كارشناسی , فیزیك , دانشگاه شهید رجایی , 1382 ← 1386
كارشناسی ارشد , فیزیك گرایش نانوفیزیك , دانشگاه تهران , 1386 ← 1389
دكترا , فیزیك گرایش ماده چگال , مركزتحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان , 1390 ← 1396


1399

سيستم هاي چند اسپيني با فاز ابرجامد ويژگي هاي دمايي و اثر مگنتوگرمايي

گردهمايي سراسري فيزيك ايران 1399

فاطمه حيدري نسب, J. Abouie - 1399/10/18


خواص ترابرد اسپين از ميان ساختار فرومغناطيس/ تك مولكول / فرومغناطيس . تاثير ساختار رابط مولكول به الكترودها

زهرا حسين ابادي , [ مجتبي اشهدي, فاطمه حيدري نسب, مجيد آذرنگ, ناصر هاتفي كرگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي تاثيرات آلاينده‌ي نانولوله‌ كربني (CNT) بر مدول يانگ سيليكون ‌كاربيد مكعبي(3C_SiC)

مجيد كوهستانيان , [ ذيهاب صحبت زاده, ساسان رضائي, فاطمه حيدري نسب, محمدرضا محمدي, محبوبه سياحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97


1 - فاطمه حيدري نسب, جهانفر ابويي
Mixed-spin system with supersolid phases: Magnetocaloric effect and thermal properties
(1399) JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER. 32 165084-1-165804-12


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيك پايه1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 13:00-14:30 مکان: كلاس 30، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)
2 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
3 فيزيك حالت جامدپيشرفته 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)
4 فيزيك پايه1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 13:00-14:30 مکان: كلاس 30، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)
5 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
6 فيزيك حالت جامدپيشرفته 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره رفع اشكال فيزيك حالت جامد
2 شنبه 07:30 11:30 حضور مطالعه
3 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره رفع اشكال
4 يك شنبه 07:30 12:00 حضور مطالعه
5 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره رفع اشكال فيزيك 1
6 دو شنبه 07:30 11:30 حضور مطالعه
7 سه شنبه 07:30 12:00 حضور مطالعه
8 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره رفع اشكال فيزيك پايه 1
9 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
10 چهار شنبه 09:30 11:00 مشاوره رفع اشكال فيزيك 1
11 پنج شنبه 07:30 11:30 حضور مطالعه