كارشناسی ارشد , اقتصاد كشاورزی , دانشگاه شیراز , 1383 ← 1386
دكترا , اقتصاد كشاورزی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1391 ← 1395


دروس ارائه شده1400

رابطه بين رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي در مناطق روستايي ايران بااستفاده از تكنيك پانل فضايي

دوازدهمين كنفرانس ملي اقتصاد كشاورزي ايران

فاضل غبيشاوي, احمد اكبري, امير دادرس مقدم - 1400/03/11
1398

بررسي توليد عناب در مناطق مختلف ايران با رهيافت داده هاي تركيبي

اولين همايش ملي عناب

صدراله رمضاني, امير دادرس مقدم - 1398/06/03

محاسبه بهره وري فيزيكي و اقتصادي آب در محصولات عمده زراعي در شهرستان كبودراهنگ

چهارمين كنگره سالانه بين المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران

سيد محسن سيدان, امير دادرس مقدم - 1398/05/23

تأثير متغير هاي كلان اقتصادي بر صادرات خرما ي كشور هاي عمده صادركننده با رهيافت PVAR

همايش ملي اقتصاد،مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

عاطفه دكالي, سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم - 1398/02/12
1397

بررسي درجه انحصار و مزيت نسبي موز ارگانيك استان سيستان و بلوچستان در ايران

دومين كنفرانس بين المللي گياهان دارويي،كشاورزي ارگانيك، مواد طبيعي و دارويي

عبدالماجد سپاهيان, سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم - 1397/12/22

بررسي عوامل فني واقتصادي موثر بر سود زعفرانكاران در قائنات با رهيافت لاجيت

پنجمين همايش ملي زعفران

امير دادرس مقدم, صدراله رمضاني, سيدمهدي حسيني, غلام احمد گوهرشاهي - 1397/08/23

يازدهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران

سيد محسن سيدان, امير دادرس مقدم, محمود هاشمي تبار, سيدمهدي حسيني - 1397/02/18


بررسي ريسك سيستماتيك عملكردو عوامل موثر برشدت آن در محصول خرما در ايران (كاربرد الگوهاي اتورگرسيو فضايي)

رضا دهواري , [ محمود هاشمي تبار, امير دادرس مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي ريسك سيستماتيك عملكردو عوامل موثر برشدت آن در محصول خرما در ايران (كاربرد الگوهاي اتورگرسيو فضايي)

رضا دهواري , [ محمود هاشمي تبار, امير دادرس مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ساختار بازار ميوه هاي گرمسيري استان س وب (مطالعه موردي ،ميوه هاي موز ،انبه وپاپايا

عبدالماجد سپاهيان , [ سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير بي ثباتي نرخ ارز بر صادرات خرماي كشورهاي عمده صادر كننده با استفاده از اقتصاد سنجي فضايي

عاطفه دكالي , [ سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تخمين توابع تقاضاي صادرات وواردات محصولات كشاورزي از بازار چه هاي مرزي با رهيافت مدل اقتصادسنجي فضايي (مطالعه موردي :استان سيستان وبلوچستان)

