كارشناسی , الهیات ومعارف اسلامی_ فلسفه وحكمت اسلامی , دانشگاه شهید مطهری , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , فلسفه و كلام اسلامی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1383 ← 1386


1394

نقش سبک زندگي اسلامي دراستحکام خانواده و ايمني از آسيبهاي رواني

دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي علوم تربيتي و سبك زندگي

افضل بلوكي, قدسيه اكبري, رضوانه نجفي سواد رودباري - 1394/11/29


فضيلت و رذيلت اخلاقي از ديدگاه علامه طباطبايي

سودابه ندامتي , [ ابراهيم نوري, قدسيه اكبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تطبيقي تاثير گناه بر معرفت خدا از ديدگاه آيت الله جوادي آملي و محمد غزالي

سمانه صالحي راد , [ ابراهيم نوري, قدسيه اكبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95


1 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, قدسيه اكبري
تقييم نظريه تحسين النسل و شرح اساليبها و نهجها الاخلاقي استنادا الي النصوص الدينيه
(1397) آداب الكوفة. 1 73-86
2 - قدسيه اكبري, مرضيه آبياري, افضل بلوكي
تقدم يا تاخر وظيفه گرايي " راس" بر نتيجه گرايي "ميل" در تزاحم اخلاقي
(1397) پژوهشنامه اخلاق. 11 107-122
3 - مريم حسن پور, محمد پورعباس, قدسيه اكبري
بررسي تطبيقي معقول ثاني فلسفيدر انديشه سهروردي و صدرالمتالهين
(1394) معرفت فلسفي. 13 53-78
4 - قدسيه اكبري, مرضيه اب ياري, علي اكبر نصيري
بررسي تطبيقي خداشناسي فطري از ديدگاه شهيد مطهري و مكتب تفكيك مطهري
(1391) تماشاگه راز. 1 121-144


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 انديشه اسلامي 1 الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: تالار معراج
2 انديشه اسلامي 1 الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 209
3 انديشه اسلامي 1 الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 127
4 انديشه اسلامي 1 الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 402
5 انديشه اسلامي 2 الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: حكمت 101
6 انديشه اسلامي 2 الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 504 مهندسي
7 انديشه اسلامي 2 الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 131

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 11:30 13:00 مشاوره
3 يك شنبه 08:00 13:00 مشاوره
4 دو شنبه 09:30 13:00 مشاوره
5 سه شنبه 11:30 13:00 مشاوره
6 چهار شنبه 11:30 13:00 مشاوره
7 پنج شنبه 08:00 12:00 مشاوره