كارشناسی ارشد , مهندسی معدن-استخراج , دانشگاه شاهرود , 1379 ← 1382
دكترا , مهندسی معدن-استخراج , دانشگاه شاهرود , 1395 ← 1399


دروس ارائه شده1400

مقايسه بين روش¬هاي مختلف تهويه در معادن از نظر تحليل سيالات

پنجمين كنگره ملي زغالسنگ ايران

ابراهيم الهي زيني, فرهنگ سرشكي, رضا خالو كاكايي - 1400/06/09

مقدار جريان گرما از لايه ذغالسنگ در تونل K8 معدن ذغالسنگ رزمجا غربي

پنجمين كنگره ملي زغالسنگ ايران

ابراهيم الهي زيني, فرهنگ سرشكي, رضا خالوكاكايي - 1400/06/09
1399

تحليل پايداري شيب منطقة جنوبي از آنومالي C شمالي معادن سنگ آهن سنگان با استفاده تعادل حدي

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفراس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن

حميد شجاع, محمدجواد آذين فر, ابراهيم الهي زيني - 1399/12/06

طراحي الگوي آتشكاري در معدن سنگ گچ مرواريد

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن

ابراهيم الهي زيني, عبدالله راستگو, محمدجواد آذين فر - 1399/12/06

مقدار جريان گرما از لايه ذغالسنگ در تونل K21 معدن رزمجا غربي

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن

ابراهيم الهي زيني, ابوالفضل اصغريان - 1399/12/06

طراحي تهويه معدن ذغالسنگ نمكه با استفاده از دو روش دستي و رايانه اي

نهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و ششمين كنگره بين¬المللي معدن و صنايع معدني

ابراهيم الهي زيني, امين نوروزي - 1399/12/03
1397

انتخاب بادبزن اصلي براي شبكه تهويه معدن زغالسنگ كلاريز مركزي با استفاده از نرم افزار VENTSIM

چهارمين كنگره ملي زغالسنگ ايران

محمدرضا قزويني, ابراهيم الهي زيني - 1397/01/27
1396

طراحي سيستم تهويه معادن زيرزميني زغالسنگ به روش دستي (مطالعه مورديمعدن زغالسنگ رزمجاغربي)

كنفرانس ملي مهندسي مواد، متالوژي و معدن ايران

صادق مالكي, فرهنگ سرشكي, ابراهيم الهي زيني - 1396/12/06
1395

انتخاب بادبزن اصلي براي شبكه تهويه معدن زغالسنگ تونل 8 با استفاده از نرم¬افزار Ventsim

سومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

ابراهيم الهي زيني, خسرو فعاليان, رضا شکور شهابي - 1395/06/09

طراحي آبكشي معدن كلاريز شرقي از شركت ذغالسنگ البرز شرقي

سومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

ابراهيم الهي زيني, حسن محمدي - 1395/06/09

طراحي سيستم پشتيبان ارزيابي ايمني گازها در معادن زغال سنگ با بكارگيري تحليل سلسله مراتبي فازي

سومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

کامران بنائي, رضا شکورشهابي, ابراهيم الهي زيني - 1395/06/09

بررسي تاثير تهويه طبيعي بر معدن زغالسنگ ملچ آرام تحتاني با استفاده از نرم افزار VENTSIM

سومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

محمدرضا قزويني, ابراهيم الهي زيني, ابوالقاسم قاسمي - 1395/06/09
1394

مروري بر الگوريتمهاي لرچ و گروسمن در طراحي محدوده بهينه معادن روباز

كنفرانس بين المللي مهندسي معدن، فلزات و مواد

ابراهيم الهي زيني - 1394/09/25

طراحي الگوي آتشكاري در معدن سنگ آهك آبلو (شركت سيمان نكاء)

