كارشناسی ناپیوسته , روانشناسی بالینی , دانشگاه شاهد , 1372 ← 1376
كارشناسی ارشد , روانشناسی , دانشگاه تربیت مدرس , 1377 ← 1380
دكترا , روانشناسی , دانشگاه شهید بهشتی , 1385 ← 1390


دروس ارائه شده1399

اثر پخشي آموزش هنر درماني بر كاهش هراس اجتماعي و سلامت روان بيماران اسكيزوفرن

اولين همايش ملي آسيب شناسي رواني

فرهاد كهرازئي, فاطمه كربلايي هرفته, هانيه نوبخت, فاطمه كهكي - 1399/09/26
1398

Effectiveness of self-hypnosis training on Mental Health and Strategies for Coping with Stress in Women with Gastroesophageal Reflux Disease

اولين كنگره آسيايي هيپنوتيزم

زبير صميمي, بابك زركشوري, فرهاد كهرازئي, زهرا مغني زاده - 1398/07/23
1397

بررسي ارتباط جهت گيري مذهبي با سلامت روان و اميد به زندگي در زنان سررست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني در شهرستان بزمان

همايش ملي روان شناسي و سلامت با محوريت خانواده و زندگي سالم

زهرا بحريني, فرهاد كهرازئي - 1397/12/06

بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري در كاهش درد قفسه سينه بيماران مبتلا به پرولاپس دريچ? ميترال

دهمين كنگره بين المللي فدراسيون آسيايي شوراي جهاني روان درماني

عبدالرحيم جمشيد زهي شه بخش, فرهاد كهرازئي - 1397/02/23

بررسي متغيرهاي شخصيتي يش بيني كننده اعتياد در دانشجويان

دهمين كنگره بين المللي فدراسيون آسيايي شوراي جهاني روان درماني

شيفته شهابي, زهرا مغني زاده, فرهاد كهرازئي - 1397/02/23

تاثيرآموزش گروهي اصلاح افكار خودآيندمنفي بر افزايش خودابرازگري و كاهش نگرش هاي ناكارآمددرزنان مراجعه كننده به مركز جامع خدمات مشاور

دهمين كنگره بين المللي فدراسيون آسيايي شوراي جهاني روان درماني

محمود شيرازي, فرهاد كهرازئي, نجمه ابوسعيدي مقدم - 1397/02/23
1394

The impact of socio-demographic variabe on self steem of students

1st International Conference on Applied Psychology

بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي - 1394/12/13

The Impact of Socio - demographic Variable on Self-Esteem of Students

1st international conference on applied psychology

بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي - 1394/12/13

the effectivness of problem solving skills training on anxiety reduction and make efficient coping skills among referred students to counseling centre

1st international confrence applied psychology

فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني - 1394/12/13


1395

بررسي بين فرهنگي رابطه خود تنظيمي هيجاني با فوبيا و خشم سركوب شده در بين دانشجويان دانشگاه سيستان و

فرهاد كهرازئي, نارندرا كومار چادر - 1395 -
1382

بررسي وضعيت روانشناختي دانشجويان مشروطي دانشگاه و مقايسه انها با دانشجويان عادي دانشگاه مطالعه موردي

فرهاد كهرازئي, نوشيروان خضري مقدم, امين رفيعي پور - 1382 -


مقايسه سطح سلامت عمومي بين دانشجويان علوم انساني و علوم پايه

مهلا پوراكبري , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1403

مقايسه سبكهاي مقابله اي بين دانشجويان علوم انساني و مهندسي

زهرا شهركي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1403

مقايسه سطح سلامت عمومي در دوگروه دانش آموزان درگير با كنكور با دانش آموزان عادي

هدي جاويد , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

رابطه سبك هاي مقابله با استرس با كيفيت زندگي در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

محمد مزارزهي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

بررسي

مسعود تيموري , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي

فاطمه حسن پور , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي

بشري رضوي نشاط , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي

نويد بلوچ لاشاري , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

علي پركي كلوكاني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

عبدالواحد دستگردي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

امير صفرزاده , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

حسين غمشادزهي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

اميررضا حاجي حسيني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

محبوبه شيخ , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

اكرم ميرزائي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

آسيه باي رودي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

عاطفه هراتي جاني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پروژه

محمدعلي ميرشكاري , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پروژه

مراد نيك سرشت , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پروژه

اسماعيل رنجبردهاني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي

مسلم چمن افروز , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

اسماعيل رنجبردهاني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

اسماء سالاري , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

فريبا فقيهي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

نيلوفر غلامي پور , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

يوسف لله زائي مقدم , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

فريبا هاشمي راد , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

مرتضي همت پژوه , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

سيدجواد يامي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

يحيي جنگي زاده , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

مينا بشام نارويي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

نرگس پودينه , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

زهراسادات طاجاني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

حديث لطيف زاده , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

نگين ملك نيا , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

ابراهيم تقوي زاده , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

حميد جاوسه گرگيج , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

آمنه حسن زهي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

پروانه سپاهي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

محمدرفيق سعيديان , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

حسينعلي عابدكهخا , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

فرزانه ندرت زهي ناهوك , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90


نقش مهارت هاي حل مساله در راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي و مهارت هاي خود مقابله اي در دانش آموزان

بتول ايزدپناه محمدابادي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

پيش بيني ميزان مقبوليت اجتماعي بر اساس خودارزشمندي و مهارت هاي ارتباطي با نقش ميانجي انگيزه پيشرفت در كاركنان بيمه ايران

كتايون السادات مهرابي , [ فرهاد كهرازئي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر خودكارآمدي وكاركرد انطباقي و اجتماعي در دختران بي سرپرست و بدسرپرست سازمان بهزيستي سيرجان

مهرناز محمودآبادي , [ فرهاد كهرازئي, محمود شيرازي, مسعود رستمي, ناصر ناستي زائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

اثر بخشي آموزش از طريق سفال بر كاهش نشانه هاي اضطراب و مشكلات رفتاري وهيجاني كودكان بد سرپرست

خديجه جهانگيرزهي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

رابطه جوعاطفي خانواده باقلدري واختلالات رفتاري در دانش اموزان دوره متوسطه اول

زهره بديهيان نجف ابادي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

نقش هيجانات تحصيلي و بهزيستي مدرسه در يادگيري خودتنظيمي و تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان

افسانه ده مرده , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

ارابطه صميميت جنسي و احساس تنهايي با پريشاني روانشناختي در دانشجويان

سما سليماني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

رابطه جو عاطفي خانواده با مسئوليت پذيري و كمال گرايي تحصيلي در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

فاطمه ناروئي , [ فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تاثير آموزش تئوري انتخاب برخودنظم دهي تحصيلي و كاهش نشانه هاي پرخاشگري دانش آموزان با افت تحصيلي

اسيه دامني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

نقش شيوه هاي مقابله با استرس و اسنادهاي علي در پيشرفت تحصيلي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

عبدالرحمن انصاري صدر , [ محمود شيرازي, ثنا نوري مقدم, فرهاد كهرازئي, علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

رابطه استفاده هرزه نگاري با دلزدگي زناشوئي و طلاق عاطفي در زنان متاهل

محبوبه مقبلي نسب , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

رابطه سازگاري در ازدواج با دلزدگي زناشويي و نگرش به خيانت در زنان متاهل شهرستان سيرجان

الهه مهرابيان پاريزي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

نقش احساس حقارت وتاب آوري در افكار خودكشي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان چابهار

يونس بلوچي , [ بهمن كردتميني, علي عرب, فرهاد كهرازئي, علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كيفيت زندگي ، هوش هيجاني و مكانيزم هاي دفاعي در بيماران قلبي

ابراهيم بهادرخان , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

رابطه هرزه نگاري اينترنتي با خودارضايي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ميناب

محمد پيردايه , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

نقش فراهيجان در خودداري از تحقق ميل تحصيلي و تحمل پريشاني در دانش آموزان

هيمن اسكندري , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

نقش استفاده آسيب زا از تلفن همراه در حافظه روزمره و فرسودگي تحصيلي دانشجويان

هاجر سپهرم , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

نقش واسطه اي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در رابطه تئوري ذهن و هيجانات منفي

كبري افشار , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اثربخشي ايمن سازي در مقابل استرس بر كنترل عواطف و اضطراب باليني در كادر درماني بخش اعصاب و روان بيمارستانها

