كارشناسی , مهندسی معماری , دانشگاه تهران , 1380 ← 1385
كارشناسی ارشد , مهندسی معماری , دانشگاه تهران , 1385 ← 1388


1399

تاثير فضاي سبز در سه حوزه (اكولوژيك ، كالبدي و اجتماعي) و نحوه توزيع آن در خيابانهاي بلوار مهر و طالقاني كرمان به عنوان نمونه موردي

اولين كنفرانس بين المللي معماري، عمران، محيط زيست و كشاورزي

فرزانه دادگر, عاطفه پنجه كوب, فاطمه اميرمجاهدي - 1399/12/24

مناسب سازي پياده راه ها براي معلولين جسمي _حركتي (مورد مطالعه: بلوار مطهري شهر زاهدان)

سومين همايش بين المللي وهفتمين همايش ملي معماري،مرمت شهرسازي ومحيط زيست پايدار

فرزانه دادگر, محمدفاضل نجفي, سروش سرابندي برنگي - 1399/12/23

تاثير بصري ساختمان هاي بلند مرتبه در بافت كم ارتفاع شهري ، نمونه موردي محله محموديه تهران

سومين همايش بين المللي وهفتمين همايش ملي معماري،مرمت شهرسازي ومحيط زيست پايدار

فرزانه دادگر, نعيمه پيام, فاطمه تاره مهر - 1399/12/23

اصول بنيادي طراحي فضاهاي سبز با تاكيد بر منظر آرامش بخش

ششمين همايش بين المللي مطالعات معماري و شهرسازي در جهان اسلام

فرزانه دادگر, رقيه رسائي - 1399/12/15
1398

بررسي احساس امنيت ساكنان در فضاهاي باز شهري بر اساس عوامل كالبدي در شهر زاهدان (نمونه موردي : محله ي شير آباد و بلوار دانشگاه)

چهارمين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي

فرزانه دادگر, زهرا گلستاني, ساناز سليمي طبس - 1398/03/10
1397

هويت بخشي به سيما و منظر شهري در راسته خيابان جانبازان در زاهدان

ششمين كنگره سالانه ملي عمران، معماري و توسعه شهري

نيلوفر آبسالان, فرزانه دادگر - 1397/12/25

نقش طراحي شهري در بهبود كيفيت زندگي شهروندان از طريق ارتقا امنيت در پديده اسكان غير رسمي (نمونه موردي محله شيرآباد زاهدان)

كنفرانس ملي پدافند كالبدي عمران، معماري و شهرسازي

فرزانه دادگر, فائزه بابائي نيا, نجمه جهانتيغي, سيده فاطمه عمراني - 1397/12/19

ارائه راهكارهاي طراحي منظر منطبق با ادراكات محيطي سالمندان

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران

زهره رخشاني, فرزانه دادگر - 1397/09/28

بررسي محدوده مركزي شهرستان ايرانشهر با رويكرد زيبايي شناسي با توجه به معيارهاي كيفي طراحي شهري

سومين همايش ملي فرهنگي گردشگري و هويت شهري

فرزانه دادگر - 1397/07/25
1396

نقش كفپوش هاي هوشمند در افزايش جذابيت و سرزندگي فضاهاي شهري

چهارمين كنفرانس بين المللي معماري و شهرسازي پايدار

فرزانه دادگر - 1396/12/16

نقش باد در شكل گيري شبكه معابر و فرم بنا از شمال تا جنوب استان سيستان و بلوچستان

همايش ملي شهر سبز با محوريت تكنولوژي و انرژي هاي پاك در عمران، معماري و شهرسازي

فرزانه دادگر - 1396/09/01


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مقدمات طراحي معماري 2. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ع): شنبه 16:00-17:00 مکان: اتليه معماري2، درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: اتليه معماري2، درس(ع): سه شنبه 07:30-11:30 مکان: اتليه معماري2، درس(ع): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: اتليه معماري2
2 مباني برنامه ريزي فضاهاي شهري. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ع): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس206 هنر، درس(ع): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس206 هنر
3 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30، درس(ع): يك شنبه 09:30-11:30
4 مقدمات طراحي معماري 2. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ع): شنبه 16:00-17:00 مکان: اتليه معماري2، درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: اتليه معماري2، درس(ع): سه شنبه 07:30-11:30 مکان: اتليه معماري2، درس(ع): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: اتليه معماري2
5 مباني برنامه ريزي فضاهاي شهري. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ع): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس206 هنر، درس(ع): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس206 هنر
6 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30، درس(ع): يك شنبه 09:30-11:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:30 حضور
2 شنبه 08:00 10:00 حضور
3 شنبه 10:00 12:00 مشاوره
4 يك شنبه 08:00 12:00 حضور
5 يك شنبه 12:30 15:00 مشاوره
6 دو شنبه 07:30 14:30 حضور
7 دو شنبه 10:00 12:00 مشاوره
8 دو شنبه 16:00 20:00 حضور
9 سه شنبه 15:30 20:00 مشاوره
10 چهار شنبه 07:30 14:30 حضور
11 چهار شنبه 08:00 10:00 حضور
12 چهار شنبه 10:00 12:00 مشاوره
13 چهار شنبه 16:00 20:00 حضور