محبوبه مطهري مقدم , [ سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1 - رمضان حسين زاده, امير دادرس مقدم, معصومه قرنجيك
اثر تغييرات ساختاري بر رشد اقتصاد منطقه اي: رهيافت پانل فضايي
(1400) اقتصاد مقداري. 18 51-62
2 - امير دادرس مقدم, سيدمهدي حسيني, محسن حميديان پور, مهسا سياحي
تاثير عوامل اقليمي و اقتصادي بر صنعت گردشگري در مناطق مختلف ايران (با روش حداقل مربعات معمولي پويا و گشتاور تعميم يافته در دوره زماني 1385-1397)
(1400) محيط زيست طبيعي. 74 41-54
3 - مليحه ملاشاهي, حميد محمدي, امير دادرس مقدم
عوامل اقتصادي موثر بر نظام هاي بهره برداري از اراضي زراعي
(1400) برنامه ريزي و آمايش فضا. 25 63-88
4 - بهزاد حسن زهي, امير دادرس مقدم
بررسي عوامل موثر بر الگوي مصرف پايدار مواد غذايي ارگانيك در زاهدان (با رهيافت توبيت هكمن)
(1400) مطالعات علوم محيط زيست. 6 4083-4092
5 - مهران حكمت نيا, مهدي صفدري, سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم
عوامل موثر بر تجارت آب مجازي محصولات كشاورزي ايران (كاربرد مدل خود رگرسيون برداري پانل )
(1400) محيط زيست و مهندسي آب. 7 344-355
6 - عبدالماجد سپاهيان, سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم
عوامل موثر بر شبكه زنجيره تأمين(بازار) محصولات موز و انبه در نواحي روستايي استان سيستان و بلوچستان
(1400) اقتصاد فضا و توسعه روستايي. 10 23-48
7 - فهيمه بزي, سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم, محمد نوروزيان
تاثير اقتصادي گرد و غبار بر درآمد كشاورزان شهرستان نيمروز
(1400) مطالعات علوم محيط زيست. 6 3956-3962
8 - محبوبه مطهري مقدم, سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم
تخمين توابع صادرات و واردات محصولات كشاورزي از بازارچه هاي مرزي ايران با رهيافت اقتصادسنجي فضايي
(1399) اقتصاد و تجارت نوين. 15 95-118
9 - امير دادرس مقدم, سيد خسرو اعتضاد, محمد علي صاحبكاران, باربار علي , محمد قرباني
Modeling the Factors Affecting the Relative share of Sporting Brands in Mashhad Market
(1399) Journal of Advanced Pharmacy Education and Research. 10 63-69
10 - امير دادرس مقدم, محمد علي صاحبكاران, سيد خسرو اعتضاد, جعفر خوشبختي, علي باربر
The Optimal level of variation of Nike and Adidas Sporting Brands in Mashhad Sporting Stores
(1399) International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 25 381-391
11 - هادي رفيعي داراني, علي رهنما, امير دادرس مقدم
بررسي تأثير فضاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري خاورميانه با رهيافت اقتصادسنجي فضايي
(1399) گردشگري و توسعه. 9 21-38
12 - سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم, عليرضا كرباسي , احمد وندكي
عوامل موثر بر مديريت ريسك كشاورزان زعفران كار (مطالعه موردي: شهرستان قاينات)
(1399) زراعت و فناوري زعفران. 8 119-129
13 - امير دادرس مقدم, صدراله رمضاني, سيدمهدي حسيني, احمد وندكي
مدل سازي عوامل موثر بر عملكرد زعفران قائنات با استفاده از GFA و ANFIS
(1399) BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE. 26 719-725
14 - امير دادرس مقدم, محمد حسين كريم, علي رهنما
عوامل موثر بر تاب آوري اقتصادي در مناطق آزاد تجاري ايران
(1399) سياست هاي راهبردي و كلان. 8 264-289
15 - محمد حسين كريم, امير دادرس مقدم, سيدمهدي حسيني, سيد محسن سيدان
شناخت عامل هاي موثر بر مخاطرات طبيعي توليدكنندگان زرشك و عناب در خراسان جنوبي با رهيافت GFA
(1398) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 33 351-361
16 - محمد حسين كريم, عبدالماجد سپاهيان, سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم
مزيت نسبي توليد انبه در روستاهاي جنوب شرق ايران
(1398) اقتصاد فضا و توسعه روستايي. 8 1-18
17 - سيد محسن سيدان, امير دادرس مقدم, سيد محمد رضا اكبري
بررسي عوامل فني - حمايتي موثر بر توسعه ارقام اصالحشده گندم آبي "مطالعه موردي در شهرستان همدان"
(1398) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 12 221-238
18 - امير دادرس مقدم, محمد قرباني, عليرضا كرباسي, محمدرضا كهنسال, محمود هاشمي تبار
عوامل موثر بر سهم برندهاي پنير در بازار مشهد با استفاده از اقتصادسنجي فضايي
(1398) پژوهشنامه بازرگاني - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. 28 1-20
19 - امير دادرس مقدم, محمد قرباني, كرباسي عليرضا, كهنسال محمدرضا
اثرتنوع پذيري برند بر تقاضا و رفاه مصرف كنندگان محصول پنير شركت كاله و پگاه (مطالعه موردي: شهرمشهد)
(1397) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 26 31-49
20 - امير دادرس مقدم, محمد قرباني, عليرضا كرباسي, محمدرضا كهنسال
سطح بهينه تنوع و قيمت نشان هاي تجاري منتخب پنير:كاربرد الگوريتم اجتماع ذرات (مطالعه موردي مشهد)
(1396) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 31 50-59
21 - سيد محمد رضا اكبري, امير دادرس مقدم, علي هزاره
بررسي نسبتهاي مالي با قيمت سهام صنايع وابسته به بخش كشاورزي در بورس اوراق بهادار ايران
(1396) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 9 165-176
22 - امير دادرس مقدم, سيدان محسن
Achieving Optimal Path of Extracting Groundwater Resources Considering Side Effects in Hamadan-Bahar Plain
(1396) aapg bulletin. 2 31-39
23 - محمود هاشمي تبار, امير دادرس مقدم, سيدمهدي حسيني, ابراهيم مرادي
مدلسازي انواع شاخص بورس اوراق بهادار ايران با الگوريتم تقريب تابع ژنتيك
(1396) پژوهش هاي مديريت عمومي. 10 107-128
24 - محمدرضا كهنسال, عليرضا كرباسي, محمد قرباني , امير دادرس مقدم
Determining the Optimum Brands Diversity of Cheese Using PSO (Case Study: Mashhad)
(1395) Industrial Engineering and Management Systems. 15 318-323
25 - امير دادرس مقدم
عوامل موثر بر رشد بخش هاي مختلف اقتصادي با تأكيد بر صادرات و سرمايهگذاري
(1394) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 23 1-18
26 - امير دادرس مقدم
نرخ رشد بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي ايران
(1387) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 1-18


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اقتصادخرد اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: 921، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 916
2 اقتصاد توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي تكميلي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: 916، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 912
3 اقتصادخرد اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: 921، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 916
4 اقتصاد توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي تكميلي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: 916، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 912
5 مباني ترويجي و آموزش كشاورزي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مهندسی اقتصاد كشاورزی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: 910
6 مباني ترويجي و آموزش كشاورزي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مهندسی اقتصاد كشاورزی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: 910

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
2 يك شنبه 11:30 12:30 مشاوره
3 دو شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
5 سه شنبه 08:00 09:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
6 سه شنبه 11:30 12:30 مشاوره
7 سه شنبه 11:30 14:30 مشاوره
8 چهار شنبه 07:30 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد