كارشناسی , جغرافیا , دانشگاه اصفهان , 1368 ← 1372
كارشناسی ارشد , جغرافیا , دانشگاه شهید بهشتی , 1372 ← 1375
دكترا , جغرافیا طبیعی _ اقلیم شناسی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1387 ← 1393


1398

بررسي اثرات گردشگري بر فضا و كالبد سكونتگاههاي روستايي مورد مطالعه: بخش پاپي شهرستان خرم آباد

اولين كنفرانس بين المللي گردشگري بيابان لوت

محمدرضا پودينه, مهرشاد طولابي نژاد - 1398/02/11
1397

ارزيابي اثرات بر توان اقتصادي روستاهاي شهرستان نيمروز

دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، 91ارديبهشت ماه 1397

مهران كرمي برايجاني, محمدرضا پودينه, محسن شايان - 1397/02/19

وردايي زماني- مكاني سهم بارش هاي سنگين به بارش كلي در اقليم ايران به عنوان نمايه اي از تغيير اقليم

دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، 19ارديبهشت ماه 1397

حميد نظري پور, محمدرضا پودينه - 1397/02/19

روستاهاي هوشمند اقليمي و كشاورزي، نگاهي نو به توسعه جوامع محلي مطالعه موردي، روستاهاي حاشيه كويري)روستاي اسفنديار(

دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، 19ارديبهشت ماه 1397

مرتضي اسمعيل نژاد, محمدرضا پودينه - 1397/02/19
1396

بررسي وضعيت خشكسالي پهنه هاي اقليمي استان خراسان جنوبي با استفتده از تكنيك هاي آماري

چهارمين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

محمدرضا پودينه, مهناز ضرابي, محسن عباس نيا, محمدجلال ابراهيمي - 1396/03/02
1395

تحليل عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي شهروندان در بازآفريني بافتهاي فرسوده شهري(مطالعه موردي :محله بابائيان شهر زاهدان)

توسعه ناحيه ژئوپلتيك جنوب شرق ايران

حميدرضا رخشاني نسب, محمدرضا پودينه, حامد ارشد, شعيب كهرازه - 1395/08/12

گردشگري روستايي ونقش عوامل فرهنگي تاريخي در بسط وگسترش آنها(منطقه سيستان)

توسعه ناحيه ژئوپلتيك جنوب شرق ايران

محمدرضا پودينه, مهدي براهويي اول, حسين دوستي مقدم - 1395/08/12


كاربردسامانه اطلاعات جغرافيايي درپتانسيل سنجي خطرسيلابهاي اتفاقي درحوضه هاي خشك (موردحوضه آبريزتهلاب )

جواد جمشيدزهي , [ محمدرضا پودينه, محسن آرمش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

سنجش ميزان تاب آوري شهرزاهدان دربرابربحران آب درراستاي برنامه ريزي شهرهاي حساس به آب

فاطمه يادگاري فر , [ محمدرضا پودينه, مرتضي اسمعيل نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تحليل سينوپتيك شديدترين موج هاي سرمايشي ايران درطول 50سال اخير

مريم نمرودي , [ محسن حميديان پور, محمدرضا پودينه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

اثراقليم برميزان رواناب رودخانه كارواندر

الناز خزاعي فيض اباد , [ محمدرضا پودينه, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پهنه بندي مناطق مستعد سيلاب در حوضه آبريزسرباز

اسداله ملازهي , [ محمود خسروي, محمدرضا پودينه, علي اصغر دهواري, محسن آرمش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي مخاطرات تپه هاي ماسه اي واثرآن برسكونتگاههاي روستايي

محمد حيدري نيا , [ حسين نگارش, محمدرضا پودينه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مخاطرات ناشي ازبرداشت بي رويه آبهاي زيرزميني دردشت رودبارجنوب

حكيمه تقوايي , [ صمد فتوحي, محمدرضا پودينه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي رابطه بين منافع تصوير نام تجاري با رضايت و وفاداري مشتريان(مطالعه موردي لوازم صوتي و تصويري در شهر زاهدان)

محمد پودينه , [ زهرا وظيفه, محمدرضا پودينه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