كنفرانس بين المللي مهندسي معدن، فلزات و مواد

ابراهيم الهي زيني, علي براري, سلمان عباسي - 1394/09/25

تخمين ذخاير زمينشناسي و استخراجي معدن بلبلخان غربي 2

كنفرانس بين المللي مهندسي معدن، فلزات و مواد

ابراهيم الهي زيني, خسرو فعاليان - 1394/09/25

طراحي تهويه معدى بزرگ با استفاده از روش حلقه اي

كنفرانس بين المللي مهندسي معدن، فلزات و مواد

ابراهيم الهي زيني, حبيب الله زينلي, احسان اميني - 1394/09/25
1393

طراحي سيستم نگهداري فولادي براي جبهه¬كار آماده¬سازي در تونل معدن كارمزد

اولين همايش ملي عمران، معماري و توسعه پايدار

ابراهيم الهي زيني, خسرو فعاليان - 1393/09/27

طراحي سيستم نگهداري چوبي براي كارگاه استخراج لايه A5 معدن كارمزد

اولين همايش ملي عمران، معماري و توسعه پايدار

ابراهيم الهي زيني - 1393/09/27

طراحي سيستم نگهداري فولادي براي جبهه كار آماده سازي در تونل معدن كارمزد

اولين همايش ملي عمران، معماري و توسعه پايدار

ابراهيم الهي زيني - 1393/09/27

طراحي تهويه معادن زيرزميني به روش دستي (مطالعه موردي: معدن ذغالسنگ تخت)

پنجمين كنفرانس مهندسي معدن

ابراهيم الهي زيني - 1393/07/22

طراحي قوسهاي افقي و قائم (مطالعه موردي: شركت ذغالسنگ البرز شرقي)

پنجمين كنفرانس مهندسي معدن

ابراهيم الهي زيني, حسين ربيع نژ‍اد - 1393/07/22

انتخاب بادبزن اصلي معدن بزرگ تزره به روش مسير بحراني

پنجمين كنفرانس مهندسي معدن

ابراهيم الهي زيني - 1393/07/22

بررسي تاثير تهويه طبيعي بر معدن ذغالسنگ رزمجا غربي با استفاده از نرم افزارVentsim

پنجمين كنفرانس مهندسي معدن

ابراهيم الهي زيني - 1393/07/22

طراحي تهويه معادن زيرزميني به روش دستي (مطالعه موردي معدن ذغالسنگ تخت)

پنجمين كنفرانس مهندسي معدن

ابراهيم الهي زيني - 1393/07/22

طراحي قوسهاي افقي و قائم (مطالعه موردي شركت ذغالسنگ البرز شرقي )

پنجمين كنفرانس مهندسي معدن

ابراهيم الهي زيني - 1393/07/22

بررسي الگوريتمهاي مخروط شناور در طراحي محدوده بهينه معادن روباز

پنجمين كنفرانس مهندسي معدن

ابراهيم الهي زيني - 1393/07/22

محاسبه شدت جريان هواي مورد نياز جهت تهويه معدن زغالسنگ تونل 8

كنفرانس ملي علوم معدني

ابراهيم الهي زيني - 1393/06/11

بررسي تاثير تهويه طبيعي بر معدن زغالسنگ زمستان يورت غربي با استفاده از نرم افزار Ventsim

دومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

ابراهيم الهي زيني - 1393/06/05

محاسبه شدت جريان هواي مورد نياز جهت تهويه معدن زغالسنگ زمستان يورت شرقي

دومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

ابراهيم الهي زيني - 1393/06/05

طراحي سيستم نگهداري فولادي براي جبهه كار آماده سازي لايه K19 معدن زغالسنگ تونل بزرگ (پشكلات)

دومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

ابراهيم الهي زيني - 1393/06/05

طراحي سيستم نگهداري چوبي براي كارگاه استخراج لايه K19 معدن زغالسنگ تخت

دومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

ابراهيم الهي زيني - 1393/06/05

طراحي قوس قائم معادن زغالسنگ براي انتقال لكوموتيو 8 تني

دومين كنگره ملي زغالسنگ ايران

ابراهيم الهي زيني - 1393/06/05
1391

ارائه الگوريتم جستجوگر ستوني براي تعيين محدوده بهينه معادن روباز

اولين كنفرانس فناوريهاي معدنكاري ايران

ابراهيم الهي زيني - 1391/06/15

انتخاب بادبزن اصلي براي تهويه معدن زيرزميني زغالسنگ كلاريز البرز شرقي با استفاده از نرم افزار Ventsim

اولين كنفرانس فناوري هاي معدنكاري ايران

ابراهيم الهي زيني - 1391/06/15

انتخاب بادبزن اصلي براي تهويه معدن زيرزميني ذغالسنگ كلاريز البرز شرقي با استفاده از نرم افزار Ventsim

