين منصور فيروزي, رضا گنجعلي, محمد هراتي ميرزايي - 1395/03/09

تبيين رابطه مديريت استراتژيك و توسعه كارآفريني و نقش آن در توسعه سازماني

دومين همايش ملي پژوهش هاي مديريت

محمد قاسمي, زهره رخشاني, سعيد جمشيدزهي, محمد شيخي - 1395/03/09

اهميت سيستم هاي اطلاعات مديريت در سازمانها مطالعه موردي: سازمان هواشناسي

دومين همايش سراسري مباحث كليدي در علوم مديريت و حسابداري

اشرف عرفاني, محمد قاسمي - 1395/03/05

تاثير رهبري تحول آفرين بر اثربخشي، تعهد سازماني و عملكرد كاركنان

دومين همايش سراسري مباحث كليدي در علوم مديريت و حسابداري

اشرف عرفاني, محمد قاسمي - 1395/03/05
1394

ارزيابي عملكرد و درجه بندي شعب بانك براساس مدلهاي تصميم گيري چند معياره DEAHP مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي شهرستان زابل

دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

مسعود سردشتي بيرجندي, فرانك حسين زاده سلجوقي, محمد قاسمي - 1394/11/05

بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد سازماني در واحدهاي فروش صنايع غذايي

دومين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، كارآفريني و آموزش ايران

محمد قاسمي, مسلم مباركي, ناطق پيرويسي - 1394/10/15

بررسي ارتباط بين ساز و كارهاي حاكميت شركتي با مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

محمد قاسمي, حميدرضا كيخا, حسين واحد مقدم - 1394/10/02

شناسايي، تبين و طراحي الگوي شايستگي مديران (گمرك زاهدان)

كنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

عبدالمجيد ايماني, محمد قاسمي, مسلم مباركي, بهاره سرگزي - 1394/05/01

پيشايندهاي موثر بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركت هاي تجاري

پنجمين كنفرانس بين المللي اقتصاد مديريت و علوم كشاورزي

مهدي كاظمي, محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي, پروانه خالقي - 1394/04/31
1393

تحليل نقش مديريت دانش در بهبود عملكرد پروژه هاي توسعه تكنولوژيكي ( مطالعه موردي آموزش و پرورش شهرستان زهك )

هفتمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي مديريت دانش

محمد قاسمي, نرجس ميرشكار - 1393/11/28

نقش فناوري اطلاعات در توانمند سازي كاركنان اداره كل ثبت احوال استان كرمان

نخستين كنفرانس ملي آينده پژوهي مديريت و توسعه

مصطفي پوراميري, محمد قاسمي, حميدرضا طاهرنژاد - 1393/07/22
1392

رابطه مهارت هاي مديريتي مديران و افزايش سودآوري شعب بانك صادرات شهرستان زابل

اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويكردي بر مديريت و حسابداري )

محمد قاسمي, سميه كريمي - 1392/11/24

اهميت مديريت دانش در سازمان هاي امروزي

اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويكردي بر تحولات خاور ميانه) حماسه اقتصادي (با رويكردي بر مديريت و حسابداري)

محمد قاسمي, عقيل خزاعي امين - 1392/11/24


شناسايي و اولويت بندي پيشران هاي توسعه شركت هاي نوپاي موفق در پارك علم و فناوري استان فارس

ساره فيروزي , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه, باقر كرد, عبدالمجيد ايماني, علي سردارشهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير شبكه هاي اجتماعي بر بهبود تجربه مشتريان بانك با توجه به متغير ميانجي سواد ديجيتال مورد مطالعه : شعب بانك

ندا رفيع زاده شاهي , [ عبدالمجيد ايماني, فرحناز آهنگ, محمد قاسمي, باقر كرد, مهيم تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

امكان سنجي استقرار مديريت دانش در سازمان نظام مهندسي استان سيستان و بلوچستان

اسفنديار كرد , [ عبدالمجيد ايماني, محمد قاسمي, حامد آرامش, مهيم تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

شناسه ها و اولويت بندي پيشرانه هاي توسعه بانكداري اجتماعي در نظام بانكي بانك قرض الحسنه رسالت استان سيستان و بلوچستان

رضا دقتي پور , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني, محمد قاسمي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير شبكه هاي اجتماعي بر تسهيم دانش معلمان مقاطع دبستان شهرستان زابل

زهرا راشكي , [ زهرا وظيفه, مريم راشكي, محمد قاسمي, حامد آرامش, احمدرضا سرگلزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ارزيابي نگرش به كارآفريني در ميان زندانيان زندان مركزي شهرستان زاهدان

محبوبه مير , [ محمد قاسمي, مسعود دهقاني, حامد آرامش, زهرا وظيفه, مهدي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي راهكارهاي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط با رويكرد توليد ملي و حمايت از كالاي ايراني (شهرك هاي صنعتي زاهدان)

الهام پيري , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه, حامد آرامش, مهدي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي ايجاد و توسعه ي روستاي كارآفرين در روستاهاي سيستان

سكينه طاهري زاده , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ميزان آمادگي اجراي مديريت مشاركتي در پروژه هاي EPC از طريق نظام پيشنهادها در طرح انتقال آب دشت سيستان

فرهاد شهركي , [ محمد قاسمي, سيدعلي طباطبائي خدادادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير راهبردهاي بازاريابي سيار بر عملكرد تجارت كسب و كارهاي كوچك

علي رضا باقري , [ محمد قاسمي, علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير مديريت دانش بر بازاريابي تجارت الكترونيك با نقش ميانجي گري هوشمند رقابتي

محمد جعفري , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي و رتبه بندي راهبردهاي جبران خدمت و پاداش كاركنان در راستاي استقرار شايسته سالاري ، مطالعه اي در سازمان تعاون، كارو رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

مهناز سرگزي , [ محمد قاسمي, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

طراحي الگوي توانمندسازي اجتماع محور با رويكرد ظرفيت سازي در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان

عبدالباسط مرادزاده , [ محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي و تحليل مولفه هاي هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني پرستاران بيمارستان تامين اجتماعي شهرستان زاهدان

يحيي باراني , [ باقر كرد, محمد قاسمي, عليرضا تشكريان جهرمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي اثر اجراي برنامه خدمات هتلينگ بر رضايتمندي بيماران و همراهان در بيمارستان هاي شهرستان سر بيشه

حسن محمدزاده , [ محمد قاسمي, عادله دقتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تاثير بازاريابي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي برند تلفن همراه سامسونگ و شيائومي)

بهزاد نارويي ثمره , [ زهرا وظيفه, محمد قاسمي, مسلم مرادزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شناسايي و اولويت بندي فرصت ها و مزيت هاي رقابتي در صنعت گردشگري استان سيستان و بلوچستان

حنظله براهويي , [ محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پيش بيني بهبود رفتار شهروندي سازماني بيمه سلامت ايران بر اساس مولفه هاي هوش سازماني

اكبر نهوري , [ محمد قاسمي, عبدالعلي كشته گر ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارافريني در صنايع تبديلي وتكميلي محصولات شاخص كشاورزي شهرستان جيرفت

مريم اميرشكاري , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه, آرش گودرزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تاثير آموزش كارافريني سازماني برتوانمندسازي كاركنان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سيستان و بلوچستان

حميدرضا خوش نشين , [ محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارافريني در صنعت گياهان دارويي سيستان

راضيه اقبال , [ محمد قاسمي, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

نقش الگوي آموزش كارافريني كسب وكار(kab) برايجاد مهارتهاي كارافريني كاراموزان مراكزآموزش فني وحرفه اي استان سيستان و بلوچستان

محمدرضا خورسندي , [ عبدالعلي كشته گر, محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

امكان سنجي استقرار كارافريني سازماني در دانشگاه زابل

محسن محمدقاسمي , [ محمد قاسمي, عبدالعلي كشته گر ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تدوين راهبردهاي استقرار مديريت امنيت فضاي مجازي در استان س و ب

مرتضي شهركي ده ارباب , [ عبدالعلي كشته گر, محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير هوشمند سازي مدارس بر كيفيت يادگيري در آموزش و پرورش زاهدان

شريف هراتي پور , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي آسيب هاي نظام اداري اثر گذار در بهبود عملكرد علوم پزشكي ايرانشهر

مهدي بانويي , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ارتقاء كرامت انساني معلمان آموزش و پرورش ناحيه 2 زاهدان