1 - اسداله ملازهي, محمدرضا پودينه, محمود خسروي, محسن آرمش, علي اصغر دهواري, پتانسيل سنجي خطر سيلاب در حوضه آبريز سرباز, تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. (1399) 20 241-260
2 - محمدرضا پودينه, محمد حيدري نيا, سيد روح اله موسوي, حسين دوستي مقدم, پايش شاخص هاي خشكسالي در شهر زاهدان در بازه هاي زماني مختلف, جغرافياي طبيعي. (1399) 12 133-143
3 - زهرا حجازي زاده, محمدرضا پودينه, ميثم طولابي نژاد, تحليل اثر گاز گلخانه اي متان بر نوسانات بارش فصلي ايران, جغرافيا نشريه انجمن جغرافيايي ايران. (1399) 18 5-18
4 - اكبر زهرايي, محمدرضا پودينه, سيداسعد حسيني, Evaluating the impacts of climate change on the diurnal temperature range (DTR) in southeastern of Iran using the outputs of AOGCMs, Modeling Earth Systems and Environment. (1399) 4 865-877
5 - حميد نظري پور, مهدي صداقت, محمدرضا پودينه, اميرحسين حلبيان, ارزيابي خشكسالي جريان رودخانه مبتني بر رويكردسطح آستانه با استفاده از داده جريان دائمي زير حوضه بيابان لوت, مخاطرات محيط طبيعي. (1399) 9 1-16
6 - اكبر زهرايي, محمدرضا پودينه, پرويز پنجه كوبي, حسيني سيد اسعد, Analysis of soil depth temperature changes in Iran according to classification of atmospheric circulation patterns, Modeling Earth Systems and Environment. (1398) 2 865-877
7 - محمدرضا پودينه, فاطمه يادگاري فر, سعيده رشيدي, بررسي و سنجش ميزان تفاوت تاب آوري جوامع شهري و روستايي در برابر مخاطرات طبيعي مطالعه موردي شهرستان زاهدان, نشريه كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني. (1398) 7 179-203
8 - الناز خزاعي فيض اباد, محمدرضا پودينه, محسن حميديان پور, اثر تغيير اقليم بر رواناب رودخانه كارواندر, جغرافيا نشريه انجمن جغرافيايي ايران. (1398) 17 161-178
9 - محمدرضا پودينه, مهرشاد طولابي نژاد, ميثم طولابي نژاد, اثرات خشك سالي بر فعاليت ها و معيشت خانوارهاي روستايي (موردمطالعه: شهرستان ميرجاوه), مطالعات جغرافيايي مناطق خشك. (1398) 10 79-98
10 - حميد نظري پور, اميرحسين حلبيان, محمدرضا پودينه, بررسي مشخصه هاي خشكسالي آب شناختي با استفاده از رويكرد سطح آستانه متغير و استنتاج شاخص شدت خشكسالي در رودخانه نسا, پژوهش آب ايران. (1397) 12 95-105
11 - مرتضي اسمعيل نژاد, عباس زارع نژاد اشكذري, محمدرضا پودينه, ارزيابي توان هاي اقليمي سواحل درياي عمان براي برنامه ريزي گردشگري ساحلي, علوم و فناوري دريا. (1397) 22 48-59
12 - مرتضي اسماعيل نژاد, محمدرضا پودينه, ارزيابي سازگاري با تغييرات اقليمي در مناطق روستايي جنوب خراسان جنوبي, مخاطرات محيط طبيعي. (1396) 6 85-100
13 - محمدرضا پودينه, مهرشاد طولابي نژاد, ابوالفضل حسينجاني, بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر سازگاري كشاورزان خردهمالك با تغييرات آبوهوايي در مناطق كوهستاني (مطالعة موردي: دهستان ملاوي شهرستان پلدختر), مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. (1396) 6 169-184
14 - حميد محمدي, علي رضا سرگزي, حميد دهباشي, محمدرضا پودينه, بهينه سازي الگوي كشت با تكيد بر منافع اجتماعي در بهره برداري منطقي آب درتوليد هحصولا ت زراعي مورد استان فارس, علوم و تكنولوژي محيط زيست. (1394) 17 107-115
15 - تقي طاوسي, حميد نظري پور, محمدرضا پودينه, ارتباط تيپ هاي همديد هواي خور و بيابانك با آرايش گردشي تراز مياني جو, نيوار. (1389) 34 5-16