عاطفه كياني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اثربخشي مداخلات درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي برخودكارآمدي درد،پاسخ به استرس و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندروم روده تحريك پذير

فاطمه يحيي پور , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش سبك هاي هويت و ويژگي هاي شخصيتي در خودتنظيمي دانش آموزان دختر تيزهوش مقطع متوسطه دوم شهرستان زاهدان

طاهره مهدوي زاهد , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

اثربخشي رفتار درمانگري شناختي در خودكارآمدي درد و تحمل پريشاني بين بيماران تالاسمي ماژور

شادي نوروزي مقدم , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه نگرش مراقبت از بيمار در حال مرگ با اضطراب باليني و كيفيت خواب پرستاران شهرستان زاهدان

حميده شهري , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

اثربخشي رفتار درمانگري شناختي بر كنار آمدن با بيماري فرزند و تحمل پريشاني در والدين بيماران تالاسمي ماژور

بنفشه ضيايي چمگرداني , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش تجارب معنوي روزانه و شوخ طبعي در اميد به زندگي و رشد پس از آسيب درافراد دچار سرطان

امير كرمي , [ فرهاد كهرازئي, علي عرب ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اثربخشي رفتار درمان گري شناختي بر مولفه هاي اضطراب و كيفيت زندگي در بيماران تالاسمي نوع ماژور

سحر هاشم زهي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مقايسه عزت نفس،خودباوري و سلامت عمومي دانش آموزان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و عادي

بهروز دهواري , [ فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

پيش بيني رضايت شغلي براساس مولفه هاي دلبستگي وسازگاري زناشويي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

طيبه پاكدل , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مقايسه واكنش هاي روانشناختي ،تيپ هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله با تنيدگي (استرس)در بيماران مبتلا به برگشت اسيد معده و افراد عادي

زهرا بخشي پور كشكوئيه , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مقايسه باورهاي ديني ، بنيان هاي اخلاقي ، و مكانيسم هاي دفاعي در دو گروه (مجرمين جرايم اخلاقي و افراد عادي ) در مشهد "

سيدمرتضي خطيبي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

رابطه نگرش فرزند به والدين وسبك هاي فرزند پروري با خود ارزنده سازي در آزمون هاي ترسيمي كودكان

خديجه خوييني , [ فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اثر بخشي درمان مبتني بر روانشناسي مثبت نگر در بهبود سبك هاي مقابله اي وكاهش درد در بيماران دچار درد مزمن

مريم كديور , [ فرهاد كهرازئي, زهرا نيك منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نقش رفتار جرات مندانه در خود كنترلي و خود تاب آوري در بين زنان معتاد

زهرا چشمه سنگي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه ويژگي هاي شخصيتي با انگيزه ورزش و هويت ورزشي در ميان كاراته كاران شهرستان زاهدان

امين رزق جو , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه بخشايش و نگرشهاي مذهبي باميزان رضايتمندي زناشويي در خانواده هاي چند همسري و تك همسري

يعغوب براهويي ياگزي , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نقش تيپ هاي شخصيتي در رفتار هاي پرخطر و خود پنداره دانش آموزان

رويا صمدي پور , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه عملكرد خانواده با ميزان تاب آوري و استرس در خانواده هاي داراي كودكان كم توان ذهني

هائز كردي تودزيل , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي نقش استرس شغلي در بهزيستي روانشناختي ودرگيري شغلي (مشاركت كاري معلمان )معلمان ابتداي دخترانه ناحيه 2 شهر زاهدان

صغري راهواره , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رابطه سيستم هاي فعال سازي و بازداري رفتاري و ويژگي هاي شخصيت با باورهاي غير منطقي در گرايش به مواد

بشير رهنما , [ فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مقايسه معنويت ،سبك هاي مقابله ايوميزان خود تاب آوري در افرادداراي سابقه سوء مصرف الكل وافراددچار سوءمصرف الكل

توران برهاني , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه اي منبع كنترل ، راهبردهاي مقابله با هيجان و بهزيستي روان شناختي بين پدران و مادران كودكان معلول

منا اكاتي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و معنويت با كيفيت زندگي در همسران افراد معلول

مهديه توكلي كوه جهري , [ فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثر بخشي قصه درماني در ارتقاء سطح سلامت عمومي كودكان بي سر پرست

