كارشناسی , اقتصاد كشاورزی , دانشگاه شیراز , 1375 ← 1379
كارشناسی ارشد , اقتصاد كشاورزی , دانشگاه تربیت مدرس , 1379 ← 1382
دكترا , اقتصاد كشاورزی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1386 ← 1392


1395

درس هايي از تجربه و راهبردها و سياست هاي بخش آب و كشاورزي استان سيستان و بلوچستان براي استان يزد

نخستين همايش ملي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404

مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي - 1395/06/27

عوامل موثر بر صادرات محصولات لبني ايران (رهيافت مدل جاذبه)

دهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران

احمد اكبري, مريم حسيني, ابراهيم مرادي - 1395/02/22


ارائه الگوي توسعه حكمراني خوب الكترونيك و شبكه اي با رويكرد آينده پژوهي

عادله دقتي , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان, ابراهيم مرادي, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي تاثير انتقال قيمت هاي جهاني ذرت بررفاه توليد كنند گان داخلي

پريسا زكيان , [ ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي (مطالعه موردي محصول خرما شهرستان سراوان)

فاطمه شكرزهي , [ احمد اكبري, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش تعاوني هاي روستايي فرش دستباف بر توسعه كارافريني زنان(مطالعه موردي شهرستان جيرفت)

طاهره صالحي سربيژن , [ بدرالدين اورعي يزداني, ابراهيم مرادي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شناسايي و اولويت بندي زيرساخت هاي لازم براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي موثر در توسعه اقتصادي استان سيستان و بلوچستان

حسن اسلامي , [ محمداسماعيل اعزازي, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي توسعه كسب و كار سيار ايران با رويكرد آينده پژوهي

ليلا محمد خاني , [ نورمحمد يعقوبي, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تحليل هزينه ي توليد، سودآوري و ورشكستگي در صنعت مرغداري گوشتي استان سيستان و بلوچستان

شهرزاد رفسنجاني , [ ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي عوامل موثر بر افزايش بهره وري در شركت هاي زير مجموعه پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان

سميرا منتظري نژاد , [ ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تدوين راهبردها و طراحي الگوي توليد مرغ ارگانيك در منطقه قلعه گنج (رهيافت تحليل SWOT)

عبدالحسين كامراني فر , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي انتقال قيمت بين بازار نهاده و ستانده محصولات كشاورزي (مطالعه اي در قيمت نهاده ها و ستاده محصولات ذرت دانه اي)

ميلاد افشارمنش , [ ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي پايداري توليد پسته در شهرستان رفسنجان (شاخص هاي زيست محيطي،اقتصادي،و اجتماعي)

مژگان اكرمي مهاجري , [ احمد اكبري, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش عوامل نهادي در سرمايه گذاري بخش كشاورزي استان سيستان و بلوچستان

مليحه ملاشاهي , [ ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير عوامل مديريتي بر توليد و سودآوري محصولات گلخانه اي(خيار و گوجه فرنگي در شهرستان كهنوج)

بهرام پذيره , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل درجه ريسك پذيري پنبه كاران ايران رهيافت: مدل غير خطي ميانگين - انحراف معيار

اسما عبداللهي درميان , [ ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي عوامل موثر بر تمايل كشاورزان به استفاده از آبياري قطره اي زيرسطحي (مطالعه موردي پسته كاران شهرستان رفسنجان)

عارفه عامري اختيارابادي , [ احمد اكبري, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تأثير نااطميناني نرخ ارز بر نرخ بازده شركت هاي صادرات محور بورس اوراق بهادار تهران

سپيده ياري , [ غلامرضا زمانيان, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي اثرات اعتبارات خرد بر اشتغالزايي در نواحي روستايي شهرستان بهميي

نعمت اله زارعي , [ جواد بذرافشان, ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير نوسان نرخ ارز بر بازدهي سهام بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عليرضا حق پوي قاضياني , [ غلامرضا زمانيان, ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه سيستان و بلوچستان در حوزه اداري -مالي

هادي ماهي دشتي , [ عبدالعلي كشته گر, محمد قاسمي, ابراهيم مرادي, امير دادرس مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليل استراتژيك بازايابي محصولات خرما ي ايرانشهر با رويكرد swot

عبدالباسط پيري يوسف آبادي , [ حبيب ا... سالارزهي, جاسم دژكام, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي و تحليل توانمندي هاي بخش كشاورزي استان سيستان وبلوچستان درراستاي توسعه پايدار بااستفاده از مدل SWOT و فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)

