كارشناسی , مهندسی مكانیك - مكانیك در حرارت و سیالات , دانشگاه یزد , 1380 ← 1385
كارشناسی ارشد , مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1386 ← 1389
دكترا , مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1389 ← 1395


1400

ارزيابي انرژي، اگزرژي، اقتصاد اگزرژي واحد پنج گازي سيكل تركيبي كرمان بر اساس قانون اول و دوم ترموديناميك

اولين همايش ملي تحليل انرژي، اگزرژي و اگزرژواكونوميك سيستمهاي انرژي

حامد پورخاوش, مصطفي دهقاني محمد آبادي, امير قاسم خاني كوهبناني - 1400/08/24

تحليل انرژي و اگزرژي سيكل تبريد آبشاري R 717/R744

اولين همايش ملي تحليل انرژي، اگزرژي و اگزرژواكونوميك سيستم هاي انرژي

فاطمه امامي, مصطفي دهقاني محمد آبادي - 1400/08/24
1399

چالش هاي آموزش مجازي در دانشگاه هاي مناطق محروم

تبادل تجربيات دانشگاه ها و مراكز آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي در بحران كوويد 19

مصطفي دهقاني محمد آبادي - 1399/05/21
1396

مطالعه اثر چرخش ورودي جريان روي عملكرد مدل هاي توربولانسي در يك نمونه ديفيوزر خروجي توربين گاز

بيست و پنجمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

فرامرز سرحدي, مصطفي دهقاني محمد آبادي, مجيد محمدي - 1396/02/12


شبيه سازي و بهينه سازي جريان سيال دو فازي گاز- جامد در سيكلون جدا كننده در مجتمع سنگ آهن گل گهر سيرجان

محمدرضا برزگرپاريزي , [ سعيد فراهت, مصطفي دهقاني محمد آبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بهينه سازي چند تابع هدفه چيلر جذبي خورشيدي

عليرضا صادقي نقدعلي , [ سعيد فراهت, مصطفي دهقاني محمد آبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بهينه سازي سيستم‌هاي سرمايش دو مرحله‌اي با پيش سرمايش به وسيله تشعشع شبانه

حامد محمديان , [ سعيد فراهت, مصطفي دهقاني محمد آبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بهينه سازي سيستم هيبريدي توليد همزمان سرمايش و گرمايش و انرژي الكتريكي به كمك محرك‌هاي گازسوز و انرژي‌هاي تجديد پذير

محمد قديري دمدل , [ سعيد فراهت, مصطفي دهقاني محمد آبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهينه سازي هندسه ميكروپمپ براي پمپاژ سيال لزج به كمك حركت انقباض و انبساطي ديواره

سيدعليرضا اخوان , [ سعيد فراهت, مصطفي دهقاني محمد آبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بهينه سازي چند هدفه انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در يك كانال با سطح مقطع مثلثي

سعيد محمدپورنيك بين , [ سعيد فراهت, مصطفي دهقاني محمد آبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93


1 - محمدرضا سنگتراش, سعيد فراهت, مصطفي دهقاني محمد آبادي
امكان سنجي استفاده از سيستم سرمايشي تشعشعي شبانه جهت خنك كاري هواي ورودي به توربين گاز
(1400) مهندسي مكانيك اميركبير. 53 11-11
2 - حامد محمديان, سعيد فراهت, مصطفي دهقاني محمد آبادي
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر روي سيستم سرمايش تابشي شبانه
(1399) مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز. 50 179-186
3 - مصطفي دهقاني محمد آبادي
آناليز توليد آنتروپي جريان جابجايي اجباري نانوسيال درون ديفيوزر صفحه اي تحت تاثير ميدان مغناطيسي
(1398) NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS. 75 627-645 مشاهده مقاله
4 - مصطفي دهقاني محمد آبادي, سعيد فراهت
بهينه سازي هندسي ديفيوزر خروجي توربين گاز نمونه با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي و الگوريتم ژنتيك
(1395) مهندسي مكانيك مدرس. 16 223-234
5 - مصطفي دهقاني محمد آبادي, سعيد فراهت
بهينه سازي هندسي جريان مغشوش درون ديفيوزرهاي حلقوي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي و مدلسازي تقريبي
(1394) مهندسي مكانيك مدرس. 15 371-384


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 برنامه نويسي كامپيوتر مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: طراحي كامپيوتر، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: طراحي كامپيوتر
2 استاتيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 103، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 103
3 سيستمهاي انتقال آب مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 106، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 102
4 سيستمهاي تبريد پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك دکتری درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: دفتركار، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: دفتركار
5 برنامه نويسي كامپيوتر مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: طراحي كامپيوتر، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: طراحي كامپيوتر
6 استاتيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 103، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 103
7 سيستمهاي انتقال آب مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 106، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 102
8 سيستمهاي تبريد پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك دکتری درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: دفتركار، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: دفتركار
9 مباني و برنامه سازي كامپيوتر مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30
10 مباني و برنامه سازي كامپيوتر مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 07:30 09:30 حضور
3 شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 11:30 13:00 مشاوره
5 يك شنبه 07:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
7 يك شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 يك شنبه 16:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
10 دو شنبه 07:30 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
11 دو شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
12 دو شنبه 16:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 دو شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره (مجازي)
14 سه شنبه 07:30 10:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
15 سه شنبه 10:30 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
17 چهار شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
18 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
19 چهار شنبه 09:30 13:00 حضور شوراي گروه
20 چهار شنبه 16:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
21 پنج شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره (مجازي)
22 پنج شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
23 پنج شنبه 11:30 14:30 مشاوره دانشجويان المپيادي (با هماهنگي قبلي)
24 پنج شنبه 12:30 14:30 مشاوره استعداد درخشان ، با هماهنگي قبلي