سحر جمشيدي گوهرريزي , [ فرهاد كهرازئي, علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه احساس غربت با احساس تنهايي و گرايش به تعامل با غير هم جنس در دانشجويان غير بومي ساكن در خوابگاههاي دانشگاه سيستان و بلوچستان

صفورا خوشدل درياسري , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

يررسي رابطه

سپيده اربابي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارتباط ميان

نرگس بامدي , [ فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ممتالابيي

طاهره ميرشكار , [ فرهاد كهرازئي, علي عرب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي حل مسئله در بهبود سبكهاي مقابله اي ،آمادگي براي تغييرو اشتياق براي درمان و پيشگيري از عود در معتادين مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهرستان خاش

مليحه شمشيري , [ فرهاد كهرازئي, مسعود رستمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير خود كار آمدي ، حمايت اجتماعي و عاطفه مثبت در پيشگيري از عود اعتياد

محمدحسين بلوچي , [ زهرا نيك منش, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارتباط بين پيوندوالديني و تجربه كودك آزاري با طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بين زندانيان شهر زاهدان

محمد جان ابادي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


1394

آسيب شناسي روابط والد-نوجوان( روش ها، فنون و مهارت هاي كاربردي)

فرهاد كهرازئي - انتشارات گلبانگ تربيت - 1394

آسيب شناسي روابط والد-نوجوان(مفاهيم، نظريه ها و آسيب ها)