سعيد نخ زري مقدم , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي استراتژي هاي نوين آموزش كارآفريني و راهكارهاي ارتقا آن (مورد مطالعه: دانشگاه سيستان و بلوچستان )

ازاده سراواني , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ارزيابي استقرار مركزي آموزش علمي كاربردي شهرداري زاهدان بر پرورش منابع انساني

امينه عزيزي شفيق , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير مديريت استعداد بر قابليت يادگيري سازماني با ملاحظه نقش ميانجي هوش سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد زاهدان

الهام بيگي راد , [ محمد قاسمي, مهتا جودزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده استقرار خدمات الكترونيك قضايي در دادگستري شهرستان بيرجند

محمد رضائي اول زهان , [ عبدالعلي كشته گر, محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسليي و اولويت بندي استراتژيهاي توسعه كارآفريني در صنعت چرم استان سيستان و بلوچستان

فهيمه فارقي , [ محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي شايستگي هاي منابع انساني در راستاي عملكرد شغلي (مطالعه اي در گمرك زاهدان )

ناطق پيرويسي , [ محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

عوامل موثر بر بازگشت بازماندگان از تحصيل به چرخه آموزش با استفاده از مدل سه شاخگي

محمد روستاخيز , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي عوامل موثر بر عملكرد تيمي در سازمان بنيادمسكن استان خراسان جنوبي

رضا قهوه چي , [ محمد قاسمي, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي رابطه بين توانمندسازي و روانشناختي با توسعه ظرفيت خلق و به اشتراك گذاري دانش( مورد مطالعه دانشگاه سيستان و بلوچستان)

سعيد طاهري , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي استراتژي توسعه كارآفريني در بخش معدن استان سيستان و بلوچستان با استفاده از رويكرد سوآت

عارف نوتي زهي , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ارزيابي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر بهبود عملكرد بانك مسكن استان سيستان و بلوچستان

احمد ساراني , [ نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي دولت سيار در بخش خدمات عمومي استان فارس

فرشاد توكلي , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري بر كيفيت اداراك شده خدمات مطالعه اي در بانك كشاورزي ياسوج

حميدرضا طاهرنژاد , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه عوامل موثر بر قصدونيت مشتريان در استفاده از خدمات بانكداري همراه(مطالعه اي در بانك تجارت)

بهناز شهركي , [ محمد قاسمي, مهتا جودزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي و اولويت بندي رويكردها و مدلهاي نوين توانمندسازي كاركنان كارخانه سيمان سيستان

محدثه ميري , [ محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر گرايش كاركنان به كار آفريني ، كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان به برند (مطالعه اي در بانك سپه)

مريم رفتاري , [ محمد قاسمي, مهتا جودزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي پيشايندهاي موثر بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي تجاري با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي

پروانه خالقي , [ مهدي كاظمي, حبيب ا... سالارزهي, محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي و شناسايي تاثير محركهاي نوآوري بر ارتقاء سطح ظرفيت نوآوري شركتهاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري خراسان جنوبي

ريحانه سورگي , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي, محمد رضا دوستي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

آسيب شناسي فرهنگ سازماني دانشگاه علوم پزشكي زابل

حمزه نوش اواني , [ محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه سيستان و بلوچستان در حوزه اداري -مالي

هادي ماهي دشتي , [ عبدالعلي كشته گر, محمد قاسمي, ابراهيم مرادي, امير دادرس مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بهره وري كاركنان كميته امداد امام خميني (ره)استان سيستان و بلوچستان

طاهر فلاحتي , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه جو اخلاقي سازمان با مديريت دانش در علوم پزشكي بيرجند

مهدي جان احمدي گل , [ محمد عثمان حسين بر, محمد قاسمي, حسن اميراباديزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تعيين استراتژيك توسعه شبكه هاي اجتماعي مجازي از ديدگاه دانشگاههاي شهر بيرجند با رويكرد

روح الله امين زاده , [ محمد قاسمي, آرش گودرزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد سيستم حمل و نقل عمومي شهر كرمان

محمدحسن پنجعلي زاده , [ محمد قاسمي, آرش گودرزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رابطه بين فرسودگي شغلي و تعارض كار و خانواده كاركنان

آزاده خوافي , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم (اول دبيرستان )شهر سراوان

