كارشناسی , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه گیلان , 1366 ← 1370
كارشناسی ارشد , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه اصفهان , 1375 ← 1377
دكترا , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه بوعلی سینا همدان , 1389 ← 1394


1399

تاثير شش هفته تمرين پيشرفته بسكتبال بر پاسخ پلاسمايي فاكتور نكروزدهنده تومورآلفا ( TNF-? ) دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال

اولين كنفرانس بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

احمد شهدادي, مهديه محمودي, رضا دلاور - 1399/09/29
1398

بررسي تاثير 6 هفته تمرين هوازي و تمرينات تركيبي بر BMI و سطح سرمي هموسيستئن در زنان چاق شهرستان زاهدان

اولين همايش بين المللي ورزش و توسعه پايدار

رضا دلاور, مرتضي نيكوفر, بهاره بزي - 1398/08/01

تاثير 1 و 18 جلسه تمرين شديد تناوبي و مصرف عصاره هسته انگور بر سطح فاكتور نكروز تومور آلفا دختران غير ورزشكار

همايش ملي تربيت بدني، تغذيه و طب ورزشي

الهه برزگري, رضا دلاور - 1398/06/28
1397

تاثير تمرين تركيبي مقاومتي و استقامتي بر سطوح سرمي آيريزين و شاخص توده بدن زنان جوان داراي اضافه وزن

سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در تربيت بدني، علوم ورزشي و قهرماني

رضا دلاور, صادق چراغ بيرجندي, مريم حسيني - 1397/11/04

تاثير دانه كتان و 6 هفته تمرين استقامتي بر شاخص چربي خون زنان غير ورزشكار داراي اضافه وزن

چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

سميه تراكمه مختاري, رضا دلاور - 1397/02/26
1396

تاثير دانه كتان و 6 هفته تمرين استقامتي بر شاخص فشار خون زنان غير ورزشكار داراي اضافه وزن

ين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در تربيت بدني، علوم ورزشي و قهرماني

سميه تراكمه مختاري, رضا دلاور - 1396/08/25
1395

پاسخ اپلين پلاسما و آستانه درد موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار به تمرينات قدرتي

سومين كنفرانس بين المللي علوم ورزشي

رضا دلاور - 1395/10/08
1380

بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه سيستان و بلوچستان با تكيه بر تربيت بدني

همايش اوقات فراغت جوانان با تآكيد بر تربيت بدني

رضا دلاور - 1380/01/01
1378

بررسي وضعيت نوع پيكري قهرمانان ممتاز دو و ميداني كشور در رشته هاي پرتابها و دوهاي سرعت

دومين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

رضا دلاور - 1378/01/01


1382

بررسي ارتباط سلامت روان و ويژگيهاي شخصيتي دردانشجويان ورزشكار وغير ورزشكار پسر دانشگاه سيستان وبلوچس

رضا دلاور, احمد شهدادي, محمود شيرازي - 1382 -

مقايسه سطح ايمني و پاسخ افراد معتاد با ورزشكاران و غير ورزشكاران

احمد شهدادي, رضا دلاور - 1382 -
1379

بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه سيستان و بلوچستان با تكيه بر تربيت بدني

رضا دلاور - 1379 -


تاثير 6 هفته تمرين هوازي و تركيبي بر شاخص هاي تركيب بدن و سطح سرمي همو سيستئن در زنان چاق

بهاره بزي , [ رضا دلاور, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير 8 هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل آل - آرژنين بر سطح سرمي لاكتات متعاقب يك جلسه تمرين شديد وامانده ساز در دانشجويان پسر غير ورزشكار

مصطفي خاني مسقاني , [ رضا دلاور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثر 8 هفته تمرين هوازي و مصرف ويتامين ث بر سطح سرمي كراتين كيناز افراد مبتلا به ديابت نوع 2

مهلا مهدوي فر , [ رضا دلاور, محمودعلي كيخوايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير 12 جلسه تمرين تناوبي شديد به همراه مصرف مگمل بنا آلانين بر توان هوازي سربازان وظيفه

رمضان نوري , [ مرتضي نيكوفر, رضا دلاور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير دانه كتان و 6 هفته تمرين استقامتي بر شاخص هاي فشار خون و چربي خون زنان غيرورزشكار داراي اضافه وزن

سميه تراكمه مختاري , [ رضا دلاور ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير شش هفته تمرين استقامتي قدرتي بر سطح آيريزين زنان غير ورزشكار داراي اضافه وزن

مريم حسيني , [ رضا دلاور, صادق چراغ بيرجندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير8هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل آل-آرژنين بر سطح سرمي لاكتات متعاقب يك جلسه تمرين شديد وامانده ساز در دانشجويان پسر غير ورزشكار

مصطفي خاني مسقاني , [ رضا دلاور ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اثر 8 هفته تمرين هوازي و مصرف ويتامين ث بر سطح سرمي كراتين كيناز افراد مبتلا به مايوپاتي

مهلا مهدوي فر , [ رضا دلاور, محمودعلي كيخوايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير 6 هفته تمرين هوازي و مصرف بذر كتان بر شاخص هاي فيزيولوژيكي بيماران مبتلا به مواتيپل اسكلروزيس

هانيه نوذري نيا , [ رضا دلاور, حامد اميري فرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير دانه كتان و 6 هفته تمرين استقامتي بر شاخص هاي فشار خون و چربي خون زنان غير ورزشكار داراي اضافه وزن

سميه تراكمه مختاري , [ رضا دلاور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تاثير شش هفته تمرين استقامتي قدرتي بر سطح آيريزين زنان غير ورزشكار داراي اضافه وزن

