كارشناسی , علوم تربیتی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1373 ← 1376
كارشناسی ارشد , علوم تربیتی , دانشگاه تربیت مدرس , 1376 ← 1378
دكترا , روانشناسی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1386 ← 1390


دروس ارائه شدهاثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در افزايش اميدواري و كاهش هيجانات منفي دانش آموزان پسر پايه نهم

عباس هاني اصل حيزاني , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در مولفه هاي سرمايه روانشناختي وسرزندگي تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني

مهرداد قنبرپورگنجاري , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش مولفه هاي سرمايه روانشناختي و پايبندي به سبك زندگي اسلامي در پيش بيني وسوسه و احتمال مصرف موادو مقايسه آن در افراد وابسته به مواد افيوني و روان محرك داراي بازگشت و بدون بازگشت

ادريس داودي , [ علي فرنام, محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اثربخشي آموزش پذيرش و تعهد بر بهبود باورهاي وسواسي، ذهن آگاهي و خودپنداره دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال بدشكلي بدن

ياسمن زمهربرمان , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

اثر بخشي بازي درماني شناختي –رفتاري در اختلالات رفتاري كودكان دبستان

زهرا شهركي پور , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

استعاره از نگاه روان شناسي در اشعار حافظ وسعدي ومولانا

حميرا پالاي , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اثربخشي آموزش مثبت نگري بر حالت هاي شناختي مثبت و خوديابي در نوجوانان

طاهره مددي زاده , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش حمايت اجتماعي و مقابله مذهبي درميزان افسردگي ، اضطراب و تنيدگي مادران باردارمراجعه كننده به بيمارستان پيامبر اعظم (ص)"

ليلا نيكخواه بشر , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش ويژگيهاي شخصيتي و خودكنترلي درتنيدگي و مقايسه آن در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتي و سنتي داراي بازگشت

بتول زادمهر , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش بلوغ عاطفي در بخشايش و دلزدگي زناشويي در والدين كودكان كم توان ذهني و بيش فعال و عادي

بهاره مالكي , [ علي عرب, علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي ، جهت گيري زندگي و تاب آوري در همسران افراد وابسته و غير وابسته به مواد"

فهيمه جهانتيغ , [ علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

-عنوان اثر بخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر رشد پس از آسيب و ادراك درد و رنج در بيماران مولتيپل اسكلروزيس(ام اس) .

اعظم صابري , [ علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

رابطه جهت گيري زندگي و اميد با تاب آوري در دانش آموزان مقطع متوسطه داراي والدين معتاد و غي معتاد شهرستان فنوج

صادق رئيسي , [ علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

اثربخشي درمان يكپارچه توحيدي در پيشگيري از بازگشت ، بهبود ادراك خود و افزايش مهارت هاي مقابله اي درافراد وابسته به مواد افيوني

ليلا ساوج , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه اهمال كاري با التزام عملي به اعتقادات اسلامي ، روان رنجور خويي و كمال گرايي در بين مديران و كارمندان دانشگاه سيستان و بلوچستان

وحيد رزق جو , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مقايسه رابطه سرسختي روان شناختي و حمايت اجتماعي با تاب آوري در همسران وابسته و غير وابسته به مواد

الهه مير , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مقايسه دينداري ، عقلانيت ، و ابعاد شخصيتي دانشجويان دانشگاه و طلاب حوزه

الهام بهبود , [ مهوش رقيبي, علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

نقش تحمل پريشاني وتاب آوري با استعدادبه اعتياددر افرادمعتادوغير معتاد

جمشيد سپهري راد , [ محمود شيرازي, علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رابطه بخشش رنجش خاطر زناشويي و تفاوت هاي معنايي نقش جنسي با رضايت زناشويي

مهدي پيري , [ محمود شيرازي, علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثر بخشي آموزش رفتارهاي سالم بر تغيير نگرش و كاهش سطح اعتياد پذيري سربازان نسبت به سوء مصرف مواد

حميد جاوسه گرگيج , [ مهوش رقيبي, علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثر بخشي قصه درماني در ارتقاء سطح سلامت عمومي كودكان بي سر پرست

سحر جمشيدي گوهرريزي , [ فرهاد كهرازئي, علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقش شيوه هاي مقابله مذهبي بر خودتنظيمي هيجاني و بهزيستي روانشناختي در زنان سرپرست خانوار

نيلوفر كلانتري , [ زهرا نيك منش, علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه سطح سلامت عمومي ب اهمال كاري در كارمندان شهرستان زهك

اصغر قورزهي , [ علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ئذاليبيبسش

عليرضا سندگل , [ محمود شيرازي, علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اثربخشي مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت افرادوابسته به شيشه وكراك