حسن سرگزي , [ بهمن كردتميني, محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير كاربرد فناوري اطلاعات بر عملكرد مديريت منابع انساني بانك تجارت استان سيستان و بلوچستان

همتا سادات داودي , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي ارتقاء چابكي سازماني و افزايش مزيت رقابتي در كارخانه سيمان سيستان

ميثم درخشاني , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه تسهيم دانش با چابكي دانشگاه(مطالعه موردي دانشگاه زابل)

جلال درخشاني , [ محمدحسين ياراحمدزهي, محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي ديدگاههاي كاركنان بانك صادرات شهرستان زابل دررابطه با تاثير مهارتهاي مديريتي مديران بر سودآوري شعب بانك

سميه كريمي , [ محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي مقايسه اي ريسك اعتباري مشتريان بانكهاي دولتي تجاري و بانكهاي دولتي تخصصي و بانكهاي خصوصي شهرستان زاهدان

حسنيه كريمي , [ محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي وضعيت بازاريابي دروني با نك صادرات وارتباط آن با مشتري مداري بانك

رضا مهدي زاده , [ محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي اثرات به كارگيري روش حسابداري تعهدي بر عملكرد مالي و عملياتي دانشگاه علوم پزشكي زابل

محمد مير , [ محمد قاسمي, فاطمه سادات قطبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي استان سيستان و بلوچستان و ارائه راهكارهاي لازم جهت كاهش موانع

محبوبه فرزاد , [ محمد قاسمي, مهرداد عرب اول ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه بين هوش سازماني و چابكي سازماني (مطالعه موردي : كارخانه سيمان سيستان)

عقيل خزاعي امين , [ باقر كرد, محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و الويت بندي عوامل تاثير گذار در حفظ و نگهداري منابع انساني بانكهاي دولتي ايران (مطالعه موردي:شعب بانك ملي شهرستان زاهدان)

مرضيه مير , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي ارتياط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني كاركنان بانكهاي خصوصي شهر زاهدان

علي سپهري كيا , [ حبيب ا... سالارزهي, محمد قاسمي, سيد مرتضي عظيم زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير عملكرد كاركنان بانك بر موفقيت جذب سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت بانكي (مورد مطالعه :شعب بانم ملي شهرستان زابل)

محمود كهخائي جوان , [ محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تعاوني مرزنشينان،بازارچه هاي مرزي ،توسعه اقتصادي،سيستان و بلوچستان (استان )،تحليلي

علي شيخ , [ مصيب پهلواني, محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91


