كارشناسی , جامعه شناسی , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1384 ← 1388
كارشناسی ارشد , جامعه شناسی , دانشگاه شیراز , 1388 ← 1390
دكترا , جامعه شناسی , دانشگاه شیراز , 1391 ← 1395


1402

بررسي تاثيرآموزش غيرحضوري در دوران كرونا بركيفيت زندگي معلمان شهرستان درميان

پنجمين همايش ملي پژوهشهاي حرفه اي در روانشناسي ومشاوره ازنگاه علم

سعيد محمدي صادق, الهام شيردل, فرامرز يعقوبي - 1402/04/10
1401

بررسي تغييرات سلامت اجتماعي دانش آموزان متوسطه دوم زاهدان در دوران شيوع ويروس كرونا

تعليم و تربيت در دوران كرونا و پساكرونا

الهام شيردل, حسين اكبري, سيدعلي جوادزاده - 1401/02/22
1400

بررسي نگرش مردم شهرستان سرباز نسبت به وضعيت شاخصهاي توسعه پايدار در سال 1400

توسعه اجتماعي و فرهنگي در ايران: چالش ها و توانمندي ها

الهام شيردل, بهزاد سپاهي - 1400/12/05

نقش كيفيت زندگي زنان در توسعه اجتماعي و فرهنگي

توسعه اجتماعي و فرهنگي در ايران: چالش ها و توانمندي ها

الهام شيردل, مهدي معيني, عبدالحميد دهاني - 1400/12/05

كيفيت زندگي و نگرش به سالمندي ( مطالعه اي در بين ساكنين شهر زابل)

توسعه اجتماعي و فرهنگي در ايران: چالش ها و توانمندي ها

خديجه اسدي سروستاني, الهام شيردل, عاطفه پيري زيركوهي - 1400/12/05

فساد اداري و تاثير آن بر توسعه اجتماعي

توسعه اجتماعي و فرهنگي در ايران: چالش ها و توانمندي ها

شكيب ضربي قلعه حمامي, الهام شيردل - 1400/12/05
1399

هستي شناسي ازدواج در عرفان اسلامي: ( از تناكح اسمايي تا زناشويي جسماني)

چالشها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي (با محوريت آسيب هاي اجتماعي)

محسن حاكمي, فاطمه حامي كارگر, الهام شيردل - 1399/12/15

تهديدات خانوادگي چندزني و چالشهاي پيش روي زنان: مطالعه نظري

چالشها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي (با محوريت آسيب هاي اجتماعي)

الهام شيردل, مريم محمدي, حسين ابراهيم زاده آسمين - 1399/12/15

سبك فرزند پروري متعارض در ناهمسان همسري مذهبي: مطالعه پديدارشناسانه در استان سيستان و بلوچستان

چالشها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي (با محوريت آسيب هاي اجتماعي)

الهام شيردل, محمدرضا حسني, فاطمه حامي كارگر - 1399/12/15

رابطه بين شبكه اجتماعي با گرايش به مصرف مواد مخدر در دانشجويان دختر دانشگاه سيستان و بلوچستان

پيشگيري از سو مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان

الهام شيردل, فاطمه حامي كارگر - 1399/12/13

مطالعه كيفي تجربه زيسته احساسات در زنان نابارور شهرستان كرمان

رسانه، شبكه¬هاي اجتماعي، بهداشت باروري و جمعيت

الهام شيردل, مريم محمدي - 1399/09/20

مطالعه پديدارشناسانه ي سلامت روان زنان با بارداري ناخواسته در دوران كرونا (مطالعه موردي زنان شهر مهريز يزد)

رسانه، شبكه هاي اجتماعي، بهداشت باروري و جمعيت

زهراالسادات بني فاطمه, فاطمه حامي كارگر, الهام شيردل - 1399/09/20

تاثير الهه هاي باروري بر بهداشت بارداري زنان در تمدن هاي نخستين

رسانه، شبكه هاي اجتماعي، بهداشت باروري و جمعيت

محسن حاكمي, الهام شيردل - 1399/09/20

The construction of Historical feelings and interaction between religions

2020 International eConference on Interreligious Dialogue

الهام شيردل, مليحه موسي نژاد - 1399/09/14

An autoethnography the lived experience of a qualitative researcher of remote ethnography in the context of the Corona epidemic

Being "here", researching "there": Reflecting on Temporal and Spatial Remoteness in Ethnography

الهام شيردل - 1399/09/12

خودمردم نگاري آموزش الكترونيكي دانشگاهي در اولين ترم تحصيلي وقوع كرونا

تبادل تجربيات دانشگاه ها و مراكز آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي در بحران كوويد 19

الهام شيردل - 1399/05/21

رابطه بين خشونت خانگي و گرايش به اعتياد در زنان شهرستان مشهد

آسيب هاي اجتماعي، چالش ها و راهكارها

الهام شيردل - 1399/04/16
1397

نقش آموزش در عوامل و فرايندهاي مانع و پيشبرنده توسعه فرهنگي در ايران و افغانستان

همايش بين المللي دومين دور گفتگوهاي فرهنگي ايران و افغانستان با موضوع تعاملات دانشگاهي و آموزش، محور توسعه پايدار ايران و افغانستان