علي كوشا , [ علي فرنام, محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اثر بخشي مدل پيشگيري از بازگشت بر پايه ذهن آگاهي mbrp در پيشگيري از بازگشت افراد وابسته به شيشه

عبدالكريم شاهوزائي , [ علي فرنام, زهرا نيك منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

رابطه شيوه هاي مقابله يمذهبي وعاطفه مثبت با ادراك رنج وكيفيت زندگي در بيماران ms

ناهيد عسكري , [ زهرا نيك منش, علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كاهش خشم

عاطفه ميلاني , [ زهرا نيك منش, علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


1 - محتبي احمدي, زهرا نيك منش, علي فرنام
ثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر احساس تنهايي و اعتياد به اينترنت دانش آموزان
(1400) مجله علمي پژوهان. 19 1-9
2 - مهديه آژعصاران, ولي مهدي نژاد, علي فرنام
رابطه همدلي، خودكارآمدي و زورگويي با نقش واسطه اي سبك هاي فرزندپروري
(1400) مطالعات روانشناسي تربيتي. 18 110-135
3 - فاطمه زهرا حسين زاده جاوري, حسين جناآبادي, علي فرنام
The effect of Sleep Pattern Modification on Increasing Academic Self-efficacy of Elementary School Students
(1400) International Journal of Pediatrics. 9 14549-14556
4 - غلامحسين حسيني دشت بياض, حسين جناآبادي, علي فرنام
اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي بر افزايش هوش بهر ديداري-فضايي و فعال كودكان داراي اختالل يادگيري پاي?ه اول و دوم دبستان
(1399) مطالعات ناتواني. 10 1-8
5 - زهرا نيك بخت, علي فرنام, فرهاد كهرازئي
اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت نگري بر بهبود روابط فرا زناشويي با تأكيد بر نقش ميانجي سبك هاي دلبستگي
(1399) سبک زندگي اسلامي با محوريت سلامت. 4 23-35
6 - غلامحسين دشت بياض, حسين جناآبادي, علي فرنام
اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي بر عملكرد استدلال كمي، دانش و استدلال سيال در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري پايه هاي اول و دوم ابتدايي
(1399) راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي. 12 28-35
7 - داود رستگار, علي فرنام, محمود شيرازي
اثربخشي درمان تنظيم هيجان بر افسردگي و صميميت زنا شويي زنان مبتلا به نشانگان پيش قاعده گي
(1399) مطالعات ناتواني. 10 1-9
8 - علي فرنام, مهرداد قنبرپورگنجاري
نقش الگوهاي ارتباط خانواده و جو رواني اجتماعي كلاس در اعتياد - به شبكه هاي اجتماعي مبتني بر تلفن همراه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زاهدان
(1399) مطالعات روانشناسي تربيتي. 17 121-144
9 - فاطمه زهرا حسين زاده جواري, حسين جناآبادي, علي فرنام
The Effect of Modifying the Sleep Pattern on Reducing the Math Learning Disorder among Elementary School Students
(1399) International Journal of Pediatrics. 8 12197-12204
10 - محمد محمدرضاخاني, علي فرنام, حسين جناآبادي
The Analysis of the Effectiveness of Emotional Processing Strategies on Academic Adjustment and Academic Engagement of the Students in Kerman City, Iran
(1399) International Journal of Pediatrics. 8 12545-12554
11 - وحيد نسائي, فرهاد كهرازئي, علي فرنام, محمدعلي فردين
وارسي مسير رابطه ميان مهارتهاي ارتباطي، سازگاري فردي و مولفه هاي روان شناسي مثبت نگر در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه فرهنگيان مشهد
(1399) مطالعات روانشناسي تربيتي. 17 138-153
12 - محمد محمدرضا خاني, علي فرنام, حسين جناآبادي
Effectiveness of Emotional and Cognitive Processing Strategies on Academic Adjustment and Academic Engagement of High School Students of Kerman
(1399) Iranian journal of Learning and Memory. 3 51-59
13 - علي اكبر نخعي شامحمود, علي عرب, علي فرنام
اثربخشي روانبنه درمانگري گروهي بر توانشهاي سازش يافتگي و هيجانات منفي معتادان مصرفكننده سنتي و صنعتي تحت درمان متادون
(1399) علوم روانشناختي. 19 619-628
14 - فاطمه احمدي مقدم, علي فرنام, غلامرضا ثناگوي محرر
اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر مولفه هاي بهزيستي تحصيلي (فرسودگي، مشاركت، رضايت مندي، و ارزش مندي در تحصيل) دانش آموزان
(1399) سلامت روان کودک. 7 14-24
15 - علي فرنام, سجاد سلطاني نژاد, الهه حيدري
اثربخشي بازي درماني با رويكرد شناختي رفتاري در كاهش اضطراب اجتماعي كودكان با اختلال سلوكي
(1399) پرستاري کودکان. 6 95-104
16 - علي فرنام, سمانه كيا, عصمت خليلي
تحليل آثار و پيامدهاي معنوي، رواني، جسماني و اجتماعي گناه بر سلامت جسم و روح از منظر قرآن و روايات
(1398) قرآن و طب. 4 101-109
17 - علي فرنام, حميدرضا ميرشكاري, لطف اله صابريان بروجني, زهرا كرمي مهاجري
اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر خوردن (MB-EAT) بر مراقبت از خود (خودمراقبتي) افسردگي در زنان مبتلا به ديابت نوع دو
(1398) دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد. 62 527-538
18 - علي فرنام, عزيزالله حيدري
رابطه خودكارآمدي و نظم جويي شناختي هيجان با بهزيستي روان شناختي كاركنان يك سازمان نظامي
(1398) روانشناسي نظامي. 10 5-14
19 - حبيب كيخا, علي فرنام, حسين جناآبادي
مقايسه اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش - تعهد بر همجوشي شناختي، كيفيت زندگي و اضطراب دانش آموزان مبتلا به ديابت
(1398) علوم روانشناختي. 18 2193-2201
20 - علي اكبر نخعي شامحمود, علي عرب, علي فرنام
اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه معتادان مصرف كننده سنتي و صنعتي تحت درمان متادون
(1398) علوم روانشناختي. 18 1187-1197
21 - زهرا بحريني, بابك كشوري, علي فرنام
نقش پيش بيني كننده ناگويي هيجاني در رضايت زناشويي و بخشش زناشويي مبتلايان به اختلال شخصيت ضداجتماعي
(1398) سلامت اجتماعي. 6 208-216
22 - احمد آقايي, فرهاد كهرازئي, علي فرنام
مقايسه اثربخشي طرحواره درمانگري و زوج درمانگري هيجان مدار به صورت گروهي بر رضايت از زندگي و طرحواره هاي سازش نايافته زوجين
(1398) علوم روانشناختي. 18 133-142
23 - عبدالحميد الهامي فر, ولي مهدي نژاد, علي فرنام
تأثير آموزش تفكر انتقادي بر جهت گيري دروني و بيروني هدف دانش آموزان مقطع متوسطه
(1398) علوم روانشناختي. 18 683-689
24 - علي فرنام, شهنواز محمودزهي
رابطه هيجان هاي منفي (افسردگي، اضطراب و استرس) با وسوسه و احتمال مصرف افراد وابسته به مواد داراي بازگشت: نقش واسطه اي حمايت اجتماعي
(1398) پژوهش هاي روانشناسي اجتماعي. 33 1-18
25 - حكمت كرمپور محمد آبادي, افسانه زاركويي, علي فرنام
مقايسه عملكردهاي حافظه فعال شنيداري، ديداري-فضايي و بلندمدت در دانش¬آموزان داراي اختلال رياضي و بهنجار
(1398) ناتواني هاي يادگيري. 8 55-74
26 - علي فرنام
اثربخشي آموزش مهارت حل مسئله و مديريت خشم بر كاهش تعارضات والد - نوجوان در بين دانش آموزان پسر
(1397) مطالعات روانشناسي تربيتي. 15 149-176
27 - زهرا مغني زاده, علي فرنام, زهرا طالبي, مريم اسودي
تحليل ساختاري ارتباط بين اعتياد به اينترنت با شادكامي و متغيرهاي شخصيتي در دانشجويان
(1397) اصول بهداشت رواني. 20 236-247
28 - اله نظر علي صوفي, علي فرنام, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش خوددلگرمسازي مبتني بر روش شوناكر بر سلامت معنوي دانشجويان
(1397) طب انتظامي. 7 153-159
29 - اله نظر علي صوفي, علي فرنام, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش خود دلگرم سازي شوناكر بر احساس تنهايي دانشجويان
(1397) راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي. 11 129-135
30 - عباس هاني اصل حيزاني, علي فرنام
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در افزايش اميدواري و كاهش هيجانات منفي دانش¬آموزان پسر پايه نهم
(1397) مطالعات روانشناسي تربيتي. 15 223-246
31 - علي فرنام, اعظم اكبري زاده, مژگان عرفاني
اثربخشي درمان كوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصوير بدن، خودكارآمدي و بهزيستي در زنان مبتلا به چاقي
(1397) دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد. 61 344-353
32 - علي فرنام, فريده مرعشي, مليكا صنعت نما
The Relationship of Body Image with Emotion Regulation, Stress, and Aggression and the Comparison of Them between Men and Women with Multiple Sclerosis
(1396) Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 6 1-9
33 - علي فرنام, طاهره مددي زاده
اثربخشي آموزش مثبت نگري بر حالتهاي روانشناختي مثبت (توانمنديهاي منش) دانش آموزان دختر دبيرستاني
(1396) پژوهشنامه روانشناسي مثبت. 3 61-75
34 - علي فرنام, محمدعلي فردين, حسين جناآبادي, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگوي
بررسي باورهاي غيرمنطقي جوانان مصرف كننده قليان در چايخانه هاي سنتي و جوانان مراجعه كننده به باشگاه هاي ورزشي پرورش اندام