مدير گروه مديريت دولتي

از تاریخ 1400/11/15 - ادامه دارد


1 - عبدالعلي كشته گر, محمد قاسمي, سيدعبدالرسول حسيني, فرحناز اهنگ, حسن غفاري
The impact of business intelligence on enablers of EFQM excellence model with mediating role of knowledge sharing
(1400) international journal of human capital in urban management. 6 173-184
2 - جواد شكوهي, نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي, محمد كريمي
طراحي الگوي جامع استعداديابي و جانشين پروري در سازمان هاي دولتي با استفاده از روش فراتركيب
(1400) مديريت نظامي. 21 31-74
3 - محمد قاسمي, عبدالعلي كشته گر, زهره محمدزاده
حكمراني خوب و مديريت ارزش عمومي در برابر بحران كوويد - 19
(1399) راهبردهاي مديريت در نظام سلامت. 5 3-6
4 - محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي, عبدالعلي كشته گر, سيدعبدالرسول حسيني
بررسي رابطة بين حكمراني خوب و ناهنجاري اجتماعي با توجه به نقش ميانجي نشاط اجتماعي
(1398) مديريت سرمايه اجتماعي. 6 573-601
5 - عبدالباسط مراد زاه, محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي
توانمندسازي اجتماع محور با رويكرد ظرفيت سازي در مناطق روستايي سيستان و بلوچستان: يك مدل داده بنياد
(1398) توسعه محلي (روستايي - شهري). 11 313-338
6 - محمد منتظري, محمد قاسمي
توسعه راهكارهاي كاهش فساد اداري در بخش دولتي: مطالعه نقش انگيزه خدمت محور و تعهد كاركنان
(1398) پژوهش هاي مديريت عمومي. 12 255-278
7 - عبدالباسط مرادزاده, محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, جواد بذرافشان
توانمندسازي اجتماع محور:ارزيابي ظرفيت سرماية اجتماعي ذي نفعان محلي
(1397) مديريت سرمايه اجتماعي. 5 503-522
8 - محمد منتظري, محمد قاسمي
تبيين نقش انگيزه خدمت رساني عمومي در رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 241-264
9 - اميد احمدي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي
ارائه الگوي جامع تعيين و استقرار بهسازي عملكرد كاركنان با رويكرد فراتركيب
(1397) پژوهش هاي مديريت منابع انساني. 10 75-100
10 - اميد احمدي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي, سيد سعيد جلالي
طراحي مدل بهسازي عملكرد كاركنان در وزارت كشور با رويكرد داده بنياد
(1397) مديريت منابع در نيروي انتظامي. 6 1-34
11 - عبدالباسط مرادزاده, محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, جواد بذرافشان
توانمندسازي اجتماع محور: ارزيابي ظرفيت سرمايه اجتماعي ذينفعان محلي
(1397) مديريت سرمايه اجتماعي. 5 503-522
12 - عبدالباسط مرادزاده, محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, جواد بذرافشان
اولويت بندي پيشران هاي توسعه اكوتوريسم كارآفرينانه با رويكرد توانمند سازي اجتماع محور
(1397) توسعه كارآفريني. 11 161-179
13 - عبدالعلي كشته گر, محمد قاسمي, محمد رضائي اول زهان
شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده ارائه ي خدمات الكترونيك
(1396) پژوهش هاي مديريت عمومي. 10 233-256
14 - محمد قاسمي, الهام بيگي راد, علي مارگير, محسن شيخياني
بررسي نقش نوآوري استراتژيك و نوآوري باز بر عملكرد شركت هاي فعال در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر
(1396) پژوهش هاي مديريت عمومي. 10 225-249
15 - محمد قاسمي, رضا صفايي مقدم, حسن توسلي, محمد آذريان پور, زهرا نوري, محسن هراتي
The Effects of Organizational Culture and Knowledge Management on Em ployees Agility in Saderat Bank of Sistan and Baluchestan
(1395) MAN IN INDIA. 97 697-708
16 - محمد قاسمي, محمدمصطفي دهمرده, محمدرضا گنجي, محمد ملاشاهي, موسي فقيهي نيک, روح اله غفران
The Role of Political Behavior on the Assessment of Organizational Silence Mediator Variable of Organizational Virtuousness (Study of Zabol University of Medical Sciences)
(1395) MAN IN INDIA. 97 731-743
17 - اميد احمدي, عبدالعلي كشته گر, محمد قاسمي
Analyzing the Relationship between Personnels Education and Psychological Competence on Quality of Service The Mediation Role of Organization Commitment in Ministry of the Interior
(1394) Modern Applied Science. 10 117-123
18 - محمد قاسمي, مهتا جودزاده, الهام بيگي راد
تاثير مديريت استعداد بر قابليت يادگيري سازماني با نقش ميانجي هوش سازماني
(1394) پژوهش هاي مديريت عمومي. 8 146-163
19 - محمد قاسمي, مريم قاسم نژاد
The Relationship between Organizational Culture and Atmosphere and Personnel’s Organizational Commitment at the General Office of Road and Urbanization in Sistine and Baluchistan Province
(1394) journal of administrative management, education and training. 12 14-24
20 - محمد قاسمي, عباس غلامي, سميه زينلي
A Study of Organization' Organizational Commitment and its Relation with Managers' Sources of Power
(1394) journal of administrative management, education and training. 12 25-36
21 - محمد قاسمي
study of the quality of working life
(1394) International Business Management. 10 -
22 - محمد قاسمي, ناهيد سامي مقدم
the reviews of gap between customer expectation
(1394) International Business Management. 10 2017-2022
23 - محمد قاسمي, صفورا نارويي
studying the relationship between spirituality in the work place and the organizational commitment