راحله فرامرز پور , [ مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي وضعيت منابع آب كشاورزي استان سيستان وبلوچستان براساس تحليل SWOT وفرايند تحليل شبكه اي (ANP)

ازاده طاهرزاده , [ مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

عوامل موثر بر صادرات محصولات لبني ايران

مريم حسيني , [ احمد اكبري, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


1 - ندا علي احمدي, ابراهيم مرادي, سيدمهدي حسيني, علي سردارشهركي
شبيه سازي و پويايي سيستم منابع آب حوضه آبخيز هيرمند تحت سناريوهاي مديريتي
(1400) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 28 23-43
2 - سيده سمانه راعي, ابراهيم مرادي, احمد اكبري
بررسي تغييرات تكنولوژي توليد گندم و تاثير آن بر اقتصاد روستايي در استان فارس
(1400) اقتصاد فضا و توسعه روستايي. 10 155-172
3 - زهرا غفاري مقدم, ابراهيم مرادي, محمود هاشمي تبار, علي سردارشهركي
تحليلي بر بحران آب در بخش كشاورزي منطقه سيستان در سناريوهاي مختلف: رهيافت آينده پژوهي
(1400) پژوهش آب در كشاورزي. 35 201-216
4 - ابراهيم مرادي, مژگان اكرمي مهاجري
شبيه سازي تاثير عوامل اقليمي بر كارايي هزينه توليد گندم در ايران
(1400) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 29 137-159
5 - ندا علي احمدي, ابراهيم مرادي, سيدمهدي حسيني, علي سردارشهركي
پيش بيني دبي رودخانه هيرمند با استفاده از تكنيك سري زماني (SARIMA)
(1400) مهندسي آبياري و آب ايران. 12 172-191
6 - نسرين اوحدي, الهه آهني, ابراهيم مرادي
تعيين كارايي فني در واحدهاي گاوداري شيري شهرستان سيرجان با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاي فازي
(1399) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 12 237-252
7 - زهرا غفاري مقدم, محمود هاشمي تبار, ابراهيم مرادي
مديريت تقاضاي آب با استفاده از الگوريتم بهينه سازي كرم شب تاب پويا: مطالعه موردي رودخانه هيرمند
(1399) مهندسي منابع آب. 13 85-98
8 - سيده سمانه راعي, ابراهيم مرادي, احمد اكبري
تجزيه رشد بهره وري كل عوامل توليد گندم در استان فارس با استفاده از مدل مرزي - تصادفي فضايي
(1399) اقتصاد كشاورزي. 14 57-86
9 - مليحه ملاشاهي, ابراهيم مرادي
تحليلي بر موانع ترويج كارآفريني كشاورزي در استان سيستان و بلوچستان
(1398) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 11 193-216
10 - سهيلا جشاري, ابراهيم مرادي
تدوين راهبردهاي توسعه اقتصاد كشاورزي نواحي روستايي استان سيستان و بلوچستان با رويكرد آينده پژوهي
(1398) اقتصاد فضا و توسعه روستايي. 8 51-66
11 - زهرا غفاري مقدم, ابراهيم مرادي, محمود هاشمي تبار
بررسي عوامل موثر بر شكاف بهره وري سيستم هاي آبياري در كشاورزي با استفاده از رهيافت اكساكا- بليندر
(1398) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 26 239-245
12 - عادله دقتي, نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان, مسعود دهقاني, ابراهيم مرادي
ارائه الگوي استقرار و توسعه حكمراني الكترونيك با استفاده از رويكرد فراتركيب
(1398) چشم انداز مديريت دولتي. 10 89-120
13 - ابراهيم مرادي, آرش احمدي, سيدمرتضي غفاري اسمعيلي
تاثير رشد تسهيلات بانكي بر رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در ايران
(1397) پژوهش هاي پولي - بانكي. 11 1-24
14 - ندا علي احمدي, ابراهيم مرادي, سيدمهدي حسيني
كاربرد تكنيك هزينه ترانسلوگ در برآورد تابع تقاضاي آب محصول گندم منطقه سيستان
(1397) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 25 331-338
15 - ابراهيم مرادي, علي رهنما, سميرا حيدريان
تاثير شاخصهاي حكمراني خوب بر كنترل فساد (مطالعه موردي كشورهاي خاور ميانه و جنوب شرق آسيا)
(1396) اقتصاد مقداري. 14 151-182
16 - ابراهيم مرادي, ميلاد افشارمنش
شوك قيمتي نهادههاي توليد ذرت دانهاي و تاثير آن بر قيمت محصول رهيافت خودرگرسيون برداري با دادههاي تابلويي
(1396) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 31 170-178
17 - احمد اكبري, ابراهيم مرادي, مژگان اكرمي مهاجري
پايداري توليد پسته در مناطق روستايي شهرستان رفسنجان
(1396) اقتصاد فضا و توسعه روستايي. 6 1-16