(1396) دانشگاه علوم پزشکي مازندران. 27 207-216
35 - علي فرنام, محمد حميدي
اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش اميد با تأكيد بر قرآن وآموزه هاي اسلامي
(1395) مطالعات روانشناسي باليني. 6 24-46
36 - علي فرنام, محمد حميدي
اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش اميد با تأكيد بر قرآن وآموزه هاي اسلامي
(1395) مطالعات روانشناسي باليني. 6 23-46
37 - مصطفي اوکاتي, علي فرنام
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر بهزيستي روان‌شناختي فرزندان جانبازان، شهدا و ايثارگران
(1395) Research Journal of Applied Sciences. 11 488-495
38 - محمد علي فردين, رقيه نوري پور, محمود شيرازي, علي فرنام, علي عرب
نقش پنج عامل بزرگ شخصيت بر اختلالات وسواس اجباري و كيفيت خواب دانشجويان
(1395) پژوهش و سلامت. 7 1086-1093
39 - علي فرنام
تأثير آموزش مثبت نگري در افزايش كيفيت و اميد به زندگي در سالمندان
(1395) پژوهشنامه روانشناسي مثبت. 2 75-88
40 - علي فرنام
اثر بخشي آموزش رفتار هاي سالم (با تاكيد بر حل مسئله)بر سبك هاي حل مسئله و راهبرد هاي مقابله اي سازنده در نوجوانان دانش آموز
(1395) مطالعات روانشناسي تربيتي. 13 89-108
41 - علي فرنام, محمد حميدي
اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش كيفيت زندگي با تأكيد بر قرآن و آموزه هاي اسلامي
(1394) فرهنگ مشاوره و روان درماني. 6 61-85
42 - علي فرنام
اثربخشي مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت و افزايش حمايت اجتماعي در افراد وابسته به مواد افيوني
(1394) پژوهش هاي روانشناسي اجتماعي. 5 85-98
43 - علي فرنام, احمد برجعلي, فرامرز سهرابي, محمدرضا فلسفي نژاد
اثر بخشي مدل پيشگيري از بازگشت بر پايه ذهنآگاهي (MBRP) در پيشگيري از بازگشت و افزايش مهارتهاي مقابلهاي در افراد وابسته به مواد افيوني
(1393) مطالعات روانشناسي باليني. 4 79-99
44 - علي فرنام
اثربخشي مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت و افزايش مهارت هاي مقابله اي در افراد وابسته به مواد افيوني
(1392) اعتياد پژوهي. 7 25-38
45 - عاطفه ميلاني, زهرا نيك منش, علي فرنام
Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) in Reducing Aggression of Individuals at the Juvenile Correction and Rehabilitation Center
(1392) International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. 2 126-131
46 - عاطفه ميلاني, زهرا نيک منش, علي فرنام
"Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) in Reducing Aggression of Individuals at the Juvenile Correction and Rehabilitation Center
(1391) international journal of high risk behaviors and addiction. 126-131
47 - علي فرنام, احمد برجعلي, محمدرضا فلسفي نژاد, فرامرز سهرابي
اثربخشي مدل پيشگيري از بازگشت بر پايه ذهن آگاهي(MBRP) در پيشگيري از بازگشت و انگيزش در افراد وابسته به مواد افيوني
(1390) روانشناسي باليني. 3 69-79


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 آشنايي با فلسفه اسلامي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: حكمت 103
2 روانشناسي تحولي 2 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
3 فلسفه علم روانشناسي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 16:00-18:00
4 روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 230
5 آسيب شناسي اجتماعي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 223
6 روانشناسي سالمندي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 105
7 آشنايي با فلسفه اسلامي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: حكمت 103
8 روانشناسي تحولي 2 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
9 فلسفه علم روانشناسي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 16:00-18:00
10 روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 230
11 آسيب شناسي اجتماعي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 223
12 روانشناسي سالمندي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 105

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 يك شنبه 11:30 13:30 حضور
3 سه شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 چهار شنبه 09:30 11:00 حضور جلسه گروه