فرهاد كهرازئي - انتشارات گلبانگ تربيت - 1394


از تاریخ 1394/07/01 - ادامه دارد

معاون آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

از تاریخ 1393/07/01 تا تاریخ 1394/06/20


1 - مژده ميرمرادزهي سيبي, محمود شيرازي, فرهاد كهرازئي
بررسي تاثير نوروفيدبك (NF) و تحريك مستقيم الكتريكي ورا جمجمه ايي (tDCS) بر كاهش ميزان افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سلامت زاهدان
(1402) دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد. 66 913-927
2 - سالم جعفري, بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
مقايسه اثربخشي سه رويكرد طرحواره درماني، مهارت فصول و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كاهش افسردگي و نشخوار ذهني زنان مبتلا به سرطان شهرستان شيراز
(1401) دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد. 65 838-853
3 - بنياد جمشيدزهي, فرهاد كهرازئي, محمود شيرازي
اثربخشي زوج درماني مثبت نگر و پذيرش و تعهد بر افزايش سازگاري زناشويي
(1401) دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد. 65 2101-2112
4 - حميدرضا ميرشكاري, فرهاد كهرازئي, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش طرحواره درماني گروهي بر كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي كاركنان فوريت هاي برق سيستان وبلوچستان درسال 1399
(1401) سلامت كار ايران. 19 113-137
5 - سالم جعفري, بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كاهش افسردگي و نشخوار ذهني زنان مبتلا به سرطان
(1400) علوم پزشكي رازي. 28 210-219
6 - حميد رضا ميرشكاري, فرهاد كهرازئي, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئله بر كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي كاركنان
(1400) مطالعات ناتواني. 11 1-9
7 - مسلم بشكار, زهرا نيك منش, فرهاد كهرازئي
اثربخشي آموزش مثبت نگري بر ادراك شايستگي و كيفيت زندگي دانش آموزان
(1400) مجله علمي پژوهان. 19 59-67
8 - مژده ميرمرادزهي سيبي, محمود شيرازي, فرهاد كهرازئي, زهرا قياسي
Comparison of the Effect of Transcranial Direct Current Stimulation, Neurofeedback, and Neuro-Linguistic Programming on Reducing the Rate of Depression, Anxiety, and Stress
(1400) Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 10 1-7 مشاهده مقاله
9 - بنياد جمشيدزهي, فرهاد كهرازئي, محمود شيرازي
اثربخشي زوج درماني مثبت نگر و پذيرش و تعهد بر ميل به طلاق
(1400) علوم روانشناختي. 20 1881-1895
10 - رضا نظري, فرهاد كهرازئي, غلامرضا ثناگو محرر
ارتباط بين عملكرد خانواده، حمايت اجتماعي و وضعيت اقتصادي اجتماعي با خشونت هاي منجر به قتل
(1400) علوم پزشكي رازي. 28 100-109
11 - زهرا مغني زاده, فرهاد كهرازئي, علي مشهدي
اختلال در توانايي تغيير مجموعه اي در بيماران مبتلا به پرخوري عصبي: مروري سيستماتيك و متاآناليز
(1400) اصول بهداشت رواني. 24 3-10
12 - زهرا بحريني, فرهاد كهرازئي, زهرا نيك منش
Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Body Image Anxiety and Suicidal Ideation of Adolescent Girls with Body Dysmorphic Disorder
(1400) Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology. 9 5-10
13 - زهرا بحريني, فرهاد كهرازئي, زهرا نيك منش
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر بهزيستي روان شناختي و عواطف مثبت و منفي در دختران نوجوان دچار نشانگان بدريخت انگاري بدن
(1400) پژوهش توانبخشي در پرستاري. 8 64-79
14 - مسلم بشكار, زهرا نيك منش, فرهاد كهرازئي
اثربخشي آموزش خوش بيني بر ادراك شايستگي و كيفيت زندگي دانش آموزان ابتدايي
(1400) آموزش پرستاري. 10 65-76
15 - رئيسي مسعود, فرهاد كهرازئي, غلامرضا ثناگوي محرر
اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر تصوير بدني و اضطراب مرگ در بيماران دچار تالاسمي نوع ماژور
(1399) مطالعات ناتواني. 10 206-212
16 - غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي, فرهاد كهرازئي, زهرا كريمي مهاجري, سمانه كيا
تاثير آموزش خودمديريتي بر استرس، سلامت روان و رفتارهاي خودمراقبتي در مبتلايان به ديابت نوع دو
(1399) پرستاري ديابت. 8 1084-1095
17 - بنفشه ضيايي چمگرداني, بحريني زهرا, فرهاد كهرازئي
Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Distress Tolerance and Coping with the Childs Illness in Parents of Children with Thalassemia Major
(1399) Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology. 7 231-235
18 - زهرا مغني زاده, فرهاد كهرازئي, علي مشهدي
اختلالات عملكردي بيماران با پر اشتهايي عصبي مرور نظام مند متون پژوهشي
