كارشناسی , مهندسی برق-الكترونیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1371 ← 1376
كارشناسی ارشد , مهندسی فناوری اطلاعات , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1383 ← 1386
دكترا , مهندسی برق _ مخابرات(سیستم) , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1394 ← 1400


1399

تجربيات برگزاري امتحانات الكترونيكي نيمسال دوم 99-98 دانشگاه سيستان و بلوچستان

تبادل تجربيات دانشگاه ها و مراكز آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي در بحران كوويد 19

مهري رجائي, هادي اسماعيلي درميان - 1399/05/21


1395

خدمات مشاوره پژوهشي آماده سازي و راه اندازي مركز تخصصي آپاي دانشگاه سيستان و بلوچستان به منظور ارائه

سميرا نوفرستي, شاهپور رحماني, هادي اسماعيلي درميان, احمد بختياري شهري, مهري رجائي, نيك محمد بلوچ زهي - 1395 -

مطالعه بسترهاي كارآفريني ديجيتالي (بررسي موردي)

هادي اسماعيلي درميان - - دانشگاه سيستان و بلوچستان

پروژه تدوين سند توسعه فناوري اطلاعات استان سيستان و بلوچستان

هادي اسماعيلي درميان - - دانشگاه سيستان و بلوچستان


ارزيابي وضعيت يادگيري الكترونيكي در دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مصطفي علي احمدي , [ نورمحمد يعقوبي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل رضايت قشر آشناي به فناوري اطلاعات از خدمات اينترنتي در استان سيستان و بلوچستان

ناصر سلجوقيان , [ عليرضا حيدرزادگان, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي ورتبه بندي عوامل موفقيت بر توسعه ي تجارت الكترونيك در وبسايت ها با رويكرد فازي سلسله مراتبي

وحيد كيانفر , [ حبيب ا... سالارزهي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي متغييرهاي پيش بين موثر در رويگرداني مشتريان شركت همراه اول

رويا حجازي نيا , [ مهدي كاظمي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و تحليل فرصت ها و ترجيحات دوركاري : مطالعه سازمان ها و دستگاه هاي دولتي شهر زاهدان

مژگان شريف زاده مود , [ مهدي كاظمي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

امكان سنجي اجراي نظام ياددهي يادگيري الكترونيكي درمدارس متوسطه استان س-ب وارائه الگوي توليد محتواي الكترونيكي براساس استاندارد اسكورم

علي شهركي , [ عليرضا حيدرزادگان, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه ميزان رضايت كاربران از وب گاه هاي دولتي در استانداري خراسان جنوبي

فهيمه قاسمي اوجان , [ نورمحمد يعقوبي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


1392

سيستم مديريت آموزشي مبتني بر مودل

هادي اسماعيلي درميان, شاپور رحماني, سعادت پورمظفري - دانشگاه سيستان و بلوچستان با همکاري مرنديز - 1392
1393

يادگيري الكترونيكي، توليد و اجراي محتوا

عليرضا حيدرزادگان, هادي اسماعيلي درميان, علي شهرکي - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي - 1393

دولت سيار

نورمحمد يعقوبي, مهرآفرين بخشي, هادي اسماعيلي درميان - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي - 1393


1 - هادي اسماعيلي درميان, شاهپور رحماني, احمد كاظمي, مصطفي علي احمدي
ارزيابي وضعيت يادگيري الكترونيكي واحد آموزش مجازي دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 221-241
2 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, هادي اسماعيلي درميان
اثر استخلافهاي CH3، F و NO2 روي انرژيهاي پيوندي هيدروژني مجزاي زوج باز آدنين- تيمين و گوآتين- سيتوزين
(1388) JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN. 24 409-416


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 توليد محتواي الكترونيكي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 223
2 توليد محتواي الكترونيكي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 223
3 آزمايشگاه سيستم عامل مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه سيستم عامل
4 مديريت وكنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
5 آموزش الكترونيكي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی
6 سيستمهاي چند رسانه اي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 302، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 410 مهندسي، حل تمرين(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ز مکان: كلاس 302
7 آزمايشگاه سيستم عامل مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه سيستم عامل
8 مديريت وكنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
9 آموزش الكترونيكي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی
10 سيستمهاي چند رسانه اي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 302، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 410 مهندسي، حل تمرين(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ز مکان: كلاس 302

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 11:00 حضور
2 شنبه 07:30 14:30 حضور دفتر آموزشهاي الكترونيكي-مشاوره
3 شنبه 11:00 13:00 حضور جلسه گروه
4 شنبه 13:00 15:00 حضور آموزش مجازي
5 شنبه 14:30 18:00 حضور پشتيباني سامانه ها
6 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
7 يك شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر آموزشهاي الكترونيكي
8 يك شنبه 11:30 14:30 مشاوره
9 يك شنبه 14:30 20:00 حضور آموزش مجازي
10 دو شنبه 07:30 14:30 حضور دفتر آموزشهاي الكترونيكي
11 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
12 دو شنبه 14:30 18:00 حضور پشتيباني سامانه ها
13 سه شنبه 07:30 14:30 مشاوره
14 سه شنبه 09:30 13:30 حضور شوراي آموزشي
15 سه شنبه 14:30 18:00 حضور آموزش مجازي
16 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 چهار شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر آموزشهاي الكترونيكي
18 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور
19 چهار شنبه 14:30 18:00 حضور پشتيباني سامانه ها
20 چهار شنبه 15:00 18:00 حضور آموزش مجازي
21 پنج شنبه 07:30 14:30 حضور آموزش مجازي