(1394) Social Sciences. 11 928-934
24 - منصور نورا, محمد قاسمي
Review of the effective factors on the empowerment of the women heading households by aid committee
(1394) Social Sciences. 11 935-939
25 - فاطمه خوشحال, محمد قاسمي
Occupational Safety with an Inclination towards Security and Health and Its Role in Retaining the Employees of the Regional Electrical Company of Sistan and Baluchistan
(1394) Mediterranean Journal of Social Sciences. 7 288-297
26 - محمد قاسمي, عيسي کيخا, محمد آذريان پور, حسن محبي نيا, عبدالله مهدوي مقدم
The strategies and challenges of human resources management
(1394) South African Journal of Business Management. 1 27-34
27 - مرضيه رهدار, محمدعلي مرادي, محمد قاسمي
THE IMPACT OF STRUCTURE OF BANKS’ REFERENCES AND CONSUMPTION ON FINANCIAL OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS LISTED ON TEHRAN STOCK EXCHANGE
(1394) IIOAB Journal. 7 1-5
28 - محمد قاسمي, نصير عظيمي زواره
THE STUDY OF ORGANIZATION DEVELOPMENT AND THE ROLE OF KM INITIATIVES TO IMPROVE ITS
(1394) IIOAB Journal. 7 156-167
29 - محمد قاسمي, حکيمه شهرياري, عصمت بنداني
Identifying and prioritizing the effecting factors on implementing policies of Medical Science University of Zabol
(1394) Problems and Perspectives in Management. 14 396-400
30 - مهدي بانويي, محمد قاسمي
IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF ADMINISTRATIVE SYSTEM DAMAGES AFFECTING THE PERFORMANCE OF IRANSHAHR MEDICAL SCIENCES ORGANIZATION
(1394) IIOAB Journal. 7 116-123
31 - محمد قاسمي, آسيه عيدي, ناهيد معيني زاد, طيبه خمرزاده علي آباد, سعيد جمشيدزهي, مجتبي احمدي
Organized by Re-Engineering Approach and its Relationship with Organizational Innovation at the Melli Bank of Zabol
(1394) Journal of Global Pharma Technology. 8 21-29
32 - محمد قاسمي, حميدرضا برزگرمقدم, مسعود داوري, محمد مصطفي دهمرده
Effects of Components of Servant Leadership on Social Responsibility in the Agricultural Bank of Sistan
(1394) Journal of Global Pharma Technology. 8 74-82
33 - محمد قاسمي, احمد پور عنقا
Study of the relation between knowledge gaps and organizational agility (case study all branches of the refah bank in zahedan city )
(1393) INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES. 1027-1031
34 - محمد قاسمي, سميه كريمي
The relationship between managerial skills of managers and increase in profitability of saderat bank branches of zabol city
(1393) INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES. 1751-1753
35 - محمد قاسمي, مصطفي دلارامي
ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES ON THE CREATIVE PERFORMANCE THROUGH KNOWLEDGEMANAGEMENT
(1393) INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES. 4 6589-6591
36 - محمد قاسمي, حكمت الله دستران, طاهره شهركي
The relationship between dividend policy and performance of the accepted bankstehran stock exchange
(1393) INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES. 4 6580-6583
37 - محمد مير, محمد قاسمي, فاطمه سعادت قطبي
Reviewing effects of using accrual accounting system on financial andoperational performance of zabol university of medical science
(1393) International Journal of Management and Humanity Sciences. 3 2185-2190
38 - محمد قاسمي, عقيل خزاعي امين
Importance of knowledge management in organizations today
(1393) INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES. 4 6592-6596
39 - محمدرضا قنبري, محمد قاسمي, بهروز قنبري
Evaluation of Job Burnout and Factors Affecting it Among the Employees of Bank Melli Iran ( National Bank of Iran ) in Branches of Zabul District Iran
(1393) INDIAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 2 461-469
40 - خافي آزاده, محمد قاسمي
Productivity and Its Improvement Methods A Performance Management Approach
(1393) Applied Mathematics in Engineering Management and Technology. 2 563-568
41 - کرم اميري نژاد, محمد قاسمي
Evaluation of organizational innovation and its relation with organizing the Reengineering approach in Keshavarzi Bank of Zahedan
(1393) ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG. 14 1-9
42 - محبوبه فرزاد, محمد قاسمي, مهرداد عرب, عباسعلي رمضاني
موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي استان سيستان و بلوچستان
(1393) فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زابل. 2 1-5
43 - کرم اميري نژاد, محمد قاسمي
Evaluation of organizational innovation and its relation with organizing the Reengineering approach in Keshavarzi Bank of Zahedan
(1393) ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG. 14 -
44 - فريبرز دانش, محمد قاسمي
A Study on the Relationship between Organizational Commitment and Service Quality of the Employees of Roads and Urban Development Headquarters of Iranshahr City
(1393) International Journal of Control Theory and Applications. 8 559-566