(1399) گوارش. 25 247-261
19 - مسعود رييسي, فرهاد كهرازئي, غلامرضا ثناگوي محرر
تاثير برنامه كاهش استرس بهشياري محور (ذهن آگاهي) گروهي بر خودكارآمدي درد در بيماران تالاسمي نوع ماژور
(1399) بيهوشي و درد. 11 88-97
20 - وحيد نسائي, فرهاد كهرازئي, علي فرنام, محمدعلي فردين
وارسي مسير رابطه ميان مهارتهاي ارتباطي، سازگاري فردي و مولفه هاي روان شناسي مثبت نگر در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه فرهنگيان مشهد
(1399) مطالعات روانشناسي تربيتي. 17 138-153
21 - مسعود رئيسي, فرهاد كهرازئي, غلامرضا ثناگوي محرر
اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله اي معنوي بر خودكارآمدي درد بيماران تالاسمي شديد
(1399) دين و سلامت. 8 1-8
22 - زهرا نيك بخت, علي فرنام, فرهاد كهرازئي
اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت نگري بر بهبود روابط فرا زناشويي با تأكيد بر نقش ميانجي سبك هاي دلبستگي
(1399) سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت. 4 23-35
23 - كبري افشار, بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
نقش واسطه اي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان دررابطه بين تئوري ذهن با هيجانات منفي(اضطراب، افسردگي، استرس) والدين كودكان استثنايي مراكز توانبخشي روزانه مشهد
(1398) روانشناسي شناختي. 7 1-18
24 - غلامرضا ثناگوي محرر, فرهاد كهرازئي, محمود شيرازي, فاطمه مقصودلو, رويا محمدي
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر سبكهاي مقابله با استرس و كاهش افسردگي بيماران مبتلا به ام اس (مطالعه موردي بيماران مبتلا به ام اس در شهر تهران)
(1398) دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد. 62 1574-1586
25 - رضا ايمان خواه, فرهاد كهرازئي, غلامرضا ثناگوي محرر
اثر بخشي روان درماني گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر كاهش پريشاني و فاجعه سازي درد بيماران ديابتيك مبتلا به درد مزمن
(1398) پرستاري ديابت. 8 1020-1031
26 - فرهاد كهرازئي, شيفته شهابي, زهرا مغني زاده, زينب شيرين تركش دوز, بابك كشوري
مقايسه نيمرخ سلامت رواني و سبك هاي مقابله با تنيدگي در زنان مبتلا و غير مبتلا به ريفلاكس معده به مري
(1398) گوارش. 24 81-87
27 - صفورا خوشدل درياسري, بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
رابطه احساس غربت با احساس تنهايي و نگرش به ارتباط با غير هم جنس در دانشجويان غيربومي ساكن در خوابگاه هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1398) رويش روانشناسي. 8 77-89
28 - احمد آقايي, فرهاد كهرازئي, علي فرنام
مقايسه اثربخشي طرحواره درمانگري و زوج درمانگري هيجان مدار به صورت گروهي بر رضايت از زندگي و طرحواره هاي سازش نايافته زوجين
(1398) علوم روانشناختي. 18 133-142
29 - اعظم اكبري زاده, فرهاد كهرازئي
مقايسه سلامت عمومي و شادكامي سالمندان ساكن در سراي سالمندان، خانه هاي شخصي بهره مند و فاقد از خدمات توانبخشي مبتني بر خانواده
(1398) سالمندشناسي. 4 56-67
30 - امير كرمي, فرهاد كهرازئي, علي عرب
نقش شوخ طبعي در اميدواري و رشد پس از آسيب مبتلايان به سرطان خون
(1397) اصول بهداشت رواني. 20 176-184
31 - حميده شهري, فرهاد كهرازئي
بررسي نقش نگرش به مراقبت از بيمار در حال مرگ در پيشبيني اضطراب باليني و كيفيت خواب پرستاران
(1397) مراقبت پرستاري و مامايي ابن‌سينا. 26 173-183
32 - مهديه توکلي کوه جهري, فرهاد كهرازئي
رابطه ويژگيهاي شخصيتي با كيفيت زندگي همسران بيماران دچار ناتواني جسماني
(1396) توانبخشي. 2 132-141
33 - فرهاد كهرازئي, بهزاد ريگي کوته, امير اكبري اصفهاني
همبستگي بين سلامت عمومي با اميد به زندگي و كيفيت زندگي در بيماران دچار سرطان خون
(1396) دانشگاه علوم پزشكي قم. 6 118-126
34 - فرهاد كهرازئي, سحر هاشم زهي, بهزاد ريگي کوته
اثربخشي رفتار درمانگريشناختي بر مولفههاي اضطراب (بدني و شناختي و رفتاري) بيماران زن مبتلا به تالاسمي نوع ماژور
(1396) مطالعات ناتواني. 1 49-56
35 - سارا كيخا, فرهاد كهرازئي
پيشبيني تابآوري و شادكامي معلمان مدارس استثنايي براساس دينداري در كار
(1396) مطالعات ناتواني. 1 1-7
36 - فرهاد كهرازئي, نرگس بامدي
نقش سبك هاي دلبستگي به والدين و همسالان در پيش بيني خودكارآمدي اجتماعي دانش آموزان
(1396) مطالعات روانشناسي تربيتي. 14 207-220
37 - فرهاد كهرازئي, N.K Chadha
A Cross-Cultural Study of the Relationship of Emotional Self-Regulation With Phobia in Iranian and Indian Students
(1396) Journal of Practice in Clinical Psychology. 6 29-38
38 - صفورا خوشدل درياسري, مليحه فرهنگي, بهزاد ريگي کوته, فرهاد كهرازئي, آرش ضياپور