18 - محمود هاشمي تبار, امير دادرس مقدم, سيدمهدي حسيني, ابراهيم مرادي
مدلسازي انواع شاخص بورس اوراق بهادار ايران با الگوريتم تقريب تابع ژنتيك
(1396) پژوهش هاي مديريت عمومي. 10 107-128
19 - ابراهيم مرادي, شهرزاد رفسنجاني
تحليل رابطه ميان هزينه ي توليد، سودآوري و ورشكستگي در تعاوني هاي مرغداري گوشتي استان سيستان و بلوچستان
(1396) تعاون و كشاورزي. 6 1-25
20 - ابراهيم مرادي, اسما عبداللهي درميان
تحليل درجه ريسك پذيري پنبه كاران ايران رهيافت مدل غير خطي ميانگين- انحرافمعيار
(1395) International Journal of Agricultural Management and Development. 6 515-523
21 - ابراهيم مرادي, مليحه ملاشاهي
نقش عوامل نهادي در سرمايه گذاري بخش كشاورزي استان سيستان و بلوچستان رهيافت معادلات ساختاري
(1395) International Journal of Applied Business and Economic Research. 15 221-232
22 - ابراهيم مرادي, مصيب پهلواني, احمد اكبري
تحليل همگرايي كارايي هزينه توليد در زراعت گندم ايران
(1394) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 1 79-90
23 - مصيب پهلواني, مهديه دهباشي, ابراهيم مرادي
بررسي تاثير توسعه تجارت و رشد اقتصادي بر كيفيت محيط زيست در ايران
(1393) تحقيقات اقتصادي. 49 463-482
24 - ابراهيم مرادي, مصيب پهلواني, احمد اكبري
عدم تجانس مشاهده شده در اندازه گيري كارايي هزينه مطالعه موردي : كارايي هزينه توليد پنبه آبي در ايران
(1392) مطالعات اقتصاد كاربردي ايران - دانشگاه بوعلي سينا همدان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر. 2 47-62
25 - ابراهيم مرادي, مصيب پهلواني, احمد اکبري, حسين محرابي بشرآبادي
Comparative Analysis of Stochastic Frontier Partially non-parametric and Stochastic Frontier Parametric Methods Case Study: Measuring Cost Efficiency in Wheat Production in Iran
(1391) International Journal of Agricultural Management and Development. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اقتصاد ايرا 2 (سياستها و چالشها ) اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: 915، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: 916
2 مديريت توليد اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی
3 اقتصاد توليد كشاورزي تكميلي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 915، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 914
4 اقتصاد سنجي كاربردي پيشرفته اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: 913، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 920
5 اقتصاد ايرا 2 (سياستها و چالشها ) اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: 915، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: 916
6 مديريت توليد اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی
7 اقتصاد توليد كشاورزي تكميلي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 915، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 914
8 اقتصاد سنجي كاربردي پيشرفته اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: 913، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 920

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 10:00 مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد
2 شنبه 10:00 13:30 حضور رسيدگي به امور آموزشي
3 شنبه 13:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 يك شنبه 08:00 10:00 راهنمايي دانشجويان دكتري رسيدگي به امور آموزشي
5 يك شنبه 10:00 13:00 حضور
6 يك شنبه 10:00 13:30 حضور رسيدگي به امور آموزشي
7 دو شنبه 10:00 13:30 حضور رسيدگي به امور آموزشي
8 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 سه شنبه 09:30 12:00 حضور شوراي آموزشي دانشگاه
10 سه شنبه 09:30 12:00 حضور شوراي اموزشي دانشگاه
11 سه شنبه 12:00 14:00 حضور امور آموزشي
12 سه شنبه 12:00 14:00 حضور
13 چهار شنبه 07:30 09:00 مشاوره دانشجويان ارشد و دكتري با تعيين وقت قبلي
14 چهار شنبه 09:30 12:00 حضور
15 چهار شنبه 12:00 14:00 حضور شوراي آموزشي دانشكده
16 چهار شنبه 12:00 14:00 حضور شوراي آموزشي دانشكده