45 - زهرا نوري کيا, محمد قاسمي
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT FROM THE PERSPECTIVES OF ZAHEDAN CITY’S HIGH SCHOOL TEACHERS
(1393) International Journal of Applied Business and Economic Research. 13 2395-2403
46 - ابولفضل بذرافشان, محمد قاسمي
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND MOTIVATION OF STAFF DEVELOPMENT ZAHEDAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
(1393) International Journal of Economic Research. 12 871-882
47 - محمد قاسمي, حمزه نوش اواني
PATHOLOGY OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN ZABOL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
(1393) International Journal of Applied Business and Economic Research. 13 2413-2430
48 - محمد قاسمي, مرضيه فردين, مهتا جودزاده
بررسي تأثير رهبري معنوي بر سلامت سازماني (مطالعه اي در بين كاركنان سازمان تأمين اجتماعي زاهدان
(1393) پژوهش هاي مديريت عمومي. 7 135-156
49 - محمد قاسمي, مهدي عليزاده
Study of the relationship between social capital of small and average size companies and management of the customers knowledge
(1392) INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES. 4 854-857
50 - احمد عضدي, حميد محمدي, محمد قاسمي
پيش بيني صادرات غير نفتي ايران با استفاده از سيستم استنتاجي تطبيقي فازي عصبي (ANSIF)
(1392) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 153-169
51 - عليرضا پيري, محمد قاسمي, ثريا پيري
quality of electronic services by applying E-qual model case study Islamic republic of Iran Railway
(1392) Spectrum A journal of Multidisciplinary Research. 2 184-227
52 - علي رضاييان, محمد قاسمي
بررسي تاثير مديريت تنوع بر بهره وري نيروي انساني
(1389) چشم انداز مديريت دولتي. 4 9-22
53 - محمد علي حقيقي, نسرين جزني, محمد قاسمي
طراحي و تبيين مدل تاثير مديريت تنوع بر تعهد سازماني
(1389) چشم انداز مديريت دولتي. 2 41-55
54 - علي رضاييان, محمد قاسمي
بررسي رابطه بين مديريت تنوع و بهره وري نيروي انساني
(1389) چشم انداز مديريت دولتي. 4 -
55 - محمدعلي حقيقي, نسرين جزئي, محمد قاسمي
طراحي و تبيين مدل تاثير مديريت تنوع بر تعهد سازماني
(1389) چشم انداز مديريت دولتي. 2 -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 914، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
2 مديريت رفتار سازماني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: 920، درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30
3 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00
4 اصول و مباني كار آفريني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): جمعه 10:00-12:00
5 مديريت تطبيقي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 10:00-12:00
6 تجزيه و تحليل قانون مديريت خدمات كشوري اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): جمعه 18:00-20:00
7 كسب و كار الكترونيكي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 916
8 مديريت روابط مشتري اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: تالار معراج
9 فلسفه ي مديريت از ديدگاه اسلام اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی دکتری درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00
10 راهبردهاي مديريت منابع انساني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 18:00-20:00
11 مديريت رفتار سازماني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: 920، درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30
12 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00
13 اصول و مباني كار آفريني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): جمعه 10:00-12:00
14 مديريت تطبيقي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 10:00-12:00
15 تجزيه و تحليل قانون مديريت خدمات كشوري اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): جمعه 18:00-20:00
16 آشنايي با قوانين كسب و كار اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:30-15:30
17 آشنايي با قوانين كسب و كار اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:30-15:30
18 كسب و كار الكترونيكي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 916
19 مديريت روابط مشتري اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: تالار معراج
20 فلسفه ي مديريت از ديدگاه اسلام اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی دکتری درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00
21 راهبردهاي مديريت منابع انساني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 18:00-20:00
22 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 914، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 15:00 حضور
2 شنبه 07:30 13:00 حضور
3 يك شنبه 07:30 11:00 مشاوره
4 يك شنبه 07:30 11:00 مشاوره
5 يك شنبه 11:00 15:00 حضور جلسه گروه
6 يك شنبه 11:00 13:00 حضور جلسه گروه
7 دو شنبه 07:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 سه شنبه 07:30 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 سه شنبه 07:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
11 چهار شنبه 07:30 15:00 حضور