كارشناسی , مهندسی برق-الكترونیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1371 ← 1376
كارشناسی ارشد , مهندسی فناوری اطلاعات , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1383 ← 1386
دكترا , مهندسی برق _ مخابرات(سیستم) , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1394 ← 1400


1399

تجربيات برگزاري امتحانات الكترونيكي نيمسال دوم 99-98 دانشگاه سيستان و بلوچستان

تبادل تجربيات دانشگاه ها و مراكز آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي در بحران كوويد 19

مهري رجائي, هادي اسماعيلي درميان - 1399/05/21


1396

اخذ خدمات در زمينه حوادث و پيشگيري از تهديدات و آسيب پذيري هاي فضاي تبادل اطلاعات

احمد كاظمي, شاهپور رحماني, هادي اسماعيلي درميان, احمد بختياري شهري, نيك محمد بلوچ زهي - 1396 -
1395

خدمات مشاوره پژوهشي آماده سازي و راه اندازي مركز تخصصي آپاي دانشگاه سيستان و بلوچستان به منظور ارائه

سميرا نوفرستي, شاهپور رحماني, هادي اسماعيلي درميان, احمد بختياري شهري, مهري رجائي, نيك محمد بلوچ زهي - 1395 -

مطالعه بسترهاي كارآفريني ديجيتالي (بررسي موردي)

هادي اسماعيلي درميان - - دانشگاه سيستان و بلوچستان

پروژه تدوين سند توسعه فناوري اطلاعات استان سيستان و بلوچستان

هادي اسماعيلي درميان - - دانشگاه سيستان و بلوچستان


شناسه ها و اولويت بندي پيشرانه هاي توسعه بانكداري اجتماعي در نظام بانكي بانك قرض الحسنه رسالت استان سيستان و بلوچستان

رضا دقتي پور , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني, محمد قاسمي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ارزيابي وضعيت يادگيري الكترونيكي در دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مصطفي علي احمدي , [ نورمحمد يعقوبي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل رضايت قشر آشناي به فناوري اطلاعات از خدمات اينترنتي در استان سيستان و بلوچستان

ناصر سلجوقيان , [ عليرضا حيدرزادگان, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بهبود و شبيه سازي مشخصات پراش فيبر براگ

احسان اديب نيا , [ محمدعلي منصوري بيرجندي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

طراحي و شبيه سازي مالتي پلكسر و دي مالتي پلكسر نوري مبتني برAWG

محسن شاهي , [ محمدعلي منصوري بيرجندي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي ورتبه بندي عوامل موفقيت بر توسعه ي تجارت الكترونيك در وبسايت ها با رويكرد فازي سلسله مراتبي

وحيد كيانفر , [ حبيب ا... سالارزهي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي متغييرهاي پيش بين موثر در رويگرداني مشتريان شركت همراه اول

رويا حجازي نيا , [ مهدي كاظمي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و تحليل فرصت ها و ترجيحات دوركاري : مطالعه سازمان ها و دستگاه هاي دولتي شهر زاهدان

مژگان شريف زاده مود , [ مهدي كاظمي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

امكان سنجي اجراي نظام ياددهي يادگيري الكترونيكي درمدارس متوسطه استان س-ب وارائه الگوي توليد محتواي الكترونيكي براساس استاندارد اسكورم

علي شهركي , [ عليرضا حيدرزادگان, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه ميزان رضايت كاربران از وب گاه هاي دولتي در استانداري خراسان جنوبي

فهيمه قاسمي اوجان , [ نورمحمد يعقوبي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


1393

دولت سيار

نورمحمد يعقوبي, مهر افرين بخشي, هادي اسماعيلي درميان - سازمان انتشارات جهاددانشگاهي - 1393
1392

سيستم مديريت آموزشي مبتني بر مودل

هادي اسماعيلي درميان, شاپور رحماني, سعادت پورمظفري - دانشگاه سيستان و بلوچستان با همکاري مرنديز - 1392
1393

يادگيري الكترونيكي، توليد و اجراي محتوا

عليرضا حيدرزادگان, هادي اسماعيلي درميان, علي شهرکي - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي - 1393


1 - هادي اسماعيلي درميان, مهدي رضائي
A content-based intra rate-distortion model for HEVC-SCC
(1401) MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS. 81 16515-16536
2 - هادي اسماعيلي درميان, شاهپور رحماني, احمد كاظمي
عوامل موثر بر ايجاد امنيت در شبكه هاي اطلاعاتي اداره كل زندان هاي استان سيستان و بلوچستان و اولويت بندي آنها
(1401) پژوهش هاي مديريت عمومي. 15 305-320
3 - مهري مهرجو, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهري رجائي, هادي اسماعيلي درميان, فرهاد شهركي, يحيي كاظمي, ناص
Experiences of a Group of Faculty Members in University of Sistan and Baluchestan on Decreased Fraud Solutions for E-Tests
(1400) Iranian Distance Education Journal. 4 9-20
4 - هادي اسماعيلي درميان, شاهپور رحماني, احمد كاظمي, مصطفي علي احمدي
ارزيابي وضعيت يادگيري الكترونيكي واحد آموزش مجازي دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 221-241
5 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, هادي اسماعيلي درميان
اثر استخلافهاي CH3، F و NO2 روي انرژيهاي پيوندي هيدروژني مجزاي زوج باز آدنين- تيمين و گوآتين- سيتوزين
(1388) JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN. 24 409-416


مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات

از تاریخ 1389/8/1 تا تاریخ 1394


مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی

از تاریخ 1394/1/31 تا تاریخ 1396/9/4


مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی

از تاریخ 90/3/28 تا تاریخ 93/8/19


مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی

از تاریخ 1400/08/23 تاکنونبرنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 توليد محتواي الكترونيكي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 603
2 آزمايشگاه سيستم عامل مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ع): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: آزمايشگاه سيستم عامل
3 سيستمهاي چند رسانه اي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 ف مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): دوشنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 505 مهندسي، حل تمرين(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 ز مکان: كلاس 505 مهندسي
4 مديريت شبكه مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 410، درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 410

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 09:30 عدم دسترسي مطالعه
2 شنبه 09:30 11:30 کلاس درس مديريت شبكه (2016603_01) مک
3 شنبه 11:30 14:30 مشاوره دانشكده
4 يك شنبه 07:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده
5 يك شنبه 12:00 13:00 عدم دسترسي شوراي گروه
6 يك شنبه 13:00 14:30 مشاوره دانشكده
7 يك شنبه 15:00 17:00 کلاس درس مديريت شبكه (2016603_01) مک
8 يك شنبه 18:00 20:00 کلاس درس توليد محتواي الكترونيكي (1814268_0
9 دوشنبه 07:30 14:30 مشاوره مركز آموزشهاي الكترونيكي
10 دوشنبه 15:00 17:00 کلاس درس سيستمهاي چند رسانه اي (2014313_01)
11 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره مركز آموزشهاي الكترونيكي
12 سه شنبه 09:30 12:30 عدم دسترسي شوراي آموزشي دانشگاه
13 سه شنبه 12:30 14:30 مشاوره دانشكده
14 سه شنبه 15:00 17:00 کلاس درس آزمايشگاه سيستم عامل (2014219_01)
15 چهارشنبه 09:30 14:30 مشاوره مركز آموزشهاي الكترونيكي
16 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس سيستمهاي چند رسانه اي (2014313_01)
17 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس سيستمهاي چند رسانه اي (2014313_01)
18 چهارشنبه 18:00 20:00 کلاس درس تجارت و بازاريابي الكترونيكي پيشرفته