كارشناسی , فلسفه , دانشگاه علامه طباطبائی , 1377 ← 1381
كارشناسی ارشد , فلسفه , دانشگاه علامه طباطبائی , 1384 ← 1388
دكترا , فلسفه , دانشگاه علامه طباطبائی , 1389 ← 1394


مقايسه زمينه ها و نتايج اجتماعي و عيني عقلانيت نزد ابن خلدون و هگل

محمدرضا براهوئي , [ حميد اسكندري, علي اكبر نصيري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي مفهوم عشق و محبت الهي و ارتباط آن با سعادت انساني در قرآن و حديث

صديقه زابلي غضنفرابادي , [ علي اكبر نصيري, حميد اسكندري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي تطبيقي مفهوم آرماگدون از ديدگاه صهيونيسم مسيحي و نبرد قرقيسيا از نگاه اسلام به ويژه تشيع

فاطمه رستمي , [ حميد اسكندري, علي اكبر نصيري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

حقيقت و مقام زن در سلوك عرفاني از ديدگاه ابن عربي

فريده سپاهي , [ حميد اسكندري, مرتضي عرفاني, علي اكبر نصيري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي مقايسه اي جايگاه عقل و دين در فلسفه دكارت و ابن رشد

طاهره بديع مطلق نارويي , [ مرتضي عرفاني, حميد اسكندري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1 - خليل حكيمي فر, حميد اسكندري
اصل بنيادي "اشه" خاستگاه تعاليم اخلاقي ايرانيان باستان
(1400) پژوهش هاي اخلاقي. 11 35-60
2 - حسن رهبر, حميد اسكندري
از حكمت تا كاركردگرايي؛ تحليلي نو از ماهيت پارادايم فكري صدرالمتألهين
(1399) خردنامه صدرا. 25 125-136


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 زبان تخصصي 1 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 602
2 زبان تخصصي 2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
3 تاريخ فلسفه غرب 2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 601
4 تاريخ فلسفه غرب3 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 917
5 زبان تخصصي3 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 608
6 زبان تخصصي4 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 604
7 فلسفه علم الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 601
8 فلسفه معاصر الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 605
9 فلسفه تاريخ الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 608
10 زبان تخصصي الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 18:00-20:00
11 فلسفه غرب 2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 609
12 زبان تخصصي 1 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 609
13 زبان تخصصي 1 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 602
14 زبان تخصصي 2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
15 تاريخ فلسفه غرب 2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 601
16 تاريخ فلسفه غرب3 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 917
17 زبان تخصصي3 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 608
18 زبان تخصصي4 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 604
19 فلسفه علم الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 601
20 فلسفه معاصر الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 605
21 فلسفه تاريخ الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 608
22 زبان تخصصي الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 18:00-20:00
23 فلسفه غرب 2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 609
24 زبان تخصصي 1 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 609

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
3 شنبه 11:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 12:30 13:30 حضور
5 شنبه 15:30 17:30 حضور
6 يك شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 يك شنبه 11:30 13:30 مشاوره
8 يك شنبه 12:00 14:00 مشاوره
9 يك شنبه 14:30 15:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 دو شنبه 08:00 10:30 حضور
11 دو شنبه 11:00 12:30 مشاوره
12 دو شنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 دو شنبه 13:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 دو شنبه 15:00 17:00 مشاوره
15 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره
16 سه شنبه 09:30 11:30 حضور
17 سه شنبه 13:00 15:00 مشاوره
18 سه شنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 سه شنبه 15:00 17:00 مشاوره
20 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
21 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
22 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه
23 چهار شنبه 11:30 12:30 حضور