مريم حسيني , [ رضا دلاور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تاثير تمرينات تركيبي (مقاومتي_استقامتي ) و مصرف عصاره سير بر شاخص استرس اكسيداتيو و دفاع آنتي اكسيداني پسران غيرفعال

نازنين خوب خواهي , [ رضا دلاور, مهدي مقرنسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير ده هفته تمرين تناوبي با شدت بالا و مصرف مكمل زنجبيل بر شاخص استرس سلولي (HSP72) دانش آموزان پسر چاق يا داراي اضافه وزن

عبدالحميد رخشنده , [ رضا دلاور, مهدي مقرنسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير 8 هفته تمرينات تركيبي (مقاومتي ، استقامتي ) و مصرف مكمل سير بر سطوح آديپونكتين و نيمرخ ليپدي

اعظم جهانتيغ , [ رضا دلاور, مهدي مقرنسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير 12 هفته تمرين استقامتي و سرعتي بر مقادير نسفاتين -1 پلاسمايي رت هاي نر بالغ

ميثم طاهري , [ احمد شهدادي, رضا دلاور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93


1 - قاسم احمدي نسب, رضا دلاور, حميد طاهري
The Effect of Combined Exercise Course and Aloe-Vera Supplementation on Renal Function and Lipid Profile in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: A Randomized Clinical Trial
(1400) Iranian Journal of Diabetes and Obesity. 13 40-47 مشاهده مقاله
2 - بهناز نمرودي ژاله, رضا دلاور, محمود فاضل بخششي
Comparison of the Effect of Maximal and Submaximal Aerobic Physical Activity on Saliva Enzymatic and Non-Enzymatic Antioxidant Indices in Middle-Age Women
(1400) دانشگاه علوم پزشکي فسا . 11 3750-3756
3 - رضا مير, رضا دلاور, شيلا نايبي فر
مقايسه اثر مصرف گلوكز و فروكتوز قبل از فعاليت شديد وامانده ساز بر ميزان لاكتات و لاكتات دهيدروژناز خون پسران نوجوان غير ورزشكار
(1400) فيض. 25 850-857
4 - سميه بيزادي زاده, مرتضي نيكوفر, رضا دلاور
تأثير چرخه بيوريتم بر توان جسماني دختران واليباليست
(1399) رشد و يادگيري حركتي - ورزشي. 12 85-99
5 - مهلا مهدوي فر, رضا دلاور, محمود علي كيخوايي
اثر 8 هفته تمرين هوازي و مصرف ويتامين ث بر سطح سرمي كراتين كيناز در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
(1399) Iranian Journal of Diabetes and Obesity. 12 120-125
6 - نازنين خوب خواهي, رضا دلاور, شيلا نايبي فر
The combinatory effects of combined training (enduranceresistance) and garlic supplementation on oxidative stress and antioxidant adaptations in untrained boys
(1398) SCIENCE and SPORTS. 34 410.ث1-410ث7
7 - اعظم جهانتيغ, رضا دلاور, مهدي مقرنسي
تأثير هشت هفته تمرين تركيبي و مصرف مكمل سير بر تغييرات آديپونكتين و نيم رخ ليپيدي پسران غير فعال
(1396) ارمغان دانش. 22 18-31
8 - رضا دلاور, مهدي مقرنسي, نازنين خوب خواهي
The Effects of Combined Training on Oxidative Stress and Antioxidant Defense Indicators
(1395) دانشگاه علوم پزشکي زابل (رستمينه). 2 29-32
9 - رضا دلاور, عتي حيدريان پور
اثر تمرين هوازي بر سطوح اپلين پلاسما و آستانه درد موشهاي ديابتي نوع 1
(1395) Iranian Red Crescent Medical Journal. 18 -
10 - رضا دلاور, علي حيدريان پور
اثر چهار هفته بيتمريني، پس از يك دوره تمرين هوازي، برسطح اپلين پلاسما و آستانه درد موشهاي صحرايي ديابتي نوع 1
(1394) ورزش و علوم زيست حركتي. 13 -
11 - رضا دلاور
بررسي ارتباط خصوصيات شخصيتي وميزان افسردگي دانشجويان پسرورزشكار وغير ورزشكار دانشگاه سيستان وبلوچستان
(1385) مطالعات اسلام و روانشناسي. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 تغذيه ورزشي و كنترل وزن علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 103
2 بسكتبال 2 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: بسكتبال، درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: بسكتبال
3 راهبردهاي تغذيه اي در ورزش علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 201
4 تغذيه ورزشي و كنترل وزن علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 103
5 بسكتبال 2 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: بسكتبال، درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: بسكتبال
6 راهبردهاي تغذيه اي در ورزش علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 201

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 شنبه 09:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد محل اداره فوق برنامه دانشگاه
3 شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 يك شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 يك شنبه 09:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد محل اداره فوق برنامه دانشگاه
6 يك شنبه 14:30 15:30 حضور
7 يك شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 يك شنبه 17:30 20:30 حضور
9 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 دو شنبه 09:30 13:30 مشاوره محل اداره فوق برنامه دانشگاه
11 دو شنبه 11:30 12:30 مشاوره دانشجويان استعدادهاي درحشان
12 دو شنبه 14:30 15:30 حضور
13 دو شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 دو شنبه 17:30 20:30 حضور
15 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 سه شنبه 09:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد محل اداره فوق برنامه دانشگاه
17 سه شنبه 11:30 12:30 مشاوره دانشجويان استعدادهاي درحشان
18 سه شنبه 14:30 15:30 حضور
19 سه شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
20 سه شنبه 17:30 20:30 حضور
21 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
22 چهار شنبه 09:30 13:30 مشاوره محل اداره فوق برنامه دانشگاه
23 چهار شنبه 11:30 12:30 مشاوره دانشجويان استعدادهاي درحشان
24 چهار شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
25 چهار شنبه 17:30 20:30 حضور