اولين كنفرانس فناوري هاي معدنكاري ايران

ابراهيم الهي زيني, حسين ربيع نژاد - 1391/06/15

قابليت تبديل ذغالسنگ به نفت و گاز

اولين كنگره ملي زغالسنگ

ابراهيم الهي زيني, هادي ناطقي - 1391/06/08

بررسي تاثير تهويه طبيعي بر معدن ذغالسنگ تخت از البرز شرقي

اولين كنگره ملي زغالسنگ

ابراهيم الهي زيني - 1391/06/08

طراحي تهويه معدن زيرزميني ذغالسنگ رزمجا غربي از البرز شرقي با استفاده از نرم افزار Ventsim

اولين كنگره ملي زغالسنگ

ابراهيم الهي زيني, حسين ربيع نژاد - 1391/06/08

قابليت تبديل زغالسنگ به نفت و گاز

اولينكنگره ملي زغالسنگ

ابراهيم الهي زيني - 1391/06/08

طراحي تهويه معدن زيرزميني زغالسنگ رزمجا غربي از البرز شرقي با استفاده از نرم افزار Ventsim

اولين كنگره ملي زغالسنگ

ابراهيم الهي زيني - 1391/06/08

بررسي تاثير تهويه طبيعي بر معدن زغالسنگ تخت البرز شرقي

اولين كنگره ملي زغالسنگ

ابراهيم الهي زيني - 1391/06/08
1390

روش¬هاي مقابله در جهت كاهش خطرات معادن زيرزميني ذغالسنگ

هشتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن

ابراهيم الهي زيني, کرامت قنبري - 1390/09/08

معرفي برنامه رايانهاي جهت طراحي محدوده نهايي معادن روباز

اولين كنگره جهاني مس

ابراهيم الهي زيني - 1390/08/02


مدل اصلاح شده روش هاردي كراس

ابراهيم الهي زيني - - دانشگاه سيستان و بلوچستان


انتخاب روش استخراج مناسب معدن مس چهل كوره

عبدالله راستگو , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

طراحي الگوي آتشكاري در معدن سنگ آهك آبلو

محمدرضا عامري سياهوئي , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

طراحي سيستم نگهداري فولادي براي جبهه كار آماده سازي در تونل معدن كارمزد

مجتبي انفرادي , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

طراحي سيستم نگهداري چوبي براي كارگاه استخراج لايه آ5 معدن كارمزد

غفار كهوري زاده , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

طراحي سيستم نگهداري چوبي براي جبهه كار آماده سازي تونل مادر معدن زغال سنگ درگاه

سعيد موحدي نيا , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

طراحي محدوده بهينه معادن روباز با استفاده از الگوريتم هاي مخروط شناور

سامان حشمتي , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي تهويه معدن زيرزميني زغال سنگ رزمجاي غربي به روش مسير بحراني

مجتبي شمس آبادي , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

طراحي تهويه معدن زيرزميني تونل مادر به روش مسير بحراني

مصطفي شمس آبادي , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

طراحي تهويه معدن زمستان يورت شرقي در استان گلستان

ابراهيم محمديان , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

انتخاب بادبزن اصلي براي تهويه معدن زيرزميني ذغالسنگ كلاريز از شركت البرز شرقي شاهرود

مجتبي محمدقاسمي پور , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

طراحي تهويه معدن زيرزميني ذغالسنگ رزمجا غربي از شركت البرز شرقي شاهرود

ميعاد لشني زند , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

روش هاي طراحي آتشباري كنترل شده در معادن

صديقه كراني , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارائه برنامه كامپيوتري جهت طراحي محدوده بهينه معادن روباز با استفاده از الگوريتم مخروط شناور

زهرا شاه بداغي , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

روش هاي حفر و نگهداري تونل در زمين هاي مچاله شونده

سيدمهدي رفيعي , [ ابراهيم الهي زيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90


