كارشناسی , حسابداری , دانشگاه علامه طباطبائی , 1373 ← 1377
كارشناسی ارشد , حسابداری , دانشگاه علامه طباطبائی , 1377 ← 1380
دكترا , حسابداری , دانشگاه علامه طباطبائی , 1388 ← 1394


1395

نقش مسئله و پرسش هاي پژوهش در ميزان كارايي پژوهش هاي حسابداري در حل معضل هاي مالي و پولي

چهاردهمين همايش ملي حساباري ايران

فردين منصوري - 1395/03/05


1385

امكان سنجي ورود شركتهاي موجود در سطح استان سيستان و بلوچستان به بورس اوراق بهادار كشور

فردين منصوري - 1385 -


مطالعه تاثير سطح مسئوليت اجتماعي بررابطه كيفيت سود وبازده سهام

سعيد پيري , [ فردين منصوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مقايسه عملكرد مالي شركت هاي داراي مطالبات بالا با شركت هاي داراي اهرم مالي بالا درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدي حسن بيگي , [ فردين منصوري, مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي وسنجش ميزان ابهام در استاندادهاي حسابداري ايران وتاثير ابهامات مذكور برتجديد نظر دراستانداردهاي يادشده

علي كيخا , [ فردين منصوري, حسن يزدي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي ارتباط بين افشاي اطلاعات مسئوليت اجتماعي شركتها ورقابت بازار محصول

محمدرضا اصغري , [ فردين منصوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

ارزيابي ميزان توان صورتهاي مالي در بازنمايي رعايت انصاف وعدالت اطلاعاتي

ارسلان پرتو , [ فردين منصوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

ارزيابي ميزان كارايي زير ساخت ها والزمات مبارزه با پولشويي بكار گرفته شده در شركت ها

دياكو علي زاده , [ فردين منصوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي ارتباط روش هاي بودجه بندي وروش هاي حسابرسي دربخش عمومي

فرشته شيردلي , [ احمد پيفه, فردين منصوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تطبيقي مباني نظري واستانداردهاي گزارشگري بخش عمومي وبخش بازرگاني كشور

فاطمه سادات هاشمي نسب , [ فردين منصوري, احمد پيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرتعديل سودهرسهم درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

سحر غلامي , [ احمد ناصري, فردين منصوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي ميزان موفقيت شركتهادردستيابي به اهداف ناشي ازافزايش سرمايه

حديث جوانمرد , [ فردين منصوري, مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بازآفريني اطلاعات شركت هاي پالايشگاههاي نفتي تحت شرايط بازار آزادوارزيابي عملكرد آن ها

حسين سهرابي كيش , [ فردين منصوري, حسن يزدي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تاثير تجديد ارزيابي دارايي هابرهزينه هاي حسابرسي دربازارسرمايه

ناهيد اسدي دوباني , [ فردين منصوري, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثيرويژگيهاي كميته حسابرسيبرپياده سازي پيشنهادات حسابرسي داخلي

مصطفي شايان , [ فردين منصوري, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثيرتخصص حسابرس درصنعت برريسك سقوط قيمت سهام

زينب سالاري فورك , [ فردين منصوري, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95


1 - عباسعلي حق پرست, عليرضا مومني, عزيز گرد, فردين منصوري
نسبتهاي مالي تصويري و پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از مدل شبكه هاي عصبي كانولوشن
(1400) مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار. 12 558-575
2 - يعقوب غلامي, فردين منصوري, حسن يزدي فر
هويت اجتماعي اعضاي كميته حسابرسي، تجديد ارائه صورت هاي مالي و ضعف كنترل هاي داخلي
(1400) دانش حسابداري و حسابرسي مديريت. 10 293-308
3 - يعقوب غلامي, فردين منصوري, حسن يزدي فر
Analyzing the Relationship between Social and Professional Identity Characteristics of the Audit Committee and the Steering System on the Quality of Financial Reporting: A Legal Oriented Artificial Approach
(1400) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 6 129-145
4 - عباسعلي حق پرست, عليرضا مومني, عزيز گرد, فردين منصوري
نقش نسبت هاي مالي تصويري در پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از مدل شبكه هاي عصبي كانولوشن و مقايسه آن با مدل هاي سنتي
(1400) بررسي هاي حسابداري و حسابرسي. 28 553-573
5 - ارمغان ناصر ترابي, عبدالرضا تالانه, فردين منصوري
تدوين مدل بلوغ حسابداري مديريت
(1400) حسابداري مديريت. 14 69-95
6 - نواب كيامهر, محمود همت فر, فردين منصوري
مدل سازي عوامل تجاري سازي تحقيقات حسابداري
(1400) حسابداري دولتي. 7 167-184
7 - حديث جوانمرد, فردين منصوري, كاظم واديزاده
ارزيابي ميزان توفيق شركتها در دستيابي به اهداف ناشي از افزايش سرمايه
(1398) تحقيقات حسابداري و حسابرسي. 145-160
8 - فردين منصوري, كاظم وادي زاده, حسين سهرابي كيش
Recovering Financial Statements of Oil Refining Companies under Free Market Conditions and its impact on the Assessment of their Financial Performance
(1396) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 2 61-70
9 - فردين منصوري, مسلم سعيدي گراغاني, ناهيد اسدي دوباني
بررسي تاثير تجديد ارزيابي دارايي ها بر حق الزحمه حسابرسي
(1396) دانش حسابداري. 8 141-159
10 - فردين منصوري, علي ثقفي, نعمت اله موسي پور
مدلي براي كاربست پذيري رساله هاي دكتري حسابداري(باتاكيد برحل معضل هاي مالي وپولي)
(1393) مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني. 7 173-207


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مكاتبات تجاري وگزارش نويسي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
2 مكاتبات تجاري وگزارش نويسي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه