كارشناسی , فیزیك كاربردی (حالت جامد) , دانشگاه لرستان , 1380 ← 1384
كارشناسی ارشد , فیزیك گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها , دانشگاه لرستان , 1385 ← 1387
دكترا , فیزیك گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها , دانشگاه لرستان , 1390 ← 1395


پتانسيل هاي هسته اي وابسته به دما در واپاشي و همجوشي هسته اي

فريبا قرباني , [ سيدعليرضا علوي, وحيد دهقاني, ساره دادفر, علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, محبوبه سياحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 107، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 106
2 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 103، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 210
3 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
4 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
5 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
6 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
7 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
8 فيزيك هسته اي و ذرات بنيادي علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 30، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)
9 فيزيك هسته اي و ذرات بنيادي علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 30، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)
10 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 107، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 106
11 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 103، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 210
12 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
13 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
14 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي به صورت حضوري و آنلاين
2 شنبه 10:00 12:30 حضور حضور در دانشكده
3 شنبه 15:00 18:00 مشاوره
4 شنبه 15:30 17:00 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد حضوري و
5 يك شنبه 10:00 13:30 حضور حضور در دانشكده علوم پايه ودفتر كار
6 يك شنبه 13:30 20:00 مشاوره مشاوره انلاين در واتساپ و سايت lms.usb.ac.ir
7 يك شنبه 15:30 17:30 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي به صورت آنلاين
8 دو شنبه 11:30 13:30 حضور حضور در دانشكده و اتاق كار
9 دو شنبه 12:30 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 دو شنبه 13:30 17:00 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد به صورت آنلاين
11 سه شنبه 09:30 13:00 حضور حضور در دفتر كار
12 سه شنبه 10:30 13:30 حضور حضور در دانشكده و اتاق كار
13 چهار شنبه 09:30 15:00 مشاوره به صورت آنلاين
14 چهار شنبه 12:30 17:30 مشاوره مشاوره انلاين
15 چهار شنبه 17:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره انلاين در واتساپ و سايت lms.usb.ac.ir
16 پنج شنبه 07:30 09:15 مشاوره مشاوره انلاين
17 پنج شنبه 08:00 20:00 مشاوره مشاوره انلاين در واتساپ و سايت lms.usb.ac.ir