A comparative study of homesickness, depression, and internet addiction between native and nonnative students at University of Sistan and Baluchestan, Iran
(1396) Annals of Tropical Medicine and Public Health. 10 1537-1546
39 - فرهاد كهرازئي, بهزاد ريگي کوته
رابطه عملكرد خانواده با خودتنظيمي تحصيلي در دانشجويان پرستاري
(1395) راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي. 3 186-193
40 - زهرا چشمه سنگي, بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
نقش رفتار جرأتمندانه در خودتابآوري و خودكنترلي زنان معتاد
(1395) اعتياد پژوهي. 10 163-182
41 - فرهاد كهرازئي, بهزاد ريگي کوته
رابطه عملكرد خانواده با خودتنظيمي تحصيلي در دانشجويان پرستاري
(1395) راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي. 9 186-193
42 - فرهاد كهرازئي, بهزاد ريگي کوته
فراتحليل اثربخشي مداخلات روان‌شناختي بر عزت نفس دانش‌آموزان(1391-1380)
(1395) مطالعات روانشناسي تربيتي. 14 39-56
43 - فرهاد كهرازئي
بررسي تاثير آموزش گروهي به همسران بر فعاليت هاي روزانه و كيفيت زندگي بيماران مرد مبتلا به ضايعه نخاعي
(1394) فصلنامه پرستاري داخلي-جراحي. 4 54-59
44 - مريم كديور, فرهاد كهرازئي, زهرا نيك منش
%اثر بخشي مداخله مبتنب بر درمانگري مثبت بر بهبود سبك هاي مقابله اي و پيشگيري از بازگشت در افراد داراي تخيص مصرف مواد مخدر
(1394) پژوهشنامه روانشناسي مثبت. 1 41-54
45 - فرهاد كهرازئي, طاهره ميرشکار
بررسي تأثير آموزش گروهي به همسران بر فعاليت‌هاي روزانه و كيفيت زندگي بيماران مرد مبتلا به ضايعه نخاعي
(1394) فصلنامه پرستاري داخلي جراحي. 1 54-59
46 - خاتون رافت, فرهاد كهرازئي
INVESTIGATION OF MENTAL HEALTH IN PATIENTS WITH BLOOD CANCER AND ITS RELATION TO LIFE EXPECTANCY AND QUALITY OF LIFE
(1394) INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES. 5 1464-1475
47 - مريم کديور, فرهاد كهرازئي, زهرا نيك منش
اثربخشي مداخله مبتني بر درمان مثبت‌نگر بر بهبود سبك‌هاي مقابله‌اي و پيشگيري از بازگشت در افراد داراي تشخيص اختلال مصرف مواد
(1394) پژوهشنامه روانشناسي مثبت. 4 41-54
48 - نگين ملك نيا, فرهاد كهرازئي
the ralation between stress coping styles and quality of life among patients with breast cancer
(1393) Journal of Midwifery and Reproductive Health. 3 472-478
49 - زهرا شهسوارزهي نارويي, فرهاد كهرازئي
Investigating the Relationship among Personality Traits, Decision-making Styles, and Attitude to Life (Zahedan Branch of Islamic Azad University as Case Study in Iran
(1393) Mediterranean Journal of Social Sciences. 6 311-317
50 - فرهاد كهرازئي
اثزبخشي رفتار درمانگري شناختي در كاهش نشانه هاي روانشناختس بيماران مبتلاب ه سرطان
(1391) مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان. 2 112-116
51 - بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
General Health and Life Satisfaction of Students in Polygamy and Monogamy Families
(1388) Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 36 307-310
52 - انوشيروان خضري قدم, حسن بني اسدي, فرهاد كهرازئي
بررسي اثر بخشي هيپنوتيزم درماني در درمان مبتلايان به اختلال سردرد تنشي مزمن
(1384) مطالعات روانشناسي تربيتي. 2 1-16
53 - فرهاد كهرازئي, پرويز آزاد فلاح, عباسعلي اللهياري
بررسي اثربخشي مهارت هاي حل مسئله در كاهش افسردگي دانش آموزان
(1382) پژوهش هاي نوين روانشناختي. 7 127-143
54 - فرهاد كهرازئي, پرويز آزاد فلاح, عباسعلي اللهياري
بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي حل مساله در كاهش افسردگي دانش آموزان
(1382) مجله روانشناسي - انجمن ايراني روانشناسي. 7 127-142


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 آسيب شناسي رواني 2 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 105
2 عصب رواني شناختي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 105

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:00 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس آسيب شناسي رواني 2 (1812230_01)
3 يك شنبه 10:00 14:00 حضور
4 دوشنبه 09:00 14:00 حضور
5 سه شنبه 12:00 14:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
6 سه شنبه 18:00 20:00 کلاس درس روان شناسي رشد پيشرفته (3812004_01
7 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس عصب رواني شناختي (1812708_01)
8 چهارشنبه 12:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 پنج شنبه 18:00 20:00 کلاس درس عصب رواني شناختي (3812708_01)