كارشناسی , مهندسی كامپیوتر-نرم افزار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1382 ← 1386
كارشناسی ارشد , مهندسی كامپیوتر-نرم افزار , دانشگاه صنعتی شریف , 1387 ← 1389
دكترا , مهندسی كامپیوتر-نرم افزار , دانشگاه علم وصنعت ایران , 1391 ← 1397


1399

استفاده از روش طبقه بندي آناليز تمايز جهت تعيين الگوي تمركز عناصر كمياب در مطالعات ژئوشيمايي

بيست و هشتمين همايش ملي بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, آسيه قنبرپور - 1399/11/15

تشخيص تركيب سنگ شناسي نمونه هاي ژئوشيميايي بر اساس اكسيدهاي اصلي با استفاده از روش مدلسازي بيز

كنفرانس ملي داده كاوي در علوم زمين

آسيه قنبرپور, سهيل زارع مطلق - 1399/08/29

استفاده از روش هاي خوشه بندي جهت بررسي تركيب ليتولوژي نمونه هاي ژئوشيميايي در مطالعات اكتشافي

كنفرانس ملي داده كاوي در علوم زمين

آسيه قنبرپور, سهيل زارع مطلق - 1399/08/29
1398

بررسي رفتار ژئوشيميايي عناصر در كانسنگ آهن- آپاتيت ايران مركزي

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سهيل زارع مطلق, اردشير هزارخاني, آسيه قنبرپور - 1398/11/30

هوشمندي در تشخيص ارتباطات پيچيده بين نهادهاي برچسب دار

سومين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم

آسيه قنبرپور, حسن نادري - 1398/08/29


1 - آسيه قنبرپور, حسن نادري, سهيل زارع مطلق
An Effective Path-aware Approach for Keyword Search over Data Graphs
(1399) journal of advances in computer engineering and technology. 6 161-170
2 - آسيه قنبرپور, حسن نادري
A model-based method to improve the quality of ranking in keyword search systems using pseudo-relevance feedback
(1398) JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE. 45 473-487 مشاهده مقاله
3 - آسيه قنبرپور, حسن نادري
An Attribute-Specific Ranking Method Based on Language Models for Keyword Search over Graphs
(1398) IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING. 32 12-25 مشاهده مقاله
4 - آسيه قنبرپور, خشايار (عباس) نيك نفس, حسن نادري
Efficient keyword search over graph-structured data based on minimal covered r-cliques
(1398) Frontiers of Information Technology and Electronic Engineering. 21 448-464 مشاهده مقاله
5 - آسيه قنبرپور, حسن نادري
Survey on Ranking Functions in Keyword Search over Graph-Structured Data
(1398) JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE. 25 361-389
6 - آسيه قنبرپور, حسن نادري
A Model-based Keyword Search Approach for Detecting Top-k Effective Answers
(1397) COMPUTER JOURNAL. 62 377-393 مشاهده مقاله


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 موتورهاي جستجوگر مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 305
2 موتورهاي جستجوگر مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 305
3 مباني كامپيوتر و برنامه سازي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 ف مکان: كلاس 302، درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 302، حل تمرين(ت): سه شنبه 13:00-15:00 ز
4 ساختمان داده ها مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 ف مکان: كلاس 307، درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 307، حل تمرين(ت): دو شنبه 09:30-11:30 ز
5 نظريه زبانها و ماشينها مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 ف، درس(ت): شنبه 13:00-15:00، حل تمرين(ت): يك شنبه 09:30-11:30 ز
6 مباني كامپيوتر و برنامه سازي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 ف مکان: كلاس 302، درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 302، حل تمرين(ت): سه شنبه 13:00-15:00 ز
7 ساختمان داده ها مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 ف مکان: كلاس 307، درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 307، حل تمرين(ت): دو شنبه 09:30-11:30 ز
8 نظريه زبانها و ماشينها مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 ف، درس(ت): شنبه 13:00-15:00، حل تمرين(ت): يك شنبه 09:30-11:30 ز

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور آماده سازي درس
2 شنبه 07:30 09:30 عدم دسترسي
3 شنبه 11:30 13:00 حضور
4 شنبه 11:30 13:00 حضور مشاوره درسي
5 شنبه 17:00 20:00 مشاوره مشاوره درسي
6 شنبه 17:00 19:00 مشاوره
7 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
8 يك شنبه 07:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره
9 يك شنبه 11:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 يك شنبه 14:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه
11 يك شنبه 17:00 19:00 مشاوره
12 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
13 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره اماده سازي درس
14 دو شنبه 09:30 15:00 مشاوره مشاوره دانشجويان ارشد
15 دو شنبه 11:30 15:00 مشاوره
16 دو شنبه 15:00 19:00 حضور
17 دو شنبه 17:00 18:00 مشاوره اماده سازي درس
18 سه شنبه 07:30 10:00 حضور مشاوره دانشجويي
19 سه شنبه 09:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
20 سه شنبه 10:00 13:00 حضور مشاوره دانشجويي
21 سه شنبه 15:00 20:00 مشاوره تحقيق و مطالعه
22 سه شنبه 15:00 18:00 مشاوره
23 چهار شنبه 07:30 13:00 مشاوره
24 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره اماده سازي درس
25 چهار شنبه 11:30 14:00 مشاوره مشاوره دانشجويي و رسيدگي به امور دانشجويان پروژه و
26 چهار شنبه 14:00 18:00 مشاوره تحقيق و مطالعه
27 پنج شنبه 07:30 15:30 عدم دسترسي تحقيق و مطالعه