1393

اصول طراحي تهويه در معادن

ابراهيم الهي زيني - جهاد دانشگاهي صنعتي اميركبير - 1393 ايران
1392

اصول طراحي معادن روباز

ابراهيم الهي زيني - جهاد دانشگاهي واحد صنعتي امير كبير - 1392
1393

كنترل زمين و نگهداري در معادن

ابراهيم الهي زيني - جهاد دانشگاهي واحد مازندران - 1393


1 - ابراهيم الهي زيني
New Model of Burden Thickness Estimation for Blasting of Open Pit Mines
(1400) International Journal of Engineering. 34 1381-1389
2 - ابراهيم الهي زيني, Farhang Sereshki, Reza Khaloo Kakaie
Fastest Modified Model of Hardy Cross Method for Ventilation Network Analysis of Mines (Second Conflation Model)
(1400) International Journal of Mining and Geo-Engineering. 55 133-143
3 - شكور شهابي رضا, حسين لاريجاني, ابراهيم الهي زيني, محمد حسين صادق زاده
بهينه سازي توزيع هوا در شبكه تهويه با به¬كارگيري روش الگوريتم ژنتيك (مطالعه موردي: معدن زغال سنگ كلاريز شرقي)
(1398) مهندسي تونل و فضاهاي زير زميني. 8 143-166
4 - ابراهيم الهي زيني
توسعه روش نيوتن رافسون با جهت هاي متغير براي تحليل شبكه هاي تهويه فضاهاي - زيرزميني
(1398) مهندسي تونل و فضاهاي زير زميني. 8 15-30
5 - سيد محمد اسماعيل جلالي, مجيد عطايي¬پور, کورش شهريار, ابراهيم الهي زيني, وحيد نيک¬بين
برنامه رايانه¬اي تعيين محدوده بهينه استخراج زيرزميني- GOUMA_CP
(1395) مهندسي عمران اميركبير. -
6 - ابراهيم الهي زيني
بهبود روش هاردي كراس در تحليل شبكه تهويه فضاهاي زيرزميني
(1393) مهندسي تونل و فضاهاي زير زميني. 3 -
7 - ابراهيم الهي زيني, رضا کاکايي
اعتبار سنجي الگوريتم كوروبوف اصلاح شده به كمك الگوريتم لرچ و گروسمن
(1390) مهندسي معدن. 93-97
8 - ابراهيم الهي زيني, رضا کاکايي, امير يوسفي
A new algorithm for optimum open pit design: Floating cone method III
(1389) Journal of Mining and Environment. 41-48
9 - سيد محمد اسماعيل جلالي, مجيد عطايي پور, کوروش شهريار, ابراهيم الهي زيني
A Computer Program to Optimize Stope Boundaries Using Probable Stope Algorithm
(1385) مهندسي معدن. 7-14


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 حفر چاه و فضاهاي زيرزميني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
2 معدنكاري سطحي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 207
3 طراحي معادن مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 207
4 بارگيري و انتقال مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101
5 خدمات فني 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی
6 معدنكاري سطحي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30
7 معدنكاري سطحي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30
8 معدنكاري زيرزميني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 203، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 101
9 معدنكاري زيرزميني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 203، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 101
10 حفر چاه و فضاهاي زيرزميني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
11 معدنكاري سطحي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 207
12 طراحي معادن مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 207
13 بارگيري و انتقال مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101
14 خدمات فني 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 11:30 13:00 حضور
3 شنبه 16:00 17:00 حضور
4 شنبه 17:00 20:00 حضور
5 شنبه 17:00 20:00 حضور
6 شنبه 20:00 21:00 حضور
7 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
8 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
9 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
10 يك شنبه 11:30 13:30 مشاوره
11 يك شنبه 11:30 13:00 حضور
12 يك شنبه 13:00 15:00 حضور
13 يك شنبه 13:30 15:00 حضور
14 يك شنبه 15:00 18:00 حضور
15 يك شنبه 15:00 17:00 حضور
16 يك شنبه 17:00 20:00 حضور
17 يك شنبه 20:00 21:00 حضور
18 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
19 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
20 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره استعداد هاي درخشان
21 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره استعدادهاي درخشان
22 دو شنبه 11:30 13:00 حضور جلسه گروه
23 دو شنبه 11:30 13:30 حضور جلسه گروه
24 دو شنبه 13:00 15:00 حضور
25 دو شنبه 13:30 15:00 مشاوره
26 دو شنبه 17:00 20:00 حضور
27 دو شنبه 17:00 20:00 حضور
28 دو شنبه 20:00 21:00 حضور
29 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
30 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
31 سه شنبه 09:30 11:30 حضور
32 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره
33 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
34 سه شنبه 11:30 13:30 مشاوره
35 سه شنبه 13:00 15:00 حضور
36 سه شنبه 13:30 15:00 مشاوره
37 سه شنبه 17:00 18:00 حضور
38 سه شنبه 17:00 20:00 حضور
39 سه شنبه 20:00 21:00 حضور
40 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
41 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور
42 چهار شنبه 11:30 13:30 مشاوره
43 چهار شنبه 13:30 15:00 مشاوره
44 چهار شنبه 17:00 18:00 حضور