حسين ابراهيم زاده آسمين, الهام شيردل, حميد شيردل - 1397/12/01


1401

سنجش وضعيت فرهنگ سازماني در شركت توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان

الهام شيردل - 1401 -
1400

پيمايش عوامل موثر در گرايش زنان به كارآفريني در استان سيستان و بلوچستان

الهام شيردل - 1400 -


كار كودكان و تبعات فردي و اجتماعي آن در زندگي دانش آموزان حاشيه نشين شهر زاهدان

يعقوب ناروئي , [ الهام شيردل, عبدالرسول حسني فر, مرتضي مسرور علي نودهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

بررسي ويژگي هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي كودكان كار دانش آموز در منطقه حاشيه نشين شهر زاهدان

علي زينلي قاسمي , [ الهام شيردل, حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

تاثير آگاهي زوجين نسبت به حقوق غير مالي بر ميزان اختلافات خانوادگي (مطالعه موردي ازدواج هاي ميان مذهبي) سال 1395 تا 1400

سميره دينارزهي , [ احسان ساماني, الهام شيردل, جواد شايان فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

بررسي تاثير غير حضوري شدن آموزش در دوران كرونا بركيفيت زندگي معلمان شهرستان درميان

فرامرز يعقوبي , [ سعيد محمدي صادق, الهام شيردل ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

تاثير نهادهاي مدني در توانمندسازي زنان ساكن حاشيه شهر زاهدان (مورد مطالعه: شيرآباد)

مهسا ابرين , [ الهام شيردل, مرتضي مسرور علي نودهي, عبدالرسول حسني فر, سعيد محمدي صادق, مهدي معيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تغييرات سلامت اجتماعي دانش‌آموزان متوسطه زاهدان در دوران شيوع ويروس كرونا

سيدعلي جوادزاده , [ الهام شيردل, حسين اكبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

مقايسه كيفيت زندگي زنان شاغل و خانه دار شهرستان مهرستان و بررسي عوامل مرتبط با آن

عبدالحميد دهاني , [ الهام شيردل ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

تجربه زيسته احساسات زنان اول در خانواده هاي چند همسري(مطالعه پديدارشناسانه در استان سيستان و بلوچستان)

حسين روشناس , [ الهام شيردل, حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر نگرش نسبت به نابرابري جنسيتي(مورد مطالعه:دانشجويان دانشگاه ولايت ايرانشهر)

زيور شيباني , [ الهام شيردل, حسين ابراهيم زاده آسمين, عبدالرسول حسني فر, سعيد محمدي صادق, مهدي معيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي عوامل فرهنگي موثر بر سوختبري در شهرستان سراوان

محمدحنيف حسيني نژاد , [ محمدرضا حسني, الهام شيردل ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

عوامل اجتماعي مرتبط با گرايش مردم شهرستان زابل به مصرف مواد مخدر در دوران همه گيري كوويد-19

مهدي شهركي , [ الهام شيردل ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

تبيين جامعه شناختي عوامل مرتبط با هويت اجتماعي زنان بلوچ در شهر زاهدان خاش

نگين مالكي لوطكي , [ خديجه اسدي سروستاني, الهام شيردل ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99


از تاریخ 1400/12/23 تا تاریخ 1401/06/18

معاون آموزشي دانشكده ادبيات

از تاریخ 1401/06/19 تا تاریخ 1401/10/27

معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني

از تاریخ 1401/10/28 - ادامه دارد


1 - الهام شيردل, شكيب ضربي قلعه حمامي
بسترهاي تشديد فاصله بين پيروان اديان و مذاهب در استان سيستان و بلوچستان
(1403) تحقيقات فرهنگي ايران. 17 35-63
2 - الهام شيردل, شكيب ضربي قلعه حمامي
برساخت اجتماعي تعامل بين اديان در استان سيستان و بلوچستان: مطالعه اي كيفي از منظر جوانان تحصيل كرده شهرستان زاهدان
(1402) مطالعات اجتماعي ايران. 2 5-27
3 - الهام شيردل, مهدي معيني, عبدالحميد دهاني
رتبه بندي عوامل اثرگذار بر كيفيت زندگي زنان متأهل شاغل و خانه دار با استفاده از تكنيك AHP
(1402) زن در توسعه و سياست. 21 517-540
4 - محمدرضا حسني, الهام شيردل, فاطمه حامي كارگر
ناهمسان همسري مذهبي و چالش هاي خانوادگي: مطالعه نظريه زمينه اي زوجين استان سيستان و بلوچستان
(1402) جامعه شناسي كاربردي. 34 43-64
5 - الهام شيردل, مريم محمدي, حامي كارگر فاطمه
عواطف زيسته جوانان در پاندمي كوويد19: يك مطالعه پديدارشناختي در سيستان و بلوچستان
(1401) مطالعات راهبردي ورزش و جوانان. 21 463-482
6 - الهام شيردل
اثربخشي آموزش مجازي در زمينه توانمندسازي فكري-اجتماعي زنان خانه دار در كارآفريني
(1401) مهارت آموزي. 42 71-82
7 - الهام شيردل, حسين اكبري, سيدعلي جوادزاده
عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اجتماعي دانش آموزان متوسط? دوم شهر زاهدان در دوران شيوع ويروس كرونا
(1401) مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي. 4 129-150
8 - الهام شيردل, فاطمه حامي كارگر, فاطمه انجم شعاع
رابطه بين سرمايه اجتماعي و سبك زندگي با هويت ملي دختران نوجوان شهرستان كرمان
(1400) مطالعات ملي. 22 69-87
9 - الهام شيردل, مريم محمدي
مطالعه كيفي شكل گيري احساس تعلق اجتماعي و تكرار جرم در مددجويان سابقه دار
(1400) مطالعات و تحقيقات اجتماعي ايران. 10 499-528
10 - الهام شيردل, مريم محمدي, حميد شيردل
رابطه بين جو مدرسه و اعتماد به پليس در نگرش دختران دبيرستاني شهر كرمان
(1400) پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده. 9 206-228
11 - محسن حاكمي, الهام شيردل, فاطمه حامي كارگر
بررسي اهليت زنان جهت تصدي حكومت از ديدگاه قرآن كريم
(1400) سياست متعاليه. 9 147-166
12 - الهام شيردل, فاطمه حامي كارگر, مهري مرادخاني
مطالعه پديدارشناسي تجربه زيسته سلامت محور جوانان سيستان و بلوچستان در بحران كوويد-19
(1400) مسائل اجتماعي ايران. 11 63-84
13 - الهام شيردل, فاطمه حامي كارگر, مهراب سهراب زاده
كرونا و چالش هاي خانواده: مطالعه پديدارشناسي تجربه زيسته جوانان سيستان و بلوچستان
(1400) فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده. 16 133-154
14 - فاطمه حامي كارگر, الهام شيردل
تجربه زيسته زنان از پيوند عاطفي بين همسران و زايمان طبيعي موفق: مطالعه اي پديدارشناسانه
(1400) مطالعات زن و خانواده. 9 156-179
15 - الهام شيردل, محمدرضا حسني, فاطمه حامي كارگر
برساخت ازدواج بين مذهبي موفق و زمينه هاي شكل گيري آن: مطالعه كيفي بين زوجين استان سيستان و بلوچستان
(1400) جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي. 8 373-397
16 - فاطمه حامي كارگر, محسن نيازي, علي فرهاديان, الهام شيردل, امير سرايي
فراتركيب كيفي مطالعات اجتماعي - روانشناختي جراحي هاي زيبايي زنان در ايران
(1400) جراحي ايران. 29 1-15
17 - الهام شيردل, مريم محمدي
مطالعه ي كيفي منسجم نبودن خانواده و تكرار جرم در زندانيان زن سابقه دار
(1399) مطالعات راهبردي زنان. 22 37-63
18 - الهام شيردل, فاطمه حامي كارگر, محسن حاكمي
احساسات ديني و سازگاري خانواده با بحران كوويد 91: مطالعه پديدارشناسانه در استان سيستان و بلوچستان
(1399) مطالعات اجتماعي ايران. 14 159-183


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مسائل و سياست هاي جمعيتي ايران ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 135
2 انديشه اجتماعي متفكران مسلمان ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 135
3 روش تحقيق كيفي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 135

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور رسيدگي به امور پژوهشي
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
3 شنبه 11:30 14:30 حضور پيگيري امور پژوهشي
4 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس مسائل و سياست هاي جمعيتي ايران (12
5 يك شنبه 09:30 11:30 حضور رسيدگي به امور آموزشي
6 يك شنبه 11:30 13:00 مشاوره دانشجويان كارشناسي
7 يك شنبه 13:00 15:00 کلاس درس انديشه اجتماعي متفكران مسلمان (123
8 دوشنبه 07:30 09:30 حضور رسيدگي به امور آموزشي
9 دوشنبه 11:30 12:30 حضور رسيدگي به امور آموزشي
10 دوشنبه 12:30 14:30 حضور شوراي گروه
11 سه شنبه 07:30 09:30 حضور پيگيري امور آموزشي
12 سه شنبه 09:30 12:30 حضور شوراي آموزشي دانشگاه
13 سه شنبه 12:30 14:30 حضور برنامه ريزي و اطلاع رساني امور آموزشي
14 سه شنبه 14:30 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
15 سه شنبه 18:00 20:00 کلاس درس روش تحقيق كيفي (1230604_01)
16 چهارشنبه 07:30 09:30 مشاوره
17 چهارشنبه 09:30 12:30 حضور شوراي دانشكده
18 چهارشنبه 12:30 14:30 حضور رسيدگي به امور آموزشي